13
Haai hi jëeujem di hõrau pogueupʌ̈iju Jesuu jaautarr
(Mt 24:1-2; Lc 21:5-6)
Mag Haai hi jëeujem deg sĩewia höbërbaadeewai hi hogdʌba wënʌrraajerr k'ʌʌn heem hãbmua chi Jesuug, —Maestro, pʌdë hoobá hajim hanʌm, mokpör dapk'amua sĩi di hooimʌ joot'ʌt'ʌʌd hëu dʌnʌm.
Magbaawai Jesuu hirig, —Har jãg di dap dʌnʌnʌidʌm pua hoo chirabá; jãg t'ʌnʌm chan mok pör hãbjã hãbam hʌ̃r hich jãg hajap'a joot'ʌt'ʌʌd sĩerrabam. Jãg t'ʌnʌmʌn sĩi t'umaa hõrau pogueupʌ̈ijuuta jãg dʌnʌmgui hajim hanʌm.
Hẽwandamau maach hi hagk'aimʌʌ paawai nem hoomaju
(Mt 24:3-28; Lc 21:17-24; 17:22-24)
Maigmua hërëubaadeeu mag Haai hi jëeujem di k'ĩirp'ee durrsĩ Olivo hanʌm gaai sĩeimajim haajem, hich k'apeen dʌ̈i. Maimua barwi ya hi jẽk'ʌt jupbaimaawai Pedroou, Santiago, Juan maimua Andrés dʌ̈imua hamach jayapam k'ʌʌnau hirig jëeumamua magjierram hanʌm:
—Pʌ hiek mag jãg mokdau joot'ʌt'ʌʌd t'ʌnʌm t'um hõrau pogueupʌ̈iju hanʌm, ¿ma jãagwaichata magjuma? hajim hanʌm. ¿K'an jãg nʌm gaaimua cha pʌchdëu jaau simjö Hẽwandamau hijaaurjö hoopijuma hajierram hanʌm, mag Haai hi jëeujem di pogueupʌ̈imʌʌ pam?
Magbaawai Jesuu hamag, —Magan mua pãrag jaauk'imgui hajim hanʌm. Maimua jaaubaadëwia, Keena, k'ĩir k'ap'ʌ wënʌrrat'ʌ̃; hoob chik'amnag pãach hʌdʌraa k'ũgurpimiet hajim hanʌm. Mua pãrag mag chirʌmʌn, mʌg hatag paawai hõor k'apank'am k'ʌʌnau hamach hiekpai mʌ hiek gaai t'ʌwia, “Mʌʌta hag Cristoou Hẽwandamau pʌ̈iju haajerr” hawia, hõor pöm k'ũgurmaju haawaita mag chirʌmgui hajim hanʌm. Pari mak'ʌʌnau pãachig magwia k'ãijã hoob pãrau ham hiek hʌ̈k'amiet hajim hanaabá, ham wawimamua.
’Juurhi p'iidʌju t'eega jajaauk'amjã pãrau hũrjugui hajim hanʌm. Mamʌ pãachdëu mag hũurwai hoob jãp'ierrmiet. Hichiita jerrba chadcha hich mag haju. Magjup mamʌ ma chan hagt'a Hẽwandamau pãar hi hagk'a nʌm k'abamgui hajim hanʌm. Magbaadëm dʌ̈i hĩchab durr mʌg wëjöm hee hamach heepai jũrr durr chaauram k'ʌʌn dʌ̈i wërbʌjurau, hamachta jũrr chik'amnaan k'ãyau hʌ̃rpai ham k'õchgau. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab durrpierr hʌʌur t'eega duuimam dʌ̈i jãdau t'eegjã burrju. Mamʌ mag nʌmʌn sĩi warrpem Jöoirau hõor dau haug waupi simʌugui hajim hanʌm.
