12
K'aibag sĩsidʌmta nemjĩir t'ʌa narr
(Mt 21:33-46; Lc 20:9-19)
Maimua Jesuu hich haig hõor pos t'ʌnʌm k'ʌʌnag mʌg nem hĩgk'aadam jaaumamua magjim hanʌm:
—Woun hãbmua uvadö jĩirjim haajem. Mag jĩirwia hag higaau hajap'a t'uur p'ʌʌrdʌpʌ̈iwi hich hagjö haig di hëu k'ërjim haajem, hag heegar chi uva chö piirjʌwaag. Magnaa hĩchab didamjã nasãdjö hʌ̃gt'aa hëu dʌnʌʌujim haajem, hag gaaimua warp dawaa hoo p'ʌʌrdʌdʌ haag. Mag nem t'um haaipa sĩuwi, chawag mam k'õchk'abaadeewai, chi nemjĩirdö deeum k'ʌʌnag alquilaapʌ̈iwi, hichin jũrr deeum durr warp petajim haajem. Mag mam mawi sĩi hawia, ya uva waaubaadëm k'ĩirjunaa, jöoirau hich chog hãb pʌ̈ijim haajem, chi t'ʌa narr k'ʌʌn haar, hich paatëm hich hit'ee deepʌ̈imk'ĩir. Pari mag hirua hich chogdam pʌ̈itarr di garm k'ʌʌnau sĩi hamach haar barpinaa pʌrp'öbaadëwi, wʌ wai nʌʌ hawia, sĩi deeu hich jua k'arraa jʌrbapäaiwai, hich juadam parii barjim hanaabá. Magbaawai hich mag jöoi chi uva papau dewam hich chog pʌ̈ijim haajem. Mamʌ majã hagjö hamach haar barpinaa, warm dʌ̈i hatarr k'ãaijã hatcha wʌ wai nʌmua pörjã k'õoppʌ̈iwi, sĩi hi k'ĩir parhooba hiek'a t'ʌnʌʌuwia, hĩchab jʌrpʌ̈ijierram haajem. Magbaawai jöoirau deeum pʌ̈ijim haajem. Ma paawai chará hamach haar barpinaa warre t'õopʌ̈ijierram hanaabá. Magtarr k'urjã hich mag hich chognaan k'apan päaijeejim haajem, mamʌ mak'ʌʌnjã warm k'ʌʌn hatarrjö hĩchab k'ar sĩi mas wauwi päaijeejim hanʌm; magbajuun warre t'õopäaijeejim haajem.
’Maimua ya hãbmiecha tag pʌ̈ijujã chuk'u haadeewai hich hiewaa hãbpai k'itaawai bʌ̃ʌrjã chig haba haajerrta pʌ̈ijim haajem. Hi k'ĩirjugan hich chaai haawai hi högk'aju hawiata pʌ̈ijiebma. Mamʌ par hich jöoi hiewaa hãba sĩi hamach haar barpinaa hamach wir haigpai, “Keena, chamʌʌta chi hiewaa haawai mʌguata mʌg hatagjã jũrr hich haai nemjĩir jʌ̃aju k'abahab” hajierram hanʌm. “Jãg sĩpí warre maadëu hi t'õopʌ̈ijugui” hajierram hanʌm, mʌg uvadö jũrr maach dënk'a hawaag. Mag, chadcha k'apanaam k'ʌʌnau pʌrp'öbaadëwi, t'õopʌ̈inaa, chi uvadö higaau hëudʌ deet'urjierramgui ha jaaumajim hanaabá.
Maimua mag nem hĩgk'aadam höpʌ̈iwia hich hiek hũr narr k'ʌʌnag magjim haajem: ’Pãrau k'ĩirjuawai hĩsjã hagt'a mag uvadö sim hanaa chi t'ʌa narr k'ʌʌnjã hich hak'ʌʌnpai hak'iin, ¿jãgaju k'ai hajim hanʌm, magʌm wounaan dʌ̈i? Par hirua hich chaai hãbpai k'itʌm pʌ̈itarrpata mag t'õobapʌ̈im hoobaawai, mawia warre hamach t'um k'ëchpʌ̈iwia, hich uvadö jũrr deeum k'ʌʌnagta jaau pʌabjëjugui hajim hanʌm hichdëupai.
