13
Bernabé Saulo dʌ̈i warrpem Hẽwandam hi jaaumk'ĩir pʌ̈itarr
Antioquía p'öbör heem iglesia hee Hẽwandam hi jaaumien dʌ̈i maestronaan naajeejim haajem. Mak'ʌʌn t'ʌ̃r hãb Bernabé hajim haajem; hãb Simón, ham dën hĩchab “Chi P'ʌich” ha t'ʌ̃ʌrjerr; hãb Lucio, Cirenepierr; hãbak'ai Manaén, Galilea durram gobernador Herodes haajerr dʌ̈i hãba bãautarr; maimua Saulo. Hich mak'ʌʌn biek hãb t'achjã k'öba maach Pör Jesuug jëeu nʌm hee, Hẽwandam Hak'arau hamag, “Bernabé Saulo dʌ̈i hidëu sĩi sĩubat, mua ham hat'ee ya p'idag jʌr wai chirʌmgui” hajim hanʌm chi Hẽwandam Hak'arau.
Magbaawai chadcha mag Hẽwandamag jëwaag sĩi t'achjã k'öba sʌrk'a nʌmua mak'ʌʌn numiim hʌ̃rta jua hausĩunaa oraawi pʌ̈ijierram haajem.
Chipre p'ʌram gaai maach peerdʌajem hiek jaautarr
Mag, hich Hẽwandam Hak'arau hamachig wëtpi jaaubaawai Bernabé Saulo dʌ̈i Seleuciaag wëtwi maigmua jũrr döjãrr p'ʌram Chipre hanʌmʌg dʌrbajierram haajem. Maimua Puerto Salamina barwi judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg maach peerdʌajem hiek jaaup'öbaadëjim hanʌm. Juan Marcos hamach dʌ̈i harrtarr haawai magua dʌ̈i ham hipierr jaaujeejim haajem.
Mag p'öbör Salamina hanʌm heem k'ʌʌnag Hẽwandam hiek jaauwia warag hich hag morr gaaipai p'ʌʌrdʌ wëtumua deeum p'öbördam Pafos hanʌm barjierram haajem. Maig woun hãb bënk'ʌʌn sĩejim haajem, Barjesús ha t'ʌ̃r sim. Mag woun sĩi nem sëunem hich bën k'augau parhooba nem wau nʌrrʌmta, hiruan Hẽwandamau nem waupi simta wau chirʌm haajeejim haajem, hich hiek'aupaita. Mag bënk'ʌʌn Barjesús hanʌm, gobernador pör höp'ërg sĩerrʌm Sergio Paulo hanʌm dʌ̈i sĩejeejim haajem. Mag gobernadorrau Hẽwandam hiek hũrm k'õsi sĩerr haawai Bernabé Saulo dʌ̈i hich haar t'ʌ̃rk'ʌʌipʌ̈ijim haajem, ham hiek hũraag. Mamʌ Bernabé Saulo dʌ̈i bëewi Hẽwandam hiek jaaubaicheewai mag chi bënk'ʌʌn griegonaan meúa Elimas ha t'ʌ̃r simuata jũrr hidëu chi gobernadorrag hamau jaau nʌmjã hʌdʌʌr hʌ̈k'apiba wai sĩsijim hanaabá. Magbaawai Sauloou hichpai hĩchab Pablo haajemua, hich gaai Hẽwandam Hak'aar p'ẽs wai sĩerr haawai, hirig heerpanaa t'et k'ĩesir, 10 —Pʌrʌgan dösãtauta k'ĩirjug dee simgui hajim hanʌm. Maguata jãg sëunem sĩi hõor k'ũgurjupai k'ap sĩerrʌm, bʌ̃ʌrjã nem hajap'am k'õchk'aba. Jãg maach Pör Hẽwandam hichaaur haju k'ãai, jãg hidëu chi hʌ̈k'am k'õsim k'ʌʌnag hi hiek hʌ̈k'apibáma hajim hanʌm. 11 Pʌch jãg chitʌm paar nau maach Pör Jesuu warre pʌ dau k'augba hapʌ̈ijugui hajim haajem. Magbarmʌn pʌʌn bʌ̃ʌrjã hedau k'ĩir hararagjã k'augba chitʌʌ hawiata deeu dau heerdʌjugui hajim hanʌm hirig.
