3 JUAN
Biek t'ãrjupam hẽsap Juanau p'ã deepʌ̈itarr
K'aíu p'ãjĩ maimua k'aíg deepäaigta p'ãjĩ. Chamʌg t'ãrjupam cartadamjã hĩchab hich Juanau hich k'apk'ʌʌn hanaa hich k'apeer Gayo haajerrag deepäaigta p'ãjim (vs. 1). Mag hermanodaman hag perasöm iglesia heem k'ʌʌnau hajap'a k'ap'ʌ naajim haju hayaa sim.
K'an jawaag hajĩ. Biek numiim carta hichdëu p'ã deepäaiwai hag gaai sĩi Cristo hiek chaar k'abamta parhoob nem jaau nʌrrjëem k'ʌʌn chan hõrag hamach haigjã jẽerpiba jaaupʌ̈i sim. Pari mʌg Gayoog deepʌ̈itarr gaai chan magba, hante jũrr maach peerdʌajem hiekta jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnan hajap'ata hamag recibiimk'ĩir warag ham k'ĩir honeeta hiek'a sim. Juan hiek'õoin di chaaurmua wa dö chaaurmua k'ãijã hõordam dich haig bëewai mag hajap'a recibiipi nʌmʌn, mʌg Testamento Hiiur gaai biek k'apan chadcha hich magta haju haai nʌm ha sim (Mt. 10:40-42; Ro. 12:13; 1 Ti. 3:2; Tit. 1:8; 1 Pe. 4:9).
1
Gayo gaaimua Juan honee harr
¿Jãgpai chirʌ́ Gayo, k'apeer wʌ̈jʌ̈u? Mʌ hich jöoi Juanauta pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm, chadcha mʌchdëu pʌ k'õsi chitaawai.
Cristo gaaimua k'odam, muan Hẽwandamagta pʌ kõit jëeu k'itaajem, jãg pʌch Hẽwandam dʌ̈i hʌ̈u chirʌmjö tagam nemdam waauwaijã wajap'ata höbëbërk'am dʌ̈i pʌch k'a monak'ata chitamk'ĩir. Mʌ honee chirʌm chadcha, hermanonaan bëe nʌm k'ʌʌnau jaauwai pʌ chadam hiek gaaita hubʌ hogdʌba chiraajem ha mʌchig jaauchë nʌm hũrwia. Mʌchdëu Cristo hiek jaau chitʌm hũrwia hʌ̈k'atarr gaaimua jãg mʌch chaainjö k'it'ëem k'ʌʌn chadcharam hiek gaai jaau sim hipierraa wënʌrrʌm ha hũurwaita chadcha mʌ honee chiraajem; deeum nem jaau nʌm hũurwai chan jãgcha mʌ honee haba chitʌm.
Hermano, pua chadcha Cristo gaaimua maach k'odk'a t'ʌnʌm k'ʌʌn dʌ̈ijã Hẽwandamau waupim k'õsi haajemjöta haajem ham dʌ̈i; pari maagjem chan sĩi pʌch k'apk'ʌʌn haawai k'aba, warpmua Hẽwandam hiek jawaan bëe nʌm k'ʌʌn dʌ̈ita pua mag wajap'a haajem. Mag hamau mʌrʌg pʌ jaaucheewai hamau chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn k'apan t'ʌnʌm dak'ĩirta jaau naajim, jãga pua hʌ̈u ham k'ĩir jãsenk'ajĩ. Jãk'ʌʌn wounaan deeu pʌch haar weetwai Hẽwandamau waupi jaau simjö hamau nemdam hig nʌm t'umaa hamag jʌr deebá, hamach dʌ̈i warramk'ĩir. Ham jãg wënʌrrʌmʌn, chadcha Cristo hiek chaar jawaagta jãg wënʌrrabahab; mag wënʌrrʌmjã Hẽwandam hiek hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌnag chan nem jëeuba wënʌrrʌm. Magua maachdëuta jũrr hamau nem hig nʌmjã k'ap haju haai nʌm, mag hamau nemdam hig nʌm dee nʌmua warag Hẽwandam hiek chaarta jaaumk'ĩir. Mag nʌm haig maadëu warag Hẽwandam hiekta maach paarmua haaidʌpi nʌm.
Ejemplo wajap'am jaaunaa ejemplo k'aigbamjã jaautarr
Mua jam chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag hũrmk'ĩirta nawe mʌchdëu hẽsap p'ã deepʌ̈itarr gaai jaaupʌ̈ijim, hʌ̈u mag Cristo hiek jaau wënʌrrʌm k'ʌʌn pãach hee recibiimk'ĩir. Mamʌ magtarrta Diotrefeeu, hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpai ham k'õsi sĩewai, hirua mʌ hiek hasekasmap'a sim. 10 Hich jãg chitʌm hat'ee, mʌchcha jam baarwai mua pãar dak'ĩir hirig hiek'aju; maumua mua hũurwai hichdëuta jãg mʌ hëugarjã sëuk'a chadam hiek k'abampa hõrag jaau nʌrraajem haajem. Pari wajapcharan mag sëuk'a simpaijã k'aba, hermanonaan warpmua Hẽwandam hiek jawaan bëewaijã hõor recibiiba simta bigaaum k'ʌʌnau recibiim hiigwaijã hidëu recibiipiba haajem hanʌm. Mag nʌm hee hãbmua k'ãijã hõor recibiimʌn mag hermanodam warre iglesia heemuajã jʌrpʌ̈ipiejem haajem, mag warpmua berr recibiitarr kõit.
11 Hermano, hoob pua ejemplo k'aigbam chan hau chitam; mag k'ãai ejemplo wajap'amta hat'á. Pua k'ap'ʌ sim, har chi nem k'aigbam waaujem k'ʌʌnan Hẽwandamjã k'augba naawaita mag nem k'aigba wau sĩerrjëem; pari nem wajap'a wau nʌm k'ʌʌnan Hẽwandam dʌ̈i naawaita mag nem wajap'a waaujem.
12 Magta sim maach hermano Demetrio. Chadam hiek hichdëu k'augtarr hipierr nem hajap'a wau simuata hich hiiucha jaau simjö merag chuk'u k'ap'ʌ hapi sim, hichdëu chadcha nem wajap'a wau sim. Magua t'um chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnau hi hëugar wajap'a jaaujem. Mʌchdëujã mag k'ap'ʌ chiraawaita hirua chadcha nem wajap'a wau sim ha chirʌm. Pua k'ap'ʌ sim, mua chadcha nem jaau chitʌm.
Hãbmiecharam salud
13 Mua pʌrʌg nem jaauju pöoma wai chirʌm; pari mʌg hẽsap gaai pöd t'um jaaupʌ̈ibam. 14 Mʌchdëun pʌ dʌ̈i jöpcha k'ĩircha hooju k'ĩirju chirʌm; maigta maach hiyʌ̈ʌ haju.
15 Gayo, pʌ k'õinaa chiramk'ĩir muan Hẽwandamagta pʌ kõit jëeu chiraajem. Pʌ k'apk'ʌʌn mawaam k'ʌʌnaujã pʌrʌg salud deepʌ̈i nʌm; maagwai jũrr mʌ k'apk'ʌʌn pʌch haram k'ʌʌnagjã hagjö hamachpierr mʌ salud jaaupet.
Mʌgdampai hajim pʌrʌg jaaum hig chirarr. Hayoo kakë,
Pʌch k'ap'ʌm, Juan