4
Hẽwandam Hak'aar gaaimua Cristo mork'a nʌm
Keena, maach Pör Jesús hi jaau chitʌm gaaimua preso chirʌmuata muan pãrag jaau jöchk'ërʌm: chadcha Hẽwandamau t'ʌ̃rk'a hauwi hi dënk'a nʌm k'ʌʌnjöta hagpierraa nʌrrjëe habat ha chirʌm. Pãachta warm k'ʌʌn k'ãaijã chi serbiibacharamjönaa k'ĩir t'ũu habat; chik'amnau dich dʌ̈i parhooba haawaijã sĩi k'ĩu hãwatpʌ̈inaa jũrr hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsita habat. Hẽwandam Hak'aragta hidëu pãach k'ĩirjug hãba hapiju hẽk'abat, hich mag k'õinaa wënʌrrʌmua. Maach chi Cristo dënk'a nʌm k'ʌʌnan k'apan t'ʌnaab mamʌ, hõor hãbpaimk'a nʌm Cristo gaaimua, maagwai chi Hẽwandam Hak'aarjã hãbpaita sim maach hee sĩejem. Hich hagjöta hĩchab Hẽwandam haar hi dʌ̈i hãba naaimaju k'ĩirjugjã hãbpaita wai nʌm, mag hich haar hawaagta warrjã maach t'ʌ̃rk'a hautarr haawai. Maach Pör Jesucristojã hãbpaita wai nʌm; t'umaam k'ʌʌnau hagdaujö hãba maach peerdʌajem hiekpaita t'ãraucha hʌ̈k'awi hãbam t'ʌ̃r gaaipai pör choowi nʌm. Hẽwandaman hãbpai hichta t'umaam k'ʌʌn Haaik'a sim, hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpai sĩerrʌm; hiin maach t'um chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn gaaimuata nem waunaa hichpaita maach t'umaam k'ʌʌn t'ãar hee sĩejem.
Mag maach t'um hõor hãbamjö naab mamʌ, Cristoou hich garmuata hʌ̈u maachig hich jua t'eeg hichdëu deem haig maachpierr deematarr maadëu wai nʌnʌidʌm, hichdëu deemarrpierr, hagua dich k'apeen dʌ̈ijã hichdëu k'õsimjö haag. Mag maachpierr Cristoou hich juapá deemaju higwiata David k'ararrau hichdëu Hẽwandam hiek p'ã pʌarr gaai jaauwai,
“Hich hiiu p'iidʌbarmua mepeer pödpʌ̈iwi, hi jua hee narr k'ʌʌnjã höbeer hauwia, hʌ̃gt'ar sĩeimaju” hajim;
“mammuata mʌig heegar hich hõork'a nʌm k'ʌʌnag hich jua t'eeg hamachpierr jigmaju” ha p'ãjim. (Sal. 68:18)
¿Pari jãgwi mag hí hʌ̃gt'ar maju hajĩma? Magtarran warrjã hʌ̃gt'armuata bëewi maach mʌig heegarm k'ʌʌn k'ãaijã hap'ʌʌcha meewi deeu hʌ̃gt'ar hich sĩerr haar maju harr haawai hajim. 10 Mag hichta hʌ̃gt'armuacha bëewi jẽb heegarcha hudt'urwi deeu hich sĩerr haar matarran, mam sĩeb mamʌ, mʌig heegar durrpierr simta maach wënʌrrʌmpierr maach dʌ̈ijã sim. Magua hãbmuajã pöd hi jamta sĩ haju k'aba sim. 11 Mag hich Cristoouta hich jua t'eeg chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnag jigmaju hatarr haawai chadcha hichdëuta hãaur k'ʌʌn hich hiek durrpierr haaidʌ jaaujem k'ʌʌn k'apijim, apostolnaan; hãaur k'ʌʌn sĩi hichdëu hiek jaaumamta jũrr warm k'ʌʌnag chi jaaujem k'ʌʌn k'apijim, profetanaan; hãaur k'ʌʌn sĩi maach peerdʌajem hiek jaaumamua hiita hõrag hamach t'ãar hee haupi jaaujem k'ʌʌn k'apijim, evangelistanaan; maagwai hãaur k'ʌʌn ya hich hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn pekau hee burrm hugua ham t'ʌajem k'ʌʌn pastornaan k'apinaa, hich hiek jaau k'aug hamk'ĩir maestronaan k'apijim. 