4
Parhoobam k'ʌʌnjö haawain Hẽwandamta hiseg nʌm
Hĩs mua pãrag jëeu hook'im: ¿Jãgwiata pãar jãg pãach heepaijã k'õinaajã k'aba hiek p'it'uurga t'ʌnʌm dʌ̈i, chik'am dʌ̈i k'ĩir masi dʌrdʌrnaa jũrr bëhbë haajerráma? Mua hoowai jãan sĩi pãach t'ãar hee jãg pãachdëu nem waum k'õsimpaita waum k'õchk'a t'ʌnʌm gaaimuau. Pãraun chik'am nemta pãach dën hapim k'õsi haajem haajem; maimua mag pãachdëu nem hig nʌm pöd paarpaba haawaijã, par hiek'aupai chik'am t'õojem hak'iin, chadcha t'õopʌ̈ik'am ha hiek'aajerram hanʌm. Pãach k'ãai bigaaum k'ʌʌndam puesto hajapcha k'ãijã wai nʌm hoowai magjã k'õchk'aba, jũrr pãachta garpabam haig chan nem pʌaba sĩerrjëem haajem. Magʌm gaaimuata pãach heepaita juurhi p'iidʌ t'ʌnʌmjö t'ʌnaabahab. ¿Pari k'an jãgwi mag pãachdëu nem hig nʌmjã pöd paarpaba haajẽ? Hẽwandamag jëeuba haawaima. Maimua mag hichig jëeuwaijã hirua deeba haajem. ¿Jãgwi? Ya mag pãachdëu nem hig nʌm paarpabaadeewai hagua sĩi pãach hö k'õchagpierr nem wawaagta hig nʌmjã hichdëu k'ap'ʌ sĩewaima. Pãran Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm hanʌmta, sĩi hi hiek hʌ̈k'aba haajem k'ʌʌnjö jãg pãachdëu k'õchagpierr nem wau nʌm gaaimua, hʌʌi jaai paraamta deeum dʌ̈i sĩejemjöta t'ʌnʌm. ¿Pãrau k'augba nʌ, pãachdëu mag hamau nem wau nʌmta dʌ̈i waum k'õchk'aawai jũrr Hẽwandamta hiseg nʌm? Har sĩi hamach k'õchagpierr nem waaujem k'ʌʌn dʌ̈ita k'apeerk'aawain jũrr Hẽwandam dʌ̈ita hiekk'õr paarpa nʌm. Mamʌ Hẽwandamau maach hich dʌ̈ipaita naapim k'õsi sĩewai hich hiek gaaijã,
“Mua mʌch Hak'aar pãrag dee chirʌm chan sĩi parhoobam k'ĩirjug hauwi magʌm nem k'aigbampa wau wënʌrramk'ĩir k'abam” ha sim. (Zac. 8:2; Dt. 4:24; Ex. 20:5)
Mamʌ Hẽwandam maach dʌ̈i hö wajaug k'itaawai, mag wënʌrramk'ĩirjã hichdëuta maach juag hoojem. Hõor dʌ̈i hich mag k'itʌm higwi, hichdëupai hich hiek p'ãpitarr gaai,
“Har mʌjã higba hamach juapaaupaita wënʌrraajem haajem k'ʌʌn chan mʌchdëujã higba chitʌm” ha sim.
