10
Pedro Cornelio dʌ̈i
P'öbör Cesarea hanʌm hee woun hãb sĩejim haajem, Cornelio ha t'ʌ̃r sim. Mag Corneliota soldaaun Italiapien heem chi capitán hajim haajem. Mag capitán judío k'abajieb mamʌ, hich chaain dʌ̈imua hich hʌʌipa hamach t'umaam k'ʌʌnau Hẽwandamag jëeunaa hi dau najã hagpierraa wënʌrraajeejim haajem. Mag judío k'aba simta, judionaan juag hoom k'õchgau p'atk'on pöm deejeejim haajem, hap'ʌʌm k'ʌʌnag.
Biek hãb hedau p'ʌʌibaajër k'eeuragam las tresjö nʌm hee hí Hẽwandamag jëeu chirʌmta, k'ãi hat'amjö habarm hee hoowai, Hẽwandam chog hʌ̃gt'armua bëewi, dau daau hi chirʌm haar dubwi hirig, —Cornelio haichëjim hanʌm.
Mag hich t'ʌ̃rbaichee Cornelioou hinanaa hi k'ĩir heerpanaa jãp'ierr t'ʌnʌmuata chi Hẽwandam chogag, —Señor, ¿k'an hagá? hajim hanʌm.
Magbaa chi Hẽwandam chogau jũrr hirig, —Pua Hẽwandamag jëeu chirʌʌ haajeewai hʌ̈u hirua pʌ hiek hũrbarmgui hajim hanʌm. Hĩchab hirua hoowai pua hap'ʌʌm k'ʌʌnag nemdam deejemjã hʌ̈u simgui hajim hanʌm. Hõor jʌr hauwi Jopeeg pʌ̈ibapʌ̈i hajim hanʌm, woun Simón ha t'ʌ̃ʌrjem hawaan mamk'ĩir. Hich harpai ham dën hibʌʌr wauwia Pedro ha t'ʌ̃ʌrjemgui hajim haajem. Mag woun deeum hagjö Simón ha t'ʌ̃ʌrjem haig simgui hajim hanʌm, Simón chi nemhëu dʌ̈i p'idk'amie deg. Hi di p'ũas higawaa simgui hajim haajem. Mag Simón Pedroouta pʌrʌg jaauju, k'anta pua wauju haai sĩ hajim hanʌm chi Hẽwandam chogau capitán Cornelioog.
Chi Hẽwandam chog mag hich haig hiek'a dʌnaawi petaawai Cornelioou chadcha hich deg p'idk'aajerr k'ʌʌn numí t'ʌ̃rk'a hauwia, hĩchab soldaaun hãb hichjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'anaa hich juag hoojerr t'ʌ̃r haujim haajem, harag t'ãrjup. Mag t'ʌ̃rk'a hauwia Hẽwandam chogau hichig jaautarrjö jũrr hamag hajap'a jaau deewi pʌ̈ijim haajem, Jopeeg, Simón Pedro hawaan wëtamk'ĩir.
Maimua hag noram mag Cornelioou pʌ̈itarr k'ʌʌn ya chi p'öbör dak'a paauk'amam hee, hedau sĩejönaa, Pedro hich dihëu hʌ̃r sĩejim haajem Hẽwandamag jëeuwai. 10 Mag nʌm hee jãsooga haadee t'ach k'öm k'õchk'abaadëjim haajem. Mamʌ p'iejãb wau nʌmich, sĩi k'ãibaadeeu waa k'ãai k'õrk'a t'ʌnʌmua hoowai, 11 sĩi hedaujãata weeudʌ t'ʌnʌm hoo hat'ajim hanʌm. Pedroou hoowai mag hedjã weeudʌ wëjöm heemua dĩesjö nem p'eeugnaa k'ẽu jʌ̃k'a sĩsidʌmta heeg jẽbjã gaai burr huraa hajim hanʌm. 12 Mag dĩes nem p'eeug sim hee nemchaain k'ĩir pogk'e t'ʌnaajim hanaabá: mʌg jẽb gaaim nemchaain bʌ̈ jayapam, nemchaain sĩi jãau jẽedʌ nʌrrjëe haajem k'ʌʌn, nem hichpan, nem t'umaa t'ʌnaajim haajem. 13 Hi hak'arau mag heerpa hoo chirʌm heeta, wounjã chuk'u sim heemua hirig, —Pedro, jãg heem nemchaai t'õonaa k'öbá hajim hanʌm.
