3
Woun hãb bʌ̈ hãk'ãraa k'itʌm monaautarr
Biek hãb Pedro Juan dʌ̈i Haai hi jëeujem deg wëtjierram haajem, ya k'eeuragam las tres nʌm hee. Mag hora paawai hõrau Hẽwandamag jëeujerr haawai hĩchab hamach paat jëwaan wëtjim haajem. Mag Haai hi jëeujem deg dub nʌm puertdi haigcha hed hëepierr woun hãb hap'ʌʌ k'itʌm jup k'eeujeejim haajem. Mag woun bi heewe bʌ̈ hãk'ãraa k'itʌmta t'aabatarr haawai pödjã hich happai dʌrdʌr haba, sĩi hõrauta jiir haubëewia mag puertdi “Chi Hooimʌg” hanʌm haig juppi sĩiujeejim haajem, hõor hag hee dub nʌm k'ʌʌnag p'atk'ondam jëeumk'ĩir.
Biek hãb hi mag hoo chirʌmta, Pedro Juan dʌ̈i hierrag dich wëtum hoobaawai hamag, —Aay keena hajim hanʌm, mʌ hap chitʌm, mʌrʌg p'atk'ondam deebat hajim hanʌm.
Magbaawai hamach numiim k'ʌʌnau hirig heerpanaa Pedroou hirig, —Marag hoobá hajim hanʌm.
Mag Pedroou hichig “Hoobá” habaawai hichig nemdamta deegpampii hawia hamag heerpa hoo sĩsijim haajem. Mag hamachig heerpabaa Pedroou magjim hanʌm hirig:
—Mʌ chan bʌ̃ʌrjã p'atk'on chuk'u chirʌm, mamʌ mʌchdëu pödju hayaam chan mua pʌrʌg hĩgk'abam. Hãba Jesucristo Nazaretpierrau pʌch monaaujuuta k'ĩirjunaa p'iidʌbaad hajim hanʌm.
Mag hiek'anaa hi juachaar gar pʌrnaa hʌ̃gt'aag hëudʌ hat'aawai chadcha nem bʌ̈pá hubag haadëjim hanaabá. Mag hich jua gaai pʌrnaa dʌnʌʌupi hat'aawai, dʌ̈i hʌ̃gt'aag p'uddʌ hoo dʌnʌisiwia hich mag nem hajaug dʌrdʌr sĩsijim haajem. Mag warag ham dʌ̈i hãba Haai hi jëeujem deg dubwia sĩi chaaijö honegau bʌ̈ jiir nʌnʌʌugmamua Hẽwandamag, —Hʌ̈uchata pua mʌg mʌ monaaubapʌ̈im Hẽwandam; chadcha pʌchta t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã chi t'ierriugui ha hijẽb nʌnʌʌu k'abaadëjim haajem.
Magtarr haigmua hatag hich mag honee Hẽwandamag hʌ̈u hajijimk'am t'umaam k'ʌʌnau hoojierram haajem. 10 Hi mag nʌrrʌm hoowia dauderraa naajieb mamʌ, t'umaam k'ʌʌnau, “Jã chadcha har Haai hi jëeujem deg dub nʌm puertdi Chi Hooimʌg ha t'ʌ̃ʌrjem haig hoo simua hõor dich nʌm k'ʌʌnag p'atk'ondam jëeujerr woun k'abahab” haajeejim haajem jũrram k'ʌʌnau.
“Pórtico de Salomón” hanʌm hee Pedroou hiek'atarr
11 Mag hich monaaubapäaiwai chi bʌ̈ hãk'ãraa k'itarrau Pedro Juan dʌ̈i chaaug wëtpimaaugau, warag ham gaai pʌrbaadëjim haajem. Ya mag hi monaaubaadëm hõrau k'ak'apdö haadeewai daaugajãr hedau höbeerjem bi gar dijãjö wëu wëjöm “Pórtico de Salomón” hanʌmʌg t'um k'ap'ig p'öbaadëjim haajem, mam gar chi bʌ̈ hãk'ãraa k'itarrau Pedro Juan dʌ̈i wënʌrrʌm k'a hogdʌba sĩerr haawai. 12 Pedroou mag hamachig k'ap'ig wëdurum hoobaawai mag k'apan t'ʌnʌmʌg magjim haajem:
—Keena, ¿k'an jãgwia jãg maar hoowia pãar dauderraa nʌ? hajim hanʌm. Pãrau jãg maragta heerpapaad haadëp'ʌm, ¿pãrau k'ĩirjuawai marau maach juapaauta jãg monaaubarmjöo nʌ, wa Hẽwandam na maach pekau chuk'u nʌm gaaimua jãgbarm k'ãijã hanʌ́ pãrau pãach hödegpai? hajim hanʌm hamag. Mag k'abamgui hajim hanʌm hichdëupai. 13 Jãan har Hẽwandamau hich Hiewaa pʌ̈itarrta har k'abam hawi pãachdëu t'õotarr hag jua t'eegauta jãg hi monaaubapʌ̈imgui hajim hanʌm. Hich jãg Jesuuta hi chogk'a bëetarr haawai, maach Hẽwandam hanaa hĩchab maach jöoin Abrán Isá maimua Jacob ham Hẽwandamaupai t'umaam k'ʌʌn Pörk'apinaa nem jua t'eeg hapijim. Hich hag Jesupai k'abajieb hajim hanʌm, har Pilatoou pʌapäaig habaawai pãachdëu warag t'õopʌ̈ipi jaautarr. 