6
Hamach juag hoomk'ĩir hemk'ooin hap'a siete jʌr hautarr
Mag jaar hĩchab chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnjã warag k'apan paauk'amatarr haawai griegonaanau hebreonaan hëugar hiekk'õr waup'öbaadëjim haajem, hed hëepierr k'oopaa hʌʌinag nem jig nʌm haig griegonaanau hoowai ham meeun hʌʌinag hebreonaa hʌʌinag dee nʌmjö deeba narr gaaimua. Magbaawai mag doce hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌnau Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn t'um t'ʌ̃rk'anaa hamag magjierram haajem:
—Keena hajierram hanʌm, hõrag t'ach jigam k'õchgaupai chan pöd marau mʌg maachdëu Hẽwandam hiek jaau wënʌrrʌm tag jaauba sĩi werba sĩuju k'aba nʌmgui hajierram hanʌm. Maimua hamachdëupai, K'odamnaan, har mʌig pãach hee hõor hagpierraanaa chik'amnau ham hëugar bʌ̃ʌrjã k'aigba jaau nʌm hũrba haajem k'ʌʌn hemk'ooin hap'a siete jʌr hat'at hajierram hanʌm, har pãachdëu hoowai hamach gaai Hẽwandam Hak'aar p'ẽs paraanaa hĩchab k'ĩirjugdamjã k'ap'ʌm k'ʌʌn. Magbaawai mak'ʌʌnag jũrr marau mʌg p'idag jaau pʌajugui hajierram haajem, mag hamag jaau pʌabajeewai marau jũrr hich jãg Hẽwandamag jëeu durrumua hãba hi hiek jaau nʌm gaaipai nʌisieg.
Hamau mag hiek'abarm hĩchab warm k'ʌʌn k'apan haig t'ʌnarr k'ʌʌnaujã t'umaam k'ʌʌnau jʌ̃gaagaa hũrjierram haajem. Magbaawai woun hãb Esteban ha t'ʌ̃r sĩerr jʌr haujierram haajem. Mag wounau Hẽwandam Hak'aar hich gaai p'ẽsnaa nem waauwaijã hãba Hẽwandam gaaipai k'ĩirjunaata waaujeejim haajem. Mag tag hi dʌ̈i hãba jʌr hautarr k'ʌʌn t'ʌ̃r mʌk'ʌʌn hajim haajem: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas maimua Nicolás. Chamʌg Nicolás hanʌm deeum durram p'öbör Antioquía hanʌm hee t'aabatarrta Jesús hiek hʌ̈k'aju nawe judionaan higar t'eerbawi sĩejim haajem. Mak'ʌʌn siete jʌr hauwia, Jesuu hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌn haar p'ë harrwi, “Cha nʌm pãrau hõor jʌr haupitarr” hajierram haajem hamag. Magbaawai chi Jesuu jʌr hautarr k'ʌʌnau ham hʌ̃r jua hausĩunaa, ham dʌ̈i hãba Hẽwandamag jëeuwia, warre hamach p'idk'aju p'idag jaaujierram haajem.
Magtarr haigmua warag Hẽwandam hiek haaidʌmam dʌ̈i hĩchab chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnjã Jerusalén p'öbör hee waragta k'apaana paauk'amajim haajem. Mag hamau jaau durrum hũrwia judionaan heem p'adnaanjã k'apan hĩchab Hẽwandam hiek gar t'eerbagk'a majierram haajem.
Esteban pʌr hautarr
Mag woun Esteban hanʌmua nem waauwai hich Hẽwandamauta nem t'um hʌ̈uu höbeerpipi haajeejim haajem. Mag simua Hẽwandam jua t'eeg hich gaai wai sĩerr haawai hich Hẽwandamaujã hirig hõor hee hag na bʌ̃ʌrjã nem hooba haajempa waupimaajeejim haajem hĩchab. Hirua mag nem wau nʌrrʌm hoowia, judionaan Hẽwandam hiek jaaujem di “Chi peerdʌm k'ʌʌn dën” ha t'ʌ̃ʌrjerr heem k'ʌʌn bëewi, chi Esteban dʌ̈i bëbë k'abaichëjierram haajem. Magp'öbaadëm hee warag ham haig bëe t'ʌnʌisijim haajem: Cirenepien, Alejandríapien, maimua hĩchab Ciliciapien dʌ̈i Asia durram k'ʌʌnpa. Mag bëewia dʌ̈i warm k'ʌʌn higar ham hipierr hiek'a p'öbaadëjim haajem. 10 Mamʌ Esteban hiek'amam hich Hẽwandam Hak'arauta hiek'api sĩerr haawai mag k'apan t'ʌnaajieb mamʌ, pöd hi dʌ̈i barba haajeejim haajem, k'ĩirjug k'ap'ʌ hiek'aag. 11 Mag hamachdëu hi dʌ̈i pödba habaawai hõrag p'agjierram haajem, mak'ʌʌnau sëuk'a hi hëugar jaaumamua chadamjö, “Jãg wounaun chadcha maach jöoi Moisés higwia hiek k'aigba hiek'anaa Hẽwandam higwiajã hagjö k'aigba hiek'a sim marau hũrjimgui” ha jaaumk'ĩir. 12 Magtarr haawai chadcha mak'ʌʌnaujã ham hipierr mag sëuk'a nem hĩgk'abarm gaaimua waa hõor p'ogueupʌ̈i. Magbaawai judionaan Asamblea heem jöoinau Moisés hiek p'ã pʌatarr jawaag chi machnaan dʌ̈imua Esteban pʌrp'öbaadëwi hamach pörnaan haar hat'aadëjierram haajem. 13 Magnaa hĩchab mam pawiajã waa sëuk'a hi k'ĩir hamach daúa mag nʌrrʌm hootarrjö jaaumk'ĩir hõor jʌr hauwi wawik'a sĩujierram haajem. Mag ya ham dën wawik'a wai narr haawai waa mak'ʌʌnau chadcha chi t'et'em k'ʌʌn haar wëtwi hamachig jaautarrjö, —Chamʌg wounau mʌg Haai hi jëeujem di higwia k'aigbata hiek'anaa Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌatarr higwiajã pʌaba hich mag hiek'a nʌrraajemgui haimajierram haajem. 14 Hi hiek mag Jesús Nazaretpierrauta mʌg Haai hi jëeujem di magreupʌ̈iwia maach jöoin hi warrgarwe Moiseeu p'ã pʌatarrjã mag warre deeumʌg paapʌ̈iju haajem hajierram hanʌm.
15 Ham hiek mag ham hijẽjẽbk'am hee chi t'et'emnaanau t'um haig narr k'ʌʌn dʌ̈imua Esteban k'ĩir hoowai sĩi Hẽwandam chog hʌ̃gt'armua bëetarr k'ĩir hajaugjöta hajapp'a k'itajim hanaabá.