15
Jerusalén p'öbör hee hãba biirdʌnaa hiek'atarr
Hich mag jaar hãaur k'ʌʌn Judeamua Antioquiaag bëewi chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag, —Pãrauta warrgar Moiseeu hiek p'ã pʌatarr gaai jaau simjö pãach mehëu p'ʌʌrbichba nʌm chan pãar pöd peerdʌbamgui haichëjierram hanʌm.
Magbaawai Pabloou Bernabé dʌ̈imua hamau nem hagcha k'abata jaau nʌm hũrbaawai jũrr ham dʌ̈i chik'am hipeer hahau k'ap'öbaadëjim haajem. Mamʌ mamagk'amjã warm k'ʌʌnau warag hamau jaau nʌm hichaaur hiek'a narr haawai iglesia hee chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnau hich Pablota Bernabé dʌ̈i jʌr haujierram haajem, Jerusalenag pʌ̈yaag. Mag, chadcha ham daumaai hõor jʌr hauwi pʌ̈ijierram haajem, mam pabaimaawai jũrr hich Jesuu jʌr hautarr k'ʌʌn dʌ̈icha iglesia heem jöoinpa hãba hich hag hiek wajap'a hiek'aag.
Mag chadcha Antioquía p'öbör hee chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnau hamach pʌ̈ibapäaiwai hërëubaadëwi, Fenicia durr dichwia, Samaria durrjã dichjierram haajem. Mag wënʌrrʌmua hamach wëtumpierr hõrag jaaujeejim haajem, jãga judionaan k'abam k'ʌʌnaujã hamach jöoin warrgarm k'ʌʌn hi hisegwia k'ĩirjug hiiurta haujierrá, Hẽwandam hiek chaarcha hʌ̈k'aag. Mag hamau nem hĩgk'amam hũrwia t'um chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn honee durrajim haajem hĩchab.
Mag jajawag wëtumua, Pablo Bernabé dʌ̈i tagam k'ʌʌnpa Jerusalén barimaawai haram iglesia heem jöoinau chi pörnaan dʌ̈imua Jesuu hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌnaupa hamag, —Keena, hʌ̈uchata pãar bëejierramgui hajim hanʌm.
Mag barwi di garm k'ʌʌnag jaaup'öbaadëjim haajem, jãgata Hẽwandamau ham dʌ̈i haajeejĩ hamau hi hiek jaau wënʌrraawai. Mamʌ Pabloou Bernabé dʌ̈imua mag jaau nʌm hũrwia hãaur k'ʌʌn Moiseeg Hẽwandamau hich hiek p'ãpitarr hajapcha hʌʌrk'aajerr k'ʌʌnjã ya Jesús higar hʌ̈k'awi haig narr haawai mak'ʌʌnau bʌ̈jãau dʌnʌʌunaa, —Keena hajierram hanʌm. Judionaan k'abam k'ʌʌnjã Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarr k'ʌʌnagan hichiita t'umwe mehëu p'ʌʌrbichk'api jaaunaa hĩchab Moiseeu p'ã pʌarr gaai jaau sĩsidʌmjã t'um waupi jaauju haai nʌmgui hajierram haajem.