’Pãach mordam wir haig hʌʌrk'abat'ʌ̃. T'et'em k'ʌʌnag pãar pʌr deewi judionaan Hẽwandam hiek jaaujem degjã pãar gaai hamau mas deemaju. Mʌ gaaimua pãar k'aibag waumk'ĩir hamau pãar gobernadornaan haarjã warrwi reinaan haarjã warrmaju. Mamʌ magʌm k'ʌʌn haar pãar warrwaita warag pãrau mʌ hiek jaauwímʌcha hamag jaaujugui hajim hanʌm. 10 Hẽwandamau mʌg durr hi hagk'aju nawe mʌg hõor peerdʌ haaujem hiek'an hichiita t'umaa durr warp'am magwe meupierr jaaudubjugui hajim hanʌm hĩchab. 11 Mag pãach pʌr haauwai, t'et'emnaan k'ĩirp'ee hiek'aagpaawai, hoob pãrau, “¿K'an hata mʌ hiek'ajuuta mʌgbaadëma?” ha k'ĩirjumiet hajim hanʌm. ¿K'an jãgwi mua mag chirʌ́? Ya maig chan pãar pãach k'ĩirjugdamaupai hiek'abam; magbaadëm haiguin hich Hẽwandam Hak'arauta pãrag hiek'amk'ĩir k'ĩirjug deeju haawaita mua mag chirabahab hajim hanʌm. 12 Mag jaran wir haig k'od hãbam k'ʌʌnjã chi hʌ̈k'aba sim garmua hʌ̈u mʌ hiek hʌ̈k'a k'ërʌm t'et'emnaanag jaaupʌ̈imaju, hich k'odpai wir haig t'õomk'ĩir. Hamach dënnaanjã mʌ gaaimua t'õomk'ĩir t'et'emnaanag jaaupʌ̈imaawai chi dënnaanaujã hich hagjö hajugui hajim hanʌm, hamach chaain dʌ̈i wir haig. 13 Pãachdëu mʌ hiek hʌ̈k'a durrum gaaimuajã t'umaam k'ʌʌnau pãar hoomap'a haju. Mamʌ magʌm gaaimua p'it'ur dau haug wau nʌmjã higba mʌ dʌ̈i hubʌ k'ërʌmʌn hʌ̈u peerdʌjugui hajim hanʌm.
14 ’Hẽwandam hi jaaumie Daniel k'ararrau jaautarrjö, Haai hi jëeujem deg hierr p'adnaank'a nʌm k'ʌʌnjã dubba haajem haarta woun hãb bëewia hichta maig hierr sĩeichëm hoobaawai, Judea durr nʌm k'ʌʌn pabʌ̈ hee durr dapag hee dʌrbat hajim hanʌm. (Mʌg hiek p'ã sim gaai hoonaa t'ʌ̃r simua wajap'a k'ap'ʌ habá.) 15 Hich maagwai jua hʌ̃ʌiwai hich dihëu hʌ̃r k'ãijã sim k'ai, hich nem p'ë hawaan hawi hoob tag hierrag dubam. 16 Wa magba di chaaur hich p'idag hee k'ãijã sim k'ai, hoob tag degag mam, hich k'ajũajöm k'ãijã jʌraan. 17 Mamʌ ¡hëh, hapdurr hajim hanʌm, magbaadëm jaar har hʌʌin jõor k'it'ëem k'ʌʌn, maimua hĩchab hʌʌin har chaaindam daumeraa jũd döpi wai durrum k'ʌʌn! 18 Magju nawe pãrau Hẽwandamagta jëeubat hajim hanʌm, heeu dëgölp magbaadëwia hedau k'õrg jaar k'ãijã pãach dau hap'ʌʌ wënʌrraduk'am. 19 Mag jaarta wajapp'a hõor dau haug waujupa. Mag jaar hõor dau haug waujujö chan Hẽwandamau mʌg jẽb hompaaju nawejã hooba, ni hag k'urjã hagjö chan habaju hajim hanʌm. 20 Mamʌ magbaadëm hich Hẽwandamau bʌ̃ʌrjã k'ãai heeg bʌchdʌ hauba hich mag warag hapik'iin, ni hãbjã peerdʌbaju. Pari har hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn daupigau, hirua k'ãai k'apan deeju hatarr hʌ̈u magcha deebajugui ha jaaumajim haajem.
21 ’Magbaadëm hee hõrau pãachig, “Hoobat, chamʌʌta warrgarwe Hẽwandamau pʌ̈iju haajerrauwai” haawai, hoob hʌ̈k'amiet. Wa magbam k'ai, “Har simta hichiuwai” haawaijã, hoob hʌ̈k'amiet hajim hanʌm. 22 Mua mag chirʌmʌn hamach hiiupai hamta Hẽwandamau pʌ̈ijim hanʌm k'ʌʌn dʌ̈i Hẽwandam hi jaaumien hanʌm k'ʌʌnjã sĩi sëuk'a chik'am k'ũgur wënʌrraju haawaita mag chirʌmgui hajim hanʌm, k'ap hamk'ĩir. Mak'ʌʌnaun chadcha Hẽwandamauta hamach pʌ̈ijim hamk'ĩir, hag na hõrau nem hooba haajempa hõor dauderraa wau wënʌrraju. Mag nem wau wënʌrrʌmua hich Hẽwandamaucha jʌr hauwi hich hiek hʌ̈k'api hautarr k'ʌʌnpa k'ũgur hẽk'ajugui hajim hanʌm. 23 Magnaa hamag, Mua ya pãrag jaaubarmgui hajim hanʌm, magju nawe k'ap hamk'ĩir; maagwai pãrag mʌch bëeju nawe k'ĩir k'ap'ʌ habat ha chirʌmgui hajim hanʌm.
