5
Hẽwandam chaaink'a nʌm k'ʌʌn jãga wënʌrraju haai nʌ
Hich Hẽwandamau hich garmuajã chadcha pãar hich chaain jãsene haajeewai hichdëu pãach dʌ̈i haajemjöta habat pãachdëujã pãach k'apeen dʌ̈i. Hich jãg Cristoou maach k'õsi simjö pãraujã hagdaujö pãach k'apeen k'a k'õsi habat. Cristoou mag maach k'õsi harr haawai maach daupigau pakuls gaai hʌdʌraa hich meerp'ë t'õopijim. Hẽwandamau hirua magbarm hoowai hʌ̈u sĩejim.
Ya pãar Hẽwandam hõork'a nʌm k'ʌʌn chan pöd pãach hõor k'abam dʌ̈ijã k'apes haju k'aba, tagam nem maach hinaamjã wauba, chik'am nemjã t'umaa dich dën hapim k'õsi haju k'aba, ni sĩi magʌm hiek hig hiyʌ̈ʌ hajujã k'aba nʌm. Sĩi hiparii dau lököo wa hihachag k'ãijã hiek'aju k'ãai, Hẽwandamau pãach dʌ̈i hʌ̈u haajem paar hi hajaugta p'ëbat. Ya pãar Hẽwandam dën haawai, hiek hãk'ãraam chan pãrau tag hiek'aju k'aba nʌm. ¿Jãgwi mua mag chirʌ́? Mua mag chirʌmʌn mʌgau: Hamach hõor k'abam dʌ̈i k'apes haajem k'ʌʌn, Hẽwandamau hoowai maach hinaam nem waaujem k'ʌʌn, wa chik'am dënjö paarpaag hawi hamachdëu nem hig nem hẽk'abaadëmjã pʌa chʌuu haajem k'ʌʌnjã pöd Cristo Hẽwandam dʌ̈i hãba chi Pörk'a sim haar höbërbaju haawaita mag chirʌm. Har jãg nʌm k'ʌʌnaun jãg hamachdëu nem wau nʌmʌgta hʌ̃rcha hee t'ʌnʌm, Hẽwandamagta hee haju k'ãai. Hamach mag nʌm gaaimuata pöd hi haar höbërbam. Jãgʌm k'ʌʌn heem hãbmua k'ãijã pãach haig bëewi pãachig mʌ hichaaur jũrr magʌm gaaimuapai chan Hẽwandamau pãar chig habam ha jaaumʌn, magan hichta sëuk'a nʌrrʌm. Magʌm k'ʌʌnag hʌdʌʌr pãach k'ũgurpimiet. Hamau k'augba nʌm, hante magʌm waum k'õchgau hich hipierraa k'aba nʌm k'ʌʌn gaaita Hẽwandam k'ĩir machag meeuju k'abahab. Magua jãg hi hipierraa k'aba hi hichaaur nem wau nʌm k'ʌʌn dʌ̈i chan hoob bʌ̈ dʌ̈ii hamiet.