Magbaa Jesuu hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌn dʌ̈i jöoin chi pörnaanpa hãba biirdʌjierram haajem, deeu hũmaai hag hiek hajapcha hiek'aag. Maimua mag hijẽjẽb nʌʌ hawia Pedroou bʌ̈jãau dʌnʌʌunaa hamag, —K'odamnaan, pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, nawe hich Hẽwandamauta chadcha mʌ jʌr haujim, judionaan k'abam k'ʌʌnagpa jãga Hẽwandamau maach peerdʌ haaujẽ ha jaaubaawai hĩchab hamaujã hʌ̈k'amk'ĩir. Hich Hẽwandam t'umaam k'ʌʌn k'ĩirjug k'ap'ʌ sĩerrʌmuata hĩchab hamagjã hich Hak'aar deejimgui hajim hanʌm, hich jãg maachig deetarrjö. Jãg sim haig hirua hamag, “Mua pãarjã hig chirʌm mʌch chaaink'a hawaag” ha sim k'abahab hajim hanʌm. Hẽwandamau hoowai maach chan ham dʌ̈i bʌ̃ʌrjã k'ĩet'uupaijã k'aba nʌmgui hajim hanʌm Pedroou. Maagwai maachdëu hʌ̈k'atarr gaaimua maach k'aibag chugpaatarrjö, ham dënjã hich hagjö hirua chugpaa simgui hajim hanʌm, hamaujã chadchata hʌ̈k'a naawai. 10 Mag simta, ¿k'an jãgwi pãrau Hẽwandamau hichdëu k'ap nem wau sim k'õchk'amap'amjö nʌ? ¿K'ant'ee pãrau hat'uucha hamag maachdëujã pödba ni maach jöoinaujã pödba harr nemta waupi jaaum hig nʌ? hajim hanʌm Pedroou jũrr hamach k'ĩircha. 11 Mag k'ĩirjuju k'ãyau maadëu k'ap'ʌ haju haai nʌmgui hajim hanʌm: maach Pör Jesuu hich jãg hich garmua maach k'õchk'awi hʌ̈u peerdʌ hautarrjö, hich hagjöta hamjã hichdëuta peerdʌ hau sim k'abahab hajim hanʌm Pedroou, mag Moiseeu p'ã pʌarr hiek t'um chan judionaan k'abam k'ʌʌnau hʌʌrk'aju haai k'aba nʌm ha k'ap hamk'ĩir.
12 Magbaawai jũrr Bernabeeu Pablo dʌ̈imua jaaup'öbaadëjim haajem, jãga Hẽwandamau hamagjã judionaan k'abam k'ʌʌn heejã hag na hõrau nem mag hooba haajempa waupimajĩ. Mag jaaumam hũrwia sĩi t'umaam k'ʌʌnau k'ĩuu hũr nʌisijim haajem.
13 Mag ham dën hĩgk'a höpinaa Santiagoou jũrr, —K'odamnaan, mʌ hiek hũrbat hajim hanʌm. 14 Ya pãrau Simón Pedro hiek hũrbarm, jãga Hẽwandamau hĩsta warrpem judionaan k'abam k'ʌʌnjã k'ĩir jãsenk'awi hĩchab hich chaaink'a hat'á. 15 Jãgbarm haigta chadcha mua hoowai warrgar Hẽwandam hi jaaumienau p'ã pʌatarr heyaa höbëbërgmamgui hajim hanʌm hich Santiagoou.
Mag jaaumamua Hẽwandamau hich hi jaaumienag p'ãpitarr hiek jaaubaadëjim haajem. Mag Hẽwandamau hõrag jaautarr hiek Santiagoou higmatarr mʌg hajim haajem:
16 “Mʌʌgwaiwe chan pãrau mʌrʌg jëeubata wënʌrrʌm.
Mag gaaimua pãran sĩi di burrtarr hʌ̃r dik'ierr happai jʌjʌrʌʌ t'ʌbatarrjöta nʌm.
Mamʌ mʌg hatag deeu mʌch pierrwain chadau, hich hag dibʌ̈ʌupai deeu hëu hau nʌmjö, hũmaai pãar chaain hewagam k'ʌʌn k'ĩirjugjã deeu mʌchig p'ũrreu hat'aawai mʌrʌgta jëeu nʌisiju, warr jöoi David k'ararr jaar haajerrjö.
