16
Pablo Silas dʌ̈i wëtum dʌ̈i Timoteo k'apeerk'a matarr
Mag wënʌrrʌmua Pablo Silas dʌ̈i p'öbördam Derbe hanʌm barimawia maigmua jũrr deeum p'öbör Listra hanʌmʌg wëtjierram haajem. Mag p'öbör Listra hanʌm hee hẽwan Timoteo ha t'ʌ̃r sim sĩejim haajem, hĩchab Jesús hiek hʌ̈k'aajem. Hi hãd judeapie hʌʌi hajim haajem, hĩchab Hẽwandam hiek hʌ̈k'aajem; mamʌ hi haai griego hajim haajem. Listrapien chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnau Iconiopien dʌ̈imua chi Timoteo hëugar hajap'a hig hiyʌ̈ʌ haajeejim haajem, t'umaam k'ʌʌnau. Mag gaaimua Pabloou hich dʌ̈i harrm k'õchk'abaadëwi hich dʌ̈i hëeurrjim haajem. Mag hich dʌ̈i maju habaawai hi mehëu p'ʌʌrbichpʌ̈ipijim haajem, t'umaam k'ʌʌnau hi haai griegok'a sim k'ap'ʌ narr haawai mag p'ʌʌrbichba hak'iin mag gaaimua hag perás judionaan narr k'ʌʌnau hamach hëugar k'aigba hiek'am hugua. Mag hërëubaadëwia hamach wënʌrrʌmpierr p'öbördam nʌnʌidʌm hee mag Jerusalén p'öbör hee hamach chi pörnaan dʌ̈i hãba biirdʌwia hẽsap p'ãnaa Antioquiaag deepʌ̈itarr hiek dee pʌamaajeejim haajem, hamaujã hĩchab k'ap'ʌ hag hiek gaai jaau sim hʌʌrk'amk'ĩir. Hamau mag jaau wënʌrrʌm gaaimua iglesiapierr hõrau Hẽwandam hiekta warag k'õsi hʌ̈k'a nʌisijim haajem. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab warag chi Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnjã hed hëepierr k'apanaacha paauk'amajim haajem hĩchab.
K'ãaipi hauwi Pabloog woun Macedoniapierr hoopitarr
Mamʌ Hẽwandam Hak'arau hamag Asiapienag chan hich hiek jaaupiba harr haawai sĩi warppai p'ʌʌrdʌ wëtumua Frigiapien hee dichwi, Galacia heejã dichwi, Misia durr barimajierram haajem. Mam panaa deeum durr Bitinia hanʌmʌg wëtam higjim hanʌm, mamʌ hich Hẽwandam Hak'arau hĩchab mamagjã wëtpiba jaaujim hanaabá. Mag hamachig wëtpiba jaaubaawai sĩi mag p'öbör Misia hanʌm dak'a dichwia warag deeum p'öbör Troas hanʌmʌgta bëejierram. Maigta warrpem mʌ Pablo dʌ̈i hãba hoojim. Mag Troas p'öbör hee maar hãba nʌmta, hedaar Hẽwandamau Pablo k'ãaipi hauwia hirig woun hãb Macedonia durrmua bëem hoopijim haajem. Mag bëewia mag wounau dawamjö hi hʌ̃r dʌnʌʌuchëwi hirig, “Kakë, mau Macedonia durr bëewia maar k'aigpërbahur” hajim hanʌm. 10 Mag hichig dawamjö hiek'achëtarr jũrr maachig hich Pablooucha jaaubaawai chadcha hich hag bʌ̈rre marau maach nemdam k'ĩir k'augp'öbaadëjim Macedoniaag hãba wëtaag. Ya maig marau k'ap'ʌ hap'öbaadëjim, chadcha hich Hẽwandamauta maach pʌ̈i sim, hich hiek hõrag jaaumk'ĩir.
