5
Ananiaau Safira dʌ̈imua sëuk'atarr
Mamʌ hĩchab woun hãb sĩejim haajem, Ananías ha t'ʌ̃r sĩerr. Mag wounaujã hich hʌʌi Safira hanʌm dʌ̈imua hamach jẽb wai narr përpʌ̈iwia, hamach k'augbaju hawi, chi p'atk'on heem hãaur hamach hat'ee hauwia, hagjö hãaurpai chi hemk'ooirau deen majim haajem, hich Jesuu jʌr hautarr k'ʌʌn haar. Mamʌ mag hich jayau p'atk'on t'um deen maba harrjã chi hʌʌirau k'ap'ʌ sĩejim hanaabá. Mag hamach haar deebaimaawai Pedroou chi Ananiaag magjim hanʌm:
—Ananías, ¿Jãgwi jẽb përtarr param p'atk'on pua t'um deechëba, hag heem pãach hat'ee hautarrta, “T'um deechëjim” ha chirʌ́? hajim hanʌm. Pʌch jãg sëuk'a simua Hẽwandam Hak'aarpata pua k'ũgur hauju hẽk'a sĩebahab hajim hanʌm. ¿Pua hoowai chi jẽb pʌch dën k'abajĩ? Mag chi jẽb pʌch dën harr haawai, ¿chi p'atk'onjã pʌch dën k'abajieb? Mag simta, ¿k'an jãgwi jãg sëuk'aju k'ĩirjubaadëjĩma? hajim hanʌm. Jãg sim haiguin Hẽwandampata pua k'ũgur hauju hẽk'a sĩebahab hajim haajem Ananiaag.
Pedroou mag hiek'abaawai warre chi meemta Ananías jẽk'ʌt di bäjä haimajim haajem. Mag sëuk'atarr gaaimua Ananías meetarr hũrwia t'um chi hũrmam k'ʌʌn t'ãar paraa nʌisijim haajem. Mag hoobaawai hẽwannaan haig narr k'ʌʌnau put hee pʌrëunaa warre hauk'ëraan harrjierram haajem.
Maimua magtarr k'ur hora t'ãrjupjö nʌm hee, chi hʌʌirau hich jaai magbarmjã k'augba, Pedro sim di haar majim haajem. Mag mawia barbaimaawai Pedroou chi jayau hichig p'atk'on deeimatarr hoopinaa chi Safiraag, —Safira, ¿chadchata pãar jẽb hich mʌgʌm gaaipaita përjierrá? ha jëeujim hanʌm.
Magbaawai Safiraau, —Chadcha jãgpaim gaaita përbajieb hajim hanʌm.
Magbaa Pedroou deeu hirig, —Safira, ¿k'ant'eeta pua jãg pʌch jaai hiek hʌ̈k'awia dʌ̈i hi hipierr pãach numiim k'ʌʌnau maach Pör Hẽwandam Hak'aar k'ũgurju hẽk'a p'öbaadëjĩma? hajim hanʌm. Magnaa hichdëupai, Pʌdë hũrbá hajim hanʌm. Pʌ jaai hauk'ëraan wëttarr k'ʌʌn deeu barchëwi puertdi haig bʌ̈ heseserk'am. Cha mʌ hiek'a chirʌm hiek'au nau pʌjã hich jãk'ʌʌnaupai pʌ hauk'ëraan harrjugui hajim hanʌm.
10 Maimua hirua magbarm bʌ̈rre chadcha Safirata di bäjä ha hi bʌ̈k'ʌrr jẽer sĩeimajim hanʌm, warre chi meemta. Magbarm hee chi hẽwannaan hujã haar narr k'ʌʌn dubchëwia chadcha ya maach chi meemta werba t'ʌnʌm hoobaicheewai, hĩchab harrwia hich jaai hauk'ërtarr bigaau dʌ̈i hãba hauk'ërjierram haajem. 11 Magtarr hũrwia t'um Hẽwandam hiek hʌ̈k'a narr k'ʌʌn jãp'ierrwia bigaaum k'ʌʌnpa t'ãar paraa nʌisijim haajem.