12 Magta ya hich hõork'a t'ʌnʌm k'ʌʌnag mag hamau nem waujujã hich Cristoouta nem k'aauga hapijim, mag dichdëu k'ap'ʌgpierr dich k'apeen dʌ̈i nem wau nʌmua chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn t'um hagdaujö hi hiek gaaita warag t'ierrpagk'amamk'ĩir. 13 Mag ya maach hi dënk'a naawai hiruan maachigjã hich k'ĩirjugta paarpapim k'õsi sim, hich hat'ee nem waauwaijã hichdëu k'õsi simjöta waau k'ap'ʌ hamk'ĩir. Pari mag hi k'ĩirjug paarpaagan, hichiita maach t'umaam k'ʌʌnta hagdaujö hö hãba maachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaita wajapcha hubʌnaa hich Hẽwandam Hiewaa Cristota maach k'apeerk'a hauju haai nʌm. Magbaawain chadau chadcha maach hi dʌ̈i hubʌ nʌm haju haai nʌm. 14 Mag k'ai magan ya tag chaain hamachig sĩi bʌ̃ʌr mag habaawai parhoobam k'ʌʌn hiek hʌ̈k'ak'arrsö hamach k'ũgurpiejem k'ʌʌnjö k'aba, chik'am k'ũgur haum k'õchgau k'ĩirjug k'aug sĩerrjëem k'ʌʌn bëewi Hẽwandam hiek chaar k'abam maachig jaauchëwiajã hʌdʌʌr maadëu dich k'ũgurpibaju. 15 Mag hʌdʌraa parhoobam k'ʌʌnag dich k'ũgurpiju k'ãai, warag Cristo hiek chaar maachdëu k'augtarr gaaita hubʌ naaju haai nʌm. Pari magaag hat'eyan dich k'apeen k'a k'õsinaa ham dʌ̈i chadam hiekpaita hig wënʌrrʌm dʌ̈i Cristota maach Pör haawai hi k'ĩirjugta haumamua warag dau t'et'e paauk'amaju haai nʌm. 16 Mag Cristota maach Pör haawai jũrr maach hi hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnta hi mor heegamjö nʌm. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, maach mor gaai nem k'ĩir hãbpai k'aba t'ʌnʌm. Hich hagjöta naabahab hĩchab maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn heejã. Maach t'um hãba k'aba t'ʌnaabahab Cristo hat'ee nem wawaag. Mamʌ mag t'ʌnʌmua maach t'umaam k'ʌʌnta hi mork'a naawai jũrr hiwiir hãbmua nem waauwaijã hagdaujö k'õsi juag hoo nʌmjö haajem. Mag Cristoouta maach t'um hich mork'a wai sĩewai hichdëuta maach k'ĩirjugjã bãaupimaajem; mag nʌm dʌ̈i hĩchab t'um hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsinaa t'ierrpagk'amaajem.
Hidëu Hẽwandamagta pãach k'ĩirjug hajaug paapibat
17 Magau keena, maach t'um hãba maach Pör Cristo hiekta hʌ̈k'a naawai, mua pãrag jaaum hig chirʌmʌn mʌgau: Ya hoob tag sĩi Hẽwandam k'augbam k'ʌʌnjö hamiet. Pãrau k'ap'ʌ nʌm jãgʌm k'ʌʌn k'ĩirjug chan sĩi maadëujã nem higba, 18 sĩi warag pöd hajap'am nem k'ĩirjubam gaaimua k'ĩirjugpata jõpa sĩsidʌmjö sĩsidʌm. Hamach t'ãar t'eeg sĩsidʌm gaaimua Hẽwandam warp naawai hamau bʌ̃ʌrjã k'augba nʌm, jãga Hẽwandamau maach honee hich dënk'a wai sĩejẽ. 