10 Magnaa hamag, ’¿Pãrau Hẽwandam hiek p'ã sim gaai t'ʌ̃ʌrwai hooba haajẽ hajim hanʌm,
“Di hëu narr k'ʌʌnau hisegtarr dibigta jũrr chi dihãd jãrramk'a sĩsim” ha sim?
11 “Hẽwandam maach Pöröuta mag dibig wajap'amjö hapi sĩewai hõrau hoowaijã hʌ̈uuta hoo nʌm” ha p'ã simgui hajim hanʌm. (Sal. 118:22-23)
12 Jesuu mag nem hĩgk'aadam jaau simua hamachta jaau sim k'aug hat'aawai chi fariseonaanau maestronaan dʌ̈imua Asamblea heem k'ʌʌnaupa hãba hich maigwe hi pʌr haum hig naajim hanaabá; mamʌ mag hi pʌr hat'aawai jũrr hõrau hamachta k'aigbaju k'ĩirjuwia warag hi dichba hamachta hërëujim haajem.
Reígjã deenaa Hẽwandamagjã hich paat deepi jaautarr
(Mt 22:15-22; Lc 20:20-26)
13 Magbaawai chi pörnaanau Jesús haar fariseonaan pʌ̈ijierram haajem rey Herodes higar narr k'ʌʌn dʌ̈i, mak'ʌʌnau hi dʌ̈i hiyʌ̈ʌmamua nem jëeumam k'ãijã k'augba hipeerdʌ hiek'abapäaiwai magʌm gaaimua hi pʌr hawaag hit'ee. 14 Magbaawai mak'ʌʌnau hërëuwia hi haar barimawia hirig maguimajierram hanʌm:
—Maestro, marau k'ap'ʌ nʌm, pua nem hagchata jaaujem. Pua mag sĩi pʌchdëu hoowai magjöo habaawai mag hawi parhoobjã nem jaauba, hante pua chadchata t'umaam k'ʌʌnag jaaujemgui hajim hanʌm, jãgata haju haai nʌ Hẽwandamau nem jaau sim heyaa wënʌrraag. Pua chan sĩi hõrau hamachdëu nem jaaum haig nem jaau nʌmʌgjã pʌch k'ũgurpiba, wa sĩi pʌchdëu hoowai magjöo habaawai hag bʌ̈rre sĩi magau haba haajem. Magua marau pʌrʌg jëeum hig nʌmgui hajierram hanʌm: ¿Chadchata maach meeun judionaanaujã durrpierram k'ʌʌn rey Roma sĩejemʌgta impuesto p'agju haai nʌ wa p'agju k'aba nʌ? hajierram hanʌm.
15 Mamʌ mag hamau sĩi hich himeraa pʌr hawaagta mag hichig jëeubaichëm k'ap'ʌ sĩerr haawai hamag magjim hanʌm:
—¿Pãrau k'ant'eeta sĩi mʌ himeraa pʌr hauju hẽk'a nʌma? Daaig p'atk'on chi dau daí mʌ haig haipidut; mua pãrag hoopik'imgui hajim hanʌm.
16 Magbaawai chadcha hirig p'atk'on chi dau daídam deejierram hanaabá. Mag deebaawai jũrr hich Jesús garmua hamag, —Pãrau chamʌg p'atk'on gaai, ¿k'ai k'ĩirta hoo nʌ, maimua hĩchab hag gaai k'ai t'ʌ̃rta p'ã sĩ? hajim hanʌm.
Magbaawai hamachdëu, —Romaam rey César k'ĩir k'abahab hich t'ʌ̃r dʌ̈i hajierram hanʌm.
17 Magbaawai Jesuu hamag, —Pãrau mag k'ap'ʌ nʌm k'ai, magan reíg hich paat deenaa, Hẽwandamagjã hagjö hich paat deebat hajim hanʌm.