Pablo Silas dʌ̈i p'öbör Filipos hanʌm hee
11 Troas p'öbörmua maar jap hee paauk'awi k'ajap'a hërëubaadeeu warre döjãrr p'ʌram Samotracia hanʌm maar barjim; maigmua haudʌtk'aau hag noram jũrr Neápolis barjim. 12 Mag Neápolimua jũrr bʌ̈ʌu paauk'awi Macedonia durram p'öbör chi hʌ̃rʌʌcharam Filipos hanʌm maar barjim. Ma, Romapien p'öbör hajim. Maig paawai maar k'ãaidam k'apanaa naaimajim. 13 Hagt'a maig nʌm hee biek hãb jua hʌ̃i nʌm hedcha maar wëtjim p'öbör higaau, jër dö higaau, Hẽwandamag jëwaag hõor biirdʌajem haar. Maig hʌʌin hãba biirdʌ t'ʌnarr haawai hohoodö nʌmua marau hamag jaaup'öbaadëjim Hẽwandam hiek. 14 Mak'ʌʌn hʌʌin hee hʌʌi hãb Lidia ha t'ʌ̃r sim sĩejim, p'öbör Tiatira hanʌm heem. Hichdëu put k'ichp'ë k'ĩir t'et'emnaanaupai jũajem hooimʌ k'anaa peerjeejim haajem. Mag hʌʌirau hĩchab hag nawe Hẽwandamag jëeujeejim haajem. Mag Lidia hanʌmua Pablo hiek'amam hũr sĩerr haawai maach Pör Jesuu warag hi t'ãar sõsõii hapijim, Pabloou hich hiek jaaumam hajap'a t'ãraucha hʌ̈k'amk'ĩir. 15 Magbaawai chadcha hʌ̈k'awia, t'um hich di haiguim k'ʌʌnaupa hamach pör choopiwi, mag hʌʌirau hich garmua marag, —Pãachdëu hoowai chadcha mua maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'a hʌmjöo hoo nʌm k'ai, magan mʌ di haar wëtwia mʌ haig k'ãibajët hajim.
Mag hʌdʌʌr maach pʌ̈iba k'ãibajëjë nʌʌ paawai chadcha maar t'ʌbagk'ajim.
16 Mag k'urjã hich hagjö deeu maar jër dö higaau Hẽwandamag jëeujem haar maach paat jëwaan wëtumta, hʌʌi hãb daupeer maar k'ĩirp'ee höbërchëjim. Mag hʌʌi dösãt dʌ̈ita k'apeerk'a sĩerr haawai dau bʌ̃ʌm k'ʌʌn dënjö nem magjujã k'ap'ʌ hag nawe hichdëuta jajaau haajeejim. Mag nem jaau simua sĩi chik'am chogk'a p'idk'a sĩerr haawai hich papnaan hat'ee p'atk'on pöm gaanjeejim haajem. 17 Mag höbërchëwia, maar Pablo dʌ̈i wëtum hẽudee dʌ̈i hẽk'a nʌrranaa, nem t'eeg hähäak'amua bigaaum k'ʌʌnag, —Mʌ hiek hũrbat'ʌ̃, mʌk'ʌʌn wounaanan cha Hʌ̃gt'aa P'uu Nʌm hag chogk'a nʌm k'ʌʌnauwai haajeejim. Nau hamau pãrag jaauju, jãga Hẽwandamau hõor hamach pekau heemua peerdʌ haaujẽ ha jajaau haajeejim.
18 Mag maar hẽudee hähäa p'ʌrërëuk'amjã pʌaba, k'ãai k'apan haadeewai, Pabloou k'õchk'aba hewag p'ʌʌrba chi daupeer k'ĩirp'ee dʌnʌʌunaa, chi meperag t'et k'ĩesir hiek'ajim. Mag hiek'amamua, —Jesucristo jua t'eeg t'öwia mua pʌrʌg hiek'a chirʌm. Jöpk'aa jãg hʌʌi k'a hogdʌ pʌawia pʌchta sĩiubaad hajim hich Pabloou.
