11
Jerusalén p'öbör hee Jesús dubimatarr
(Mt 21:1-11; Lc 19:28-40; Jn 12:12-19)
Jesús hich k'apeen dʌ̈i mamua durrsĩ Olivo hanʌm gaai naaimajim haajem, p'öbör numí hãba dak'a nʌm k'ĩirp'ee. Mag p'öbör numí hãba dak'a narr t'ʌ̃r, hãb Betfagé hajim, maagwai hãbak'ai Betania. Maig durrsĩ gaai nʌmua hich k'apeen numí t'ʌ̃rk'a hauwi pʌ̈yaagpamua magjim haajem:
—Cha maach k'ĩirp'ee p'öbördam sim hee hërëubaadët hajim hanʌm. Nau chi p'öbör hee dub nʌm haig pãrau burrodam pa gaai jʌ̃ k'ërʌm hooimaju. Mag burrodam gaai chan hagt'a ni hãbmuajã waaidʌba k'itʌm. Ma pãrau hẽerwia haipidut hajim hanʌm. Hãbmua k'ãijã bëewi pãachig, “¿K'ant'ee jãg nemchaai pãrau hẽer harraag hẽk'a nʌ?” ha jëeubaawai, sĩi hit'ũu hirig, mʌ higwia, mua hig chiraawaita harrum, mamʌ deeu hũmaai jöpcha deen bëeju ha jaaubat hajim hanʌm.
Maimua chadcha hërëu p'öbaadëwia, hamachig jaautarrjö burrodam k'ʌd bigaau puertdi dub nʌm dak'a hö jʌ̃ k'ërʌm hoobaimaawai, sĩi hẽer hauwimajierram haajem. Magbaawai haig hõor narr k'ʌʌnau hamag, —¿Pãar k'anta jãig jãg nʌma, jamag pãrau chik'am nemchaai hẽer harrú? hajierram hanʌm.
Magbaawai Jesuu hamachig jaaupʌ̈itarrjö jaaubaawai hʌdʌraa warag hamag harrpijierram haajem. Mag chadcha warrwi Jesús sim haar pabaimaawai chi k'apeenau hamach k'ajũa hʌ̃r joot'ʌ jũajemua chi burro p'õpá hʌ̃r t'eer sĩujierram haajem. Magbaawai Jesús hag hʌ̃r waaidʌbaadëjim haajem. Magbaawai hõor k'apan hi dʌ̈i wëdurarr k'ʌʌnau hamach k'ajũa hʌ̃r joot'ʌ jũa narr hẽerk'anaa, hi maju k'ʌd hee t'eerk'amam dʌ̈i jũrr hãaur k'ʌʌnaujã k'ʌd bigaau papiujöm bʌbrëunaa, hagjö hi maju hee wërp'ogk'a majierram haajem.
Mag hi mam dʌ̈i hõor pöm hi na pos wëtmaawai hi hẽudeejã hagjö k'apaana pʌʌrt'ʌmajim hanʌm. Mag hõor pöm sĩi wëtum k'ʌʌnau serereugmamua mag naajim hanʌm:
“Hʌ̈ucha habarm Hẽwandam, hich mʌʌta pʌchdëu pʌch jũrr pʌ̈ibarmʌu. Hijöm k'ʌʌn chan chuk'um. 10 Pua maar Reik'amk'ĩir pʌ̈iju ha jaaujerr chadcha pierrumgui” haajeejim hanʌm. “¡Hʌ̈ucha habarm Hẽwandam! Warr jöoi David reik'a sĩerrjö hichta jũrr Reik'aju k'ap'ʌ nʌm gaaimua, pʌrʌg hʌ̈u habarm hanʌm. Hʌ̃gt'arm magwe honee haju haai nʌmgui” haajeejim hanʌm, Jesús t'ö hiek'a nʌmua.
11 Mag wëtumua Jerusalén p'öbör hee barimajierram haajem. Mag barimawia, Haai hi jëeujem diig mawia, hag hee dubwia, dijã t'umaa heerpa p'ʌʌrdʌpʌ̈iwia, deeu höbërbaadëjim haajem. Mag höbërbaadëwia ya hedau k'eeuraa haadëm hee Betaniaag petajim haajem, hich k'apeen doceem dʌ̈i.