14 Magbaawai Pedroou hirig, —Señor, mua chan mʌg chitʌm haig mʌch herraawe bʌ̃ʌrjã nem parhooba k'öba chitʌmgui hajim hanʌm. Magʌm jãg maach hinaam chará mua k'öbamgui hajim hanʌm, pʌ dau na hãrmaaugau warrgarwe maach jöoinau k'öpiba jaaujerr haawai.
15 Hirua magbarm hee, deeu hũmaai hõor chuk'u sim heemuata hirig, —Hẽwandamau nem hajap'a wauwi k'öpi jaau sim chan hoob pua maach hinaa sim hamgui hajim hanʌm.
16 Chi dĩes gaai mag nemchaain pos jojopk'am hoopinaa, k'ömk'ĩir biek t'ãrjup p'ʌʌrba jajaaujii hawi, deeu hʌ̃gt'aag hëudʌ hat'amjö habaawai chukk'u haadëjim haajem. 17 Mag hoobaawai Pedroou hich hödegpai, “¿K'an jaauwaita jãg sĩi put gaaipai nemchaain k'apan jãjãg k'ajĩma?” ha k'ĩirju hoo chirʌm heeta, Cornelioou pʌ̈itarr k'ʌʌnau Simón di jëjëwag wëdurumua hi sim di haig daaugajãr puertdi haig bardʌtk'abaichëjim haajem. 18 Mag bardʌtk'achëwi haiguim k'ʌʌnag jëeujierram haajem, mag woun Simón hanʌm hibʌʌr wauwia Pedro ha t'ʌ̃ʌrjem maig sim k'ap haag. 19 Mamʌ mag nʌm hee hĩchab Pedroou mag hichdëu nem hootarr hagt'a k'ĩirju hoo chirʌm hee, Hẽwandam Hak'arau hirig, —Hõor t'ãrjup pʌ jʌr wënʌrrʌm k'ʌʌn ya bardʌtk'abaichëmgui hajim hanʌm. 20 Hʌʌrbawia ham dʌ̈i petá hajim hanʌm. Hoob k'ĩirjum, jãk'ʌʌn wounaanan mʌchdëuta pʌ jʌraan pʌ̈i chirʌmʌugui hajim haajem Hẽwandam Hak'arau hirig.
21 Hichig magbaa chadcha Pedroou hʌʌrbawi mag Cornelio hich jʌrmk'ĩir pʌ̈itarr k'ʌʌnag, —Pãran mʌʌta jʌr wënʌrrʌm, mʌʌn mʌigta chirʌmgui hajim hanʌm. ¿K'andam hat'ee bëejierrá? ha jëeujim haajem hamag.
22 Magbaa hamachdëu, —Maar bëejimgui hajim hanʌm, capitán Cornelioou chogbapäaiwai. Hi hiek mag Hẽwandam chog bëewi hirig pʌ jʌraan hõor pʌ̈ipi jaaujim haajemgui hajim hanʌm, mag pʌ hi di haar petaawai pua nem jaaumam hichdëu hũraag. Jãg capitanan chadcha hõor hajap'amʌu. Hẽwandam dau najã hagpierraa haajeewai Judionaanaujã t'umaam k'ʌʌnau hi k'a k'õsi haajemgui hajim haajem Pedroog.
23 Magbaa Pedroou hamag hierrag dubpi jaaubaa, dubwi warag hich mag haig k'ãi hëejierram haajem. Maimua hag noram chadcha ham dʌ̈i majim haajem. Mag hi mam dʌ̈i hĩchab hich hag p'öbör heem hãaur hagjö Hẽwandam higar narr k'ʌʌnjã hi dʌ̈i wëtjierram haajem, hi daumaai.
24 Mag wëtumua, hag noram deeu Cesarea barjierram haajem. Mam barimawia hooimaawai, chadcha Cornelioou hich k'odnaan dʌ̈i hich k'apk'ʌʌn hich dʌ̈i hajapcharam k'ʌʌnpa hãbam haig biirdʌnaa ham nʌ sĩejim hanaabá. 25 Mag Pedro barbaimaawai Cornelioou hi k'ĩirp'ee dawag höbërwi hi bʌ̈k'ʌrr jĩepöröu p'õbk'abaimajim haajem, Hẽwandamagamjö jëwaag. 26 Cornelioou mag hich k'ĩirp'ee p'õbk'abaimaa Pedroou hirig, —P'iidʌbaadkë hajim hanʌm. ¿K'ant'eeta pʌ mʌ dʌ̈i jãgbaadëm? Maach wounaan hagdaujöpai t'ʌnʌmʌg k'abahab hanaa, deeu hi dʌnʌʌupi hat'ajim hanaabá.
