14
Pablo Bernabé dʌ̈i Iconio hee
Mag p'öbör Iconio hanʌm hee naaimawia Pablo Bernabé dʌ̈i hamach numwe hãba dubjierram haajem, judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg. Mag dubwi maach Pör hiek hiek k'ẽgk'a jaaup'öbaadeewai judionaan pöm griegonaan dʌ̈imua Hẽwandam hiek hʌ̈k'ajierram haajem. Mamʌ hãaur judionaan chi hʌ̈k'aba narr k'ʌʌnau jũrr judionaan k'abam k'ʌʌn wawí p'öbaadëjim hanʌm, tag ham hiek hʌ̈k'aba warag hamach hipierrta ham hëugar k'aigba hiek'amk'ĩir. Mag gaaimua mag hamachdëu jaau nʌmjã hʌ̈k'amap'a haawai warag hajapcha hamag jawaag hawi haigmua da wëtbajierram haajem. Chi Pabloou Bernabé dʌ̈imua maach Pör hamach dʌ̈i sim k'ap'ʌ narr haawai warag t'ãar p'ĩiuwi högk'aba hõrag jaaumajierram haajem, jãga Hẽwandamau hamjã k'õsi sĩerrʌ́. Maagwai hamau jaau wënʌrrʌm hõrau sëuk'aawai ham hugua, ham hiek hich Jöoiraujã hich jua t'eeg hamag deejim haajem, hag na hõrau hooba haajem nempa maach dauderraa ham dak'ĩir waumamk'ĩir. Maagwai chi p'öbörpien hãaur k'ʌʌn judionaan higar t'ʌnaawai tagam k'ʌʌn jũrr Jesuu hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌn higar naajeejim haajem. Mamʌ judionaanau hamach pörnaan dʌ̈imua hãaur k'ʌʌn judionaan k'abam k'ʌʌnpa bëewi, mokou bar wai nʌmua hamach t'õopäain wëdurum ha hũrbaawai deeum durr Licaonia hanʌmʌg dʌr wëtjierram haajem, chi Pablo Bernabé dʌ̈i. Mag wëtwi p'öbör Listra hanʌm hee naawi hërëubaadeeu jũrr hagjö p'öbör Derbe hanʌm hee naaimajim haajem. Mag wënʌrrʌmua hag bigaau p'öbördam nʌnʌidʌm hee hamach barmampierr jãga Hẽwandamau maach peerdʌajẽ ha jaaumajierram haajem.
Pablo mokou bar wai nʌmua peer t'õotarr
Mag Listra p'öbör hee woun hãb bʌ̈ hãk'ãraa k'itʌm sĩejim haajem. Mag woun hich bi heewe bʌ̈ hãk'ãraa t'aabawi sĩi jup k'ëraajeejim haajem, pöd dʌrdʌr haju k'aba haawai. Hich mag wounau Pablo hijẽjẽbk'amʌg bʌ̃ʌrjã dau t'õba hũr hoo sĩejim haajem. Pabloou mag k'itʌmʌg hoowai, hich hödegpain “Magʌm Hẽwandamaun chadcha mʌ monaaupʌ̈iju haai sim” ha simjöo hoobaawai, hirig heerpanaa k'ĩesir, 10 —P'iidʌwia bʌ̈ hubʌ dʌnʌisí hajim hanʌm.
Magbaawai chadcha p'uddʌ dʌnʌisiwia warag dʌr nʌnʌʌu k'abaadëjim haajem. 11 Hõor haig narr k'ʌʌnau Pabloou magbarm hoobaawai sereubaadëwi Licaoniapien meúata, —Keena, jãk'ʌʌnan hẽwandamnaanta hõor k'ĩir t'egwia maach hee naaichëmgui hajierram hanʌm jũrr hamach k'apeenag.
12 Mag hamach hẽwandam hanʌmua, Bernabé Zeus gaai t'ʌ̃rnaa Pablo jũrr Hermes gaai t'ʌ̃r wai naajim haajem, hichta hʌ̃rcha hijẽjẽb k'aajerr haawai. 13 Mag p'öbör hee dub nʌm haigcha ham hẽwandam mag Zeus hanʌmʌg jëeujem di dʌnaajim haajem. Magp'öbaadee hag heem p'adëu p'ak hemk'ooinpa pamaar dën pörsirk'a sĩsidʌm puertdi haig p'ëbëewi p'aamamua hamagta Hẽwandamagamjö jëwam hig sĩejim haajem, hõor k'apan t'ʌnʌwe ham dʌ̈i hãba. 14 Pabloou Bernabé dʌ̈imua hũurwai p'adëu mag hamach hëugar mamagk'am hũrbaawai gaai machgau hamach k'ajũa mor gayam t'ʌrrëunaa hõor hee hähäag k'ap'ig wëtumua, 15 —Keena, ¿k'ant'eeta pãrau maar dʌ̈i jãg nʌma? hajierram hanʌm. Maach wounaan hãba t'ʌnaabahab; maar chan Hẽwandam k'abam. Maraun sĩita jãg hẽwandam hanʌmjã maadëu nem higab simʌg jëeuju k'ãyau, maach Hẽwandam chaar hʌ̃gt'ar simʌg jëeumk'ĩirta pãrag marau jaau wënʌrrabahab hajierram hanʌm, hichdëuta mʌg hedaujã wauwia, mʌg jẽbjã wauwia, p'ũas dʌ̈i hag hee nem t'ʌnʌmpa t'um hãba wautarr haawai. 16 Warrgarin chadcha t'umaam k'ʌʌnau hamachdëu nem k'õsimʌg jëeu nʌmjã Hẽwandamau magʌm haba haajeejimgui hajim hanʌm, hamau wajappai hich k'augba narr haawai. 17 Mamʌ magʌm hãba, hõrau hichigcha jëeumk'ĩirjö, hich jua hoopiejeejimgui hajim hanʌm, ham heeg hoo simua. Mag, hichdëuta maach honee wënʌrramk'ĩir, maach hat'ee nosegjã chëpinaa maach nemjĩirjã hajap'a höbeerpi nʌm dʌ̈i hĩchab maachig t'ach k'öjujã hed hëepierr deejemgui ha jaaumajierram haajem hamach numiim k'ʌʌnau, jũrr jaaupʌ̈pʌ̈igmamua.
