9
Saulo Jesús dʌ̈i k'ʌd hee t'ẽutarr
Mag nʌm hee warag Sauloou maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn dak'ãu nʌm pʌaba, warag p'adnaan pör haar mawia hichig hẽsap p'ã deepijim haajem, Damasco p'öbör hee judionaan Hẽwandam hiek jaaujem degam chi pörnaanag hoopibaimaa, mak'ʌʌnau hamach paarmua dʌ̈i pʌrpi jaaubaawai, p'it'urg chuk'u Jesús higar nʌm k'ʌʌn hemk'ooin dʌ̈i hʌʌinpa Jerusalenag preso pʌrk'a haibëeg. Maimua chadcha hichig mag hẽsap p'ã deebaa hag dʌ̈i higbaadëjim haajem, Damasco p'öbörög k'ʌdau ma sim hee. Mamʌ mag mawia ya chi p'öbör dakpamam heeta, dëgölp hedjã heemua pagt'ʌmdaujö p'ʌr jẽer hat'ajim hanʌm. Mag p'ʌr jẽer hat'amua warre Saulo p'ãr werbpʌ̈imjöta jẽk'ʌt buju haimajim haajem. Mag jẽk'ʌt panaa hũurwai hõor chukag heemuata hirig, —Saulo, ¿k'ant'eeta pua jãgcha jãg mʌ hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn k'aibag wawaag ham hẽudee hẽk'a nʌrrʌ́ma? ha sĩejim hanʌm.
Magbaa Sauloou, —Señor, ¿ma pʌ k'aiuma? hajim hanʌm jũrr hirig.
Magbaa maach Pör Jesuu, —Mʌʌn Jesuugui hajim hanʌm. Pua jãg mʌ hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hẽudee hẽk'a sim haig, mʌ hẽudeeta pua hẽk'a nʌrrabahab hajim hanʌm. [Pʌ jãg nʌrrʌm haiguin, p'ak hemk'öíu p'idk'amaaugau hewag t'ʌʌgwai hich bʌ̈k'ʌrr pa hëudʌ jörraajem gaai miu hʌa sĩejemʌg t'ʌʌgjemjö, parta pʌchdëupai pʌch gaai mas wauju jʌr nʌrrʌmgui hajim hanʌm maach Pör Jesuu hirig.
Mag hũrbaawai Saulo jãp'ierr hajaugau k'a duui t'ʌnʌmua jũrr hirig, —Señor, ¿k'ani pua mʌrʌg waupim k'õsi chirʌ́wi? hajim hanʌm.]
Magbaa maach Pöröu hirig, —P'iidʌbá, maimua warag p'öbörög petá hajim haajem. Nau jamta pʌchdëu nem wauju t'um pʌrʌg k'ap jaaujugui hajim haajem.
Mag hõor chuk'u sim heemuata magbarm hũrbaawai hi dʌ̈i hõor wënʌrrarr k'ʌʌnjã hĩchab jãp'ierr nʌm hiek'au pödjã hiek'aba, sĩi warag k'ĩuu naajim hanaabá. Mag hõor chukag heemua hichig magbaawai Sauloou p'iidʌ dʌnʌisijim hanʌm. Mag dʌnʌʌunaa par hirua wajap'a dau hẽenaa hook'ak'ak'amjã pöd dau warp'apaijã hooba haajeejim hanaabá, dau k'ĩ t'ʌnarr haawai. Mag pöd hooba haawai chi dʌ̈i wënʌrrarr k'ʌʌnau sĩita hi jua gaai pʌrnaa Damasco p'öbör hee warrjierram haajem. Mam p'öbör hee pawijã Saulo k'ãai t'ãrjup sĩi dau k'augba sĩejim haajem. Mag nʌm dʌ̈i t'achjã k'öba ni döjã döba sĩejim hanaabá.
10 Mag Damasco p'öbör hee woun hãb sĩejim haajem, Hẽwandam hiek hʌ̈k'aajerr Ananías ha t'ʌ̃r sim. Mag woun maach Pör Jesuu hich dʌ̈i k'ãai k'õrk'api hauwia hi t'ʌ̃rchëjim haajem. Mag hich t'ʌ̃rbaichee Ananiaau, —Señor, mʌ cha chirʌmgui hajim hanʌm.
