4
Pedro Juan dʌ̈i chi t'et'emnaan na
Pedroou Juan dʌ̈imua hagt'a hõor pöm mag wëjömʌg hijẽjẽbk'am hee, ham haig p'adnaan bëejierram haajem, Haai hi jëeujem di t'ʌajem k'ʌʌn pör dʌ̈i saduceonaanpa. Mag saduceonaanau jaauwai, maach meewai maach hak'aar hiiuba haajem haajem. Mag bëewi mak'ʌʌnau ham dʌ̈i meeuk'abaichëjierram haajem, Pedroou Juan dʌ̈imua jãg Jesús hiiu p'iidʌtarrjöta maachin t'um hiiu p'iidʌtk'aju ha jaau nʌm hũrchëwia. Mag warag ham pʌrk'a hauwia cárcel deg p'ë harrjierram haajem. Mamʌ ya k'eeuraa pam heeta mag pʌrk'a deet'urtarr haawai hich mam hãspagk'ajierram haajem. Mamʌ mag hamach pʌrk'a harrju nawe jaau durrarrdam hõor pöm mag t'ʌnarr k'ʌʌnau hũrtarr haawai hĩchab chi hʌ̈k'a narr k'ʌʌn k'apanag hemk'ooin happai cinco miljö naajim haajem, hʌʌin dʌ̈i chaainjã beerba.
Maimua hag noram hãspaau chadcha Jerusalén p'öbör hee hãba podpajierram haajem: Judionaan pörk'a nʌm k'ʌʌn, Hẽwandamag jëeujem degam k'ʌʌn jöoin, maimua Hẽwandam hi jawaag chi machnaanpa, t'um hãba. Mag tag naajim haajem: p'adnaan t'umaam k'ʌʌn pör Anás hanʌm, Caifás, Juan, Alejandro, maimua hĩchab mag p'adnaan pörk'a nʌm k'ʌʌn k'odnaanjã hagjö. Maimua Pedro Juan dʌ̈i cárcel deg narr p'ë hawaan mamk'ĩir hawi hõor pʌ̈ijierram haajem. Mag pʌ̈iwi p'ë hau pierrwai hamach jãrrcha dʌnʌʌutk'apinaa, —¿K'aíu jãg pãar jua t'eeg hapijĩ ha jëeujierram haajem hamag, jãg woun bʌ̈ hãk'ãraa sĩerr monaaupäaig?
Magbaawai Pedroou Hẽwandam Hak'aar hich gaai p'ẽs wai sĩerr haawai hamag magjim hanʌm:
—Keena, pãar har mʌg p'öbör hee chi pörk'a nʌm k'ʌʌn maimua hĩchab mʌg Israel durr Hẽwandamag jëeujem degam jöoin, mʌ hiek hũrbat, mua pãrag magk'imgui hajim hanʌm. Har woun hãb mʌig bʌ̈ hãk'ãraa k'itarr monaautarrta pãrau marag jëeu naabma, jãgata marau hi monaaupʌ̈ijĩ ha k'ap haag. 10 Mʌg Israel durr hee t'umaam k'ʌʌnau k'ak'apdö hamk'ĩir, mua pãrag jaaupʌ̈ik'imgui hajim hanʌm. Jãan mʌgta hajimgui hajim hanʌm. Chadcha Jesús Nazaretpierr jua t'eegauta mʌg woun cha pãrau monak'a hoo nʌmʌn monaau sĩsim. Hich hag Jesús k'abajieb hajim hanʌm, har pãrau pakuls gaai meerp'ë t'õotarr. Mamʌ Hẽwandamau deeu hi p'iriu haujimgui hajim hanʌm. 11 Magtarr Jesús higwi k'abahab, har Hẽwandam hiek p'ã sim gaai “Di hëu narr k'ʌʌnau hisegtarr dibigta jũrr chi di hãd jãrramk'a sĩsim” ha jaau sim. 12 Magtarr haawai deeum woun mʌg jẽb gaai maach peerdʌju hayaam chan tag chuk'umgui hajim hanʌm. Mag Hẽwandamau maach peerdʌ haumk'ĩir deeum k'ʌʌnagjã jaauba harr haawai hãba hich Jesuupai k'abam chan pöd hõor hamach pekau heemua peerdʌbamgui hajim haajem Pedroou.
