5
Jesús hiek hʌ̈k'aawain dich garmuata k'aibag t'um pödpäaijem
Jesuun chadcha Hẽwandamau hich Hiewaa hichdëucha pʌ̈itarr haawaita hi dʌ̈i hãba sim hawia hau sim wounan magan ya Hẽwandam chaairau. Magbarm haig hagjö tagam k'ʌʌn Hẽwandam chaaink'a nʌm k'ʌʌnaujã hagjö hi k'õsi haju haai nʌm. ¿Jãgwi? Chi Haaijã k'õsi naawaima; pöd chi Haai happai daupiinaa chi chaain k'õchk'aba haju haai k'aba nʌm. ¿Jãga mag maadëu hi chaaink'a nʌm k'ʌʌnjã k'õsi nʌm k'ap habarju? Chadcha hich Hẽwandamjã daupii naawai hirua nem jaau sim hipierraa nem waauwaima. Mag hi hipierraa wënʌrrʌmʌn, hi chaainjã daupii wai wënʌrraju. Chadcha Hẽwandam daupii nʌm hanʌmʌn hirua nem jaau sim t'um hi hipierraa nʌmʌu; mag hirua maachig waupi jaau sim nem chan maadëu pödbaju hayaam nem k'abam. T'um maach chi Hẽwandam chaaink'a nʌm k'ʌʌnau chan pekaúg hʌdʌʌr dich deeba haajem, dich garmuata pödpʌ̈pʌ̈i haajeewai. Mag maadëu magʌm pekau pöd nʌmʌn, Jesús Hẽwandam Hiewaa hich Hẽwandam dʌ̈i hãba sĩerrʌm hiek hʌ̈k'a wënʌrrʌm gaaimuata mag pödpäaijem.
Hẽwandamau hich Chaai k'augpitarr
¿Pari jãga mag Jesús Hẽwandam Hiewaak'a sim maadëu k'ap'ʌ nʌ? Jesús pör choo nʌm haig hich Hẽwandamaucha hʌ̃gt'armua jaauwia pakuls gaai ya meemaa haawaijã hagjö jaautarr haawaima. Mag nʌm dʌ̈i hich Hẽwandam Hak'aar chadcha nem jaaujemuajã k'ap'ʌ hapiejem, Jesús chadcha Hẽwandam Hiewaak'a sim. 7-8 Haragan biek numí hich Chaai hichë sim hõrag hich hiekcha hũrpijim hʌ̃gt'armua: hi pör choo naawai maimua ya t'õopʌ̈yaag pakuls gaai hi wai naawaijã hagjö hũrpijim. Maimua hĩs hewag pawiajã hich hag hiekpaita Hẽwandam Hak'aar maach t'ãar hee simuajã k'ap'ʌ hapiejem, hí chadcha Hẽwandam Hiewaak'a sim. Mʌig heegarm k'ʌʌnaujã maachig nem mag haawai maadëu hʌ̈k'aajeewai hich Hẽwandamaucha Jesús higwia hich Chaai ha jaau sim chará wajapcha hʌ̈k'aju haai nʌm, hichdëuchata mag jaau sĩewai. 10 Chadcha chi Hẽwandam Hiewaa hiekta hʌ̈k'a simuan hich t'ãar hee k'ap'ʌ sĩsim, chadam hiekta hichdëu hʌ̈k'abarm. Mamʌ mag Jesús higwia hich Hẽwandamaucha hi Hiewaa ha jaau simjã hʌ̈k'aba simuan warag hich Hẽwandamta sëunemeg p'ë sim, hirua jaau sim hʌ̈k'abam gaaimua. 11 Mag hirua maachig jaau sim hiek'an, maach hich dënk'a hauwia hich mag hich dʌ̈i wënʌrrapijuuta jaau sim; pari mag hi dënk'anaa hi dʌ̈i hich mag wënʌrrajuun, hãba hich Hẽwandam Hiewaa gaaimuapaiu. 12 Magua chi Hẽwandam Hiewaata hich t'ãar hee hau simʌn hĩchab warreta hiiu sĩsiejem, hi dʌ̈i hich mag hi dënk'a nʌrraag. Pari chi Hẽwandam Hiewaata hauba sim chan hagt'a hi dën k'aba sim, hi dʌ̈i hich mag hiiu nʌrraag. Magʌm k'ʌʌn pöd hi dʌ̈i hich mag nʌrrabam.