11 Magbaa maach Pör Jesuu hirig, —P'iidʌbá hajim hanʌm, maimua kaaijã Chi K'ajap'am ha t'ʌ̃ʌrjem hee woun Judas hanʌm deg Saulo Tarsopierr jëeubaimá; maig mag wounau mʌrʌg oraa simgui hajim hanʌm. 12 Mag mʌrʌg jëeu simua hĩchab k'ãai k'õrg hee hichdëu hoobarmgui hajim hanʌm, woun hãb Ananías ha t'ʌ̃r sim hi haar dubwi hi hʌ̃r jua hausĩubaa hich dau heerdʌbarm.
13 Magbaa Ananiaau magjim haajem:
—Señor, jãg woun k'ai ya mua hũur daar chitʌmgui hajim hanʌm. Jã k'ai Jerusalén p'öbör hee har pʌ higar hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn dʌ̈i nem k'aibag sĩerrʌmgui hajim haajem. 14 Maagjem mʌigjã p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌnau warag hamach hipaarmua hirig jaau nʌmgui hajim hanʌm, pʌrʌgpai jëeu durraajem k'ʌʌn pʌrk'a harramk'ĩir.
15 Magbaa maach Pör Jesuu hirig, —Petá hajim hanʌm, muata pʌ pʌ̈i chirʌm hi haar. Jã mʌchdëu jʌr hau chirʌm k'abahab hajim hanʌm. Jãguata mʌg hatag israelnaanagjã mʌ hiek jaaunaa durr warp'am magwe mʌ hiek reinaanagpa jaau nʌrrajugui hajim haajem. 16 Mua mʌchdëucha hirig jaauk'imgui hajim hanʌm, jãga mʌ gaaimua hi dau hap'ʌʌ p'it'urg haju.
17 Maach Pör Jesuu hichig magbaawai Ananías chadcha petajim haajem. Mag mawia, Saulo sim deg dubimawia, hi hʌ̃r jua hausĩunaa hirig, —K'odam Saulo, maach Pör Jesús har pʌ dʌ̈i k'ʌd hee t'ẽutarrau mʌ pʌ haig pʌ̈ijimgui hajim hanʌm, deeu hũmaai dau heerdʌbaadëm dʌ̈i hĩchab Hẽwandam Hak'aarpa pʌch gaai p'ẽs wai chirsimk'ĩir.
18 Mag, chadcha Ananiaau mag hiek'abarm bʌ̈rre Saulo dau gaau pap'ugmiejö chëu chëu chëu haadëwi warre dau heerdʌ sĩsijim haajem. Magtarr haigmua hĩchab warre hich pör choopijim haajem. 19 Mag pör choo sĩsiewain chadau, t'achdam k'öbaadee, k'a t'eeg chuk'u t'ʌnarrjã deeu k'ĩir hubag haadëjim haajem. Maimua warag hich hag p'öbör hee chi Jesús hiek hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn dʌ̈i k'ãaidam k'apanaa sĩsijim haajem, dapai maba.
Damasco p'öbör hee Sauloou Hẽwandam hiek jaautarr
20 Maimua Sauloou warag hich hipaarmua judionaan Hẽwandam hiek jaaujem di sĩsidʌm hee jaau nʌrrʌmua Jesús higwia, “Chadchata jãan Hẽwandam Hiewaa hichdëucha pʌ̈itarraugui” ha jaaujeejim haajem dʌ̈i hich hipaarmua. 21 Mag hirua jaaumam hũrwi t'umaam k'ʌʌn jʌ̃gderraa naajeejim haajem. Mag nʌm hiek'au hamach wir haigpai jũrr hamach k'apeenag, “Keena, ¿hich mʌg woun k'abajĩ Jerusalén p'öbör hee har Jesuug jëeu durrum k'ʌʌn dajẽk wai nʌnʌʌu haajerr? Mawaam k'ʌʌnjã hagjö pʌrk'anaa p'adnaan chi pörnaan haar preso p'ë harraan ha bëetarrta, ¿jãga hĩs jãg hich paarmua warag ham hipierr hich hag hiekpai dʌ̈i jaau nʌrrʌ́ma?” haajeejim haajem jũrr hamach heepai.