27 Maimua warag hiyʌ̈ʌ naawi dubjierram haajem. Mag dubwi hierr hooimaawai hõor k'apan pos t'ʌnaajim haajem. 28 Mag hoobaimaawai Pedroou hamag, —Keena, pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, maar judionaanag chan pöd pãar judionaan k'abam k'ʌʌn deg dubpiba jaaunaa pöd pãar dʌ̈i k'apeerk'ajujã k'aba nʌm haajem, Hẽwandam na maach hãarjeewai. Mamʌ hĩs Hẽwandamau mʌrʌg jaauwai ya maadëu tag mag k'ĩirjuju k'aba nʌmgui hajim hanʌm, dich meeun k'abam k'ʌʌn dʌ̈i hawiajã. 29 Maguata, mʌch haar jaaubaimaawai mua bʌ̃ʌrjã magʌm haba, chadcha bëewi mʌig pãar dʌ̈i chirʌm keena. ¿K'an hat'ee pãrau mʌ t'ʌ̃rpʌ̈ijierrá? hajim haajem Pedroou.
30 Magbaawaita Cornelioou hirig nem hĩgk'abaadëmua magjim haajem:
—Ya k'ãai jayap simgui hajim hanʌm, hĩsim k'urau, mʌch di haig chirʌmta hãspatarr haigmua t'achjã k'öba chirarr. Mag chirʌmua hedau p'ʌʌibaajër k'eeuragam las tresjö nʌm hee, hich mʌg hora, Hẽwandamag jëeu chirajimgui hajim hanʌm. Mag nʌm heeta dëgölp woun hãb k'ajũa bäpp'ä hich bäpgau p'uumjö sim bëewi mʌ k'ĩirp'ee dʌnʌʌubaichëjimgui hajim hanʌm. 31 Mag dʌnʌʌuchëwia mʌ t'ʌ̃rcha t'ʌ̃rnaa mʌrʌg, “Pua Hẽwandamag jëeu chirʌʌ haajeewai hirua pʌ hiek hũrbarmgui” haichëjim mʌrʌg. Hĩchab mua hap'ʌʌm k'ʌʌnag nemdam deejemjã hʌ̈u simgui hajim chi Hẽwandam chogau. 32 Maimua mʌrʌg hõor jʌr hauwi Jopeeg pʌ̈ipi jaaujim, woun hãb Simón hanʌm hibʌʌr wauwia ham dën Pedro ha t'ʌ̃ʌrjem hawaan mamk'ĩir. Mag wounau jaauwai pʌ deeum hagjö Simón hanʌm nemhëu dʌ̈i p'idk'aajem haig sim ha jaaujim, p'ũas higaau di dʌnʌm hee. Pʌ higwia, mag wounauta mua nem wauju mʌrʌg k'ap jaaujugui hajim, chi Hẽwandam chogau. 33 Mag mʌchig jaaubaicheewaita mua hõor pʌ̈ijimgui hajim hanʌm, pʌ hawaan mamk'ĩir. Mag, hĩs hʌ̈u pʌ barbaichëmgui hajim haajem Cornelioou Pedroog. Hẽwandam dak'ĩir maar mʌig hãba biirdʌwia pʌʌta nʌ nʌmgui hajim hanʌm, pʌrʌg Hẽwandamau hich hiek marag jaaupi sim hũraag. Hĩsin chadau marag jaaubá hajim haajem Cornelioou.
