24
Pabloou hich kõitpai gobernador Feliig hiek'atarr
Mag soldaaunau Pablo Cesarea p'öbör hee gobernador haar deet'urtarr k'ur cinco días nʌm hee, p'adnaan pör Ananías, hagjö judionaan chi pörnaan dʌ̈i hamach abogado Tértulo hanʌmpa barjim haajem ham nʌm haar. Mak'ʌʌnau hamach t'um gobernador haar wëtwi nem chad k'abamta sëuk'a chadam hiekjö Pablo gaai t'ʌjierram hanaabá, hi k'aibag waumk'ĩir. Mag nʌm hee hĩchab hich Pablojã hamach haig waipierrwai chi abogado Tértuloou Pablo k'ĩir gobernador Feliig, —Señor gobernador, hʌ̈u pʌ gaaimuata maar k'õinaa wënʌrrʌmgui hajim hanʌm. Pʌch jãg p'idk'aagjã k'ĩirjugdam k'ap'ʌ k'itʌm gaaimua, mʌg durr heejã chadcha hʌ̈u warag pua nem k'ĩir pogk'e waumam hõrau k'ak'apdö t'ʌnʌmgui hajim hanʌm. Maagwai maach t'umaam k'ʌʌnau pʌrʌg hʌ̈u hajim hanʌm, chadcha maach t'umaam k'ʌʌn hat'eeta pua jãg sĩewai. Jãg hoowai chadcha maar honee nʌmgui hajim hanʌm, pʌ gobernador wajap'am haawai. Mamʌ pʌ jua p'idag pöm wai sim maachdëu k'ap'ʌ naawai sĩi k'ũchpai pʌrʌg maach hiek hũrpim k'õsi nʌmgui hajim hanʌm. Mag marau pʌrʌg jaaum hig nʌmʌn mʌgaugui hajim hanʌm: Marau wajapcha hoowai mʌg wounan sĩi hõor wawí nʌrrʌmua hõor meeuk'apimieu. Maguata sĩi hich nʌrrʌmpierr judionaan wawie gaaita nʌrraajemgui hajim haajem, hõor meeuk'apiwi hiek p'it'urg hamk'ĩir. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab mag ham hiek hiiur “Nazaretpierr hi” hanʌm hee hichta chi pörk'a simgui hajim hanʌm. Mag hichta chi pörk'a chirʌm hawi, Haai hi jëeujem di higwiajã k'aigba hiek'anaa hag hee judionaan k'abam k'ʌʌn dubpiba haajemta hierr hich dʌ̈i p'ë wai sĩejimgui hajim hanʌm. [Mag nʌrrʌm hat'eeta chadcha marau hi pʌr hauwi maach ley gaai jaau simjö hich hagpierr ham hig naajim hi dʌ̈i. Mamʌ ya marau magaagpamta, comandante Lisias bëewi, hajués maar jua heem k'echeu harrwi, jũrr maachigta mau pʌ haar bëepijimgui hajim hanʌm.] Mamʌ maar sëu ham hugua, pʌchdëucha hirig wajap'a jëeu hooju haai chirʌm, k'an gaaimuata marau mʌig hich k'ĩircha pʌrʌg mag jaau nʌ ha k'ap haag hat'ee.
Chi Tertuloou mamag k'aawai tagam judionaan haig narr k'ʌʌnaujã hĩchab hich magta warag hi hipierr, “Jãan chadaugui” haajeejim hanʌm.