Mag, chadcha Pabloou magbarm bʌ̈rre chi Barjesús dau k'ĩbaadëmua pöd majujã k'augba haadeewai, hãbmua k'ãijã hich jua gaai hëudʌ harrmk'ĩir hawi hõor jʌʌrwai, sĩi parhooba jʌrk'a jʌrk'a haadëjim haajem. 12 Mag maach dauderraa habarm chi gobernadorrau hich daúacha hoobarm dʌ̈i maach Pör Jesús hiek Pabloou Bernabé dʌ̈imua jaau wënʌrrarr hich jʌ̃gaagaa hũrbaawai chadcha hʌ̈k'ajim haajem.
Pablo Bernabé dʌ̈i Pisidia durr
13 Pablo hich k'apeen dʌ̈i mag p'öbördam Pafos hanʌm hee naawi dʌrbagk'abaadeeu deeum durr Panfilia hanʌm heem p'öbördam Perge hanʌm p'ẽeubaimajierram haajem. Mamʌ mam paauk'abaimaa Juan Marcoou ham k'a hogdʌwi deeu Jerusalenag petajim haajem. 14 Maig Perge naawi Antioquiaag wëtjim haajem. Mag Antioquía p'öbör deeum durr Pisidia hanʌm dak'a sĩejim haajem. Ham hiek mag p'öbör hee jua hʌ̃ʌijem hed pabaadeewai judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg dubwi hohoodö haimajierram haajem. 15 Mag jupwi, Moiseeu hiek p'ã pʌatarr t'ʌ̃rnaa Hẽwandam hi jaaumienau p'ã pʌarr gaaijã hĩchab t'ʌ̃r dichdimaawai, mag judionaan heem chi pörnaanau hamag, —Keena k'odamnaan, pãrau hõor wawieg k'ĩirjugdam wai nʌm k'ai, warre marag hũrpibat hajierram haajem.
16 Magbaawai Pabloou bʌ̈jãau dʌnʌʌunaa, hõor k'ĩuu hamk'ĩir juau jaau jaaunaa, hamag hiek'amamua magjim haajem:
—Keena israelnaan hajim hanʌm, maimua pãar har Hẽwandam hiek hũrwi jʌ̃g hʌ̃rʌʌ haajem k'ʌʌn, mʌ hiek hũrbat hajim hanʌm. 17 Warrgarwejã Hẽwandamau maach jöointa jʌr hautarr haawai ham chik'am hee Egipto durr naajeewaiwe hamachta Hẽwandamau nem k'apan hapiwi hich jua t'eegau deeu chawag p'ë harrjimgui ha jaaumajim haajem. 18 Mag p'ë harrwi, hõor chukag durr hich dak'ĩir k'aigba haadëp'ʌm gaaimua k'ĩir machag hãwat nʌrrʌmjã, Hẽwandamau magʌm higba, cuarenta añosjö ham dʌ̈i hogdʌba sĩejimgui hajim haajem Pabloou hamag jaaumamua. 19 Mag wënʌrrʌmua Hẽwandam jua t'eeg paarmua hamachdëu Canaan durr siete naciones höpʌ̈itarr t'um Hẽwandamau warag hamag deejimgui hajim hanʌm. 20 Mag maach jöointa Egipto durr nʌwe, Hẽwandamau jʌr hautarr haigmua Canaan durr hamachdëu jʌ̃at'ʌg hauwi ma nʌm jaar, ya cuatrocientos años dichwi sĩejimgui hajim haajem Pabloou mag hijẽjẽbk'amua.
Mag Pabloou jaau wai k'itʌmua, ’Magtarr k'ur Hẽwandamau hamag leinaan jueces hanʌm k'ʌʌn deebaawai mak'ʌʌnauta p'öbör t'um k'ap nʌisijimgui hajim hanʌm. Mag jueces hanʌm k'ʌʌnta años k'apan chi pörnaank'a wënʌrrʌʌ hawi, jũrr jöoi Samuelta chi pörk'a sĩsierr haigmua hewag paawai, 21 hõrau hamach garmua Hẽwandamag hamach pörk'amk'ĩir rey jëeubaawai, woun hãb warr jöoingar Benjamín haajerr hag chaain hewagam k'ʌʌn dën woun Cis hanʌm hiewaa Saúl hanʌmʌgta cuarenta años Hẽwandamau ham reik'apijimgui hajim haajem. 22 Mamʌ mag nacharam rey hich Hẽwandamau hisegpʌ̈iwi jũrr deeum woun hãb David hanʌmta reik'apijimgui ha jaaumajim haajem Pabloou. Mag jaaumamua hichdëupai, Mag David higwiata hich Hẽwandamaucha, “David Isaí hiewaan chad mua k'õsi chirʌm; jãguan chad mʌchdëu nem mag habarm hipierraa hajugui” hajim haajem Pabloou hamag, hich Hẽwandamau hiek'atarr higwia. 23 Magnaa, Hich Hẽwandamaucha maach jöoinag jaaujerrjö, mag David chaain hewagam k'ʌʌn heemta Hẽwandamau Jesús t'aabapijimgui hajim hanʌm, maach israelnaan peerdʌajem k'amk'ĩir.
