8
Maagwai hich Saulooujã hĩchab hich paarmua Esteban t'õopim k'õsi hʌdʌraa t'õopʌ̈ipijim haajem.
Sauloou chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hẽudee hẽk'aajerr
Mag Esteban t'õotarr haigmua hatagta hõrau Jerusalén p'öbör hee chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn wajapp'a dau haug waujierram haajem, ham hẽudee hẽk'anaa pʌrk'a haumamua. Mag hamach k'apeen pʌrk'a haumam hoobaadeewai t'um haaidʌ p'öbaadëjim haajem, Judea durr maimua Samaria heem magwe. Hãba hich Jesuucha doce jʌr hautarr k'ʌʌnpaita chaaug wëtba, hich hag p'öbör heepai höbʌg nʌisijim haajem. Mag Esteban t'õo pʌawi jũrr warm k'ʌʌn hẽudee mamagk'amich, jöoin Hẽwandam dau na wajap'a wënʌrraajerr k'ʌʌnau Esteban hʌ̃r bĩe nʌʌ hawi hauk'ërt'urjierram haajem. Ham hiek, magʌmich Sauloon sĩi nem k'oojem hẽudeemjöta hẽk'a nʌrraajeejim hanaabá, maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hẽudee hẽk'aawai. Mag nʌrrʌmua dipierr dubnaa, hemk'ooin dʌ̈i hʌʌinpa hichdëu hoomam k'ʌʌnan pʌrnaa, hajués hëudʌdʌg harrwi, cárcel deg dubpʌ̈imaajeejim haajem.
Samaria durr maach peerdʌajem hiek jaautarr
Mamʌ hĩchab hamach hëugar mamagk'am hee, Jerusalén p'öbörmua deeum durrag dʌr wëttarr k'ʌʌnau warag hamach wënʌrrʌmpierr hõrag maach peerdʌajem hiek jaau wënʌrrajim haajem. Jũrr mag jaau wënʌrrʌmua woun hãb Felipe hanʌm Samariaag mawi mag durr p'öbör dʌ̈rrchacharam hee maach peerdʌajem hiek jaaumamua, “Jesuuta Hẽwandamau Cristo pʌ̈iju haajerr pãrau nʌ nʌmʌugui” haajeejim hanʌm hamag. Felipeeu mag jajawagmam hõrau hãbam haig biirdʌnaa hi hiek hũrm k'õsi hũurjeejim haajem. Mag hi hiek hũr nʌm dʌ̈i hĩchab Hẽwandam jua t'eegau nem k'ĩir pogk'e wau nʌrrʌmjã hamach daúa hoo naajim haajem. Hõor pöm mor hee bën k'aigbam wai sĩsid harr k'ʌʌnjã monaaumaawai chi mepeenjã hidaau hähäig jʌrpʌ̈imaajeejim haajem. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab bʌ̈ wëdʌ wëdʌ k'it'ëem k'ʌʌnjã monaaunaa k'a chʌk'ʌ pöd hamach happai p'iidʌba sĩsid harr k'ʌʌnpa monaaumaajeejim hanʌm. Hirua nem wau sim hamach daúa hoonaa hamach jʌ̃gʌucha hi hiekjã hũr nʌm gaaimua, mag p'öbör hee hõor t'um honee naajeejim haajem.
Mamʌ mag p'öbör hee hĩchab woun hãb Simón ha t'ʌ̃r sim sĩejim haajem. Warr mag woun bënk'ʌʌn hajim haajem. Mag wounau Samariapienag jaauwai hiita tagam k'ʌʌn k'ãyaujã hʌ̃rʌʌcha chirʌm ha jaau nʌrrʌmua hõor t'um k'ũgur wai sĩejim hanaabá. 10 Mag, t'umaam k'ʌʌnau hi hiek'aawaijã hũrm k'õsi hũurjeejim haajem, chaainaupa. Maimua hi higwia jũrram k'ʌʌnau, “Mʌg wounaun chadcha Hẽwandam jua t'eegta hich gaai wai sim” haajeejim hanʌm. 11 Mamʌ hamau mag hirig hee haajerran, maan hag nawe mag hichdëu ham dak'ĩir hich bën k'augau nem parhooba wau simua sĩi hõor t'um hichig paa wai sĩerr haawai hajima. 12 Mamʌ mag nʌm hee, jũrr Felipeeu maach peerdʌajem hiek jaaunaa, “Hẽwandamagta hʌdʌraa dich Pörk'apiju haai nʌm” ha jaau sim dʌ̈i hĩchab, “Jesucristota hich Hẽwandamaucha jʌr hauwia maach peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈ijim” ha jaaumam hũrp'öbaadeewai, hʌ̈k'awi, hemk'ooin dʌ̈imua hʌʌinaupa hamach pör choopimaajeejim hanaabá. 13 Magbaawai hĩchab hich Simonaujã dʌ̈i hʌ̈k'awi, hich pör choopiwia, warag Felipe k'a hogdʌba sĩsijim haajem. Mag hi k'a hogdʌba nʌrrʌmua Felipeeu hõrau hag na mag nem hooba haajerr nempa waumam hoowia jũrr hich Simonta dauderraa sĩejeejim haajem.