Hamachig magbaawai sĩi jʌ̃gderraa nʌisim hiek'au warag hamachta k'ĩu nʌisijim hanʌm.
Maach meebarm chadcha deeu hiiu p'iidʌju k'ai ha jëeutarr
(Mt 22:23-33; Lc 20:27-40)
18 Biek hãb hagjö Jesús haig bëejierram haajem saduceonaan. Mak'ʌʌnau jaauwai ya maachta meebaadëm chan tag bʌ̃ʌrjã maach hak'aar hiiuba haajem haajem. Hamach mag nem jaau sĩerrjëem gaaimua hiyʌ̈ʌmamua juau hogt'om hirig magjierram hanaabá:
19 —Maestro, jöoi Moisés k'ararrau Hẽwandam hiek p'ã pʌarr gaai jaauwai, woun hãb hʌʌi paraa simta mag hʌʌi dʌ̈i chaaijã chuk'u meemʌn jũrr chi k'od hãbam wai sim k'ai, magua hich hag hʌʌipai hauju haai sim ha sim, hag dʌ̈i hich naamʌu chaain hooba harr haawai jũrr hi hit'ee hoo deeg, mag hoo deebarm hi chaaink'a nʌisimk'ĩir.
20 Maimua hamachdëupai warag hirig nem hĩgk'amamua magjierram hanʌm: ’Biek hãb hãbam k'od happai hemk'ooin siete naajim haajem. Ham naam chi nacharamua hʌʌi hauwia hich mag chaai chuk'u wënʌrrʌm hee meejim haajem, chi hemk'ooi. 21 Magbaawai jũrr chi heeumʌu wir haig hich k'ojaaupai hauwi mag dʌ̈ijã hagjö chaai hooba, chi hemk'ooita meejim haajem. Magbaa jũrr hich mag hʌʌipai hag heeumʌu hauwia mag dʌ̈ijã chaai hooba, hagjö hich naamk'ʌʌnjö meejim haajem. 22 Hich mag hewagjã hãbam hʌʌiraupai mag siete narr t'um t'egdʌpʌ̈itarrjã ni hãbam dʌ̈ijã chaai hoobajim hanaabá. Maimua ya hẽudeecha paawai chi hʌʌijã hagjö meejim haajem. 23 Magua marau pʌrʌg k'ap haag hit'ee jëeum hig nʌmgui hajierram haajem: K'ëchtarr k'ʌʌn mʌg hatag Hẽwandamau deeu p'iriutk'a hat'am hedjã mag hamach t'umaam k'ʌʌnau hãbam hʌʌipai hautarr haawai, ¿chijãata chi jaai k'ʌ chaark'ajuma? hajim hanʌm.
24 Magbaawaita Jesuu hamag magjim hanaabá:
—Pãrau chan bʌ̃ʌrjã Hẽwandam hiek p'ã simjã k'augba, ni hi jua t'eegjã k'augba nʌm gaaimuata sĩi warag k'ĩirjug chaaurta k'ĩirju nʌmgui hajim hanʌm. 25 Hötarr k'ʌʌn deeu hiiu p'iidʌtk'a p'öbaadëm chan bʌ̃ʌrjã jua pʌpʌr habaju, ya ham hʌ̃gt'arm Hẽwandam chognaan t'ʌnʌm k'ʌʌnjö nʌisiju haawai. 26 Mag hõor hötarr k'ʌʌnjã deeu hiiuju k'ap haag ¿pãrau Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌarr gaai t'ʌ̃rba haajẽ? Hag gaai Hẽwandamau Moiseeg, “Mʌʌta pãar jöoin Abrán k'ararr Hẽwandam hanaa hĩchab jöoi Isá k'ararr hag Hẽwandamau, maimua Jacob k'ararr dënjã hagjö” ha sim. 27 “Hẽwandam chan hoob mag sĩi chi k'ëcham k'ʌʌn Hẽwandam k'abam. Hẽwandaman chi hiwam k'ʌʌn Hẽwandamau” ha p'ã sim. Hirigan nawe k'ëchtarr k'ʌʌn hawiajã hagt'a hiiu nʌmgui hajim hanʌm. Magnaa, Pãachta chadcha sĩi chaaurta k'ĩirju nʌmgui hajim hanʌm hamag.
