2 JUAN
Biek numiim hẽsap Juanau p'ã deepʌ̈itarr
K'aíu p'ãjĩ maimua k'ai hat'eeta p'ãjĩ. Hachamʌ́ maimua hãbak'ai biek t'ãrjupam hich Juanau p'ãtarr dʌ̈i hoowai bʌgt'ʌ k'it'ëem, maimua hãbpaim dʌ̈i hamach numpai hiyʌ̈ʌ nʌmjöta p'ã sim. Deeum k'ʌʌn jaau simjö hichdëupai hich jaauwai hiin “jöoin” haajem (v. 1). Hĩs nasi pawi hoowai maadëu hajappai k'augba nʌm k'aígta deepʌ̈ijĩ. Pogk'a negöon dën gaai hoowai iglesiaag hajimjöo sim; mamʌ hĩchab hoowai hʌʌi hãb Cristo gaaimua hich dʌ̈i k'odk'a sĩerragta deepʌ̈ijimjöojã sim. Maach hat'ee chan mag hajap dawaa k'aba sĩewai k'augba naab mamʌ, hich chi p'ãtarr jöoirau nem k'aauga sĩejim, k'ai hat'eeta p'ã sĩejĩ.
K'an jawaagta p'ãjĩ. Mʌg cartadam bʌt'ʌ k'itab mamʌ Juanau nem hiek t'eegta hiek'a sim, mag Hẽwandam hi gaai t'ʌwi sĩi parhoobam k'ĩirjug jaau wënʌrrarr gaaimua chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn k'ũgur hauwi hamachig paa hauju hẽk'a wënʌrrarr k'ʌʌn hëugar. Hi hiek jãgʌm k'ʌʌnau Cristoou jaau pʌatarr hiek k'abamta dich haig bëewi jaaucheewai dich di haigjã jẽerpibaju haai sim haajem. Magʌm k'ʌʌnag chan “Hʌ̈u pãar bëejim” wa “Hʌ̈u petat” hajujã k'aba sim hanaabá. Mag nʌrrjëem k'ʌʌnta maadëu dich haig jẽerpinaa ham hajap'a trataawain dich paarmuata hamau mag sëuk'a nem jaau wënʌrrʌmjã dʌ̈i jaaunaa hamau nem k'aigba wau wënʌrrʌmjã dʌ̈i wau nʌmjö sim hanʌm (vs. 10-11).
1
Dich k'apeen daupii wënʌrraju haai nʌm
Mʌʌn Juanau. Mʌch chi jöoirauchata pãar hich Hẽwandamaucha hich iglesiak'a hautarr k'ʌʌn hat'ee mʌg hẽsap p'ã chirʌm, hag hee t'um chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag. Mua chadcha pãar k'õsi chitʌm; wajapcharan mʌch happaimua k'aba, t'um har maachjö Hẽwandam hiek chaarta k'ap'ʌ nʌm k'ʌʌnaujã hagjö pãar k'õsi nʌm. Mua mag pãar k'õsi chitʌmʌn, Hẽwandam hiek chaar mʌchdëu hʌ̈k'a chirʌmta pãraujã hʌ̈k'a naawaiu; mag chadam hiek maachdëu hʌ̈k'a nʌmʌn mʌg hatag pawiajã hich mag maach t'ãar hee sĩerraju. Hẽwandam chi Hayau maimua chi Hiewaa Jesucristooujã pãar hʌ̈u wai naapim k'õsinaa pãar heeg hoopim k'õsi chirʌm dʌ̈i hĩchab pãachdëu chadam hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua k'õinaa hagdaujö dich k'apeenjã k'a k'õsita wënʌrrapim k'õsi chirʌm.
Mʌ honee chirʌm keena, chadcha pãar hee hãaur k'ʌʌn hich Hẽwandamau maachig wënʌrrapi jaau simjö hamachdëu chadam hiek hʌ̈k'atarr hipierraata wënʌrrʌm mʌch daúa hootarr haawai. Hĩsjã nawe pãachig jaautarr hiekpaita deeu pʌaba pãrag, hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsi haju haai nʌm ha chirʌm. Mua pãrag mag p'ã deepʌ̈i chirʌm chan hiek hiiur k'abam; mʌg hiek'an warr pãachdëu hũrtarr hiekpaiu. Chadcha chi Hẽwandam k'õsi simuan hirua nem jaau sim t'um hi hipierraata nem waaujem. Pari hʌ̃rcha hirua maachig waupi jaau simʌn, har nacha pãachig jaau nʌm haig hũrtarrjö, hagdaujö dich k'apeen daupiita wënʌrrapi jaau simʌu.
Sĩi chik'am k'ũguurjem k'ʌʌn
Jãg hõor pöm sĩi sëuk'a pãar k'ũguraagpai Jesús chan woun chaar k'abamta jãg nʌrrajim ha jaau nʌm k'ʌʌn k'apan t'ʌnaawai, muan pãragan warrgarwe mag pãachdëu hʌ̈k'atarr hiekta k'ĩir heyaa hapi chirʌm, hʌdʌʌr pãach k'ũgurpimaaugau. Chi jãg wënʌrrʌm k'ʌʌnan sĩi chik'am k'ũguurjem k'ʌʌn hanaa Cristojã hoomap'a nʌm k'ʌʌnau. Pãachdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarr gaai hubʌ wënʌrrʌm paar hʌ̃gt'ar paawaijã hirua deeju ha sim t'um chadcha haum k'õsi nʌm k'ai, k'ĩir k'ap'ʌnaa hõor sĩi jãg sëuk'a nʌrrjëem k'ʌʌn hiek hoob hʌ̈k'amiet. Pãrau magba hʌdʌraata hamag pãach k'ũgurpim chan hirua mag nem deeju ha simjã t'umcha haubaju.
Hãbmua k'ãijã maach Pör Jesucristo hiekta bigaau sĩunaa hag k'ãai wajapcharamta jawaag hawia hi hiek k'abamta jaau nʌrrʌmʌn, magan Hẽwandam hi dʌ̈i k'aba sim. Mamʌ Cristoou jaau pʌarr hiek hichdëu hʌ̈k'atarrta hogdʌba hʌ̈k'a simʌn chadau hich Hẽwandam chi Haai dʌ̈i chi Hiewaajã hi dʌ̈i nʌm. 10 Hãbmua k'ãijã pãach di haig bëewia Cristoou jaau pʌarr hiek k'abamta jaaucheewai hoob pãach di haig jẽerpimiet, ni sĩi hirig hʌ̈u pʌ bëejim wa hʌ̈u pet k'ãijã hamiet. 11 Chi mag nʌrrjëem k'ʌʌnag saludaa nʌm k'ʌʌnan hamau mag nem k'aigba jaau nʌmjã dʌ̈i hamach paarmua jaau nʌmjöta nʌm, magʌm gaaimua warag hõor hok'oomk'ĩir.
Hãbmiem salud
12 Pãrag nem jaauju pöoma wai chirʌm; pari sĩi mʌg hẽsap gaaipai chan mua jaaupʌ̈ibam. Magju k'ãai mʌchchata pãar haar mawia pãar dʌ̈i k'ĩirchata hiyʌ̈ʌ ham k'õsi chirʌm, maach t'umaa hãba wajapcha honee haag.
13 Maujã hĩchab pãarjö hich Hẽwandamaucha jʌr hawia Cristo gaaimua pãar iglesia heem k'ʌʌn dʌ̈i k'odk'a durrum k'ʌʌnau pãrag salud deepʌ̈i nʌm.
Mʌgdam hajim pãrag jaaum hig chirarr. Hayoo keena,
Juan