17 Magbaawain chadau durrpierram k'ʌʌnau judionaan k'abam k'ʌʌnaupa mʌ jʌrwi, hamaujã hĩchab mʌʌta hamach Pörk'a hauju.
18 Muata mag hiek'a chirʌm, mʌch chi warrgarwe magʌm nem t'um hõrag k'ap'ʌ hapiejemua” hajim haajem, Santiagoou hich Hẽwandamau hiek'atarr higwia. (Am. 9:11-12)
19 Mag jaauwi, hich Santiagooupai, —Magua mua hoowai, har judionaan k'abam k'ʌʌnta hamach jöoin hi pʌawia jũrr Hẽwandam hiek hʌ̈k'amam k'ʌʌnag chan pöd maadëu hamag maach jöoinau nem jaaujerr t'um hat'uucha jaauju k'aba nʌmgui hajim haajem hich jöoi Santiagoou. 20 Magju k'ãai sĩi hamag hajap'a hẽsap p'ãnaa hag gaai jaaupʌ̈ijugui hajim hanʌm, Hẽwandam na tag hʌdʌraa hamach hãrpim hugua. Mag hẽsap gaai tag nem parhoobamta hẽwandamk'a waunaa hagʌg jëwaag nemchaain k'ëchnaa hag k'ĩirp'ee wai narr nemek modjã k'öpiba jaaupʌ̈ijugui hajim haajem. Nem t'õowia hag bag dën reyen wau sĩsidʌmjã k'öpiba, ni nem sĩi bëgöhne bag hãrba t'õo sim modjã k'öpiba jaaupʌ̈ijugui hajim hanʌm. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab dich hõor k'abam dʌ̈ijã bʌ̃ʌrjã k'apes hapiba jaaupʌ̈ijugui hajim haajem Santiagoou. 21 Maimua hichdëupai, ¿Jãgwi mua mag chirʌ́? hajim hanʌm. Mua mag chirʌmʌn, maachjö judionaan k'abamta maach meeun dʌ̈i hãba jooba wënʌrraajeewaita mag chirʌmgui hajim hanʌm. Pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, mag Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌatarr hiek p'öbörpierr judionaan Hẽwandam hiek jaaujem di nʌnʌidʌm hee sabarhedpierr hõrag hũrmk'ĩir t'ʌ̃ʌrjem. Magua hichiita mʌk'ʌʌnta hʌ̃rpai hamau hʌʌrk'aju haai nʌmgui hajim haajem Santiagoou.
Judionaan k'abam k'ʌʌnag hẽsap gaai jaaupʌ̈itarr
22 Magbaawai Jesuu hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌnau jöoin chi pörnaan dʌ̈imua t'um chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnpa hãba biirdʌ hiek'awi chadcha Santiagoou jaautarrjö hẽsap warre p'ã haujierram haajem. Mag p'ã hauwia hĩchab mag chi pörk'a nʌm k'ʌʌn heem warre hõor numí jʌr haujierram haajem, Pablo Bernabé dʌ̈i wëtuwe ham dʌ̈i hãba Antioquiaag pʌ̈yaag. Mak'ʌʌn Silas hajim haajem, woun hãb Judas hanʌm dʌ̈i. Hich mag Judapai hibʌʌr wauwia Barsabás haajeejim haajem. 23 Mag chi hẽsap mak'ʌʌn dʌ̈i pʌ̈iju gaai mʌg p'ã sĩejim haajem:
“K'odamnaan, maar Jesuu hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌnauta jöoin chi pörnaan dʌ̈imua tagam k'ʌʌn chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn dʌ̈imua hãba marau pãrag salud deepʌ̈i nʌm. Pãar judionaan k'abahab mamʌ, Hẽwandam gaaimua maach k'odnaan haawai, t'um Antioquiapienag, Siriapienag maimua Ciliciapienagjã salud deepʌ̈i nʌm.
24 K'odamnaan, marau maumua hũurwai, mag mau maar heem wëttarr k'ʌʌnauta sĩi hamach k'ĩrau wëtwia, mag mehëu p'ʌʌrbichpi jaaunaa, hĩchab Moiseeu hiek p'ã pʌatarr gaai jaau simpa t'um waupi jajaauk'am gaaimua hidëu pãar k'õinaa naapiba nʌm hanʌm marau hũr nʌm. 25 Mag hũrbaawaita marau t'umaa hãba biirdʌwi, hajap hiek'awi, hõor numí jʌr haujim, Bernabé Pablo dʌ̈i pãar haar wëtuwe ham dʌ̈i hãba pʌ̈yaag. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, maach k'od jöoin Bernabé Pablo dʌ̈i maadëu daupii haajem, 26 maach Pör Jesucristo hiek jaau nʌm gaaimua hamach t'õjujã k'ĩirjuba warag högk'aba hõor hee jaau wënʌrraajeewai. 27 Hachá marau pãar haar Judas dʌ̈i Silas pʌ̈i nʌm. Hẽsap gaai cha maachdëu p'ã deepʌ̈i nʌmjö hamaujã hich hagjö pãrag jaauwimaju. 28 Hich Hẽwandam Hak'araucha marag jaauwai pöd pãrag judionaanagamjö nem p'it'urm nem waupi jaauju k'aba nʌm. Mag nʌm dʌ̈i maachdëu k'ĩirjuawaijã hʌ̈ucha sim, chadcha hichdëu jaau simpierrpai nem jawaag. Mag pãrag jaaupʌ̈im hig nʌmʌn mʌgau: 29 Par Hẽwandam chaar k'abamʌg jëwaag wai narr nemek mod hoob k'ömiet. Nem t'õowia hag bag dën reyen wau sĩsidʌmjã k'öba, ni nem sĩi bëgöhne bag hãrba t'õo sim modjã hoob k'ömiet. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab dich hõor k'abam dʌ̈i chan hoob bʌ̃ʌrjã k'apes hamiet. Cha marau jaaupʌ̈i nʌmta chadcha pãrau mag sʌrk'a nʌmʌn, magan pãar hʌ̈u wënʌrrʌm. Ma hajim marau pãrag jaaum hig narr. Hayoo Keena” ha p'ã sĩejim haajem, chi hẽsap gaai.