“Magarrau hamach serbiibag k'ap mʌchdëu nem jaau chirʌm wawaagjã mʌch juapadam hiigjem k'ʌʌnan chadau, mʌch garmuajã ham juag hoojem” ha p'ãpijim Hẽwandamau. (Pr. 3:34)
Magua Hẽwandamagta hidëu hichdëu hampierr hapibat pãach dʌ̈i. Magnaa meperag pãach t'ʌ haum hugua, t'et'e t'ierrk'abat. Mag hichdëu pödba habaawai hirua pãar högk'awi pãar hogdʌ pʌaju. Hẽwandamta pãach haig dʌ̈i p'ẽs t'ʌ̃r hahau habat; magbaawai hichdëujã pãrau hich hig nʌm k'ap pãar dʌ̈i hogdʌba nʌrraju. Pekaúa jua p'ʌisimjö sĩsidʌm k'ʌʌn, hirigta hidëu pãach pekau hʌpibat. Pãar jãg Hẽwandamau k'õsimjö nem waum k'õsinaa hĩchab parhoob pãach k'õchagpierr nem waum hiigjem k'ʌʌnjã, hidëu hirigta pãach t'ãar hajaug paapibat. Pãach pekau pöm nʌm k'ĩirjuwia, gaai machgau hicharaucha bĩenaa hidawaa habat. Jãg pãach pekau hee naajeewai honeenaa hiuk'aau haajerr k'ĩirjuwia, jũrr hicharaucha hö jãsehne bĩewia hök'ĩirjuu habat. 10 Deeu pʌaba muan pãragan, pãach serbiibag k'ap Hẽwandamagta chaigpa nʌmua pãach dau haug k'augpibat ha chirʌm. Mag k'aita pãar deeu hajaug paapʌ̈iwi mʌg hatag pawiajã t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir hirua pãar hajaug p'ëju.
Dich k'apeen jaauju k'aba nʌm
11 Hermanonaan, hoob dich k'apeen hëugar hiek k'aigba hiek'amiet. Mag dich k'apeen jaau simuan jũrr Hẽwandamau Moiseeg hich hiek p'ãpitarr gaai dich k'apeen k'a k'õsi hapi jaau simta warag serbiibag p'ënaa hichdëuta k'apcha sim ha sim. Mag sim haiguin mag hiek gaai jaau sim k'ãai hich hiekta hajapcha sim ha sim. 12 Mamʌ chadcha k'aita hich haar hauju wa k'aita hisegju ha jaauju wounan hãbpaita sim; ma Hẽwandamau. Hich mag Hẽwandamauta mag dich k'apeen daupii hapi jaau sim leijã deetarr haawai, ¿hichdëuta k'apcha sĩebá? Magtarrta, ¿jãgwi maach hagdaujöpai t'ʌnʌm k'ʌʌnauta dich k'apeen jaauju haai nʌ?
Dich juapaata t'ö hiek'aju k'aba nʌm
13 Pãar har sĩi pãachdëu nem waum haig nem waaujem k'ʌʌn, mʌ hiek hũrbat: Pãar hiek'aawai, “Hĩs wa nan k'ãijã maach chum deeum p'öbör hee wëtwi jũrr jamta año hãb p'idk'aju” ha hiek'aajem, “p'atk'on pöm ganaag.” 14 Mamʌ mag nʌm chan pãach mag hiek'atarr noramjã hagt'a monak'a naaju wa ya meewi naaju k'ãijã k'augba nʌmta mag hiek'aajem. ¿Pãrau jʌʌnt'umie bau wëjöm hooba haajẽ? Mag bau wëjoowi deeu nʌʌpai hawi hoowai, ¿chukk'u t'ʌnaaba haajẽ? Maachin jãgta k'it'ëem; maadëu hiwiir hãbmuajã dich t'õju hed k'augbam. 15 Jãg pãach juapaaupaita nem t'um waaujemjö hiek'aju k'ãai, ¿jãgwi pãrau sĩi, “Maach Pör Hẽwandamau k'õsnaa maach monak'a wai simʌn, maachdëu k'ĩirju nʌmjö wauju” haba haajẽ? 16 Pari magba pãrau chan pãach dajẽk'u k'it'ëemjã k'ĩirjubanaa, hök'ar naspawi nem waujupata k'ĩirjuwia, pãachta warag t'ö hiek'aajerram. Jãg dich juapaata t'ö hiek'a nʌm chan Hẽwandamau k'õchk'aba sĩerrʌm, hichta t'ö hiek'aju haai nʌm t'ö hiek'aba haawai. Jãg nʌm k'ʌʌn chan hamach mag nʌmjã hoob pãrau Hẽwandamau k'augbamjö sĩi k'ĩir hok'oopʌ̈iju hamiet. 17 Pãadë hũrbat: Nem hajap'a haju haai sim k'ap'ʌ simjã wauba simʌn, magan mag sim haigjã warag Hẽwandamau hoowai pekauk'a höbër sim.