Juanau hãbmiecha hõor wawitarr
13 Keena, pãar Hẽwandam Hiewaa hiek hʌ̈k'aajem k'ʌʌnagta mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm, ya pãar hi dënk'a naawai chadcha pãach hi dʌ̈i hich mag wënʌrraju k'ap hamk'ĩir.
14 Maadëu k'ap'ʌ nʌm hĩchab, hich Hẽwandamau k'õsi simjö maadëu hirig jëeuwain hirua maach hiek hũrb k'aba hũurjem. 15 Mag hichig jëeuwai maach hiek hũurjem k'ap'ʌ naawai mag jëeubarmjã ya wai nʌmjöta k'ĩirjuju haai nʌm, chadcha hirua deeb k'aba deeju haawai.
16 Hãbmua k'ãijã dich k'aperau pekau wau sim hoomʌn, hi kõit Hẽwandamag jëeuju haai sim; majã juau hogt'om k'ĩmie durr hich barpʌ̈imk'ĩirjö Cristo hichaaur nem jaau nʌrraba sim k'ai mamʌ. Mag hi kõit jëeumʌn, Hẽwandamau hiiupi hauwia hich dënk'a hauju, hich mag hich dʌ̈i wai nʌrraag. Hẽwandamau pödba haawai k'abam, pari pogk'a hõrau pekau wau nʌm hirua chugpaaba haajem, mag hamach barpʌ̈imk'ĩirjö Cristo hiek k'ap'ʌ nʌmta juau hogt'om hi hichaaur nem jaau wënʌrraawai. Magʌm pekauta wau nʌm kõit chan mua pãrau jëeuju haai nʌm haba chirʌm. Magʌm paran pãrau parta jëeuju, hichiita Hẽwandamau hisegju haawai. 17 Nem k'aigbam t'um pekauk'a höbër sim, pari magʌm Hẽwandamau chugpaabapäaiwai k'ĩmie durr maju harrjã maba haajem.
18 Maadëu k'ap'ʌ nʌm, Hẽwandamta hich Haaik'a wai sim woun chan hich mag hich pekau hee nʌrraba haajem, hich Hẽwandam Hiewaauchata hi t'ʌa wai sĩewai. Magua dösãtaujã pöd pekau hee t'ʌ haum hiek hi t'ʌ hauba haajem. 19 Maadëu k'ap'ʌ nʌm, maach chadcha Hẽwandam dënk'a nʌm; pari k'ap'ʌ nʌm hĩchab, mʌg jẽb gaai hõor pöm sĩi dösãtauta hich jua heegar p'ë wai sim. 20 Maadëu k'ap'ʌ nʌm hĩchab, Hẽwandam Hiewaa maach hee bëewiata maachig k'ĩirjug deechëjim, Hẽwandam chaarta wajapcha k'ap hamk'ĩir. Mag gaaimuata maachin chadcha hich Hẽwandam chaar dʌ̈ita wënʌrrʌm, pari wajapcharan chi Hiewaa Jesucristo dʌ̈ijã hagjö naawai mamʌ. Mag Cristota Hẽwandam chaar hanaa maach hich mag hiiupiejemʌu.
21 Chaaina, hãbmiecha pãrag jaauk'im: Jãg Hẽwandam hiek jaau nʌm hanʌmjã Hẽwandam hiek chaar k'abamʌgta hee hapiju hẽk'aajem k'ʌʌn dʌ̈i k'ĩir k'ap'ʌ habat.
Magdam hajim pãrag jaaum hig chirarr. Hayoo keena,
Juan