18 Pabloou Bernabé dʌ̈imua par mag jaau durrajieb mamʌ, hichiita t'et'e deejierram haajem, mag p'ak k'ëchnaa p'aa nʌmua hamachig Hẽwandamagamjö jëeum hig narr jëeupiba haag.
19 Mamʌ hamau mag nʌm hãba, judionaan bëejierram haajem, Antioquiamua Iconiomuajã hagjö. Mag bëewi hõor wawí p'öbaadee, hamachig paa hauwi, Pablo mokou barp'öbaadëjim hanaabá. Mag jũrram k'ʌʌnau bar wai nʌʌ hawia chi meemjö haadee, meebaadëmpii hawia p'öbör higaau hëudʌ deet'urjierram haajem. 20 Mam mag hëudʌ deebat'uurwai, tagam k'ʌʌn hagjö Jesús hiek hʌ̈k'a narr k'ʌʌnau bëewi hich hʌ̃r pos haicheewai, p'iidʌbaadëwi deeu p'öbör hee sĩeichëjim hanʌm, hich Pablo. Maimua hag noram Derbeeg petajim haajem, Bernabé dʌ̈i.
21 Mag p'öbör Derbe hanʌm hee maach peerdʌajem hiek jaau wënʌrrʌmua hõor pöm Hẽwandam higar hʌ̈k'apiwia deeu hamach bʌ̈ heepai hewag Listraag bëejierram haajem: mag Listramua, Iconioog; mag Iconiomua, jũrr Antioquiaag. 22 Mak'ʌʌn p'öbördam hee chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn k'ĩir honee hapieg, ham hoo p'ʌʌrdʌ wënʌrrʌmua hamachdëu maach Pör hiek hʌ̈k'atarr hiekta warag hogdʌba hʌ̈k'api jaaujeejim haajem hamag. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab, “Hẽwandam sim haar mawia, hi dʌ̈i hich mag wënʌrraagan, hichiita hich jãg hi gaaimua maach dau hap'ʌʌ wënʌrrajugui” haajeejim haajem. 23 Mag wënʌrrʌmua hĩchab iglesiapierr jöoin jʌr haumaajeejim haajem, mak'ʌʌnta chi pörk'amk'ĩir. Magnaa t'ach k'öba sʌrk'a nʌmua oraawia maach Pör Jesuugta hamach nʌnʌidʌmpierr t'ʌapaar hamk'ĩir hirigta jaaujeejim haajem, hamachdëujã hi hiekta hʌ̈k'a narr haawai.
Pablo Bernabé dʌ̈i deeu Siria durram p'öbör Antioquía hanʌmʌg bëetarr
24 Maimua Pisidia durr dichwia jũrr deeum durr Panfilia hanʌm barjierram haajem, Pablo Bernabé dʌ̈i. 25-26 Maig p'öbör Perge hanʌm hee Hẽwandam hiek jaau naawia, jũrr Ataliaag wëtwi, hamachig p'idag jaautarr t'um wau haaipabaadee, hich haarpaimua jap hee paauk'awia, deeu Antioquiaag bëejierram haajem, warrjã mag p'öbör heemuata chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn pörnaanau ham pʌ̈itarr haawai. Mag Antioquía p'öbör heemua hajim haajem, warrjã ham pʌ̈yaagpaawai Hẽwandam hiek högk'aba jaau wënʌrramk'ĩir ham hʌ̃r jua hausĩunaa ham kõit hirig jëeu nʌʌ hawi pʌ̈itarr. 27 Mag bëewi, chadcha deeu Antioquía barchëwia, chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn t'um hãbam haig biirdʌnaa, hamag jaaup'öbaadëjim haajem, jãga Hẽwandamau ham dʌ̈i hajĩ, maimua jãga maach Pör Jesuu judionaan k'abam k'ʌʌnagjã hĩchab hich hiek hʌ̈k'am k'õsi hʌ̈k'apijĩ, hamachpa peerdʌmamk'ĩir. 28 Maimua Pablo Bernabé dʌ̈i warag haigmua da wëtba, chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn dʌ̈i nʌʌ hajierram haajem.