13 Hamachdëu mag Pedro Juan dʌ̈i bʌ̃ʌrjã nem hökag chuk'u mag hiek'a nʌm hũrwia jʌ̃gderraa naajim haajem, mag estudio pömjã k'aba sĩsidʌmta mag hiek'a nʌm hũrwia. Mamʌ hamach wir haigpai, “Jãk'ʌʌn jãg nʌmʌn, jãan Jesús dʌ̈i wënʌrraajerr haawaita jãg hiek'a nʌmgui” haajeejim hanʌm. 14 Mag nʌm dʌ̈i hamachdëu hoowai chi woun monaau sĩsierrjã hĩchab ham bigaau hoo dʌnarr haawai pöd jãan sëuk'aawaita mag nʌm hajujã k'aba haajeejim hanaabá. 15 Mag hoobaawai hamach Asamblea heemua chi Pedro Juan dʌ̈i jöpcha dawag jʌrk'ʌʌipʌ̈iwia hamach happai hiyʌ̈ʌ nʌmua, 16 —Keena, ¿mʌk'ʌʌn wounaan dʌ̈i maadëu jãga hajuuta jãg nʌma? haajeejim hanʌm. Mʌg hõor monaau nʌm hooba haajem chadcha. Hamau jãgtarr Jerusalén p'öbör hee t'umaam k'ʌʌnau k'ak'apdö t'ʌnʌm, pöd maadëu “Jãan sëuk'aawaita jãg t'ʌnʌm” haju k'aba nʌmgui hajim hanʌm. 17 Mamʌ cha hamachdëu jãg Jesús higwia jaau nʌm tag jaaupimaaugau, maadëu ham hajap dak'ãunaa tag magʌm hiek jaaupiba jaaujugui hajierram haajem, mag jaau wënʌrrʌmua warag hõor hee mag hiek haaidʌpimaaugau.
18 Maimua mag k'ĩirju hauwia, deeu hamach haig t'ʌ̃rk'a haunaa, chadcha hamag tag bʌ̃ʌrjã Jesús higwia nem jaaupiba jaaujierram haajem. 19 Mamʌ hamachig magbaawai Pedroou Juan dʌ̈imua jũrr hamag, —Pãrau k'ĩirjuawai, ¿jãga hajapcha sĩ hajierram hanʌm, Hẽwandam dau na? ¿Hẽwandamau nem jaau sim hipierraa haju k'ãyau pãrau nem jaau nʌmta marau hʌ̃rcha hipierraa haju haai nʌwi? hajierram hanʌm. 20 Marau maach daúa hoonaa maach jʌ̃gʌucha hũrtarr chan pöd sĩi hich jãg jaauba sĩuju haai k'aba nʌmgui hajierram haajem Pedroou Juan dʌ̈imua.
21 Magbaawai chi t'et'em k'ʌʌnau sĩi ham hajap dak'ãunaa chig haba pʌapʌ̈ijierram haajem, hõor pöm t'ʌnʌmuajã warag ham kõit hiek'amjö Hẽwandamta t'ö hiek'a nʌrrjëe t'ʌnarr haawai. Mag bʌ̈ hãk'ãraa k'itarr monaautarr paar, t'umaam k'ʌʌnau Hẽwandamag, “Hẽwandam, pʌjöm chan mʌg jẽb gaai chuk'umgui” hanaajim haajem hirig. 22 Mag chi bʌ̈ hãk'ãraa k'itarr Hẽwandam jua t'eegau monaauwai cuarenta años hatcha sĩejim haajem.
Chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnau Hẽwandamag juapá jëeutarr
23 Mag hamach chig haba höbeerbapäaiwai hamach k'apeen nʌm haar wëtwia jaauwimajierram haajem, t'um p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌnau judionaan Asamblea hee hagjö chi pörk'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈imua hamach dak'ãu hiek'atarr. 24 Chi di garm k'ʌʌnau mag hũrp'öbaadeewai hihãba Hẽwandamag jëeu nʌmua magjierram haajem:
—Hẽwandam, pʌʌta maar Pöröugui hajierram hanʌm. Pʌchdëuta mʌg jẽb wauwi, mʌg p'ũasjã waunaa hag hee nem sĩsidʌmjã hompaajim, hedjãpa. 25 Warrgar maach dau nawe pʌch Hak'arau pʌch chog David k'ararrag hiek'apibaawai, hirua pʌ dʌ̈i k'ĩircha hiek'a simjö pʌrʌg,
“¿K'an jãgwi jãg durrpierr hõor meeuk'ap'öo t'ʌnʌ́, maimua par jãg maadëu nem higmap'amta wauju k'ĩirju sĩsidʌ́?” hajim hanʌm.