Warr pãrau Hẽwandam hiek k'augba haawain chadcha pãachjã sĩi k'ĩchag heemjöta wënʌrraajeejim. Pari hĩsin ya pãar maach Pör Cristo dʌ̈ita k'apeerk'anaa hi hiekjã k'ap'ʌ naawai hararag hee nʌmjöta nʌm. Mag naawai chadcha hi hiek k'ap'ʌm k'ʌʌnjöta hagpierraa nʌrrjëe habat'ʌ̃. Mag Cristo gaaimua chadcha hararag heeta wënʌrrʌmʌn, hõor hajaugta haadeejem; mag nʌm dʌ̈i hĩchab nem hagcha waunaa hiek'aawaijã chadam hiekta hiek'aajem. 10 Magua pãach nem waaupierr maach Pör Hẽwandamau hoowai hi dawagaa haju hayaam nemta wauju hẽk'abat. 11 Cristo k'augbagau sĩi k'ĩchag heemjö nʌm k'ʌʌnau maadëu nem higbam nem wau nʌm hee hoob dʌ̈i dubmiet; magju k'ãai warag pãach hipaarmua hamau nem wau nʌm chadcha k'aigba sim ha k'ap hamk'ĩir warag meerba jaaubapʌ̈it. 12 Jãgʌm k'ʌʌnau meraa nem wau nʌm chan maadëu higjã map'a sim, magʌm hiigwai warag maach chigaata sĩewai. 13 Pari magba k'aigbam k'ʌʌn daar maadëu nem wau nʌmjã t'um hajap'ata waauwain hõrau hamachdëu nem k'aigba wau nʌmjã hõtdau bʌ̈ʌgta hoo nʌmjö haajem. Mag sim haig chi pekaujã pöd meraa haju k'aba sim, hõtdaúa t'um harar wai sĩejemjö maach wajap'a nʌm gaaimua hamachdëu nem k'aigba wau nʌmjã merag chuk'u sĩewai. Mag maadëu hajap'a nem wau nʌm gaaimua hõrau hamach k'aigba nʌm k'aug hauwi Hẽwandamau k'õsimjö mag hararag hee wënʌrram k'õchgau hi jʌrmʌn, chadcha hi dënk'a nʌisiejem. 14 Pari magaagan ham hiek'õoin,
“Jãg pʌch pekau heepai k'ãi simjö sim dauk'anpabá;
chi k'ëchamjö t'ʌnʌm k'ʌʌn heemua p'iidʌbaad;
Cristoouta hich dënk'a haunaa hich dʌ̈ita pʌ wai nʌrraju.”
15 Maguata muan pãragan hagpierraata wënʌrrat'ʌ̃ ha chirʌm, Hẽwandamau k'õsimjö. Sĩi jãg nem jaau nʌmjã hũrba wënʌrraju k'ãai k'ĩirjugdam paraata haajeet'ʌ̃. 16 Hʌ̈uta nem hajap'a wauju haai nʌm haiguin hagpierr hich Hẽwandamau k'õsi simjöta habat. Pãrau hoo nʌm, hĩs hewag paawai chan ya warag chi hajaugjã chuk'uta paauk'amam. 17 Hoob jãg sĩi Hẽwandam k'augbam k'ʌʌnjö parhoob dau t'eeg chuk'u nem waumiet. Magju k'ãai k'ani maach Pör Cristoou waupim k'õsi sĩ ha k'ĩirjunaa magʌmta wauju hẽk'abat. 18 Hoob nag döwia hok'opp'a hamiet. Jãgʌmuan warag maachig nem parhoobata waupinaa maach hok'oopijuuta hẽk'aajem. Magju k'ãai Hẽwandam Hak'aarta pãach gaai p'ẽsnaa hidëu hirigta pãachdëu nem waujujã jaaupibat. 19 Pãach hiyʌ̈ʌ haawaijã maach Pör Cristo hiekta honee hig hiyʌ̈ʌ habat; meuk'aar hau nʌmuajã t'ãrauchata hi t'umeuk'arbat. 20 Maach Pör Jesucristo gaaimuata Hẽwandam chi Hayau hʌ̈u maach hiek hũurjeewai nem t'umaam paar hirigta hʌ̈u hajim habat.
Jãga haju haai nʌ dich k'ãai hʌ̃rpaim k'ʌʌn dʌ̈i maimua dich k'ãai heegpaim k'ʌʌn dʌ̈ijã hagjö
21 Cristo hiek hʌ̈k'a naawai hirua jaau simjö ham k'õchgau jũrr dich k'apeen hagjö hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnaujã dichig nem mag haawai, hʌdʌraa hamagta dich k'ãai hʌ̃rpai hapibat.
