12
Santiago t'õopʌ̈iwi Pedro cárcel deg pʌ̈itarr
Mag Bernabé Saulo dʌ̈i Jerusalenpien hat'ee p'atk'on deen ma nʌm jaar, rey Herodeeu hãaur k'ʌʌn Jerusalén hee Jesús hiek hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn pʌrk'a haujim haajem, ham dʌ̈i hichdëu hampierr haag. Mag pʌrk'a hauwia hãb Juan dʌ̈i k'od hãbam Santiago ha t'ʌ̃ʌrjerr hich soldaaunag t'ut'uíu hö t'ʌappʌ̈ipijim hanaabá. Mag hö t'ʌap t'õobarm judionaan chi pörnaanau warag k'õchk'abarm hoobaawai Pedrojã dʌ̈i warre pʌr haupijim haajem, chi Herodeeu. Mamagk'arran pan levadura chuk'u wauwi k'oojem hag seman hee hajim haajem. Mag preso pʌr hauwi, cárcel deg p'ãar sĩunaa, soldaaun dieciseis jʌr haujim haajem, nacha jayapam k'ʌʌnau t'ʌa wai nʌʌ hawi jũrr hagjö jayapam k'ʌʌnau hich mag t'eg hahau hamk'ĩir. Maan hi dënën, mag p'ãar sĩuwi nemk'oo pömaam dichdimaawaita dawag hauju hajima, t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir hich soldaaunag t'õopi jawaag. Mamʌ mag Pedro cárcel deg soldaaunau hoopaar wai nʌmichin, hĩchab tagam k'ʌʌn chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnau pʌa chuk'uu Hẽwandamag jëeu durrajim hanaabá, hi kõit.
Pedro cárcel degmua höbërtarr
Maimua chadcha mag p'iesta dichwia, nanumjö Herodeeu hamag Pedro jẽu deeju hanʌm hee, hĩsimjö, k'ëubaadeewai soldaaun numiim k'ʌʌnau hamachpierr Pedro jua gaai cadenau jʌ̃k'anaa, hamach jua gaaijã jʌ̃k'anaa, hamach jãrr wai k'ãip'öbaadëjim haajem. Maagwai tagam k'ʌʌnau puertdi haig t'ʌa nʌisijim haajem. Mag Pedro k'ãi jẽer sim hee, Hẽwandam chog hʌ̃gt'armua hi haig pierrwai cárcel di t'um sĩi harar jöisijim hanaabá. Mag bëewi, hi hãi hee noinoinaa, p'iriupʌ̈iwi hirig, —Pedro, jöpai p'iidʌbá hajim hanʌm.
Hirua magbarm bʌ̈rre chadcha caden Pedro jua gaai mag jʌ̃k'a sĩerrta sĩi hẽedʌ k'ʌip'öbaadëjim hanaabá. Mag dauk'anpabaadee, —Jua chʌp'ʌ pʌch hãi k'õorjʌ̃wi jöpai pʌch zapat jũabapʌ̈i hajim hanʌm deeu chi Hẽwandam chogau.
Mag chadcha Pedro zapat jũa haaipabaadee, —Jãimua pʌch manto jũawi mʌ hẽudee pidú hajim haajem chi Hẽwandam chogau.
Magbaa chadcha hi hiek chi Hẽwandam chog hẽudee hí höbërbaadëjim haajem. Mamʌ Hẽwandam chogau hich dʌ̈i mamagk'amjã wajappai Pedroou k'augba, hiruan sĩi hich k'ãai k'õrk'a chirʌmuata mamagk'ampii hajim hanaabá. 10 Mamʌ hirua hoowai, mag wëtumua hamach garcha soldaaun narr haig dichwia, hag hatagaa narr haigjã dichwi, ya kaaijã heecha höbërimaajem puertdi haar paauk'abaadëjim haajem. Mam paauk'abaimaawai mag puertdi sĩi hich k'ĩrau weeudʌbaadëm hee höbër dichjierram haajem. Maimua hãba wëtumua deeum kaaijã neer sim haar paauk'abaimaawai deeu Pedro hich happai haadëjim haajem, chi Hẽwandam chog petaawai. 11 Magbarm haigta Pedroou hajapcha k'aug hat'aawai hich hödegpai, “Hãa, jãgan chadchata Hẽwandamau hich chog pʌ̈ibarbma” hajim hanʌm, “Herodeeu judionaan dʌ̈imua mʌ dʌ̈i hamachdëu hampierr haju harrta hi jua heemua peerdʌ hawaag.” 12 Mag hichdëupai hajap hich k'aug hat'aawaita warag woun Juan hanʌm hãd María ha t'ʌ̃r sĩerr diig petajim haajem, hõor k'apan hãba biirdʌwi Hẽwandamag jëeu narr haar. Mag woun Juan hanʌm hibʌʌr wauwi hĩchab Marcos ha t'ʌ̃r sĩejim haajem. 13 Mag petwi, barwia, hũjãrram puertdi sirimajim haajem, hich weeu haumk'ĩir. Magbaawai k'ap haag hawi daupeer hãb Rode hanʌmua puertdi haigcha hũraan bëejim haajem. 14 Mag bëewi Pedro hiekcha hũr hat'aawai warag honegau puertdijã weeuba, sĩi hierrag k'ap'igbaadëwi, —Hich Pedro k'abahab hajim hanʌm hierr narr k'ʌʌnag.
