11
Pedroou Jerusalenpienag hichdëu nem hootarr hĩgk'aimatarr
Mag judionaan k'abam k'ʌʌnaujã Hẽwandam hiek hʌ̈k'abarm hanʌm jöpcha Judea durr tagam k'ʌʌn hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌnau hũrp'öbaadëjim haajem. Mag bĩi t'ʌnʌm hee, Pedro Jerusalén barbaimaawai hĩchab hag p'öbör hee judionaan Jesús hiek hʌ̈k'a narr k'ʌʌnau sĩi hamachig baarpi hauwi hirig magjierram haajem:
—¿Woun k'an jãgwiata jãg maachjö judionaanjã k'ab sĩsidʌmta hoon mawia warag ham dʌ̈i t'achpa k'öbaadëjĩma? hajierram hanʌm. Pua jãk'ʌʌn dʌ̈i jãgju k'aba sĩejim perá hajierram hanʌm, maach jöoinau jãgpiba jaaujeewai.
Magbaawai Pedroou hamag t'umaa jaaubaadëjim haajem, warrjã jãga Hẽwandamau hirig mag nem hoopiwia judionaan k'abam k'ʌʌn heejã hich hi jaaumk'ĩir hi pʌ̈iju hajĩ. Mag jaaumamua hich Pedrooucha, —Warrcharan mʌʌn Jope p'öbör heeta chirajimgui hajim haajem, Hẽwandamag jëeuwai. Mag Hẽwandamag jëeu chirʌm heeta, dëgölp mʌ k'ãi hat'amjö habarm hee, sĩi dĩesjö nem pöm k'ẽupierr k'ẽu k'õorjʌ̃jʌ̃ʌd simta hedjã heemua mʌ chirʌm haig burr hurajimgui hajim hanʌm. Magbaawai hag hee sim k'ap haag hawi mua höbër hoowai, hag hee nemchaain k'ĩirpierr t'ʌnaajimgui hajim hanʌm: mʌg jẽb gayam bʌ̈ jayapam k'ʌʌn, pabʌ̈ heem chi dachʌp'ʌm, nemchaain jãau jẽedʌ nʌrrjëe haajem k'ʌʌn, maimua nem hichpan k'ĩir pogk'e. Mag mua höbër hoobaawai mag hõor chuk'u sĩerr heemuata mʌrʌg mʌ t'ʌ̃rcha t'ʌ̃rnaa hag heem nem hinag t'õonaa k'öpi jaaujimgui hajim. Magbaawai mua, “Señor, mua chan mʌg chitʌm haig mʌch herraawe nem parhoobam chan bʌ̃ʌrjã mʌch hi hee hauba chitʌm. Magʌm jãg maach hinaam chará mua k'öbamgui” ha chirajim, “warrgarwejã maach jöoinau k'öpiba jaaujerr haawai.” Mua mag hiek'abaawai deeu mag hõor hiekjö sĩerrau jũrr mʌrʌg, “Mua nem wajap'a wautarr chan hoob pua maach hinaa sim ha chiramgui” hajim hich Hẽwandamau mʌrʌg. 10 Mag nemchaain pos jojopk'am biek t'ãrjup mʌrʌg hoopiwia deeu hʌ̃gt'aag hedjã hee hëudʌ hat'amjö habaawai chukk'u haadëjim.
Magta Pedroou hichdëu hootarr jaaujim haajem, hich k'apeenag.
11 Mag hichdëu nem hootarr jajawagmamua, ’Mag chi dĩes hʌ̃gt'aa pabaadëm heeta, Cesarea p'öbörmua woun hãb Cornelio hanʌmua mʌ hawaan mamk'ĩir hõor t'ãrjup pʌ̈itarr k'ʌʌn mʌ chirʌm di jʌr wëtumua mʌ haar barimajierramgui hajim hanʌm. 12 Mag ham bardʌtk'abaimam hee, hĩchab Hẽwandam Hak'arau mʌrʌg bʌ̃ʌrjã magʌm haba ham dʌ̈i mapi jaaubaawai chadcha mʌ ham dʌ̈i majimgui ha jaaumajim haajem hich Pedroou. Mag jajawagmamua, Mag mʌ mam dʌ̈i hĩchab hermanonaan seis haig narr k'ʌʌnjã mʌ dʌ̈i wëtjimgui hajim hanʌm. Mag wëtwia mag woun Cornelio hanʌm deg naaimajimgui hajim hanʌm. 13 Mag maar bardʌtk'abaimaawai mag wounau jũrr mʌrʌg nem hĩgk'abaadëjimgui hajim hanʌm, jãga Hẽwandam chog hi haig bëewia, hõor jʌr haupiwi, Jopeeg pʌ̈ipi jaaujĩ; hajapcharan mʌ jʌraanma. 14 Magá Hẽwandam chogau hich Cornelioogcha jaaujim haajem, mua maach peerdʌajem hiek wajap'a jaaubaawai peerdʌwi hĩchab t'um hi di haiguim k'ʌʌnjã peerdʌ nʌisiju.