14 Maimua mag nʌm hee, Hẽwandam hi jaaumk'ĩir hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌnau Jerusalenmua hũurwai Samariapienaujã Hẽwandam hiek hʌ̈k'abarm ha hũr hat'aawai Pedro Juan dʌ̈i ham haar pʌ̈ijierram haajem. 15 Maimua bardʌtk'aimawi mag Samariapien heeu hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn kõit Hẽwandamag jëeujierram haajem, hamagjã hagjö Hẽwandamau hich Hak'aar deebaawai hĩchab wai nʌisimk'ĩir. 16 Maagwai chan hagt'a hiwiir hãbmuajã Hẽwandam Hak'aar chuk'u naajim haajem, sĩi maach Pör Jesucristo t'ʌ̃r gaaipai pör choo narr haawai. 17 Mag chadcha Pedroou Juan dʌ̈imua chi heeu hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hʌ̃r jua hausĩunaa Hẽwandamag jëeubaawain chadau Hẽwandamau mak'ʌʌnagjã hich Hak'aar p'ẽs deejim haajem. 18 Mag Hẽwandam hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌnau warm k'ʌʌn hʌ̃r jua hausĩubarmuapai mak'ʌʌnaujã Hẽwandam Hak'aar hau nʌm hoowia hamag p'atk'on hoopinaa magjim hanʌm chi Simonau:
19 —Magan jãg jua t'eeg mʌrʌgjã hĩchab dee chirbat, mʌjã pãachjö hamk'ĩir. Magnaa, Mua pãrag p'agjugui hajim hanʌm, maagwai muajã pãar dënjö hõor hʌ̃r jua hausĩubaawai hĩchab mak'ʌʌnagjã Hẽwandamau hich Hak'aar deemk'ĩir.
20 Magbaawai Pedroou hirig, —Simón, ¿pua k'ĩirjuawai Hẽwandamau hich Hak'aar deewai p'atk'onauta për haaujeeba? hajim hanʌm. Pua hajap dau hẽebaju hat'een pʌʌn Hẽwandamau pʌch p'atk'onpa hisegbarjugui hajim hanʌm. 21 Hẽwandam dau na pʌ hö hajap k'aba sĩewai pua chan pöd maar dënjö jãg nʌrraju k'aba simgui hajim hanʌm. 22 Jãg pʌch k'ĩirjug k'aibag hisegpʌ̈iwia Hẽwandamag chugpaapi jëeubá; tale hirua pʌ k'ĩirjug jãg sim hajap'a paapʌ̈iwi tag pʌ dʌ̈i magʌm hiek higbajugui hajim hanʌm. 23 Simón, pʌʌn chik'amnau wau nʌm hoowi ham dënjö ham k'õchgau, sĩi k'a honegjã chuk'uta sĩerrʌmgui hajim hanʌm, pʌch k'aibagjã pʌaba. Mag k'aibag hisegba haawai hich haguapaita pʌ pör höbeerpiba pʌr wai simjö sĩebahab hajim hanʌm hirig.
24 Magbaawai Simonau, —Keena, mʌ kõit jëeubat'ʌ̃ hajim hanʌm, maach Pör Hẽwandamag, heeu magba hak'iin Hẽwandamau mʌ dʌ̈i cha pãrau jaau nʌmjö haduk'amgui hajim hanʌm.
25 Mag, Pedro Juan dʌ̈i hewaa hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hoon wëtwi, hamach daúa Cristo meewi hiiu p'iidʌtarr hootarrpa jaauwia, deeu Jerusalenag wëtjierram haajem. Mag wëtumua hĩchab Samaria durr p'öbördam nʌnʌidʌm hee hõrag jãgata Hẽwandamau maach peerdʌ haaujẽ ha jaau wënʌrraajeejim haajem.
Felipe woun hãb Etiopiapierr dʌ̈i
26 Magtarr k'ur Hẽwandam chog hãb hʌ̃gt'armua bëewi Felipe hiek hirig hi t'ʌ̃rcha t'ʌ̃rnaa, —Har Jerusalenmua k'ʌdau hõor chuk'u hich mag ma sĩejem hee jerag pet hajim hanʌm, k'ʌd jöoi Gazaag ma sim hee.