15 Magbaawai oraa narr k'ʌʌnau sĩi warag hi lökag p'ëwi hʌ̈k'amap'a naajim hanaabá. Mamʌ mag hich hiek hʌ̈k'aba habaawai warag, “Chadcha Pedro hiekta mua hũr hʌabajieb” hanʌʌ paawaita, deeu hũmaai, —Keena, magan chadcha k'ai, jã sĩi hi hak'aar k'abahaba hajierram hanʌm.
16 Mamʌ magʌmich warag Pedroou puertdi bubuju k'abaadëjim hanaabá, hich weeu haumk'ĩir. Maimua weeunaa hichchata hoo hat'aawai, k'ĩir hëu hawi jũrr wir haig hamach k'apeenag, —¿Jãgata jãg hʌ̈u chig haba pierrúma? hajierram haajem.
17 Magbaawai hichdëu warag ham k'ĩu hamk'ĩir juaupai jajaaujii hawi hamag hĩgk'abaadëjim haajem, jãga cárcel deg hi chirarrta maach Pöröu hi dawag höbeer haujĩ. Mag t'um jaau dichwia, —Chamʌg mua pãachig nem hĩgk'abarm t'um hich hagjöo Santiagoog jaauwi tagam k'ʌʌn maach k'odnaanagjã jaaubat hajim haajem.
Mag jaauwia, haigmua höbërwi, hichta warag chawag petajim haajem.
18 Ham hiek'an, maimua hag noram hãspaauta sĩi Pedro chuk hëebaadeewai soldaaun hamach heepai hiek p'it'urg maadëujã k'augba jöisijim hanʌm, Pedro gaaimua. 19 Magbaawai Herodeeu jʌrpiwi par jʌr nʌmjã baauba habaawai, soldaaun chi t'ʌa narr k'ʌʌnta hãba t'ʌ̃rk'a hauwi par jëeu hohook'amjã hich mag k'augba buudimaawai, hamachta p'ë harrwi k'ëchpi jaaujim hanaabá. Magtarr k'ur chi rey Herodes Jerusalén durrmua mawia jũrr p'öbör Cesarea hanʌm hee sĩeimajim haajem.
Herodes meetarr
20 Mag, Herodes Cesarea p'öbör sĩeimawi, Tiropien dʌ̈i meeuk'anaa, Sidonpien dʌ̈ijã meeuk'a sĩsijim haajem. Mamʌ magbaa warm k'ʌʌnau hamach hap nacha hajap'a hiek'awia jũrr hi dʌ̈i hiek'aan bëejierram haajem. Mag bëewi, chi rey dën t'et'em woun hãb Blasto hanʌm dʌ̈i hiek'awi, hamachig paa hauwi, rey dʌ̈i hiek deeju hajierram haajem, k'õinaa wënʌrraag. Hamau rey hamach dʌ̈i meeuk'apimap'a naajim hanaabá, hamachdëu chi rey durramta k'öju për k'oojerr haawai. 21 Maimua chadcha mag deeu hãba hiek'aju harr hed rey Herodeeu hich k'ajũa hajapcharam jũanaa, hich k'u juupjem gaai waaidʌwi jupwi, hõrag hiek'abaadëjim haajem. 22 Mag hiek'abaadee p'öbörpienau hi t'ö nʌmua, “Mʌg wounan Hẽwandamjöta hiek'a sim; jã chan sĩi k'ajap'am woun k'abamgui” ha sereu p'öbaadëjim hanʌm. 23 Hõrau serereuk'amua hichig mamagk'amjã bʌ̃ʌrjã hamag hiek'aba, warag hʌdʌraa hichigta Hẽwandamagamjö hiek'apijim hanaabá. Mamʌ magtarr kõit Hẽwandam chogau hi bi hee hödömie dau daau hompapiwi hich haguapai warag jʌ̈ t'ʌrrdʌ meejim haajem, chi Herodes.
24 Mag, par Herodeeu hich monak'a haawai chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn höpʌ̈iju hẽk'aajeejieb mamʌ, maach Pör hiek jaau nʌmʌn waragta durrpierr haaidʌnaa hĩchab chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnjã k'apaana paauk'amajim haajem. 25 Bernabé Saulo dʌ̈i mag ofrenda deet'urwi, Jerusalenmua deeu Antioquiaag wëtumua hamach dʌ̈i woundam Juan hanʌm harrjierram haajem. Hich mag Juanpai hibʌʌr wauwia Marcos ha t'ʌ̃ʌrjeejim haajem.