¿Chijãata mandamiento hajapcha hʌ̃rʌʌcha sĩ?
(Mt 22:34-40)
28 Moiseeg Hẽwandamau hich hiek p'ãpitarr hiek jawaag chi machnaan heem hãbmua mag ham hijẽjẽbk'am hũr sĩi hawi, Jesuu hich dak'ĩir wajap'a hag heyaa jaaubapäaiwai, jũrr hi haig bëewi hirig, —¿Chijãata Hẽwandam hiek p'ã pʌarr gaai maachig nem waupi jaau sim heem chi hʌ̃rʌʌcharam hagá? ¿K'anta hʌ̃rʌʌcha Hẽwandamau maachig waupim k'õsi sĩ? hajim hanʌm.
29 Magbaa Jesuu mag wounag, —Hẽwandamau hich hiek gaai nem waupi jaau sim chi hʌ̃rʌʌcharamʌn mʌgta p'ã simgui hajim hanʌm: “Hũrbat'ʌ̃ keena, israelnaan: Maach Pör Hẽwandaman hichta hãbpai t'umaam k'ʌʌn Pörk'a sĩerrʌm. 30 Maach Pör Hẽwandam sĩi par hiiupai k'aba, pʌch t'ãrauchata k'õsinaa pʌchdëu wauju hayaampierr hichdëu k'õsimjö habá” ha sim. Maata Hẽwandamau nem jaau sim chi hʌ̃rʌʌcharamʌugui hajim hanʌm. 31 Maimua hãbak'ai hag garm hich hagjöpaimʌʌ sĩebahab hajim hanʌm. Ma sĩi, “Pʌch k'apeenjã wir haig pʌchjö daupii habá” ha simgui hajim hanʌm. Hẽwandamau nem waupi jaau sim gaai chamʌ k'ʌʌn numiim k'ãai hʌ̃rpaim chan chuk'umgui hajim hanaabá hirig.
32 Magbaawai mag chi machdamau jũrr hirig, —Maestro, hʌ̈u pua hag heyaa jaaubapʌ̈im, jãan chadaugui hajim hanʌm. Maach Hẽwandaman hich happaita sĩerrʌm; hijöm chan tag chuk'um. 33 Hẽwandamta dich t'ãraucha k'õsinaa dich k'apeenjã daupii nʌmta Haai hi jëeujem deg mawia nemchaain k'apan t'õonaa p'aa nʌmua hʌ̃gt'aag jëeu nʌm k'ãaijã hajapcha simgui hajim hanʌm.
34 Jesuu hoowai mag wounau chadcha hagcha hich hiek hʌ̈k'abaawai hirig, —Pʌʌn pöm waaurba chirʌmgui hajim hanʌm, Hẽwandamta pʌch Pörk'apieg.
Bigaaum k'ʌʌnau mag hoobaawai hãbmuajã tag hirig jëeubajierram haajem.
¿Mesías k'ai hiewaa hajĩ?
(Mt 22:41-46; Lc 20:41-44)
35 Jesús Haai hi jëeujem deg Hẽwandam hiek jaau sĩewia jũrr hich garmua haig narr k'ʌʌnag magjim hanʌm:
—¿K'an jãgwia Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌatarr jawaag chi machnaan hiek mag Cristo rey David k'ararr hag chaain hewagam k'ʌʌn dën haajẽ? hajim hanʌm. 36 Hich Daviiuchajã Hẽwandam Hak'arau hichig hiek'apibaawai hich hag Mesías higwiapai “maach Pör” habajieb. Hante hirua p'ã pʌarr gaai mag simgui hajim hanʌm:
“Maach Pör Hẽwandamau maach Pörög ‘Mʌch hiek t'eeg chirʌmjö haag mʌ dʌ̈i hãba mʌ juachaar gar jupbá hajim, pʌch hoomap'a haajem k'ʌʌn t'um mua pʌch jua hee pʌrk'a dee nʌm hora.’ ” (Sal. 110:1)
37 Mag hich David k'ararrauchajã Hẽwandamau pʌ̈iju haajerr higwia “maach Pör” ha hiek'atarrta, ¿jãga pãar hiek hí David chaain hewagam k'ʌʌn dënpai haju haajẽ? Mag sĩi hich chaaipai haju hak'iin, hich paarmua mag “maach Pör” habak'amgui hajim hanʌm hamag.