Nem maadëu hooba haajem pöm waaujerr
12 Hich Jesuucha hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌn gaaimua Hẽwandamau hag na hõrau nem hooba haajem pöm waumaajeejim haajem, hõor dak'ĩir. Maagwai chará waragta chi hʌ̈k'a narr k'ʌʌnan Haai hi jëeujem di bigaau dijãjö wëu wëjöm “Pórtico de Salomón” ha t'ʌ̃r sim hee biirdʌdʌ haajeejim haajem. 13 Mamʌ chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn hamach hap mag poposk'amjã, jũrr chi hʌ̈k'aba narr k'ʌʌnaun warag ham k'a jõiju högk'a naajeejim hanaabá, heeu dëgölp hamachdëujã Ananiaau Safira dʌ̈imua harrjö habaawai hich hagjö k'ëchju k'ĩirjuwia. Mag ham k'a jõiju hök'ö naajieb mamʌ, k'ajap'a ham hig hiyʌ̈ʌ haajeejim haajem. 14 Mag hãaur k'ʌʌnau högk'a nʌm hãba, warm k'ʌʌnau jũrr pogk'a maach Pör hiek hʌ̈k'ak'ag wëtumua warag k'apaana hap'öbaadëjim haajem, hʌʌinpa. 15 Hamach daúa mag hoo nʌm dʌ̈i hich Jesuucha hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌnau hõor dak'ĩir hag na maadëu nem hooba haajempa mag dau daau wau nʌm hoowai, waragta haaunaan k'apan pa bʌʌrk'am gaai dawag p'ë haumaajeejim haajem, Pedro dichmamua hi hak'araupai k'ãijã chi haaunaan hʌ̃r k'ĩsu dichdimaawai magbarmuapai monaaumamk'ĩir. 16 Mamagk'am hũrwia hĩchab Jerusalén dak'a p'öbördam nʌnʌidʌm heem k'ʌʌnaupa warag Jerusalén p'öbör hee ham nʌm haig hamach haaunaan haubëemaajeejim haajem. Mag hamach haig haaunaan bën k'aigbamua sĩi t'õt'õrrsö sĩsidʌmpa haubëemarr k'ʌʌnan t'um monaaupʌ̈i maajeejim haajem chi Hẽwandam hi jaaumk'ĩir hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌnau.
Hõrau Pedro hẽudee hẽk'anaa hĩchab Juan hẽudeejã hẽk'aajerr
17 Hẽwandam hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌnau mag hamach dak'ĩir hõor monaaupʌ̈pʌ̈ik'am hoowia, p'adnaan t'umaam k'ʌʌn pöröu saduceonaan dʌ̈imua hamachdëu pöd hagjö haba haawai, hiekk'õr wauwia, 18 hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌn pʌrk'anaa, cárcel deg p'ãark'a sĩujierram haajem. 19 Mamʌ ya hedaar pabaadeewai Hẽwandam chog hʌ̃gt'armua bëewia, chi cárcel degam puertdi weeuk'anaa, Pedro Juan dʌ̈i dawag höbërpinaa hamag, 20 —Jãigmua Haai hi jëeujem deg wëtwi t'umaam k'ʌʌnag Hẽwandamau maach hʌ̃gt'archa höbeerpiejem hiekta jaaubaimat hajim hanʌm.
21 Hamachig Hẽwandam chogau mag jaautarr haawai chadcha hag noram hoo hãspapinaa, Haai hi jëeujem deg wëtwia, Hẽwandam hiek jaaup'öbaadëjim haajem. Ham mag Haai hi jëeujem deg nʌm hee, jũrr t'oomgar p'adnaan pöröu hich haig narr k'ʌʌn dʌ̈i hãba biirdʌnaa cárcel di haar guardianaan pʌ̈ijierram haajem, hamachdëu Pedro Juan dʌ̈i p'ãark'apitarr hamach haig p'ë haubëemk'ĩir. Mag ham biirdʌ t'ʌnʌm hee naajim haajem Israel durram k'ʌʌn ham Asamblea heem chi pörnaan, hamach t'um. 22 Mamʌ mag wëtwi chi guardianaanau hooimaawai, Pedro Juan dʌ̈i cárcel deg chukk'u t'ʌnaajim hanaabá. Magbaawai deeu hamach pʌ̈itarr k'ʌʌn haig bëewia, 23 —Chadcha cárcel di wajap'a p'ãar dʌnʌm marau hooimajim, maimua chi soldaaunjã daaugajãr puertdi haig hoo dʌnʌnʌid t'ʌnaajim. Mamʌ weeunaa hoowai, hag hee hõor hãbjã marau hoobajimgui ha jaauchëjierram haajem.