Jesuu higo p'uapitarr
(Mt 21:18-19)
12 Hag noram mag p'öbör Betania hanʌm heemua Jerusalenag wëtumua Jesús jãsöo haadëjim haajem. 13 Mag hi jãsöo nʌrrʌmta warpmua pabʌ̈ higo hanʌm hëpõo k'ʌd bigaau dʌnʌm hoo hat'ajim hanʌm. Magbaa haar dak'a hoon majim haajem, hag gaai chi nemjõ ya chi wawam nʌmpii hawia. Pari hag chee jaar k'aba harr haawai ni pör hãbjã hag gaai hoobajim haajem. 14 Mag hichdëu hag gaai pör hãbjã hooba habaawai chi pabʌ̈ʌgta wounagamjö, —Pʌch jãg sim gaaimua mʌg hatagjã hich jãg chëba sĩerrajugui hajim hanʌm.
Hirua mag hiek'atarrjã hi k'apeenau hũrjierram haajem.
Haai hi jëeujem degmua Jesuu hõor jʌrk'ʌʌitarr
(Mt 21:12-17; Lc 19:45-48; Jn 2:13-22)
15 Maimua deeu Jerusalén p'öbör hee barchëwia, Haai hi jëeujem di haar manaa hooimaawaijãh, sĩi Haai hi jëeujem degta nem peerwai hõor pöm pos sereu wëjöm hooimajim hanaabá. Magbaa Jesuu mag nem për narr k'ʌʌn t'um dawag jʌrk'ʌʌinaa hag hee hõrag p'atk'on cambie narr k'ʌʌn mes dʌ̈i dubur për narr k'ʌʌn mespa jẽk'ʌt sĩepʌ̈imajim hanaabá. 16 Magnaa tag hiwiir hãbamʌgjã Haai hi jëeujem deg nem hinag dʌ̈i dichpibajim haajem. 17 Maimua hamag, —Pãrau k'ap'ʌ naabá hajim hanʌm, Hẽwandamau hich hiek p'ã pʌarr gaai, “Mʌg diin sĩi durrpierram k'ʌʌnau bëewi hag hee Haai hi jëeujem diiu” ha sim. Mag simta pãachdëuta hag hee nem parhẽpag për nʌmua sĩi chik'am k'ũguurjem dik'a wai naabma ha hiek'ajim haajem, hich Jesuu.
18 Jesuu mag hiek'abarm p'adnaan pörnaanau Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌarr jawaag chi machnaan dʌ̈imua hũrbaawai, hamach happai biirdʌwi, hiek'awi, “Jãga hak'iin maadëu jãg Jesús t'õopʌ̈ik'amgui” hanaajim haajem. Mamʌ hirua nem jaau sim hũrwi t'umaam k'ʌʌnau hi higar narr haawai hũmaai deeu hãsie k'ĩirjuajeejim hanaabá, mag hi higar nʌm k'ʌʌnau jũrr hamach dʌ̈ita meeuk'aju k'ĩirjuwia. 19 Mamʌ hamau mag k'ĩirju nʌm hee, ya hedau k'ëubaadee Jesús hich k'apeen dʌ̈i mag p'öbör heemua warag hamachta chawag wëtjim haajem.
Jãga Hẽwandamag jëeuju haai nʌ
(Mt 21:20-22)
20 Maimua hag noram deeu Jesuu hich k'apeen dʌ̈i hich hag k'ʌd hee wëtumua hoowai mag hirua hiek'atarr higo sĩi chi k'aar haram magwe p'uhu t'ʌnaajim hanʌm. 21 Mag p'uu t'ʌnʌm hoobaawai Pedroou, —Maestro, pʌdë hoobá, pua tag chëpiba jaautarr higo bʌ̈jã sĩi p'ua t'ʌnʌmgui hajim hanʌm.
22 Magbaawai t'umaam k'ʌʌnagta Jesuu magjim haajem:
—Pãach nem wawaag hiek'aawai chadcha Hẽwandamau pãachdëu jaaubarmjö hapiju k'ĩirjunaata hiek'abat hajim hanʌm. 23 Mua chadcha pãrag mag chirʌm: Hãbmua k'ãijã durrsĩigta wounagamjö hiek'abaawai chadcha hichdëu jaaubarmjö hich hipierraa haju k'ĩirjunaata “Jãigmua mawia jũrr p'ũas heeta dʌnʌʌubaimá” hak'iin, chadcha Hẽwandamau hichdëu mag hiek'abarmjö hapijugui hajim hanʌm, hichdëu mag hiek'abarmjö Hẽwandamau chadcha magpiju k'ĩirjunaata hiek'a sĩewai.