Mag hi hijẽjẽbk'am hõor pöm haig t'ʌnarr k'ʌʌnau hi hiek hũrm k'õsi hũr naajim haajem.
Jesuu chi machnaan higwia hiek'atarr
(Mt 23:1-36; Lc 11:37-54; 20:45-47)
38 Jesuu Hẽwandam hiek jaaumamua magjim haajem:
—Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌatarr jawaag chi machnaan dʌ̈i k'ai, k'ĩir k'ap'ʌ habat hajim hanʌm. Jãk'ʌʌnan sĩi k'ajũa bʌ̈ duurg jũanaa kaaijã hee hõrau hamach saludaawaijã hamach t'ö hiek'apim k'õsita sĩerrjëem hajim hanʌm. 39 Jãk'ʌʌnan hamach Hẽwandam hi jaaujem deg weetwaijã hamachta pör garcha t'umaam k'ʌʌnag k'ĩir jʌrk'a juupjem, hamachta warm k'ʌʌn k'ãaijã wajapcha nʌm hawia. Maimua hõor chaauram k'ʌʌnau hamach haar t'ach k'ömk'ĩir t'ʌ̃ʌrwaijã, parhooba jupba, hamachdëuta k'ãidu wajapcharam jʌ̃a hau sĩerrjëemgui hajim hanʌm. 40 K'oopaa hʌʌin dau hap'ʌʌm dijã k'echt'ʌg haumaajerram. Mamʌ mag sĩerrjëemta chadcha hamach magba chit'ëem hamk'ĩir, Hẽwandamag jëeup'öbaadëmjã pʌa chʌuu hap'öbaadeejemgui hajim hanʌm. Pari hamach jãg sĩerrjëem paran Hẽwandamaujã ham gaai jua k'ʌaba deejugui ha jaaumajim haajem.
K'oopaa hʌʌi ofrenda
(Lc 21:1-4)
41 Biek hãb Jesús Hẽwandamag jëeujem deg ham p'atk'on p'iejem k'ĩirp'ee hoo sĩejim haajem. Mag hoo simua jũrr bëe t'ʌnʌm k'ʌʌnau hag hee p'atk'on pʌapʌ̈i hërëu dich t'ʌnʌmta heerpa hoo sĩejim hanaabá. Hirua hoowai riknaanaun p'atk'on pöm dee naajim hanʌm. 42 Mamʌ riknaanau mag p'atk'on dʌ̈rrcha dee pʌa nʌm hee, k'oopaa hʌʌi hãb hap'ʌʌ k'itʌm bëejim haajem. Mag bëewi p'atk'on chi dau daídam numpai wai sĩerr warre mag numwe hag hee dee pʌapʌ̈ijim hanaabá. 43 Mag k'oopaa hʌʌyau p'atk'on bʌ̃rʌʌ wai k'ërarrdam t'um deebarm hoowia Jesuu hich k'apeen hich haig t'ʌ̃rk'a hauwia, —Keena, mua pãrag jaauk'imgui hajim hanʌm. Jãg k'oopaa hʌʌi dau hap'ʌʌ k'itʌmua p'atk'on bʌ̃rʌʌ deejieb mamʌ, Hẽwandam dak'ĩiran tagam k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rʌʌchata deebarmgui hajim hanʌm. 44 Warm k'ʌʌnaun sĩi hamach dën sobtarr heemta Hẽwandamag dee naabahab. Mamʌ jãg k'oopaa hʌʌi hap'ʌʌ k'itʌmua chan magba, hich dën hãbmiecha hagua hich t'ach k'öju harrdamta warre t'um deebarmgui ha jaaujim haajem.