26
Pabloou hich kõit rey Agripaag hiek'atarr
Magbaawai rey Agripaau Pabloog hiek'apijim hanaabá, jũrr hich hiekcha hũraag. Mag hichig hiek'apibaawai, hamach meeun hee t'et'emnaanag saludaajerrjö, chi rey hoo simʌg hʌ̃gt'aag jua hʌanaa Pabloou magjim haajem:
—Rey Agripa, chadcha maach meeunaupai nem parhooba hamachdëu t'ʌm haig mʌ gaai t'ʌ hiek'a t'ʌnʌm. Mamʌ hʌ̈u pua mʌchigcha hiek'api chiraawai mʌ honee chirʌmgui hajim hanʌm, mʌchdëucha wir haig mʌch jawaag. Mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim hanʌm, pua chadcha maach meeun hi wajap'a k'ap'ʌnaa hĩchab maach leijã wajap'a k'ap'ʌ sim. Maagwai pua sĩi mʌ hiekdam wajap'a hũrbarjugui hajim hanʌm.
’Judionaanaun t'umaam k'ʌʌnau k'ak'apdö t'ʌnʌm, mʌch hẽwan gurwe jãga mʌ ham hee chitaajeejĩ, mʌch durr chiraajeewai maimua Jerusalén chiraajeewaijã hagjö. Hamau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm hĩchab, warrgarwe mʌ hich mag fariseok'a chitʌm. Pua k'ap'ʌ sim, fariseonaanta chadcha bʌ̃ʌrjã maach jöoin hi pʌaba wajapcha hʌʌrk'aajem k'ʌʌnau. Hamau chadcha nem hagchata jaau nʌm hak'iin, magʌmta bʌ̃ʌrjã meerba t'um jaauk'amgui hajim hanʌm. Mamʌ magba hamau sĩi mʌ mʌig wai nʌmʌn, warrgarwe Hẽwandamau maach jöoinag jaautarrjö chadcha maach meewi deeu hiiu p'iidʌju hʌ̈k'a chitʌm gaaimuapaita hamau mʌ mʌig wai naabahab hajim haajem. Warrgarwe mag jaaujerr haawaita, maach jöoin hãbam k'odpai doce narr hag chaain t'umaam k'ʌʌnau hĩs hewag pawiajã hagt'a hʌ̈k'a durrum hiek'au hedaram magwe Hẽwandamag jëeu durraba haajeeb hajim hanʌm, hichdëu jaautarrjö hiiu p'iidʌtk'aag. Magnaa, Rey Agripa hajim hanʌm, maach meeun t'umaam k'ʌʌnau k'abam, mamʌ hiwiir hãbam k'ʌʌnau par chad k'abamta hiek pöm mʌg mʌ gaai t'ʌ nʌmʌn, sĩi chadcha mʌchdëu mag Hẽwandamau maach hiiupi haaujem hanʌm hʌ̈k'anaa jaau chitʌm gaaimuapaiu hajim hanʌm. Magnaa, Keena, magan pãrau k'ĩirjuawai Hẽwandamau chan maach chi meemjã pöd p'iriu hauju k'aba sĩeb hajim hanʌm, pãar mʌ dʌ̈i mʌg t'ʌnarram.
Magnaa hichdëupai, ’Warran muajã chadcha jãg Jesús Nazaretpierr higar hʌ̈k'a wënʌrrʌm k'ʌʌn t'um warre k'aibag hee pʌ̈iju haai nʌmpii chitajimgui hajim hanʌm. 10 Mʌchdëucha mag k'ĩirju chitarr gaaimua, Jerusalén p'öbör heen chadcha mua ham gaai mas waaujeejim. P'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌnaujã hamach paarmua mʌ higar narr haawai, mʌchig jaaubaa, chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn k'apan mua cárcel deg dubpʌ̈imaajeejimgui hajim hanʌm. Mag p'ãark'anaa k'ëchpi jaauwaijã mua dʌ̈i ham higar chiraajeejimgui ha jaaumajim haajem hichdëucha. 11 Magnaa, Magbaju k'ar mua sĩi pa gaai bʌʌrnaajã wʌ t'ʌnʌʌujeejimgui hajim hanʌm, tag Jesús higar hʌ̈k'apimaaugau. Mag chirʌmʌn Hẽwandam hiek jaaujem di nʌnʌidʌmpierr hich mag chitaajeejimgui hajim hanʌm. K'ar warag k'ĩir machk'abaadeewai deeum p'öbör heem magwe mua ham hẽudee hẽk'aajeejimgui ha jaaumajim haajem hich Pablooucha.