Jãga Hemk'ooi Hiewaa deeu bëeju
(Mt 24:29-35; Lc 21:25-36)
24 ’Mag hõor hajapp'a dau haug wau dichtarr k'ur hĩchab hãsdawam hedaujã k'ĩwia hedaram hedau hargjã k'ĩjugui hajim hanʌm. 25 Magbaadëm dʌ̈i p'ĩdagjã hedjã heemua k'ʌibaadeewai tagam nem Hẽwandamau nem waumatarr hedjã hee sĩsidʌmpata sĩi parhooba hamach sĩsid harr chaaur haaidʌ jörrjëe t'ʌnʌisijugui hajim hanʌm. 26 Magbaawaita t'umaam k'ʌʌnau mʌch chi Hemk'ooi Hiewaa chadcha hedjã baug hee dau daau hurum hoojurau. Ya maig mʌg jẽb gaaim k'ʌʌn t'um chachbaadëm haawai mʌchta nem jua t'eeg t'umaam k'ʌʌn Pörk'a bëejugui hajim hanʌm. 27 Mag mʌch pierrum dʌ̈i mua mʌch chognaan durrpierr haaidʌpʌ̈ijugui hajim hanʌm, mʌchdëu mʌch hit'ee jʌr hautarr k'ʌʌn t'um hãbam haig biirdʌ haumk'ĩir.
28 Mag jajawagmamua, ’Pãrag k'ap hamk'ĩir mua jaauk'imgui hajim hanʌm: Pãrau k'ap'ʌ nʌm, mʌig Israel durr higo k'ër k'uk'uur haadëmʌn t'umaam k'ʌʌnau ya chadcha döchʌumie burrju dakpapak'am haajem. 29 Hich hagjöta hajugui hajim hanʌm hĩchab, mʌch chi Hemk'ooi Hiewaa bëeju gaai paawaijã. Cha mua nem jaau chirʌm t'um hich hag hee höbëbërgmam pãach daúa hoobaawai, k'ap'ʌ habat hajim hanʌm: ya mʌch chi Hemk'ooi Hiewaajã deeu bëeimʌʌ chirʌm. 30 Mua pãrag mag haai hi jëeujem di hõrau pogueupʌ̈iju ha chirʌmʌn, cha hõor t'ʌnʌm k'ʌʌn k'ëchju nawe, cha mʌchdëu jaau chirʌmjö t'umaa chadcha hajugui hajim haajem. 31 Hedaujãjã mʌg jẽb dʌ̈i t'um chuk'u haadëju, mamʌ cha mua pãrag jaau chirʌm chan sëuk'aawai k'abam; jãan t'umaa hich hag hee höbëbërgmajugui hajim hanʌm.
32 ’Mamʌ mag mʌ bëeju hed chan ni hãbmuajã k'augbamgui hajim hanʌm. Hẽwandam chognaan hʌ̃gt'ar t'ʌnʌm k'ʌʌnaujã k'augba, ni mʌchdëujã k'augba, hãba hich mʌ Hayaupaita mag mʌ bëeju horajã k'ap'ʌ simgui hajim hanʌm.
33 ’Mag pãachdëu mʌ bëeju horajã k'augba naawai muan pãragan, nem parhoobam nem wauba Hẽwandamagpaita jëeu nʌʌ jëeu nʌʌ habat ha chirʌmgui hajim hanʌm. 34 Mag mʌ bëejuun, woun hãb deeum durr maagpaawai hich chognaanag chi mork'ʌ dënjö hich di t'ʌamk'ĩir jaaunaa, hamachpierr p'idagjã jaauk'awi, chi puertdi t'ʌajemʌgjã hajap'a hoopaar jaau pʌawi petarrjöta simgui hajim hanʌm. Maagwai pãar chi di gar nem t'ʌa nʌisierrjöta nʌmgui hajim hanʌm hich k'apeenag. 35 Mamʌ pãrau ni hãbmuajã mag mʌ bëeju k'augba naawai sĩi wajap'ata k'ĩir k'aug nʌisit hajim hanʌm, mʌ bëewaim hit'ee. Pãrau k'augbam, k'an horata mʌ bëeju: k'eeuraa haadëm hee, hedachanaa, hãspa hurumua hãt'ãrr bĩebaadëm hee, wa hedp'erre k'ãijã, ni hãbmuajã k'augbamgui hajim hanʌm. 36 Heeu sĩi dëgölp mʌ dʌnʌʌubaicheewai mʌ dʌ̈i wëtaag pãar hagt'a k'ĩir k'augba k'ãi nʌmjö nʌm k'ãijã hoochëduk'am. 37 Cha mua pãrag mag jaau chirʌm chan sĩi pãragpaijã k'abam; maan t'umaam k'ʌʌn hit'eeta mag jaau chirʌmgui hajim hanʌm. Maguata muan pʌaba, k'ĩir k'augbat'ʌ̃ ha chirʌmgui hajim hanʌm, mʌ bëewaim hit'ee.