26 “Mʌg durr gaai chi pörk'a nʌm k'ʌʌn t'um hãba hiek deewi jũrr pʌ dʌ̈i wërbʌagjöta k'ĩir k'augp'öbaadëp'ʌmgui” hajim hanʌm, “sĩi warag maar Pör chi Mesías pʌchdëucha jʌr hautarr hichaau ham k'õchgau.” (Sal. 2:1-2)
27 ’Hẽwandam, magtarr haawai chadcha David k'ararrau jaautarrjö hich mʌg p'öbör heeta hãba biirdʌjim: Herodes, Poncio Pilato, hich mʌg Israelpien dʌ̈i deeum durram k'ʌʌnpa; mag hãba biirdʌnaa maach Pör Jesús bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u k'itʌm pʌchdëu jʌr hautarr k'aibag wawaag. 28 Magta chadcha warrgarwe pʌchdëu jaauwai mag hi dau hap'ʌʌ haju ha jaautarrjö, t'um hag hee höbërjimgui hajierram hanʌm Hẽwandamag jëeumamua. 29 Mag hirig jëeumamua, Pua k'ap'ʌ chirʌmgui hajierram hanʌm, maar mʌg pʌch hi jaaumk'ĩir pʌchdëucha chogtarr k'ʌʌn dak'ãu wai nʌm. Maar pʌ chognaanau. Pua warag maar k'up'ĩi hapibá, högk'aba pʌch hiek jaau wënʌrraag ha jëeumajierram haajem. 30 Mor masim k'ʌʌnjã monaaunaa pʌch Chaai pekau chuk'u k'itʌm Jesús hag jua t'eegau nem maadëu hooba haajempa marag waupibá, magʌm gaaimua hõrag pʌch jua t'eeg hoomk'ĩir ha jëeumajierram haajem.
31 Maimua ya hamau mag Hẽwandamag jëeu höbaadëm hee, hich Hẽwandamaupai ham narr di sĩi sõsõi hat'ajim hanʌm. Mag di sõsõi hat'am dʌ̈i Hẽwandam Hak'aar ham gaai p'ẽs haicheewai magtarr haigmua hatagta warag bʌ̃ʌrjã högk'aba, hich mag Hẽwandam hiek jaau nʌisijim haajem.
Nem t'ʌnʌm chan hãbpaim dën k'abajim
32 Mag k'apan Hẽwandam hiek hʌ̈k'a t'ʌnarr k'ʌʌnan k'ĩirjug hãbanaa hĩchab hö hãbata naajeejim haajem. Hãbmuajã hich nem wai sim, “Mʌch hat'eepaiujã” haba, hante magju k'ãyau, “Nem t'um t'ʌnʌmʌn maach t'umaam k'ʌʌn dënëugui” haajeejim hanaabá. 33 Mag nʌm hee, ham hiek warag hamach chi Jesuucha hich hiek jaaumk'ĩir doce jʌr hautarr k'ʌʌnaujã maach Pör Jesús hiiu p'iidʌtarr hiekta warag hiek k'ẽgk'a jaaup'öbaadëjim haajem. Maimua hich mag jaau wënʌrrʌm jaarjã Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌnag ham dʌ̈i hajap'a hapiejeejim hanaabá. 34 Ham hiek mag t'um jẽb wai narr k'ʌʌnaujã hamach jẽb përpʌ̈inaa, di numí wa numí hatcha k'ãijã paraa harr k'ʌʌnaujã warag hamach di përpʌ̈inaa, chi p'atk'on Jesuu jʌr hautarr k'ʌʌn haig jigamk'ĩir haibeejerr haawai, ham hee hatcha dau hap'ʌʌ hichdëu nem hig simjã chuk'um woun chan chuk'u hajim haajem. 35 Mag haipierrwai chadcha hamau hagdaujöo chi chuk'u durrum k'ʌʌnag jigpäaijeejim haajem.
36 Cha jaau nʌmjö, woun hãb sĩejim haajem, Levinaan heem José ha t'ʌ̃r sĩerr, Chipre p'ʌram gaai t'aabatarr. Mag woun hibʌʌr wauwia Bernabé ha t'ʌ̃r wai naajim haajem hich Jesuucha doce jʌr hautarr k'ʌʌnau. Bernabé haawai maach meúan “Hök'ĩirjug meeupiejem” ha simʌu. 37 Mag wounaujã hich jẽb wai sĩerr përpʌ̈iwia, chi p'atk'on haibëewi, Hẽwandam hi jaaumk'ĩir doce jʌr hautarr k'ʌʌnag deechëjim haajem, hagjö jigpʌ̈imk'ĩir.