Pabloou deeu jãga hirua Hẽwandam hiek chaar hʌ̈k'ajĩ ha jaautarr
(Hch 9:1-19; 22:6-16)
12 Mag jajawagmamua k'ʌdau hee Jesús dʌ̈i hich hiek'atarr jũrr reígcha hũrmk'ĩir hawi, deeu hũwaai jaaubaadëwi magjim haajem: ’Mag chitʌmua biek hãb hiek t'et'echa chitamk'ĩir hawi p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌnau mʌchig hẽsap wau deebaawai hag dʌ̈i Damasco p'öbörög majimgui hajim hanʌm Pabloou hich jaaumamua. 13 Magnaa, Rey, mamʌ pua hʌ̈k'abamgui hajim hanʌm, mag mʌ mamta, hedausĩe t'ʌnʌm hee, cha hedau wʌʌ t'ʌnʌm k'ãyaujã dau hararaacha sĩi hedjã heemua dëgölp pagt'ʌm daujö p'ʌr jẽer hat'amua warre maach chi wënʌrrarr k'ʌʌn t'umwe maar k'ĩir harar wʌʌ jẽer hat'ajimgui hajim hanʌm. 14 Mag pagt'ʌm daujö dëgölp p'ʌr jẽer hat'amua warre maach t'umwe maar jẽk'ʌt t'up'ãau sĩujimgui hajim hanʌm. Mag jẽk'ʌt chirʌmua hũurwai, hebreonaan meúata mʌ t'ʌ̃rcha t'ʌ̃rnaa mʌrʌg, “¿K'ant'eeta pua jãgcha jãg mʌ hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn k'aibag wawaag ham hẽudee hẽk'a nʌrrʌ́ma?” ha sĩejim mʌrʌg. “Jãg nʌrrʌm haiguin parta pʌchdëupai pua pʌch gaai mas haju jʌr nʌrrabahab hajim, p'ak hemk'öíu p'idk'amaaugau hewag t'ʌʌgwai hich bʌ̈k'ʌrr pa hëudʌ jörraajem gaai miu hʌa sĩejemʌg t'ʌʌgjemjö.” 15 Magbaawai mua hirig, “¿Ma pʌ k'aiuma?” ha chirajim. Magbaa hichdëu mʌrʌg hich t'ʌ̃r t'ʌ̃rnaa, “Mʌʌn Jesuu. Mʌʌta pua k'aibag wauju hẽk'a chitabahab hajim. 16 Jöpk'aa p'iidʌ dʌnʌisí, maimua mʌ hiek hũrbá” hajim mʌrʌg. “Mua pʌrʌg mʌg mʌch hoopibarmʌn mʌch chogk'amk'ĩrau hajim, mag mʌ chog k'abaadeewai pʌchdëu mʌg hoobarm hõrag jaaunaa hĩchab mʌg hatag mʌchdëu pʌchig nem hoopimampa t'umaam k'ʌʌnag jaau chitamk'ĩir. 17 Judionaanau wa judionaan k'abam k'ʌʌnau k'ãijã pʌ chig ham hugua, mʌchdëuta pʌ t'ʌa wai chitajugui hajim, chadcha judionaan k'abam k'ʌʌn heejã mʌchdëuta pʌ pʌ̈i chiraawai. 18 Mua ham hee pʌ pʌ̈i chirʌmgui hajim, ham sĩi dau k'ĩsumjöta naawai; pua mʌ hiek jaaubaadeewai, dau hegdʌtk'a p'öbaadëmjö wajap'a hoop'öbaadeewai, tag hamach pekau heepai k'ĩchag heemjö hich mag wënʌrram hugua. Mua pʌ pʌ̈i chirʌmʌn, jãg sĩi dösãt hipierraa wënʌrraju k'ãai, Hẽwandamau k'õsi simjöta wënʌrramk'ĩrau. Mag mʌ hiek hʌ̈k'a p'öbaadeewai, Hẽwandamau hamach k'aibag chugpaabapäaiwain chadau, hamjã judionaan chi hʌ̈k'a wënʌrrʌm k'ʌʌn dʌ̈i hãba Hẽwandam chaaink'a nʌisijugui” hajim. Maga maach Pör Jesuu mʌrʌg hiek'ajimgui hajim hanʌm Pabloou Agripaag, mag Damasco p'öbörög mamua k'ʌd hee Jesuu hichig hiek'atarr jaaumamua.