27 Magbaawai chadcha Felipe hag hipierr hichig k'ʌd jaautarr hee petajim haajem. Mag maa hawia woun hãb Etiopía durrmua Jerusalén p'öbör hee Hẽwandamag jëeut'urwia deeu hich diig mam dʌ̈i t'ẽujim haajem. Mag woun, hʌʌita Etiopía durr reik'a sim hag garm hajim hanaabá, chi t'et'em. Hichdëuta mag hʌʌi reik'a sim dën p'atk'on t'um chi hãk'aajem hajim haajem. 28 Mag hich diig mamua japdijöo k'itʌmta bʌ̈ pʌʌrbaajem paar sim cabayou hëudʌ harrum hee jup jörranaa, warrgur Hẽwandam hi jaaumie Isaías k'ararrag hich Hẽwandamau hich hiek p'ãpitarr hẽsapta t'ʌ̃r jörrajim haajem. 29 Mag hi hẽsap t'ʌ̃r jörröm hee, Hẽwandam Hak'arau Felipeeg, —Felipe, bʌ̈ chʌp'ʌ manaa hi hẽk'a hat'á hajim hanʌm.
30 Magbaa chadcha Felipeeu bʌ̈ chʌp mawia, hẽk'a haunaa hũrimaawai, Isaías k'ararrag Hẽwandamau hich hiek p'ãpitarr hẽsapta t'ʌ̃r jörröm hũrimajim haajem. Mag hũrimawia hich garmua chi Etiopiapierrag, —¿Pua pʌchdëu t'ʌ̃rmam k'ap'ʌ chirʌ́? ha jëeujim hanʌm.
31 Magbaa chi japdeg jörrömua, —Hõrau maachig jaauju chuk'um, ¿jãg maadëu k'ap habarju? hajim hanʌm.
Magwia warag Felipeeg hich japdeg waaidʌpiwia hich dʌ̈i hãba juppijim haajem. 32 Mag chadcha jupimawi hirua Hẽwandam hiek t'ʌ̃r jörrarr gaai hoowai mag sĩejim haajem:
“Ovejadam chi t'õojem di haar harrjemjö t'õopäain harrjierram.
Mamʌ jãg ovejadam k'ĩeb hich k'aar t'ar harrumjã k'ĩuu k'ëraajemjö, hich jãg bʌ̃ʌrjã hi hãaba k'itajim hiek chigaa hiek'aag.
33 Hi dʌ̈i hamachdëu hampierr hajierram, mamʌ hãbmuajã, ‘Jãan woun hajap'amʌu; hidëu hi k'ajap'a sĩujujã’ habajim.
Mag chaai chuk'u k'itʌm t'õopʌ̈itarr haawai, ¿jãga hewag pawijã mag ‘Jãk'ʌʌn hi chaainau’ habarju?” ha p'ã sĩejim haajem. (Is. 53:7-8)
Maata mag wounau t'ʌ̃r jörrajim haajem.
34 Mag hich bigaau jupbaimaawai chi Etiopiapierrau hirig jëeumamua, —Kakë, mʌ hap chitʌm mʌrʌg jaaubá hajim hanʌm. Hẽwandam hi jaaumieu mʌg p'ãawai, ¿k'ai higwiata mag p'ãjĩ? ¿Hichpai higwia, wa deeum k'ʌʌnta jaau sim hajĩwa? ha jëeujim hanʌm.
35 Magbaawai Felipeeu hirig hichdëu t'ʌ̃r sĩerr gaaimua jajawagmamua k'ĩeb Jesuu maach peerdʌ haum k'õchgau hʌdʌraa hich t'õopitarrpa jaaudubjim haajem hirig. 36 Mag hiyʌ̈ʌ wëtumua dödam p'ʌʌr k'ërʌm haig paauk'abaimaa hich chi t'et'emua Felipeeg, —Kakë, mʌg dödam paraa k'ërʌm haig nʌwe, ¿pua hoowai mʌ pör chooju jãg chirʌ́? hajim hanʌm.
[ 37 Magbaa Felipeeu hirig, —Pua chadcha pʌch t'ãraucha hʌ̈k'a chirʌm k'ai, pör chooju haaima hajim hanʌm.
Magbaa chi t'et'em garmua, —Muan chadcha t'ãraucha hʌ̈k'a chirʌmgui hajim hanʌm. Mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim hanʌm, Jesuun chadcha Hẽwandam Hiewaau.]
38 Magwi warag chi carro dʌnʌʌu haunaa, hamach numwe hʌʌrbagk'awia, jër dö p'ʌʌr k'ërʌm hee wëtwi, Felipeeu hi pör choopʌ̈ijim haajem. 39 Mag pör choo haaipawi deeu dö heemua höbërdʌtk'abaadëm hee, dau përbarmjö harrau dëgölp Felipe chukk'u haadëjim haajem, hich Hẽwandam Hak'arau hat'aadee. Mag hi marr k'augbajieb mamʌ, chi Etiopiapierr warag honee hich maa harrag petajim haajem. 40 Mag dëgölp chuk haadëwi haigmua warp p'öbör Azoto hanʌmta Hẽwandam Hak'arau Felipe hat'aadëjim haajem. Hich maigmua warag p'öbörpierr jaaubaadëjim hanʌm, jãgata Hẽwandamau hich Chaai pʌ̈ijĩ t'um hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn peerdʌ haum k'õchgau. Mag Azotomua jaaubaaderr hich mag jajawagmamua deeum p'öbör Cesarea hanʌm jaau barjim haajem.