22 Mamʌ hichig maagwai chará, warag Sauloou hiek k'ẽgk'a jaaumamua, “Chadcha jãg Jesuuta hich Hẽwandamaucha warrgarwe jʌr hauwia maach peerdʌ haumk'ĩir mʌg durr gaai pʌ̈iju haajerr k'abahab” haajeejim hanaabá. Mag nem hichö k'aisög jaaupʌ̈pʌ̈igmamua judionaan Damasco p'öbör hee narr k'ʌʌnjã pöd hiek'aju k'augba, warag hich garmua k'ĩupaa sĩumaajeejim haajem.
Saulo judionaan jua heemua dʌrtarr
23 Maimua magtarr k'ur hewag pawia k'ãai k'apan haadëm hee, judionaan hãba biirdʌwia hihãba nʌisijim haajem, Saulo t'õopäaig. 24 Mag chadcha hi t'õopʌ̈iju hawi puertdi p'öbör hee duubjem sĩsidʌmpierr soldaaunagjã hi nʌpiejeejim hanʌm, hedaram magwe. Mamʌ mag hamau hi hëugar hi t'õoju dak'ãu wai nʌm ya hich Saulooujã hũrbaadëjim haajem. 25 Mag k'ap'ʌ wai naawai hedau k'ëubaadeewai tagam k'ʌʌn hagjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnau t'ʌbʌt hee juppinaa jʌ̃gad gaai heeg jiir burrpʌ̈ijierram haajem, mag p'öbör t'um higaaum magwe maach jua pʌrju k'aba t'uur p'ʌʌrdʌ sim hee warre p'öbör higaau. Mag, mag hedaar Saulo dʌrmidjim haajem.
Saulo deeu Jerusalén p'öbör hee bëetarr
26 Mag mawia deeu Jerusalén p'öbör hee barbaimaawai haig chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn dʌ̈i k'apeerk'am hiigjeejim haajem, hich Sauloou. Mamʌ t'umaam k'ʌʌnau hi högk'aajeejim hanaabá, hagt'a hʌ̈k'aba simta sĩi hamach k'ũguraagta mag nʌrrʌmpii hawi. 27 Magbaawai Bernabé hanʌmua chi Saulo t'ʌ̃r hauwi, hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌn haar wai dubwia, hamag jaaubaadëjim haajem, jãga Saulo k'ʌd hee mamua Jesús dʌ̈i t'ẽujĩ, maimua jãga hĩchab Damasco p'öbör heejã hirua hõrag Jesús higwia warag högk'aba Hẽwandam hiek jaaubaadëjĩ. 28 Bernabeeu mag jaaubaan chadau tag hi högk'aba nʌisijim haajem. Magbaa warag Jerusalén p'öbör hee t'ʌbawia ham wënʌrrʌmpierr ham dʌ̈i nʌrraajeejim haajem. 29 Mag nʌrrʌmua warag bʌ̃ʌrjã högk'aba maach Pör Jesús higwia hi hiek jaaujeejim haajem, judionaanta griegonaan meúa hiek'a nʌm k'ʌʌnag. Mamʌ mak'ʌʌnaujã hi t'õopʌ̈iju hẽk'a p'öbaadëjim haajem. 30 Mag hamau hi t'õoju dak'ãu wai nʌm chi Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnau hũrp'öbaadeewai deeum p'öbör Cesarea hanʌm haar hi harrwi maigmua jũrr hich durr p'öbör Tarso hanʌmʌg pʌ̈ijierram haajem. 31 Mag Sauloou hamach hipierr Hẽwandam hiek hʌ̈k'a sĩsim k'aug hat'aawain chadau, Judea durr, Galilea durr maimua Samaria durram magwe chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn t'um hʌ̈u k'õinaa nʌisijim haajem. Mag k'õinaa hap'öbaadëm hee, sĩi warag maach Pör Jesús hipierraa hirua nem jaau simpai waup'öbaadee hĩchab hich Hẽwandam Hak'araujã chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn warag k'apaana hapijim haajem.