30 Mag chadcha mag hẽsap dʌ̈i hamach pʌ̈ibapäaiwai hërëuwi, Antioquía barwia, haig chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn t'um hãba biirdʌnaa, mag hẽsap deejierram haajem. 31 Magbaawai hãbmua hẽreu hauwia t'ʌ̃rbaadeewai honee hap'öbaadëjim haajem, mag hẽsap gaai hamach k'ĩir jãsenk'a wawí nʌm hũrwia. 32 Mag nʌm dʌ̈i hĩchab Judas Silas dʌ̈i hamach numwe Hẽwandam hi jaaumien harr haawai warag hamach hipaarmua ham k'ĩir jãsenk'a hiek'amamua wawí wai nʌʌ hajim haajem hĩchab. 33 Maimua warag ham dʌ̈i k'ãai k'apanaa naawia deeu wëtju hap'öbaadeewai haiguim k'ʌʌn chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnau ham kõit Hẽwandamag jëeu nʌʌ hajierram haajem, hʌ̈u chig haba deeu hamach chogpʌ̈itarr k'ʌʌn haar barmk'ĩir. Mag oraawia ham pʌ̈ijierram haajem. [ 34 Mamʌ chi Silas chan maba, haigpai sĩsijim haajem.] 35 Maagwai Pablo Bernabé dʌ̈i chi Antioquía p'öbör heepai nʌisiwi k'apanaam k'ʌʌn dʌ̈imua warag maach Pör Jesucristo hiek jaau nʌisijim haajem.
Pablo Bernabé k'a hogdʌpʌ̈iwi jũrr Silas dʌ̈i biekk'atarr
36 Mag Antioquía t'ʌbagk'awi hagt'a nʌʌcha k'aba nʌm hee, Pabloou Bernabeeg, —Kakë, magan maachdëu maach Pör Jesús hiek jaau wënʌrraajerrpierr hũmaai deeu hoo p'ʌʌrdʌmierraugui hajim hanʌm, p'öbörpierr, ham maach hẽudee pawiajã jãgata nʌ ha k'ap haag.
37 Magbaawai Bernabeeu hʌ̈k'awi chadcha wëtju hap'öbaadëjim haajem. Bernabeeu hamach daumaai Juan ham dën hibʌʌr wauwi Marcos ha t'ʌ̃ʌrjerr harram hig sĩejim haajem. 38 Mamʌ Pabloou hoowai hirig mag hʌ̈u k'aba sĩejim haajem, napem biek'aujã ham dʌ̈i hãba mawi, Panfiliapai hudt'urwi, tagjã ham juag hooba deeu Jerusalenag marr haawai. 39 Mag, Juan Marcos gaaimua jũrr chik'am hipeer hahaujii hawi warag mag nʌm k'ãyau magan dich k'ĩk'ĩetdö haaidʌjugui hap'öbaadëjim haajem. Mag chadcha Bernabeeu hich daumaai Marcos jʌr hauwi döjãrr p'ʌram Chipre hanʌmʌg hag dʌ̈i higbaadëjim haajem. 40 Magbaawai jũrr Pabloou Silas t'ʌ̃rpʌ̈iwi hich k'apeerk'a hat'ajim haajem, hag dʌ̈i biekk'aag. Magbaawai chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnau Hẽwandamag ham t'ʌapaar wai nʌrramk'ĩir, ham kõit jëeu nʌʌ hawi pʌ̈ijierram haajem. 41 Mag wëtumua Siria durr dichwia deeum durr Cilicia hanʌmjã dichjierram haajem, iglesiapierr mag jaau wënʌrrʌmua warag chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌndam k'ĩir honee hapiewai.