24 ’Mamʌ mag hich Jesuucha Hẽwandam hiek jaau nʌrraju nawejã Juan chi hõor pör choomieu israelnaan t'umaam k'ʌʌnag jaaujeejimgui hajim hanʌm, hamach k'aibag hisegwi hamach pör choopimamk'ĩir. 25 Juanau mag jaau nʌrrʌmua ya hich t'õju gayaa pamam hee hõrag, “¿Pãrau k'ĩirjuawai mʌʌta hich Hẽwandamaucha jʌr hauwia pʌ̈iju haajerr k'ai?” hajim hanʌm. Maimua hich Juanaupai, “Mʌ chan har k'abamgui” hajim haajem. “Mamʌ mʌ hẽudee hãb hurumta hichiugui” hajim hanʌm hich Juanau, Jesús higwia. “Maan chad mʌ k'ãyaujã hʌ̃rʌʌcha simgui” hajim hanʌm. “Mamʌ mʌ chan mʌg chirʌm haig sĩi hi chogk'aagpaijã bʌ̃ʌrjã serbiibata chirʌmgui” hajim haajem Juanau.
26 Maimua mag chi Juan hõor pör choomieu hiek'atarr jaau dichwia deeu hich Pablooupai, ’K'odamnaan, jöoingar Abrán k'achitarr hag chaain hewagam k'ʌʌn, maimua pãar har Hẽwandam hiek hũrwia jʌ̃g hʌ̃rʌʌ haajem k'ʌʌn: mʌg maach peerdʌajem hiek cha mua jaau chitʌmʌn pãach hat'eyaugui hajim haajem Pabloou hamag. 27 Jerusalén p'öbör heem k'ʌʌnau hamach pörnaan dʌ̈imua bʌ̃ʌrjã pöd Jesús k'aug haubajierramgui hajim hanʌm. Mag k'ãai hante hi higwia Hẽwandam hi jaaumienau p'ã pʌatarr hiek sabarhedpierr t'ʌ̃r nʌmjã bʌ̃ʌrjã hi k'aug hauba, warag hamachdëuta warrgarwe Hẽwandam hi jaaumienau jaauwai hi dau hap'ʌʌ wau t'õomamua t'õopʌ̈iju ha jaaujerrjöo hajierramgui hajim haajem, hi dʌ̈i. 28 Mag hi t'õog hat'ee bʌ̃ʌrjã k'aibag chuk'u k'itarr hãba, warag Pilatoog pʌr deewi hi t'õopʌ̈ipi jaaujierramgui hajim haajem. 29 Mag jaaumamua hich Pablooupai, Maimua Hẽwandam hiek p'ã sim gaai hi higwia jaau sĩerrjö, t'um mag hi dʌ̈i hamachdëu hampierr hawia, pakuls gaaimua heeg paa hauwi, durrbʌ̈ k'õpag hee jẽbdi chi k'örm sĩerr hee hauk'ërjierramgui hajim hanʌm. 30 Mag hamau hi t'õojieb mamʌ, Hẽwandamau deeu hi p'iriu haubajieb hajim hanʌm. 31 Mag hiiu p'iidʌwia biek k'apan hich hoopijim hanaabahab hajim hanʌm, mag hich t'õju gayaa paawai Galileamua Jerusalenag hich dʌ̈i hãba wëttarr k'ʌʌnag. Magtarr haawai mag hamach daúa hi hootarr k'ʌʌnauta jũrr hĩs hõrag jaau wënʌrrʌmgui ha jaaumajim haajem Pabloou, mag Antioquía p'öbör hee chi pörnaanpa t'ʌnarr k'ʌʌnag.