15 ’Keena, magta chadcha mʌ hi haar barwia mua Hẽwandam hiek hamag jawaagpajimgui hajim hanʌm Pedro hich meeunag. Magnaa, Mag mawia hamag jaaubaadëm heeta Hẽwandam Hak'aar ham gaai p'ẽs haichëjimgui hajim hanʌm, na har maach tagam judionaan chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈imua nacha hautarr hedamjö. 16 Magbaawaita mua k'ĩir heyaa haadëjimgui hajim hanʌm Pedroou, maach Pör Jesuu mʌchig, “Juan chi pör choomieun chadcha dödamaupai pãar pör choojieb mamʌ, mʌgtarr k'ur hich Hẽwandam Hak'aarchata pãrau pãach gaai p'ẽs wai nʌisiju” ha hiek'atarr. 17 Magua keena, mua hoowai mag hich Jesuucha magtarr haawaita mag hedjã Cornelio dʌ̈i hãba narr k'ʌʌnagjã Hẽwandamau hich Hak'aar deebajieb hajim hanʌm hamag, har maachdëu Jesucristo hiek hʌ̈k'aawai maachig deetarrrjö. Keena, magtarr haawaita pöd mua Hẽwandam hichaaur haju haai k'aba chirajimgui hajim hanaabá Pedroou hich k'apeenag jaaumamua.
18 Pedroou mag jaaumam hũrwia, Jerusalenpien chi hʌ̈k'a narr k'ʌʌn sĩi warag k'ĩuu nʌisiwi, Hẽwandamag jëeup'öo t'ʌnʌmua, “Hʌ̈uchata jãgbarm Hẽwandam” hajierram haajem. “Magan judionaan k'abam k'ʌʌnaujã hamach k'aibag t'umaa hãsie hewag k'ĩirjuwia pʌrʌgta chugpaapi jëeu nʌm k'ʌʌnan hʌ̈u hĩchab hʌ̃gt'ar höbër wënʌrrajugui” hajierram haajem, mag warag Hẽwandamag jëeumamua.
Antioquía p'öbör hee chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn
19 Mag Esteban t'õowia chi Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hẽudee hẽk'a nʌm jaar, hãaur k'ʌʌn Feniciaag dʌr wëtjim haajem; maagwai hãaur k'ʌʌn, Chipreeg; maimua tagam k'ʌʌn, Antioquiaag. Mag wëtwi hamach wënʌrrʌmpierr jaau wënʌrrajim haajem, jãga Hẽwandamau maach peerdʌ haaujẽ. Mamʌ mag jaau wënʌrrʌm chan parhoobam k'ʌʌnagjã jaauba, hãba judionaanagpaita jaaujeejim hanaabá. 20 Mamʌ mag dʌr wëttarr k'ʌʌn hee naajim haajem, Chiprepien Sirenepien dʌ̈i. Mak'ʌʌnaun chad Antioquía p'öbör hee hamach bardʌtk'aimaawai, parhooba griegonaanagpa maach Pör Jesús higwi t'umaa jaaup'öbaadëjim haajem, hamjã peerdʌju haai nʌm ha k'ap hamk'ĩir. 21 Maach Pör Jesuuta mag hich hi jaaumk'ĩir hich juapá hamag dee sĩerr haawai chi hũr nʌm k'ʌʌn k'apan warr hamachdëu chadpii haajerr k'ĩirjug hisegwi jũrr maach Pör Jesús hiek jaau nʌmta hʌ̈k'ajierram haajem.
22 Antioquía p'öbör hee mamagk'am Jerusalenmua chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnau hũr hat'aawai ham haar Bernabé pʌ̈ijierram haajem, k'ap hoon mamk'ĩir. 23 Mag mawia chadcha Hẽwandamau mamaam k'ʌʌnjã hʌ̈u peerdʌ hat'am hoobaimaawai Bernabé honee haadëjim haajem. Maimua warag t'umaam k'ʌʌnag, “Hich jãg t'ãraucha warag maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'a wënʌrrʌmua hi gaaita hubʌ nʌisit” hajim haajem, ham wawimamua. 24 Hich Bernabejã woun hajap'am hajim haajem. Magua hirua hich gaai Hẽwandam Hak'aarjã p'ẽsnaa hĩchab hãba Hẽwandam gaaipaita t'ãraucha hʌ̈k'aajeejim haajem. Mag Hẽwandam Hak'aar hich gaai p'ẽs wai simua jaaumam hũrwi warag k'apank'am k'ʌʌnau hʌ̈k'awi maach Pör Jesús dënk'amaajeejim hanʌm.
25 Maig sĩi hawi hich Bernabé jũrr Tarsoog majim haajem, Saulo jʌraan. Mag mawia haig hoobaimaa, hich dʌ̈i hëeurrwi Antioquiaag harrjim haajem. 26 Mag Antioquía p'öbör barwi año hãb hëntër haig nʌmua warag hõor k'apank'am k'ʌʌnag Hẽwandam hiek jaaujeejim haajem. Maig mag Antioquía p'öbör heeta chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn warrpem cristianonaan ha t'ʌ̃rjierram haajem bigaaum k'ʌʌnau, hamach Cristo hiek hʌ̈k'a durrum gaaimua.
27 Hich mag jaar Jerusalenmua Antioquiaag Hẽwandam hi jaaumien bëejierram haajem. 28 Mag bëewia hãb Agabo hanʌmua Hẽwandam Hak'arau hichig jaaupibaawai hõrag jaaujim hanʌm, durrpierr jãdau t'eeg burrju. Magtarr k'ur Claudio reik'a sim jaar, chadcha hich Agaboou jaautarrjöo hajim hanaabá. 29 Mag jãdau t'eega haadëmua k'öju chukk'u haadeewai Antioquiapien Jesús higar durrarr k'ʌʌnau hagdaujö hamachdëu deeju hayaampierr ofrendadam jʌrp'ë hauju hap'öbaadëjim haajem, Judea durr hagjö chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag deepäaig. 30 Mag chadcha ya chi p'atk'on wai nʌisiewai Bernabé Saulo dʌ̈i jʌr hauwi mak'ʌʌn dʌ̈i deepʌ̈ijierram haajem, jũrr Jerusalenam iglesia heem chi pörnaanag deeimamk'ĩir.