19 Mag Hẽwandam hiek hʌ̈k'aag hamach t'ãar t'eeg nʌm gaaimuata warag nem k'aigbam hamachdëu waau k'aug t'ʌnʌm gaaipaita t'ʌnʌisip'ʌm. Mag hamau nem wau nʌm hoowain t'um maach hinaamjö sĩsidʌmta wauba pʌak'imjã haba, warag magʌmta wauju k'ĩirju nʌm dʌ̈i hãba k'apes hajuuta k'ĩirju sĩsidʌm. 20 Mamʌ warr pãrau Cristo k'aaugwaijã magʌm nemta k'augaag k'aba harr haawai pãar chan hamjö magta wënʌrraju k'aba nʌm. 21 Hi hiek jaau nʌm hũurwaijã hi higwia chadcharam nem jaau nʌmta k'augtarr haawai, 22 jãg warrgar pãach nem parhoob wau wënʌrraajerr k'ĩirjug warre hisegbapʌ̈it. Jãgʌm k'ĩirjugan nem k'aigbam wau nʌm gaaimua sĩi k'ajũa memerk'ömjöta sim; mag sĩewai sĩi hãba nem k'aigbam waum k'õchgauta dik'a t'ʌnaabahab. 23 Pãach k'ĩirjug hidëu Hẽwandamagta hajaug paapibat, nem hajap'amta waum k'õsi haag. 24 Magnaa mag nem hajap'a wauju k'ĩirjugta chihöojö hogdʌba habat. Magʌm k'ĩirjugta Hẽwandamau haupi sim, hich dënjö k'ĩirjumk'ĩir. Magua mag k'ĩirjugta haunaa hich Hẽwandamau k'õsimjö hi hat'eepai wënʌrrʌmuata pãach hʌ̈uu hoopibat, chadcha chadam hiekta hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnjö.
25 Mag naawai hoob tag dich k'apeenag sëuk'amiet; sëuk'aju k'ãai hiek'aawaijã chadchata dich k'apeenag nem jaaujeet. Maachin mʌg nʌm haiguin t'um hagdaujö Cristo mork'a t'ʌnaawai maachin t'um k'od hãbam k'ʌʌnk'a t'ʌnʌm. 26 Mag naawai k'ĩir machgau hoob pekau waumiet, mag meeuk'aawaijã hoob k'ĩir t'ũa chʌuu hamiet, 27 heeu magʌm gaaimua dösãtta warag pãach dʌ̈i hʌ̃rpaduk'am. 28 Warr nem jĩgk'aajerr k'ai, hich mag nʌrraju k'ãai, pʌch juadamaucha p'idk'abá; maagwai pʌchdëujã pʌch nemdam hig sim paraanaa hagjö hig durrumta pari chuk'um k'ʌʌnagjã deeju hayaa haju.
29 Hoob bʌ̃ʌrjã hiparii wa hihachk'a k'ãijã hiek'amiet; magju k'ãai hiek hajap'ampaita hiek'abat. Hõrau pãach hiyʌ̈ʌ nʌm hũurwai hamach jʌ̃gaagaa haawai warag hamachdëu hʌ̈k'a nʌm hiek gaaita hubʌnaa honee hapiju hayaam hiekta hiek'abat. 30 Nem k'aigba wau nʌm gaaimua chan hoob Hẽwandam Hak'aar hök'ĩirjuu hapimiet. Hich jãg Hak'aarta Hẽwandamau pãrag deebajieb, hich hiek hʌ̈k'aawai chadcha hich dënk'a nʌm ha k'ap hamk'ĩir. Mag hi Hak'aar wai naawaita mʌg hatag mʌig heegar wënʌrrawi hich haarcha p'ë hat'am hedjã chadcha hich dënk'am hiek hich dënk'a wai sĩsiju. 31 Keena, warre pãach gaaimua barbapʌ̈it jãg pãach k'apeenau pãach dʌ̈i bʌ̃ʌr habarm gaaimuajã k'ĩir hok'oo chʌuu haadëp haajem k'ĩirjug, pãach k'ĩir machag, pãach k'õrg, hiek k'ẽgk'a hiek'a nʌm, chik'am k'ĩir hiek'a nʌm maimua mag tag nem k'aigbam nem t'umaa pãach gaai t'ʌnʌm warre hisegbapʌ̈it. 32 Hö hajap'ata haajeet'ʌ̃ pãach k'apeen dʌ̈i, hagdaujö chik'am dau haug k'aug paraa. Hiwiir hãbam garmua k'ãijã k'aigba haawai, magʌm hiekjã tag higba, sĩi k'ĩir hok'oopʌ̈pʌ̈i habat, hich jãg Hẽwandamaujã Cristo gaaimua maach k'aibag chugpaapʌ̈iwia hich mag k'ĩir hok'oopʌ̈itarrjö.