19 Mag hiek'ak'agmamua hich Pablooupai, ’Rey Agripa, mʌchdëucha mag hoonaa mʌchigcha maach Pör Jesuu hʌ̃gt'armua mag hiek'atarr haawaita chadcha mua bʌ̃ʌrjã hi hichaaur haba, sĩi warag hi hipierraa hajimgui hajim hanʌm. 20 Nacha Damascopienagta mua jaaujim maach peerdʌajem hiek. Magtarr k'ur Jerusalenpienag jaauwi, Judea durram k'ʌʌnagjã jaauwi, hĩchab judionaan k'abam k'ʌʌnagpa t'um jaau p'ʌʌrdʌ chitʌmgui hajim hanʌm. Mag jaau chitʌmʌn, hamag hamach k'aibag hãsie hewag k'ĩirjuwia hisegnaa, Hẽwandamagta mag k'aibag chugpaapi jëeumk'ĩir jaaunaa, hĩchab t'umaam k'ʌʌn daar nem wajap'ata waupi jaau chitaajemgui hajim hanʌm, bigaaum k'ʌʌnau mag hoowai hamach hëugar, “Jãk'ʌʌnan chadcha k'ĩirjug hiiur wai nʌisim” hamk'ĩir. 21 Mag chitʌm gaaimuapaita chadcha Haai hi jëeujem deg judionaanau mʌ pʌr hauwia warre mʌ t'õopʌ̈im hig naajim. 22 Mamʌ hʌ̈u Hẽwandamau mʌ heeg hoowia hagt'a monak'a hi hiek jaau pʌʌrba chitʌmgui hajim haajem, t'umaam k'ʌʌnag. Chi t'et'em k'ʌʌnagjã jaaunaa hĩchab sĩi parhoobam k'ʌʌnagjã jaaujem. Mua mag jaaujemʌn, warrgarwe Hẽwandam hi jaaumienau Moisés dʌ̈imua jaauwai hĩs hewag paawai maach hee mag nem hoomaju haajerrta muajã hamag jaaujemgui hajim hanʌm. Mag tag mua nem k'ĩet'uu hamag jaauba chitʌmgui hajim hanʌm. 23 Cha mua jaau chirʌmjö warrgarm k'ʌʌnaujã jaauwai, mag Cristota bëewia, meewia, deeu hichta nacha hiiu p'iidʌjugui haajeejim hanʌm; magbarmua judionaanagjã k'ap hapinaa judionaan k'abam k'ʌʌnagpa hichta hed k'ĩe hee hõtdau paa dʌnʌmjö sĩerraawai, hi higmʌn hirua k'ap hapijugui haajeejim hanʌm, jãga Hẽwandam haar barju.
Pabloou rey Agripaagjã Cristo hiek hʌ̈k'apiju hẽk'atarr
24 Pabloou peerdʌm k'õchgau Cristo higwia mag hiek'a k'itaawai Festoou hirig, —Pablo, pʌʌn wajapta lökie chirʌmgui hajim hanʌm. Hatcha estudieuta sĩi warag pʌ pör hok'oo sĩebahab hajim hanʌm hirig.
25 Magbaawai jũrr hich Pablo garmua Festoog, —Mʌ chan lököo k'aba chirʌm, muan hagchata nem jaau chitʌmgui hajim hanʌm. Maagwai mʌch hiek'amamjã mua k'ap'ʌ chitʌmgui hajim haajem hirig. 26 Magʌm hiek rey Agripaaujã wajap'a k'ap'ʌ simgui hajim hanʌm. Mag hirua k'ap'ʌ sim mʌchdëu k'ap'ʌ chiraawai hĩs mag hirig mʌch hiek hũrpim hök'öta mʌ hiek'a chirʌmjã haba chirʌmgui hajim hanʌm. Hõor hãbpaimuajã k'aba, ni hõor chukag heejã k'abata Jesús t'õowia deeu hiiu p'iidʌba harr haawai, chadcha hirua meraajã k'aba sim mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim hanʌm. 27 Magnaa hirigchata, Rey Agripa, ¿Warrgar Hẽwandam hi jaaumienau jaaujerr hiek pua chadcha hʌ̈k'a chirabá? hajim hanʌm. Mua k'ap'ʌ chirʌm pua chadcha hʌ̈k'aajem hajim Pabloou hichdëupai.
28 Magbaawai chi reíu Pabloog, —Peerchata puan pʌch dënjö mʌrʌg hʌ̈k'api hat'amgui hajim hanʌm, pʌchjö Cristo dën k'amk'ĩir.
29 Magbaawai jũrr Pabloou chi reíg, —Mag sĩi peerta hʌ̈k'abarmjã haba, t'um mʌig t'ʌnʌm k'ʌʌnau mʌ dënjöta hʌ̈k'ak'iin hʌ̈ucha hak'amgui hajim hanʌm, pari cha mʌ chirʌmjö preso nʌmua k'aba mamʌ.
30 Pabloou magbarm hee chi rey p'iidʌbaadeewai, chi gobernador, Berenice, maimua tag ham dʌ̈i hãba narr k'ʌʌnpa p'iidʌtk'a p'öbaadëjim haajem. 31 Maimua hamach hap wëtwi Pablo hig hiyʌ̈ʌ nʌmua jũrr hamach wir haigpai, —Keena, mua hoowai jãg woun bʌ̃ʌrjã hiekk'õr chuk'u sim hanaajim haajem, magʌm gaaimua hi t'õopäaig; ni sĩi cárcel degjã wai naaju k'aba simta hamau jãg hi p'ãar wai nʌmgui ha hiyʌ̈ʌ naajim haajem hamach hap. 32 Mag hiyʌ̈ʌ naawi Agripaau Festoog magjim haajem:
—Jãg presoou hichdëucha emperador haarta hich deepʌ̈ipi jaauba harr hak'iin, weeupʌ̈iju haai sĩejimgui hajim hanʌm. Mamʌ emperadorrauta hi dʌ̈i hichdëu k'ap haju haai sim hatarr haawai pöd weeupʌ̈ibamgui hajim hanʌm.