14 Hi bʌ̃ʌrjã pekau chuk'unaa t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i hagpierraa k'itarrta pãrau warag t'õopi jaaunaa jũrr hag k'ãai chadcha hõor t'õomie chaarta pãach hipaarmua warag cárcel degmuajã weeupʌ̈ipijierramgui hajim hanʌm. 15 Mag, pãrau chadcha warag maach t'umaam k'ʌʌn hiiupiejemta t'õopʌ̈ijierramgui hajim hanʌm. Mag hi t'õopʌ̈ijierrab mamʌ, deeu Hẽwandamau hi p'iriu haujimgui hajim hanʌm, jẽbdeg sĩerr hãba. Marau mag jaau nʌmʌn, mag pãachdëu hi t'õotarr k'urjã maach daúacha monak'a meeba harrjö nʌrrʌm hoojerr haawaiugui hajim haajem Pedroou hamach k'ĩircha. 16 Maimua mag chi woun bʌ̈ hãk'ãraa k'itarr higwi, Pãadë wajap'a k'ĩirjubat hajim hanʌm. Mʌig ni hãbmuajã meraajã k'aba sim, warr jãga sĩejĩ mʌg woun. Mag sĩejieb mamʌ, chadcha Jesuu hich monaauju k'ap'ʌ sĩerr haawaita jãg monaau sĩsimgui hajim hanʌm. Pãrau hĩs mʌg woun monak'a hoo nʌmʌn, jãan maraujã maach k'ĩirjug hee hãba Jesús jua t'eegaupaita hi monaauju k'ap'ʌ narr gaaimuaugui hajim hanʌm. Mag gaaimuata jãg warre hich bi heewe monak'a t'aabatarrjö pãrau hĩs hi monak'a hoo nʌmgui hajim haajem.
17 Magnaa hich Pedrooupai, ’Mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim hanʌm, pãrau pãach pörnaan dʌ̈imua Jesús pʌrnaa t'õopäaiwai chadcha hich Hẽwandamaucha pʌ̈itarr k'abampii hawiata jãg hi t'õojierram. 18 Pãrau hi dʌ̈i jãgtarran, hich Hẽwandamau warrgarwe hich hi jaaumienag jaaupibaawai jũrr hamau hõrag, “Hẽwandam Hiewaa Cristo bëewia hõrau hi dau hap'ʌʌ t'õoju” ha jaautarrjö, hich Hẽwandamauta hʌdʌraa pãrag hi t'õopi sim k'abajieb hajim hanʌm. 19-20 Pãachdëu hi dʌ̈i magtarr jũrr pãach k'aibag t'umaa hãsie hewag k'ĩirjunaa Hẽwandamag chugpaapi jëeubat hajim haajem, mag k'aibag chugpamk'ĩir. Pãach t'um israelnaanau magta jëeuk'iin, mag Jesús warrgarwe Hẽwandamau jʌr hauwi pʌ̈iju haajerr deeu pʌ̈ibarm gaaimua Hẽwandamauta pãar k'a honeg chuk'u narrjã k'a honee hapijugui hajim haajem. 21 Mag hirua pʌ̈ijup mamʌ, mʌʌgwaiweran Jesús hich jãg hʌ̃gt'ar sĩeju haai simgui hajim hanʌm, warrgarwe Hẽwandamau hich hi jaaumienag jaaujerrjö mʌg durr t'um deeu hũmaai durr wʌ̈jʌ̈ug paapäain bëe nʌm hora. 22 Hich hag Jesús higwia Moiseeujã warrgarwe maach jöoinag,
“Maach Pör Hẽwandamau maach k'odnaan heempai hõor hãb hich hi jaaumk'ĩir pʌ̈ijugui” hajim hanʌm, “hich jãg mʌrʌgjã pãach hee hich hiek jaaupitarrjö jaaumk'ĩir.
Mag hichdëu pʌ̈ibarmua pãachig nem jaauwai hi hipierraa habat” hajim haajem.
23 “Mag hichdëucha jʌr hauwia pʌ̈ibarmua nem jaau simta hʌ̈k'aba habarm k'ʌʌn chan, hoob hamau hamach hʌ̃gt'ar höbërju hamiet” ha jaaujim haajem Moiseeu maach jöoinag. (Dt. 18:15-19)
24 Mag hiek'ak'agmamua hich Pedrooupai, ’Hich jãg Moiseeu hichjö Hẽwandamau hãb hich hi jaaujem pʌ̈iju jaaujerrjö, tagam k'ʌʌn hagjö hi hi jaaujerr k'ʌʌn t'um Samuel k'ararr haigmua hewagam k'ʌʌnaujã hich mag jaaujeejimgui hajim hanʌm. 25 Magnaa, Pãach k'abahab hajim hanʌm, warrgar mag Hẽwandam hi jaaujerr k'ʌʌn hag chaain hewagam k'ʌʌn. Pãar dënnaan dʌ̈i Hẽwandamau hiek deewai ya pãarta hirua k'ĩirju wai sĩebajieb hajim hanʌm. Magtarr haawai hichdëu jöoi Abranag, “Mʌg hatag paawai pʌ chaain hewagam k'ʌʌnau chaai hãb hoobarmuata t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i nem hajap'a waujugui” ha hiek'atarr haawai 26 Hẽwandamau chadcha hich Hiewaa jʌr hauwi pãar heeta nacha pʌ̈ijimgui hajim hanʌm, pãach pekau pöm sĩsidʌm hisegwia pãach t'ãar hee hi hat'aawai pãach hʌ̈u hamk'ĩir.