Pedroou Cornelio deg maach peerdʌajem hiek jaautarr
34 Mag hichig hiek'apibaawai Pedroou magjim haajem:
—Hĩsin ya mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim hanʌm, chadcha Hẽwandamau mag hiwiir hãbam k'ʌʌnpaita hʌ̃rcha higba haajem. 35 Hi dau naan deeum durram k'ʌʌnau hawiajã hi hipierraanaa hĩchab hagcha wënʌrrak'iin, mak'ʌʌnjã hirua higab k'aba higjugui hajim hanʌm Pedroou chi haig biirdʌ t'ʌnarr k'ʌʌnag. Mag jaaumamua hich Pedrooupai, 36 Hẽwandamau Jesucristo israelnaan hee pʌ̈ijimgui hajim hanʌm, hich hiek jaaumk'ĩir. Mag, maadëu k'ap'ʌ nʌmgui hajim haajem, warr Hẽwandam dʌ̈ijã hiekk'õr paar narrta Jesucristo hʌ̈u maach kõit t'õtarr gaaimua k'õinaa wënʌrrʌm. Hich hag Jesuugui hajim hanʌm, hante maach t'umaam k'ʌʌn Pör. 37 Pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim haajem, Juanau Hẽwandam hi jaaunaa hõor pör choo nʌrrarr k'urjã jãga nacha Jesuu Galilea hee hich hiek jaaubaaderr k'ĩeb Judea hee t'um haaidʌjĩ. 38 Pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm hĩchab, jãga Hẽwandamau Jesús Nazaretpierr gaai hich Hak'aar p'ẽs deewi hich juapajã deejĩ, maimua jãga mag juapaau hõor mepeer jua hee sĩsid harrjã peerdʌ haunaa hich nʌrrʌmpierr nem hajap'a wau nʌrrajĩ, Hẽwandam hi nʌrrʌm dʌ̈i sĩerr haawai. 39 Judea durr maimua Jerusalén p'öbör heejã mag nem t'um waumatarr marau maach daúa hoojimgui hajim hanʌm, maar dak'ĩirta mag wau nʌrraajerr haawai. Mag k'itarr Jesús hajimgui hajim hanʌm, har pakuls gaai meerp'ë t'õopʌ̈itarr. 40 Hamau mag hi t'õojieb mamʌ, k'ãai t'ãrjupam hee Hẽwandamau deeu hi p'iriu hauwia hich hoopijim. 41 Mag hich hoopitarr t'umaam k'ʌʌnagjã k'aba, hãba maragpaita hich hoopijimgui hajim haajem, hag nawejã hich Hẽwandamau maragta hichdëu nem wau nʌrrʌm hoopiju hawi maachta hi dʌ̈i wënʌrramk'ĩir jʌr hautarr haawai. Maguata mag hi meewi deeu hiiu p'iidʌtarr k'urjã maachta hi dʌ̈i t'ach k'öjimgui ha jaaumajim haajem. 42 Maimua hichdëucha maar pʌ̈ijimgui hajim hanʌm, judionaan t'umaam k'ʌʌnag jaaumamua hich higwia, “Hiita Hẽwandamau jʌr haujim, warrgar meetarr k'ʌʌnpa maach hãba p'iidʌtk'abarm hed chijã k'ʌʌnta hʌ̃gt'ar wëtju wa chijã k'ʌʌnta hisegju ha k'ap jaaumk'ĩir.” 43 Mag, warrgar Hẽwandam hi jaaujerr k'ʌʌnaujã hĩchab Jesús higwia, “T'um hi hiek hʌ̈k'awia hãba hirigpaita hamach peerdʌ haumk'ĩir jëeu nʌm k'ʌʌn k'aibagan Jesús gaaimua Hẽwandamau chadcha chugpaapʌ̈iju” ha jaaumajim haajem Pedroou, warr Hẽwandam hi jaaumienau jaaujerr higwia.
Judionaan k'abam k'ʌʌnag Hẽwandamau hich Hak'aar deetarr
44 Pedro hiek'a höba hagt'a mag hijẽjẽbk'am hee, t'um haig hi hiek hũr narr k'ʌʌn gaai Hẽwandam Hak'aar p'ẽs haichëjim haajem. 45 Magbaawai judionaan Jesús hiek hʌ̈k'a narr Pedro dʌ̈i bëetarr k'ʌʌnau hamach daúa hoowai, Hẽwandamau hĩchab hich Hak'aar judionaan k'abam k'ʌʌn gaaipa p'ẽs deebarm hoobaa, dauderraa nʌisijim haajem, 46 hamau hũurwai sĩi hamach meu k'abampata sereu t'ʌnʌm hee Hẽwandam t'ö hiek'a nʌrrjëem hũrbaawai. 47 Mag t'umaam k'ʌʌnau hamachdëu hiek'aba haajerr meupa hiek'ap'öo t'ʌnʌm hoobaa Pedroou, —Hĩs mʌk'ʌʌn wounaanau Hẽwandam Hak'aar maachdëu hautarrjö hat'apí, hamjã warre hĩchab pör choopʌ̈iju haai nʌmgui hajim haajem.
48 Maimua chadcha mak'ʌʌn t'um Jesucristo t'ʌ̃r gaai warre pör choopi jaaujim haajem. Mag ya pör choo nʌisiewai hamach haig k'ãaidam k'apanaa sĩemk'ĩir Pedro t'ʌajierram haajem.