32 Maimua warag mag jaaumamua, ’Hẽwandamau warrgarwe maach jöoinag jaauwai mag hich chaai pʌ̈iju haajerr hiekta maraujã pãrag jaau wënʌrrʌmgui hajim hanʌm. 33 Mag warrgarwe maach jöoinag mag hich chaai deeju ha jaautarr haawai chadcha hĩs hewag pawi maach chi hewagam k'ʌʌnagta Jesús hiiu p'iidʌbarm hoopijimgui hajim haajem, magbarmua jãgan chadcha hich Hiewaata maach hee nʌrrajim ha k'ap hamk'ĩir.
Magju harr haawaita hi higwia Hẽwandam hẽsap Salmos numiim hanʌm gaai Daviiu p'ã pʌawai, “Pʌʌn mʌ Chaairau; hĩsin chad hõrau pʌʌn mʌ Hiewaa ha k'ap'ʌ nʌisimgui” ha p'ãtarrjã jaaumamua, 34 mag hi p'iidʌwia tag meeba hich mag hiiu sĩerraju higwiajã hich Hẽwandamaucha hĩchab, “Mʌchdëu Daviig jaautarr chan par hiek'aupai k'aba chadcha haju” ha hiek'atarrpa jaaumajim haajem Pabloou.
35 Mag jaaumamua hich hag Jesupai jaauwi, ’Hich hag Salmo gaaipai hĩchab mag sim: “Hẽwandam, pʌch chaai bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u k'itʌm pʌchdëucha jʌr hautarr chan pua hʌdʌraa hi hëu jẽb hee miiupibamgui” hajim haajem. 36 Pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, chadcha Daviin sĩi Hẽwandamau nem jaaumamta wau k'itʌʌ hawi meetarr. Mag meebaadeewai parhoobam k'ʌʌn hauk'eerjemjö hich jöoin dʌ̈i hãba hauk'ërwi hich hag heepai jẽbeg pajimgui hajim hanʌm. 37 Mamʌ mag Jesús mor chan bʌ̃ʌrjã hich hauk'ërtarr jẽb degpai miiubajimgui hajim hanʌm, hich Hẽwandamaucha p'iriu hautarr haawai.
38 Maimua hamag, ’K'odamnaan, magua pãrau t'umaam k'ʌʌnau k'ap'ʌ haju haai nʌmgui hajim hanʌm hich Pabloou, maraun sĩi Jesuuta maach k'aibag t'um chugpaapʌ̈iju haai sim ha jaau wënʌrrʌm. 39 Maagwai Moiseeu hiek p'ã pʌatarr gaai jaau simpierr hʌ̈k'a nʌmuapai pöd peerdʌba harr k'ʌʌnaujã Jesús hiek hʌ̈k'amʌn, jũrr hichdëun chad t'um peerdʌ hauwia hajaug paapʌ̈imaju, magbarmua tag bʌ̃ʌrjã hich dʌ̈i hiekk'õr chuk'u nʌisimk'ĩir ha hiek'amajim haajem Pabloou. 40 Maimua, K'ĩir k'ap'ʌ habat hajim haajem, Hẽwandam hi jaaumienau hẽsap gaai jaau pʌatarr pãach gaai pam hugua.
Mag jaauwi, hich Hẽwandam hiek p'ã simcha jaaubaadëjim haajem, chi Pabloou. Mag hirua jaautarr mʌg hajim haajem:
41 “Pãar har Hẽwandam hiek haawaijã warag hi wau hiek'aajem k'ʌʌn hũrbat:
Mʌʌn Hẽwandamau.
Pãach dak'ĩir pãrau hag na hooba haajem mua wauju.
Mamʌ nem t'um magju nawe hãbmua pãrag jaauk'iinjã pãrau hʌ̈k'abaju.
Mamʌ ya pãach daúa hoop'öbaadeewaita pãar jãp'ierr naawijã, ¿pãrau jãgbarju?