22 Hʌʌin chi jaainpan, hich jãg maach Pör Hẽwandamagta hʌdʌraa pãach k'ãai hʌ̃rpai hapi nʌmjö, pãach jaainau pãachig nem mag haawaijã hoob pãachta ham k'ãai hʌ̃rpai haju hẽk'amiet. 23 Pãrau k'ap'ʌ nʌm, mʌg maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnta Cristo mork'a nʌm. Maagwai hichta maach Pör hanaa maach peerdʌ haaujemʌu. Magua hũrbat: hich jãg Cristota chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn Pörk'a simjö, pãar jaainta pãar pöröu. 24 Magua, hich jãg mʌg maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn t'um Cristoou nem mag haawai hi hipierraa haag hi jua heegpai nʌmjö, hʌʌin chi jaainpanjã hagjö nem t'umaam hat'ee pãach jaain hipierraa haag ham jua heegpai hʌrrjëe habat.
25 Hich jãg Cristooujã hich hiek hʌ̈k'a p'öbaadeewai hich iglesiak'a nʌisiju k'ʌʌn daupigau ham kõit hichta t'õopitarrjö, pãach chi hemk'ooinaujã pãach hʌʌin daupii habat. 26 Cristoou mag hich t'õopitarran, maach peerdʌajem hiek hũr nʌm dʌ̈i dich pör choopibarmua hajaug paapʌ̈iwi hich hat'eepaita nem wau wënʌrramk'ĩir hajim. 27 Mag hajaug paapʌ̈iwi hich hat'eepai nem waupi simʌn, deeu hich bëem hedjã hʌʌi k'ĩir hajaug k'aibagjã chuk'u t'umaam k'ʌʌnau k'õoigjemjö k'itʌmta hich hat'ee hawaagau; hajapcharan bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u, ni deeum k'aigbam nem jaauju hayaamjã chuk'u, sĩi hajapp'a k'itʌmta hich haarcha hawaagma. 28 Hich jãg Cristoou maach k'õsi haajemjö hich hagjöta haju haai nʌm chi jaainaujã pãach hʌʌin dʌ̈i. Jãg chi jayaujã hich mor bʌ̃ʌrjã chig hapimap'a haajemjö, hich hʌʌijã chig haba daupiita wai nʌrraju haai sim. Chadcha hich hʌʌijã daupii wai sim wounaun hichchata chig hapimap'amjö sim, hich hʌʌijã hich mork'a simta mag daupii wai sĩewai. 29 ¿Jãgwi mua mag chirʌ́? Maach mʌg nʌm haig hãbmuajã wir haig dichdëupai dich hoomap'a k'aba haajeewaima. Hante warag maadëu t'achjã hed hëepierr k'önaa dich chig hapimap'a haajem, hich jãg Cristooujã hich mor haawai hich iglesia t'ʌa wai sĩejemjö. 30 ¿Maagwai maachjã mag hirua t'ʌa wai sĩejem heem k'ʌʌn k'abá, maachjã hi mork'a naawai? Chadcha hi morma. 31 Pari mag chi jaai hich hʌʌi dʌ̈i hãbam mork'a nʌm ha nʌmʌn, Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaauwaijã,
“Maguata hemk'ooirau hich dënnaan dʌ̈i sĩejerrjã ham p'ëpʌawi hich hʌʌi dʌ̈ita hogdʌba sĩsiju” ha sim,
“warr sĩi hamach hap nʌrrjëe haajerrta ya magbaadëm haigmua sĩi hãbam mork'a hõor hãbpaimjö wënʌrraag.” (Gn. 2:24)
32 Mua k'ap'ʌ chirʌm, mʌg hiek k'ap haag chadcha maach hat'ee p'it'ur sim. Pari mua mag chi hʌʌijã hich jaai dʌ̈i hãbam mork'a nʌm ha chirʌmʌn, maach chi iglesiak'a nʌm k'ʌʌnta Cristo mork'a nʌm higwiata mag chirʌm. 33 Pari mag cha mʌchdëu jaau chirʌm pãachdëu t'um hajap k'augba hawiajã, hichiita hich jãg pãachdëupaijã bʌ̃ʌrjã pãach chig hapimap'a haajemjö, t'umaam k'ʌʌnau hagdaujö pãach hʌʌin daupii habat. Maagwai chi hʌʌinaujã pãach jaain hipierraa nʌmua ham hök'önaa hagjö ham daupii habat.