Magbaa chadcha hag bʌ̈rre sĩiubaadëjim, chi dösãt.
19 Mamʌ chi papnaanau hoowai tag ham chogau ham hat'ee pöd p'atk'on ganba haadeewai meeuk'awia, Pablo Silas dʌ̈i pʌrk'anaa, chi t'et'emnaan hãba biirdʌajerr di haar harrjierram. 20 Mag harrwia chi t'et'emnaanag, —Mʌk'ʌʌn judionaanaun sĩi hõor meeuk'apijuuta jʌr wënʌrrʌmgui haimajierram hanʌm, hamachdëu nem jaau nʌm gaaimua. 21 Maach Romapien haawai pöd maadëu hamau nem jaau nʌm hʌ̈k'aju k'aba, ni hamau nem waupi jaau nʌmjã wauju k'aba nʌmgui hajierram hanʌm.
22 Mag chi Pablo Silas dʌ̈i pʌrk'a haipierrum hoop'öbaadeewai hõor pöm ham haig pos hap'öbaadëjim haajem. Magbaawai chi t'et'em k'ʌʌnau hajués soldaaunag ham k'ajũa hẽerk'api jaaunaa hich jãg k'ajũa k'arraa wʌpi jaaujim hanʌm. 23 Mag wʌ wai nʌʌ hawia, cárcel deg dubk'apʌ̈inaa, chi cárcel di t'ʌajemʌg hajap'a t'ʌapaar jaau pʌajierram haajem, höbërpim hugua. 24 Chi t'et'emnaanau hichig mag jaau pʌabaajeewai chará, ham hiek'an hierrgajãrcha t'uur sim haar ham harrnaa bʌ̈dagpierraa pa wʌ̈ʌ wau sĩsidʌm hee ham bʌ̈ k'õok'a sĩujim haajem, hich Pabloou Silas dʌ̈imua jaauwai.
25 Mamʌ hedacha pamjã hamau hagt'a Hẽwandamag oraanaa meuk'aarpa hau naajim haajem. Mag hamau Hẽwandamag jëeunaa meuk'aarpa hau nʌm hag hee presonaan narr k'ʌʌnaujã hũr naajim haajem. 26 Ham mag honee meuk'aardampa hähäak'amta, ham hiek'an dëgölp duk habarmʌn, hʌʌur t'eeg duuibaadëmua waa puertdi weeudʌtk'abaadëm dʌ̈i presonaan jʌ̃k'a t'ʌnarr cadenpata sĩi hẽedʌ k'ʌibaadëjim hanaabá. 27 Magbaadëm hee hĩchab chi cárcel di t'ʌa k'ãi sĩewia p'iirk'ãubaadëwi hoowai, puertdi t'um weeudʌtk'a t'ʌnaajim haajem. Mag hoobaawai presonaan t'um dʌrmid p'öbaadëmpii hawi, hich espaar jẽunaa, hichdëupai wir haig ya hich t'õopäaig hẽk'a sĩejim hanaabá. 28 Mag wir haig hich t'õogpam hoobaawai Pabloou hijẽb haadëwi hirig, —Kakë, hoob wir haig pʌch chig ha chiram hajim hanʌm. Maar hãbjã höbërba, maach t'umaa hagt'a mʌig naabahaba hajim hanʌm.
29 Magbaawai chi guardiaau jöpk'arraa soldaaunag hõtdau paa haibëepiwi, hag dʌ̈i dubnaa, jãp'ierr hajaugau k'a duui t'ʌnʌmua Pablo Silas dʌ̈i nʌm bʌ̈k'ʌrr p'õbk'a t'ʌnaaimajim haajem. 30 Maimua warag ham dawag p'ë harrwi hamag, —Keena, ¿mua jãga haju haai chirʌ́, Hẽwandamag mʌch peerdʌ haumk'ĩir? ha jëeujim hanʌm.
