25
Pablo gobernador Festo na
Mag chadcha Porcio Festo Judea durr barchëwi jũrr gobernadork'a sĩsijim. Mag hich barchëtarr k'ur k'ãai t'ãrjupnaa Cesareamua Jerusalenag majim. Mag hi mawia barbaimaawai sĩi hʌʌr p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌn judionaan chi t'et'echaram k'ʌʌn dʌ̈i hi haig bëewi hirig Pablo hëugar chad k'abam hiekta hĩgk'achëjierram haajem. Mag, hamach hiek hʌ̈k'amk'ĩir Festoog jajaau haajeejim haajem, Cesareamua Jerusalenag Pablo deepʌ̈imk'ĩir. Maan ham dënën hamach happain ya, chi hiek'am harr haawai, mag hi deebapäaiwai k'ʌd jãrr nʌnaa hi t'õopäaig hajim. Mamʌ par hamau mamagk'am hãba, Festoou warag, —Pablo Cesarea p'öbör hee preso sĩebahab hajim hanʌm. Maagwai mʌchchata mʌg k'ur jöpcha hagʌg maju ha chirʌm, maagwai pãar heem k'ʌʌn chi t'et'emnaan mʌ dʌ̈i Cesareaag wëtju haai nʌmgui hajim hanʌm, mam pabaimaawai, chadcha hichdëu nem k'aigba harr gaaimua hiekk'õr paraa sim k'ai, warag t'et pʌr hawaag.
Mag jöpcha hich Festo maju harr haawai ocho días k'aba harr k'ai diez diasjöpai Jerusalén p'öbör hee sĩewi deeu Cesareaag bëejim. Mag bëewia hich bartarr noram hich sie gaai jupwi hich haig Pablo haibëemk'ĩir t'ʌ̃rpʌ̈ijim haajem, hichdëucha Pablo hiek k'ap hũraag. Mag t'ʌ̃rpʌ̈itarr haa, ya hamach haig dubbaicheewai, chi judionaan mag Jerusalenmua bëetarr k'ʌʌnau dak'acha bëenaa hich k'ĩircha nem k'aigbacharamta hi gaai t'ʌp'öbaadëjim haajem. Mamʌ magʌmjã sĩi hamach hipaita mag t'ʌnarr haawai pöd hi pʌr hauba haajeejim haajem. Mag ham hiek'apinaa jũrr Pabloou hich kõit hichdëupai, —Mʌ chan mʌg chitʌm haig bʌ̃ʌrjã nem k'aigba wauba chirʌmgui hajim hanʌm. Mua mag hamau jaau nʌmjö judionaan ley hichaaurjã k'aigba k'aba, Haai hi jëeujem di higwiajã k'aigba hiek'aba, ni Romaam emperador higwiajã bʌ̃ʌrjã hi hëugar k'aigba hiek'aba chirʌmgui hajim hanʌm.
Mamʌ judionaan hich dʌ̈i honee hapim k'õsim hiek'au Festoou hich Pabloogta, —¿Jerusalén mawia jamta pua pʌch k'ĩircha warre pʌch dʌ̈i jãga haju k'ap pʌchig jaaupim k'õsi chirʌ́? ha jëeujim hanʌm.
10 Magbaawai jũrr Pabloou hirig —Mʌ mʌig emperadorrau warre presonaanag hamach k'ĩircha ham k'aibag wauju wa sĩi höbeerpʌ̈iju ha jaaujem haigta chirabahab hajim hanʌm. Maagwai mʌigweta warre mʌch k'ĩircha jaaupʌ̈iju haai simta, ¿k'ant'ee pua mʌ jam harrm hig chirʌ́? hajim hanʌm. Pua pʌchdëujã k'ap'ʌ chirʌm, mʌ judionaan hiwiir hãbam dʌ̈ijã k'aigba k'aba chirʌm. 11 Pua hoowai mʌchdëu nem k'aigba harr gaaimua chadcha hamau mʌ t'õoju haai nʌm k'ai, mua magʌmjã habam. Mamʌ bʌ̃ʌrjã mʌ k'aigba k'aba chirʌmta, sĩi mʌ hëugar mag sëuk'a t'ʌnʌm gaaimuapai chan mʌ dʌ̈i hamachdëu hampierr hamk'ĩir ni hãbmuajã pöd mʌ hamag pʌr deeju k'aba simgui hajim hanʌm. Magju k'ãai warre emperador haarchata mʌ deebapʌ̈i. Jam hirua mʌ dʌ̈i hichdëu k'ap hajugui hajim hanʌm hich Pabloou hirig.
12 Magbaa Festoou hich wawiejem k'ʌʌn dʌ̈i hiek'awi Pabloog, —Emperadorragchata pua pʌch dʌ̈i hichdëu k'ap hapim k'õsi chiraawai magan hichiita emperador haar pʌ majugui hajim hanʌm hirig.