10 Magbaawai chi gobernadorrau Pabloog hiek'amk'ĩir jaaubaawai Pabloou hiek'amamua t'umaam k'ʌʌn jʌ̃gdaar magjim haajem:
—Hʌ̈u pua mʌrʌg hiek'apibarm. Mua pʌchigchata jaaum k'õchag chirajimgui hajim hanʌm, pʌchta chadcha nem hĩs k'abam mʌg durr hee año k'apan chi t'et'emk'a chiraawai. Maagwai pʌrʌg k'ap hamk'ĩir, mʌchdëupai mʌch kõit hiek'ak'imgui hajim hanʌm. 11 Mamʌ wajapcha k'ap haag, pʌchdëuchajã pua bigaaum k'ʌʌnag jëeu hook'iin, heeu hĩsta doce diaspai simgui hajim hanʌm, Jerusalén mʌ barchëtarr. Tagam nem hat'eejã k'aba, mʌʌn hãba Hẽwandamag jëwaanta bëejimgui hajim hanʌm. 12 Magtarr haawai ni hãbmuajã k'ĩir mor chigpai mʌ chik'am dʌ̈i hipeer hahauk'amjã hooba, ni Haai hi jëeujem deg, Hẽwandam hiek hũraag biirdʌajem deg, wa kaaijã hee k'ãijã mua hõor meeuk'apiwi jũrr chik'am jĩerrarrauk'am hõrau bʌ̃ʌrjã hooba haajemgui hajim hanaabá. 13 Mʌ bʌ̃ʌrjã magba chitʌm haawai mʌk'ʌʌn wounaanau pöd pʌrʌg, “Chadcha marau maach daúa hi mag sim hoobajieb” ha hiek'aju k'aba nʌmgui hajim hanʌm, sĩi hamach k'ĩirjug heemuapai mag naawai. 14 Magarrau mʌchdëujã mua mʌch meerba jaau chirʌmʌn mʌgau: Muan warrgarwe maach jöoinau jëeujerr hag Hẽwandamagta hagt'a jëeu chitʌm dʌ̈i Jesús hiek hʌ̈k'a wënʌrrʌm k'ʌʌn higar hʌ̈k'a chitʌmgui hajim hanʌm. Maata hamachdëu jaauwai mag mua sĩi Hẽwandam hi k'abamta hʌ̈k'a chitʌm haajem. Mamʌ muajã ham dënjö hʌ̈k'a chitʌmgui hajim hanʌm. Hẽwandamau Moiseeg hich hiek p'ãpitarr hiek maimua hĩchab Hẽwandam hi jaaumienau p'ã pʌatarr hiek sĩsidʌmpa t'um mua hʌ̈k'a chitʌmgui hajim hanʌm. 15 Hõor hötarr k'ʌʌn chi t'eerjã chuk'u hajap'a harr k'ʌʌn dʌ̈i hãk'ãraa harr k'ʌʌnpa t'um hãba deeu Hẽwandamau hiiu p'iidʌtk'api hauju hanʌm hamau hʌ̈k'a naawai muajã hagjö hʌ̈k'a chirʌmgui hajim hanʌm hĩchab, ham dënjö. 16 Maguata mʌʌn mʌch chitʌmpierr Hẽwandam dau najã wajap'a chitanaa hõor heejã wajap'ata chitaju hẽk'aajemgui hajim hanʌm, naspawia mʌchdëu nem k'aigba wautarr gaaimuajã hök'ĩirjuu hoo chiraba haag.