Pedroou woun Eneas hanʌm monaautarr
32 Pedroou maach Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hamach nʌnʌidʌmpierr hoo nʌrrʌmua hĩchab p'öbördam Lida hanʌm hee Hẽwandam hiek hʌ̈k'a narr k'ʌʌnjã hoon majim haajem. 33 Mag p'öbördam Lida hanʌm hee woun hãb hooimajim haajem, Eneas hanʌm. Mag woun k'a chʌk'ʌ k'itarr haawai sĩi put heepai ocho años sĩejim haajem, pöd hich happai p'iidʌba. 34 Magʌg Pedroou, —Eneas, p'iidʌbá hajim hanʌm; Jesucristoou pʌ monaaubarm. Pʌch putdam juur k'ërbá hajim hanʌm.
Magbaa chadcha hag bʌ̈rre Eneas p'iidʌbaadëjim haajem. 35 Mag Eneas monaautarr t'umaam k'ʌʌnau Lida p'öbör hee k'ak'apdö haadëm dʌ̈i hĩchab k'ör pöm wëjöm Sarón hanʌm hee hõor joobaajerr k'ʌʌnaupa k'ak'apdö haadëjim haajem. Magtarr hoowia, hamach k'aibag hisegwi, jũrr maach Pör Jesús hiekta hʌ̈k'ajierram haajem.
Dorcas meewia p'iidʌtarr
36 Hich mag jaar hĩchab p'öbör Jope hanʌm hee hʌʌi hãb Jesús hiek hogdʌba hʌ̈k'a k'itʌm sĩejim haajem. Mag hʌʌi t'ʌ̃r hebreonaan meúa Tabita haajeejim haajem, maagwai griegonaan meúata Dorcas haajeejim haajem. Mag hʌʌi t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i nem hö wajaugnaa hap'ʌʌm k'ʌʌndamau nem hiigwaijã magʌmjã haba hamag deejeejim haajem. 37 Mag Pedro Lida p'öbör hee sim hee, Dorcas mor machpawia hich hag k'amor machgau warag meejim haajem. Mag meebaadee hajap'a domeerpinaa, hʌ̃gt'aa dijã jarnaa, haar harrjierram haajem. 38 Maagwai Jopepienau Pedro Lida p'öbör hee sim hanʌmjã hũr naajim haajem. Mag Jopemua Lida barju warp k'aba sĩerr haawai ham hiek hich hag bʌ̈rre hamau hemk'ooin numí jʌr hauwia Pedro hawaan mamk'ĩir pʌ̈ijierram haajem. 39 Magbaa mak'ʌʌnau wëtwia, Pedro haar barwia, hirig “Jopepienau jöpk'aa pʌ t'ʌ̃r nʌm” ha jaaubaimaawai hich hag bʌ̈rre ham dʌ̈i bëejim haajem. Mag hi barbaichee haiguim k'ʌʌnau hʌ̃gt'aa chi hap'ʌʌmdam wai narr haar hi hat'aadeewai, k'oopaa hũanaan t'um haig narr k'ʌʌnau bĩe nʌmua dich monak'a haawai k'ajũadam k'amatarr t'umaa hirig hoopimajierram haajem. 40 Magbaawai hich Pedroou hõor t'um dawag jʌrk'ʌʌipʌ̈iwi, kanieu p'õbk'anaa, Hẽwandamag oraajim haajem. Mag oraa haaipawi chi binaanag hoonaa, —Tabita, p'iidʌbá hajim hanʌm.
Magbaawai chadcha chi binaanau dau hẽe hoowia Pedro k'ĩir heerpa hat'aawai p'iidʌ hoo sĩsijim hanaabá. 41 Maig Pedroou hi jua gaai pʌrk'anaa warag hʌ̃gt'aag dʌnʌʌupi hat'ajim hanʌm. Magnaa Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn t'um k'oopaa hʌʌin chi bĩe narr k'ʌʌnpa t'ʌ̃rk'anaa hamag Tabita monakk'a deeu hoopijim hanʌm, meeba harrjö. 42 Jope p'öbör hee t'umaam k'ʌʌnau mag hõor p'iidʌtarr hũrwia, hõor pöm maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'ajierram haajem. 43 Magwiajã hich Pedro chan da mabajim haajem, Jope p'öbör heemua. Woun hãb Simón hanʌm di haig k'ãai k'apan sĩi hawiata petajim haajem. Mag woun Simón hanʌm nemhëu dën nem wau nʌm gaaita p'idk'aajem hajim haajem.