31 Magbaawai Pabloou Silas dʌ̈imua hirig, —Hãba maach Pör Jesucristo hiek happaita hʌ̈k'abá. Pua chadcha mag hʌ̈k'amʌn, pʌchjã peerdʌwia pʌ degam k'ʌʌnjã peerdʌjugui hajim haajem hamau hirig.
32 Magwia warag hirig maach Pör Jesucristoou hõor peerdʌ haaujem hiek hajap'a jaaumam dʌ̈i hĩchab hi dʌ̈i hãbam deg naajem k'ʌʌnagpa jaaujierram haajem. 33 Magbaawai hich hag bʌ̈rre hagt'a hãspaju wají nʌwe mag wʌ wai nʌmua hëu pöm pedp'ëmatarrjã hichdëucha hʌwia bënhëeu p'uurbaadëjim hanʌm. Mag chãddau hʌtarr k'ur hich pör choopibaawai hĩchab tagam k'ʌʌn hi dʌ̈i hãbam deg naajem k'ʌʌnaujã hamach pör choopijierram haajem. 34 Maimua ham hiek hich di haar ham p'ë harrwi hamag t'ach k'ömk'ĩir haudeebaawai hamau k'öjierram haajem. Mag, hichdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarr gaaimua, hich degam k'ʌʌnpa t'umaa honee hap'öbaadëjim haajem.
35 Maimua ham hiek ya hãspabaadeewai chi t'et'emnaan ham p'ãarpi jaautarr k'ʌʌnau guardianaan jʌr hauwia pʌ̈ijierram haajem, chi cárcel di t'ʌa sim haar wëtwia Pablo Silas dʌ̈i weeupi jaaumk'ĩir. 36 Magbaawai mak'ʌʌnau wëtwi chadcha mag jaaubaimaawai chi cárcel di t'ʌau jũrr hamag, —Chi t'et'emnaan pãar p'ãarpitarr k'ʌʌnau mʌrʌg jaaupäaiwai pãar weeupʌ̈ipi nʌm. Maagwai ya pãar höbërju haai nʌmgui haimajim haajem.
37 Mamʌ chi cárcel di t'ʌau hamachig mag jaaubaawai, chi guardianaanjã hagt'a haig narr haawai, hich Pablo hiek jũrr hirua hamag, —Maarjã Romapienta t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir hamau maar sĩi wʌ t'ʌnʌʌupiwi, hajap'a k'ap haag jëeu hoojã jëeu hooba, sĩi hag bʌ̈rre cárcel deg maar p'ãarpi jaaujierramgui ha chirajim haajem chi guardianaanag. Magtarrta, ¿k'an jãgwia hamau jam warppaimua sĩi pãar dʌ̈ita hiek jaaupʌ̈i nʌ, jũrr meraata maar höbeerpʌ̈imk'ĩir? ¡Jãg chan hʌ̈u k'aba simgui! ha chirajim haajem hirua. Mag k'ãai maraun hamachchata bëewia, hich jãg hõor dak'ĩir maar p'ãarpitarrjö, hamachigchata maach höbeerpʌ̈ipim k'õsi nʌmgui hajim haajem hich Pabloou.
38 Magbaa wëtwia chi guardianaanau hich mag chi t'et'em k'ʌʌnag jaauwimajierram haajem. Mag hamachdëu Romapien ha hũrbaawai hãsie jãp'ierr p'öbaadëjim hanaabá. 39 Mag jãp'ierr nʌm hãba, warag bëewia hamag hi chaigpiyaa haichëjierram haajem jũrr. Magnaa dawag ham höbeerpinaa ham hiek'an hit'ũu hamag, —Pãachta mʌg p'öbör heemua warag chawag hërëubaadët hajim haajem chi pörnaanau.
40 Hamachig magbaawai chadcha höbërwia deeu Lidia di haar wëtjim. Maimua maach t'um tagam k'ʌʌndam Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnpa dʌ̈i hãba biirdʌnaa, maar k'ĩir honee wawí wai nʌʌ hawia, warag maar haigmua hërëubaadëjim.