3
Jãga sĩerrʌ́ maach meuk'ĩir
Hermanonaan, hoob t'umaam k'ʌʌnau Hẽwandam hiek jawaag maestronaan k'aju happaita k'ĩirjumiet. Pãrau k'augba narr k'ai, k'ap habat: Maach chi maestronaank'a nʌm k'ʌʌnta maachdëu deeum k'ʌʌnag jaau nʌmjö hagpierraa k'aba wënʌrrʌmʌn, maach gaaita Hẽwandamau jua k'ʌabacha deeju. Maach chan hiwiir hãbmuajã t'umaa Hẽwandamau nem k'õsim happaita wauba haajem. Hãb k'ãijã bʌ̃ʌrjã sëuk'aba chik'am k'ĩir wa chik'am hëugar k'ãijã hiek'aba haajeek'iin, magan mag wounaun hichdëu nem wau simjã t'um Hẽwandam dau na hajap'ata waau k'ap'ʌ haajeek'am. Pãrau hoowai cabaai pöm sĩewiajã hi hi hee waaijʌ̃naa hewag hëudʌawai, ¿dichdëu harram k'õsimpierr harrba haajẽ? Hich hagjöta sim hĩchab barcojã. Hidëu par barco pöm chiraju, chi p'ũjã nem t'eeg wë t'ʌnaaju, mamʌ mag nem pöm simʌn timondam bʌ̃rʌʌ k'itʌmua chi capitanau hichdëu harrampierr p'eert'ʌpʌ̈pʌ̈ig harrjem. Hich jãgta k'itʌm hĩchab maach meuk'ĩirjã. Hoowai chan pöm k'aba k'itʌm, pari mag simuan hiek pöoma hiek'a t'ʌnʌʌuju hak'iin, hiek pöm maach jʌ̃gaag k'abampa hiek'a t'ʌnʌʌuju. ¿Pãrau hoowai hõtdau k'ĩirdam bʌ̃rʌʌmuajã p'ʌajẽb pöm k'ar chará hooichaar heem magwe hörpʌ̈iba haajẽ? Hajapcharan maach meuk'ĩran hĩchab hõtdau k'ĩrau. Maguata jãg hõtdaúa hichdëu barmampierr p'aamaajemjö, hichta benenjö sim, hiek k'aigbam hiek'amamua maach pekau paarpapieg. Mag hõtdau k'ĩirk'a sim t'õm hugua chi dösãtau hijeeuba p'up'uak'amjö sĩewaita maach meebam haiguin maan hidëu t'õpiba hich mag p'uu wai simjöta sĩejem, warag parhooba hiek'apieg. Maguata pãadë k'ĩirjubat: Hõrau mʌg jẽb gaaim nemchaain k'ĩirpierr daumeerpaa haaujem: pabʌ̈ heem nemchaain chi k'õrpim k'umjöm, nem hichpan, nemk'õr, p'ũas heem hãwarrpa daumeerpaa haaujem. Mamʌ dich meuk'ĩir chan hãbmuajã pöd t'ʌbëp hauba haajem. Jãan pabʌ̈ heem nem maach k'oojem k'ãaijã hʌ̃rpainaa nem k'aibagcha sĩerraawai, jãgua chan hʌdʌʌr hich daumeerpapiba, k'ierr hach dënjö hich garmuata hõor k'aibag waaujem. Mag sim meuk'ĩraupaita maach Haai hanaa maach Hẽwandam t'ö hiek'anaa, hich hag meuk'ĩraupai dich k'apeenjã hãauk'anaa t'õp hiek'abaadëp haajem, Hẽwandamau maach t'umaam k'ʌʌn hich k'ĩir t'egwiata hompaatarrjã k'ĩirjuba. 10 Hajapcharan jãg nʌm haiguin, hich hag hiiupaita hiek hajap'amjã hiek'anaa hiek k'aigbampa hiek'abaadëp haajem. K'odamnaan, maadëu chadcha Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ai, pöd magju k'aba nʌm. 11 ¿Pãrau hoowai hãbam dösĩg heepai dö k'op'am jöi hau nʌm dʌ̈i warre hãba dö k'iyaamjã jöi haaujẽ? 12 Hich jãg higo bʌ̈ gaai olivo dau p'ierrba ni uva gaaijã pöd higo p'ierrba haajemjö, döjã hierrmuata hich mag k'iyaa höbërchë sim hee pöd hich hag heemuapai dö k'op höbërbam. Magua dich hiek'aawaijã hãba hiek hajap'ampaita hiek'aju haai nʌm.
Jãga t'ʌnʌ́ Hẽwandamau dee sim k'ĩirjug wai nʌm k'ʌʌn
13 Hãb k'ãijã pãar hee hichdëuta hõor wawieg nem k'ĩirjug k'aauga hichdëuta t'um k'ap'ʌ sim ha k'ĩirju sim k'ai, magan chadcha hich mag sim bigaaum k'ʌʌnag k'ap hamk'ĩir hagpierraanaa nem hajap'a wau nʌrrʌmuata hich hoopibá. T'umaam k'ʌʌn dʌ̈i mag hich hö hajap'a simjã higba magba haajemjöo simʌn, magan chadcha hi k'ĩirjug paraa sim. 14 Pari magba pãrau pãach t'ãar heepai k'ãijã pãachta jũrr chik'am k'ãaijã hʌ̃rpai ham k'õsinaa pãachdëu nem jaau nʌmpaita hũrpim k'õchgau hõrag jaau nʌm k'ai, magan hoob chadam hiekta jaau nʌm hawia pãachta hajap'a nʌm hamiet. Pãach mag wënʌrrʌm haig sĩi chik'am k'ũgurta wënʌrrabahab. 15 Jãgʌm k'ĩirjug chan Hẽwandamau dee sim k'abam, jãan sĩi hich mʌig heegarm k'ĩirjugpaiu. Jã sĩi dösãt k'ĩirjug k'abahab; hichdëuta hõrag mag k'ĩirjupi sim. 16 Maguata mag hiwiir hãb warm k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpainaa hich hiekpaita hũrpimjã k'õsi haadëp'ʌm haig, magʌm gaaimua sĩi warag nem k'aigbamta parhooba hamachdëu k'õchagpierr waaujem. 17 Mamʌ jũrr hich Hẽwandamaucha k'ĩirjug deewi wai nʌm k'ʌʌn magba, ham Hẽwandam na nem hagcha wau nʌmua hajap'a nʌm. Mag nʌm dʌ̈i hamau sĩi hõor k'õinaa hapijuuta hẽk'anaa dich k'apeenag hat'uucha nem waupi jaauba haajem. Hamau jũrr warm k'ʌʌnau hamach k'ĩirjugdam jaaum hiigwaijã hagjö hũrm k'õsi hũurjem. Hõor dau haug k'aug paraanaa, hiwiir hãbamʌgpaijã hee haba, chadchata hiek'anaa nem hajap'ata waaujem, hamachdëu hiek'aajemjö. 18 Har mag k'õinaa wënʌrram k'õsi haajem k'ʌʌnan nem waauwaijã nem t'um hagchata waaujem, hamach mag nem wau nʌm hoowi bigaaum k'ʌʌnaujã hamach dënjö nem hagchata waunaa k'õinaa wënʌrramk'ĩir.