24 Mag jaaubaichëm chi p'adnaan pöröu hũrwia, Haai hi jëeujem degam guardianaan pöröujã p'adnaan pörk'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈imua hũrp'öbaadeewai, hamach wir haigpai, —Keena, mag hooimaba habarm hanʌm chad k'ai, ¿jãga haagauma? hajierram hanʌm.
25 Mamʌ hamach wir haigpai mamagk'am hee, woun hãb bëewia, —Keena, pãrau wounaan cárcel deg p'ãarpitarr k'ʌʌnjã bëewi chaggajãr Haai hi jëeujem deg hõrag jaau nʌmwai haichëjim hanʌm.
26 Magbaawai mag Haai hi jëeujem degam guardianaan pöröu hagjö guardianaan hich k'ãai jua heegpaim k'ʌʌn dʌ̈i mawia, hõor pöm ham hiek hũr narr k'ʌʌnag hamach mokou barm hugua, bʌ̃ʌrjã ham chig haba p'ë haubëejim haajem. 27 Mag p'ë haubëewi chi t'et'em k'ʌʌn hãba biirdʌ t'ʌnʌm haig wai dubbaicheewai chi p'adnaan pöröu hamag jëeumamua, 28 —¿Pãrag k'abajĩ hajim hanʌm, marau jãg Jesús higwia tag bʌ̃ʌrjã nem jaaupiba jaautarr? Magtarrta ya Jerusalén p'öbör hee pãachdëu hʌ̈k'a nʌm hiekta t'um haaidʌ wai nʌmgui hajim hanʌm, jãg marau jaautarrjã hũrba jaau wënʌrrʌm gaaimua. Pãachdëu mag jaau wënʌrranaata jãgan jãg woun t'õotarrjã pãrau maar gaaita t'ʌpʌ̈im hig naabma hajim hanʌm, Jesús higwia.
29 Magbaawai Pedroou hagjö hich k'apeen Hẽwandam hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌn kõitpa hiek'amamua magjim haajem:
—Sĩi hõor hipierraa haju k'ãyau, Hẽwandamau nem jaau simta marau hagpierr wauju haai nʌmgui hajim hanʌm. 30 Warrgarwe maach jöoinau hʌ̈k'aajerr hag Hẽwandamauta Jesús p'iriu haujim. Hich hag Jesús k'abajieb hajim hanʌm, har pãachdëu pakuls gaai meerp'ë t'õopʌ̈itarr. 31 Pãrau hi mag t'õopʌ̈ijieb mamʌ, Hẽwandamau jũrr hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãyaujã hʌ̃rʌʌcha hapiwia, hĩchab chi Pörk'anaa hõor peerdʌajem k'apijimgui hajim hanʌm, magbaawai hi gaaimua Israel durram k'ʌʌnau hamach k'aibag hãsie hewag k'ĩirjuwia Hẽwandamag chugpaapi jëeubaawai hirig warre mag k'aibag chugpaapʌ̈imk'ĩir. 32 Mag pãrau hi meerp'ë t'õotarr maach daúa hootarr haawaita marau chadcha t'um k'ap'ʌ jaau nʌmgui hajim hanʌm. Mag nʌm dʌ̈i Hẽwandamau hich Hak'aarta har hich hipierraam k'ʌʌnag deejeewai, marau jaau nʌmʌn, hich hag Hẽwandam Hak'arau maachig jajaauk'amta jaau nʌmgui hajim hanʌm.