Pablo rey Agripa na
13 Mag Festo k'ĩirp'ee Pablo hijẽjẽbk'arr k'ur pömcha k'aba nʌm hee, rey Agripa hich hʌ̃p'ʌi Berenice dʌ̈i Cesarea p'öbör hee bëejierram, gobernador Festo hoon. 14 Mag bëewia da wëtba nʌʌ harr haawai hiyʌ̈ʌmamua Festoou rey Agripaag Pablo jaaumamua magjim haajem:
—Woun hãb Pablo hanʌm Feliiu preso pʌatarrjã mʌig simgui hajim hanʌm. 15 Mʌch mʌig pachëwi mʌ Jerusalén hudt'uurwai judionaan heem p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌnau hagjö ham heem chi t'et'emnaan dʌ̈imua warre mʌrʌg hi t'õopʌ̈ipi naajimgui hajim hanʌm. 16 Mamʌ mua hamag jaaujimgui hajim hanʌm, maach Romapienau pöd k'an gaaimuata mag woun preso wai nʌ ha k'augba nʌwe chan jʌ̈chag hag bʌ̈rre presonaan dʌ̈i dichdëu hampierr haba haajem. Magju k'ãai chi presoogjã mag hich leíg jaau wai nʌm k'ʌʌn dʌ̈i k'ĩircha hoonaa, hajap'a hi hiek hũrnaata, hi t'õopi jaauju hawiajã, t'õopiju haai simgui ha chirajim hanʌm Festoou Agripaag. 17 Mag gaaimua hamachta mua mau mʌch haar t'ʌ̃rpʌ̈iwi bardʌtk'abaicheewai, hag noramwe mʌch sie gaai jupwi chi Pablo hawaan mamk'ĩir mua hõor pʌ̈ijimgui hajim hanʌm Festoou. 18 Maimua haipierrwai muan hi dʌ̈i mag t'ʌnarr k'ʌʌnaujã hirua chadcha nem k'aigba waaujerrta jaaujupii chirajimgui hajim hanʌm chi Festoou Agripaag hĩgk'amamua. 19 Mamʌ magjã magba, hãba hamau hi gaai t'ʌmjö t'ʌ narran, hamach jöoin hi jaau nʌm maimua hãb mag woun Jesús ha t'ʌ̃r sĩerr meetarr hanʌmʌ́, Pablo hiek mag hagt'a hiiu sim ha jaau nʌmpaita hi gaai t'ʌ naajimgui ha hĩgk'amajim hanaabá. 20 Mag hĩgk'amamua, Mamʌ sĩi magʌm gaaimuapai harr haawai, chadcha mʌchdëu jaauju k'augba haadee, warag hich Pabloogta, “Pʌ mam k'õs hak'iin, warag Jerusalenag mak'amgui” ha chirajim, “jam panaata pʌchigcha warre pʌ dʌ̈i jãga haju k'ai ha k'ap jaaumk'ĩir.” 21 Mamʌ magbaawai hichdëu, “Magju k'ãai warre emperador César haarta mʌ deebapʌ̈it, jamta hirua mʌ dʌ̈i hichdëu k'ap haju” habaawai, hich magpai sĩuwi, deeu mua hich sĩejem cárcel deg harrpiwi, sĩi hoopaar hapijimgui hajim hanʌm, emperador haar pʌ̈i nʌm hora.
Magta Pablo cárcel deg simjã Festoou Agripaag jaaumajim haajem.
22 Magbaawaita jũrr rey Agripaau chi gobernador Festoog, —Muajã mag woun hiek hũrm k'õsi chirʌmgui hajim hanʌm.
Magbaa Festoou, —Magan nan mua pʌrʌg hi hiek hũrpik'imgui hajim hanʌm hirig.
23 Magtarr haawai chadcha hag noram Agripa Berenice dʌ̈i hamach k'ajũa hooimʌcharam jũa bëewi hãba hamach biirdʌajem hee dubjierram haajem. Ham dʌ̈i hĩchab bëejierram haajem soldaaun chi pörnaan maimua hich hag p'öbör heepaim k'ʌʌn chi t'et'emnaanjã hagjö. Ya mag t'um bardʌtk'abaicheewai Festoou Pablo hawaan mapijim haajem. 24 Magbaa hi jʌraan wëtwi haipierrwai magjim haajem hich Festoou:
—Rey Agripa, maimua pãar mʌig maar dʌ̈i nʌm k'ʌʌn: Cha simgui hajim hanʌm, pãar hõor hig narr. Jerusalén p'öbör hee maimua hich mʌigjã judionaan t'umaam k'ʌʌnau mʌg woun hiekk'õr pöm sim ha jaauchënaa warre mʌrʌg t'õopʌ̈ipi jaau nʌmgui hajim hanʌm. 25 Mamʌ mua hoowai hirua bʌ̃ʌrjã nem k'aigba wauba sim, magʌm gaaimua hi t'õopäaig. Mamʌ hichdëucha jũrr emperador César haarta hich deepʌ̈ipi sĩewai, ¿muajã jãgbarju? Hichiita mua hi deepʌ̈ijugui hajim hanʌm, jam paawai hi dʌ̈i hichdëu k'ap hamk'ĩir. 26 Mag hi deepʌ̈iju ha chirʌmjã hagt'a k'augba chirʌmgui hajim hanʌm, k'an hata maach pör emperadorrag mua jaaupʌ̈iju k'ai, mʌg hi preso wai nʌm k'ap hamk'ĩir. Mamʌ rey Agripa, pʌʌta rey haawai, pʌrʌgta hʌ̃rcha k'ap hamk'ĩir t'ʌ̃rpʌ̈iwi cha simgui hajim hanʌm chi Festoou. Pʌchdëucha hich dʌ̈i hiyʌ̈ʌ hawia wajap'a k'ap'ʌ haadeewai mʌrʌg jaaubá hajim hanʌm, muajã jãga emperadorrag hẽsap gaai p'ã deepʌ̈iju haai chirʌ́ ha k'ap haag. 27 ¿K'an jãgwi mua mag chirʌ́? Mua mag chirʌmʌn mʌgaugui hajim hanʌm: Mua hoowai, mag preso deepʌ̈yaagpam hanʌmta, emperadorrag k'ap hamk'ĩir hĩs mag gaaimuata hi pʌr hauwi chadcha hi k'aibag wau nʌm ha jaaupʌ̈iba chan bʌ̃ʌrjã hʌ̈u k'aba sĩewaita mag chirʌmgui hajim hanʌm chi Festoou rey Agripaag.