17 ’Mʌch durr k'abam hee añodam k'apanaa p'ʌʌrdʌ chitʌʌ hawi, hap'ʌʌm k'ʌʌn hat'ee p'atk'ondam haibëetarr deewi, mʌch ofrendajã Hẽwandamag deeg hĩschata deeu mʌch durr barchëwi chirʌmgui hajim haajem. 18-19 Magaag hat'eeta bëetarr haawai Haai hi jëeujem deg mawia, Moiseeu hiek p'ã pʌarr gaai jaau simjö t'um mua wau dichwia, Hẽwandam na wajap'a chirsimta judionaan Asia durrmua bëetarr k'ʌʌnau mʌ hoochëjierram. Maagwai chan mamʌ hõor k'apan k'aba, ni sĩi hõor meeuk'a nʌrrjëejã k'aba t'ʌnaajimgui ha jaaumajim haajem. Leinaanag mʌ k'aibag waupi jaauju hawiajã, mag Haai hi jëeujem deg mʌ hooimatarr k'ʌʌnauta mʌig bëewi mʌ jaauju haai nʌmgui hajim hanʌm, k'ani mua ham dak'ĩir k'aigba wau chirajĩ. 20 Wa magbam k'ai, chi mʌig nʌm k'ʌʌnaujã jaauju haai nʌm: Har judionaanau hamach Asamblea hee hamach na mʌ wai nʌm hed, ¿k'aíu k'ap hajĩ, k'an nem k'aigba mua wautarr gaaimua hamau mʌ jãig wai naajĩ? 21 Sĩita chadcha mua hik'ʌaba hamag mag chirajim: “Pãar hiek mag mʌ hiekk'õr pöm chiraawaita mʌ mʌig wai nʌm hanʌmʌn, sĩi hõor hötarr k'ʌʌnta deeu hiiu p'iidʌ nʌrrjëe haju jaau chitʌm gaaimuapaita pãrau mʌ mʌig wai nʌmgui” ha chirajim hamag. Mag tag mua bʌ̃ʌrjã hiek chigaa hiek'abajimgui ha jaaumajim haajem Pabloou hich kõit.
22 Mamʌ chadcha Jesús hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnau mag hõor meeuk'apiba haajem hich Feliiujã wajap'a k'ap'ʌ sĩerr haawai Pablo hiek'amam hũrwia warag, —Comandante Lisias pierrwaita pãrau hi dʌ̈i mag t'ʌnʌm wajap'a k'ap haag hirig wajapcha jëeu hoomajugui hajim haajem.
23 Maimua warag chi capitanag Pablo chig hapiba jaauwia sĩi hoopaar hapijim haajem. Mamʌ mag nʌm dʌ̈i hĩchab sĩi preso k'aba simjö hi k'apk'ʌʌnagjã hʌdʌraa hi hoon bëepinaa hirua nemdam higbarmjã parhooba hau deepi jaaujim haajem.
24 Hamau hi dʌ̈i mag t'ʌnarr k'ur hagt'a k'ãaidam k'apancha k'aba nʌm hee, chi gobernador Félix hich hʌʌi Drusila dʌ̈i bëewi Pablo hawaan mapijim haajem, hõrau Jesucristo hiek hʌ̈k'aajem jaaumam jũrr hamachdëu hũraag. Mag hich Félix hũan Drusila hanʌm Judeapie hʌʌi hajim. 25 Mamʌ Pabloou, jãga Hẽwandam dau na maadëu nem hagchata wau wënʌrraju haai nʌ ha jaauwi, dich morjã wir haig hajap'ata sʌrk'a wënʌrraju haai nʌm ha jaaumam dʌ̈i hĩchab, Hẽwandamau maach chacham hedjã dichdëu nem waumatarrpierr t'um hich hagjöo maach dʌ̈i haju hanʌmpa jaaumam hũrwia, Feliiu hich k'ap Pabloog magjim haajem:
—Pablo, hidëu magpai sĩuwia pʌchta deeu pʌch sĩejem cárcel deg petá. Mʌch jua parii habarm hed deeu mua pʌ t'ʌ̃rpʌ̈ijugui hajim hanʌm, cha pua jaau sim hũraag.
26 Mag simʌn mamʌ chi gobernadorrau hich hödegpain, hich weeupʌ̈i nʌm paar Pabloou hichig p'atk'onaujã p'agpim k'õsi sĩerr haawaita mag sĩi hi dʌ̈i hiyʌ̈ʌ haagpaijã hʌ̃iba hich haar hi t'ʌ̃rpʌ̈pʌ̈i haajeejim haajem. 27 Hich mag simua ya año numí sĩejim hich mag cárcel degpai. Mag nʌm hee Félix höbërwia jũrr deeum Porcio Festo hanʌmta Judea durr gobernadork'a sĩsijim. Mamʌ hich Félix judionaan dʌ̈i hiekk'õr haumaaugau, mag hich höbëraagpamjã Pablo höbeerpiba, hich mag cárcel deg pʌajim.