Pãachdëu hʌ̈k'aba harr gaaimua, maigta pãar höju hedau” hajim haajem Pabloou, Hẽwandamau hich hiek p'ãpitarr higwia. (Hab. 1:5)
42 Mag judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg jaau naawi daau paauk'a p'öbaadeeu, judionaan k'abam k'ʌʌn ham haig bëewi, deeu hẽudeem semanau jua hʌ̃i nʌm hed paawai hãba biirdʌawaijã hich hag hiekpai hamachig jaaupijierram haajem, Pabloog. 43 Mag hãba biirdʌ naawi haaidʌtk'abaadëm hee, judionaan k'apan Pablo Bernabé dʌ̈i wëtum hẽudee wëtjierram haajem, judionaan k'abamta heeu hʌ̈k'awia judionaan higar t'eerbagk'atarr k'ʌʌnpa. Magbaawai mag hamach hẽudee wëtum k'ʌʌnag wawimamua, “Hich jãg t'ãraucha hʌ̈k'a wënʌrrʌmua Hẽwandam pãach daupii haajem gaaita hubʌ nʌisit” haajeejim haajem hamag chi Pabloou Bernabé dʌ̈imua.
44 Maimua chadcha deeu hũwaai jua hʌ̃ʌijem hed pabaadeewai peer p'öbör t'umta hãbam haig podpa nʌisijim hanaabá, Hẽwandam hiek jaaumam hũraag. 45 Mamʌ judionaanau mag hatcha hõor pöm t'ʌnʌm hoobaawai hiekk'õr waup'öbaadëwi, warag Pabloou jaau sim hichaaur hõor wawinaa, hirig sĩi parhooba hiek'a p'öbaadëjim haajem. 46 Magbaawai hĩchab Pabloou Bernabé dʌ̈imua warag t'ãar p'ĩiuwia hiek k'ẽgk'a hamag, —Hũrbat keena hajierram hanʌm. Chadcha pãragta nacha marau mʌg Hẽwandam hiek jaauju haai naajim, mamʌ pãar jãg hʌ̃gt'ar höbërmap'amjö Hẽwandamagjã hʌdʌʌr pãach peerdʌ haupiba hi hisegamjö naawai marau judionaan k'abam k'ʌʌnagpa jaau wënʌrrʌmgui hajim haajem, 47 maach Pör Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌnag hich k'ap hamk'ĩirta hich hiek jaaupi sĩewai. Maagwai chadcha hich Hẽwandam hiek gaai hich Jesús higwi,
“Hiita judionaan k'abam k'ʌʌn hat'eejã k'ĩchag hee hõtdau p'uu dʌnʌmjö sim, durrpierr hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn t'um hichdëuta peerdʌ hawaag” ha p'ã simgui hajierram haajem. (Is. 42:6; 49:6)
48 Pabloou Bernabé dʌ̈imua mag jaaubarm hũrwia judionaan k'abam k'ʌʌnau hamach jʌ̃gʌucha mag hamjã peerdʌju haai nʌm ha hũrbaawai honegau, “Keena, mʌg Hẽwandam hiek'an chadcha chi hajap'amʌugui” hajierram haajem, chadcha t'ãraucha hamachdëu hʌ̈k'a nʌm hiek'au. Mag t'umaa hʌ̈k'atarr k'ʌʌnan, nawe Hẽwandamau hichdëu hoowai hich hiek hʌ̈k'aju k'ap'ʌ wai sĩerr k'ʌʌn hajim.
49 Mag jaau nʌmua mag hamach nʌm durr heepain maach Pör Jesús hiek haaidʌbaadëjim hanaabá. 50 Mag warag Hẽwandam hi haaidʌmam hoobaawai k'ĩir mor chigpai jũrr judionaanau hamach hee riknaan hʌʌin Hẽwandamag jëeu durraajerr k'ʌʌn dʌ̈i hiek'awia p'öbör hee chi pörk'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈ijã hiek'ajierram haajem. Magnaan chad Pabloou Bernabé dʌ̈imua hʌ̈u Haai hi jaau durrarrta, ham dʌ̈i hamachdëu hampierr hawi warre hamach durrmua jʌrk'ʌʌipʌ̈ijierram haajem, haiguim judionaanau. 51 Mag hamach jʌrbaadee warre hĩchab hamach dak'ĩirwe hamach bʌ̈ gayam jẽb hʌʌrp'ë hʌʌrp'ë hapʌ̈ijierram hanaabá. Mag nʌmua hamach hödegpain, “Pãar maar dʌ̈i jãg nʌm gaaimua Hẽwandam dʌ̈i k'ĩir k'apnaat” hanʌm hajima. Magwia hërëubaadeeu deeum durr p'öbör Iconio hanʌm naaimajim haajem. 52 Mamʌ chi Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarr k'ʌʌnan ham hërëutarr k'urjã hich mag honeenaa Hẽwandam Hak'aarjã hamach gaai p'ẽs wai nʌisijim haajem.