33 Mamʌ chi p'adnaan pöröu haig narr k'ʌʌn dʌ̈imua mag hũrbaawai meeuk'a p'öbaadëwi warag ham k'ëchpʌ̈imjã k'õsi hap'öbaadëjim haajem. 34 Mag chi t'ierrnaan hap'a biirdʌ t'ʌnʌm hee woun hãb Gamaliel ha t'ʌ̃r sim sĩejim haajem, Hẽwandamau Moiseeg hich hiek p'ãpitarr hiek hajapcha hʌʌrk'aajem k'ʌʌn heem. Mag woun hĩchab Hẽwandam hiek jawaag chi mach hajim haajem. Maagwai p'öbörpien t'umaam k'ʌʌnaujã hĩchab hi hök'ö haajeejim haajem. Mag wounau chi Jesuu hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌn k'ũchpai dawag p'ë harrpi jaaujim hanʌm, magʌmich hamach hap hiyʌ̈ʌ haag. 35 Maimua mag daau paauk'abaadee hich k'apeen hichjö chi t'et'em k'ʌʌnag, —Keena hajim hanʌm, pãrau jãk'ʌʌn wounaan dʌ̈i nem k'aigba haju hẽk'a nʌm k'ai, hajap'a k'ĩirjunaata nem waubat hajim hanʌm. 36 Pãrau k'ap'ʌ nʌm, har na woun Teudas hanarr hagjö jãg nʌrrarr. Hich hiiupain, woun t'et'em ha jaau nʌrrajimgui hajim hanʌm, hich higwia. Magbaawai hõor pöm cuatrocientojö hi dʌ̈i k'apeerk'ajierram. Mamʌ wërbʌ nʌm hee warm k'ʌʌnau juau t'õobapäaiwai mag hi dʌ̈i wënʌrrarr k'ʌʌn t'um sĩi haaidʌwia tagjã habajierramgui hajim hanʌm. 37 Magtarr k'ur hõor k'apanag k'ap haag hõor t'ʌ̃r p'ãk'a nʌm jaarjã, Judas chi Galileapierr hagjö haadëwi p'öbörpien pöm hichig paa haujimgui hajim hanʌm. Mamʌ mag nʌrrawia hagjö t'õobpäaiwai t'um hi dʌ̈i wënʌrraajerr k'ʌʌn sĩi haaidʌjierramgui hajim hanʌm chi Gamalielau. 38 Magnaa hamag, Mʌchdëu mag hootarr haawai, hidëu jãg Jesús hiek jaau wënʌrrʌm k'ʌʌn k'ajap'a sĩubat ha chirʌmgui hajim hanʌm. Cha hamau nem waunaa jaau wënʌrrʌmjã sĩi hamach k'ĩirjug heemuapai k'ai, magan hich jãgpai wënʌrrawia deeu hũrnaa haadëjugui hajim hanʌm. 39 Mamʌ hich Hẽwandamauta hamag chadcha hich hiek mag jaaupi sim k'ai, pãrau ham k'ëchpʌ̈iwiajã, hoob magʌm hiek tag bʌ̃ʌrjã hũrba hich mag sĩsiju hamiet hajim hanʌm. Hajap'a k'ĩirjunaata nem waubat, heeu pãach Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr jʌr nʌm k'ãijã pãrau k'augba naaduk'am hajim hanaabá jũrr hamag chi Gamalielau.
40 Magbaawai chadcha Gamalielau jaau sĩerrjö hajierram haajem. Maimua chadcha Pedro Juan dʌ̈i daaugajãr narr deeu hierrag t'ʌ̃rk'a hauwia, wʌk'anaa, tag hamag bʌ̃ʌrjã Jesús higwia nem jaaupiba jaaujierram haajem. Mag wʌk'anaan chadau ham wëtamk'ĩir pʌapʌ̈ijierram haajem. 41 Mag Jesús hiek jaau wënʌrrʌm gaaimuata mag hamach wʌ t'ʌnʌʌubarmjã, hök'ĩirjugjã chuk'u, warag haigmua honee hërëubaadëjim haajem, mag Jesús gaaimua hamach hap'ʌʌ hamk'ĩirta Hẽwandamau hamach jʌr hat'amjã k'ap'ʌ narr haawai. 42 Maimua mag hërëuwia hed hëepierr hõrag jaau wënʌrrʌmua, “Jesuuta chadcha hich Hẽwandamaucha jʌr hauwia maach peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈itarraugui” haajeejim haajem. Hich mag hiek Haai hi jëeujem degjã jaaunaa sĩi dipierrjã hich mag jaau wënʌrraajeejim haajem.