24 Maimua hĩchab, ’Pãachdëu Hẽwandamag nem hig nʌm jëeuwai chadcha hirua pãachig deeju k'ap'ʌnaa ya pãach jua hee wai nʌmjöta jëeumʌn, magan chadcha hirua pãrag pãachdëu nem hig nʌm deeb k'aba deejugui hajim hanʌm. 25 Maimua pãachdëu Hẽwandamag jëwaagpaawai pãach garmua wa pãach k'apeenau k'ãijã pãach dʌ̈i k'aigba nʌm k'ai, hagdaujö perdón jëeuwia, tag magʌm hiek higba warag k'ĩir hok'oopʌ̈iwia, magba harrjö ham dʌ̈i dau parii habat hajim hanʌm. Pãrau magmʌn hĩchab maach Haai hʌ̃gt'ar chirʌmʌgjã pãrau pãach pekau chugpaapi jëeubaawai hirua chugpaapʌ̈iwia tag pãach dʌ̈i magʌm hiek bʌ̃ʌrjã higbajugui hajim hanʌm. [ 26 Pari pãrauta pãach k'apeen wir haig perdonaabam chan, maach Haai hʌ̃gt'ar chirʌmuajã hich hagjö pãar pekau chugpaabamgui ha jaaumajim haajem hamag.]
Jesús jua t'eeg
(Mt 21:23-27; Lc 20:1-8)
27 Maimua deeu Jesús Jerusalén p'öbör hee barchëwia Haai hi jëeujem deg dubjim haajem. Mag dubwi hagt'a hierr simta, hi haig p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌn bëejierram haajem, Hẽwandam hiek Moiseeu p'ã pʌarr jawaag hit'ee chi machnaan dʌ̈i judionaan Asamblea heem k'ʌʌnpa. 28 Mak'ʌʌnau bëewia hirig, —¿K'ai t'öwiata jãg mʌig nem për narr k'ʌʌn pua dawag jʌr wërppʌ̈ijĩ? ¿K'aíuta jãg pʌrʌg pʌchta nem hiek t'eeg hapijĩ? Marag jaaubá haichëjierram hanʌm hirig.
29 Hichig mag jëeubaicheewaita jũrr hich Jesús garmua hamag, —Magan muajã hĩchab pãrag jëeu hook'imgui hajim hanʌm. Mua jëeubarm pãrau mʌrʌg jaaumʌn, magan muajã hich hagjö pãrag jaauju, k'ai t'öwiata mua jãg nem wau chitʌ́. 30 Maimua hichdëupai, Nacha mʌrʌg jaaubat hajim hanʌm: ¿K'aíuta Juan pʌ̈ijĩ hõor pör choo nʌrramk'ĩir; Hẽwandamauta pʌ̈ijĩ wa sĩi mʌg jẽb gayam k'ʌʌnau hajĩ? hajim hanʌm.
31 Hamachig mag jëeubaawai sĩi warag jaaujujã k'augba, hamach wir haigpai hiyʌ̈ʌ nʌmua, —Maadëu hirig, “Juan hõor pör choomien Hẽwandamauta pʌ̈ijim” hak'iin, jũrr hirua maachig, “Magʌmta, ¿k'an jãgwia pãrau hirua jaau nʌrrarr hʌ̈k'abajierrá?” hajugui hajim hanʌm. 32 Wa magba maadëu hirig, “Juanan sĩi hõrau pʌ̈iwiata jãg nʌrrajim” hak'iinjã, jũrr p'öbörpienta maach dʌ̈i meeuk'ajugui hajim hanaabá, hamau chadcha Juan hõor pör choomieu Hẽwandam hiekta jaau nʌrraajerr k'ap'ʌ narr haawai.
33 Mag hamach happai jaauju k'augba hiyʌ̈ʌ naawia warag Jesuug, —Marau pöd jaauju k'augbamgui hajierram hanʌm.
Magbaawai jũrr hich Jesús garmua hamag, —Mua pãrag nem jëeutarr pãrau mʌrʌg jaauba haawai muajã pãrag jaaubamgui hajim hanʌm, k'ai t'öwiata mua mʌg nem wau chitʌ́.