10
Jesuu jaauwai pöd dich hʌʌi pʌaju k'abam haajem
(Mt 19:1-12; Lc 16:18)
Jesús mag Capernaum p'öbör heemua deeum durr Judeaag mawia jũrr döjã Jordán higaau hedau höbeerjemʌg petajim haajem. Mag hamach hee pabaimam k'aug hauwi hich haig hõor pöoma pos haicheewai hichdëu hag na hõrag jaaujerrjö mag hõor pöm t'ʌnʌmʌg Hẽwandam hiek jaaubaadëjim haajem. Mag nʌm hee fariseonaan hi haig bëejierram haajem. Mak'ʌʌnau juau hogt'om Jesús himeraa pʌr hawaag hawi hirig jëeumamua, —¿Chadchata pua hoowai maach hemk'ooinau dich hʌʌi pʌaju haai nʌ wa pʌaju k'aba nʌ? ha jëeujierram hanʌm.
Hichig mag jëeubaawai jũrr hich Jesús garmua hamag, —Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌarr gaai, ¿k'an ha jaau sĩwi? hajim hanʌm.
Magbaa hamachdëu, —Moiseeu jaauwain maadëu dich hʌʌi pʌaju haai nʌm ha jaau pʌajim haajem. Sĩita hʌʌi pʌagpaawai wajap'a hẽsap p'ãnaa hag gaai, “Ya mua pʌ pʌa chirʌm” ha jaauju haai nʌmgui hajierram hanʌm.
Magbaawaita Jesuu hamag, —Pãadë k'ĩu hũrbat hajim hanʌm. ¿Pãrau k'ap'ʌ nʌ, k'an gaaimua Moiseeu mag p'ã pʌajĩ? Hirua mag p'ã pʌatarran, pãach jʌ̃g t'eeg sĩsidʌm gaaimuata mag p'ã pʌajimgui hajim hanʌm, chadcha. Pari warrgarwe hich Hẽwandamau maach hompaawaijã hemk'ooi hʌʌi dʌ̈ita hompaajimgui hajim hanʌm. Magtarr haawaita hemk'ooi hich hʌʌi dʌ̈i pabaadëmʌn hich dënnaan k'a hogdʌajemgui hajim hanʌm, ya hich hʌʌi dʌ̈ita hãba nʌrraag. Ya magbarm haigmuan warran hagdaujö hamach happai naajerrta hõor hãbpaimjö hich mag nʌisiejem. Ya mag nʌisim chan ya tag hamach hãhãbdö nʌrrjëe haba, hõor hãbpaimjö nʌisiejem. Mag warrgarwejã hich Hẽwandamauta mag papitarr haawai pöd hiwiir hãbmuajã hi hichaaur hawi dich hõor pʌaju k'aba nʌmgui hajim hanʌm Jesuu hamag.
10 Maimua magtarr k'ur deg paauk'awijã chi k'apeen garmuata deeu hich hag hiekpai hirig jëeu naajim hanʌm. 11 Mag hichig jëeubaawaita Jesuu hamag, —Hich hʌʌi pʌawia deeum hʌʌita hau simʌn magan pekauta wau simgui hajim hanʌm, hich hʌʌi chaar k'abam dʌ̈ita mag sĩewai. 12 Wa magba chi hʌʌirau k'ãijã hich jaai pʌawia deeum hemk'ooita haumʌn magan hagjö pekauta wau simgui hajim hanʌm, hich jaai chaar k'abam dʌ̈ita sĩewai.
Jesuu chaain kõit hiek'atarr
(Mt 19:13-15; Lc 18:15-17)
13 Mag nʌm hee hõrau Jesús haig hamach chaain waibëe t'ʌnʌisijim haajem, ham gaai pʌrnaa ham kõit Hẽwandamag jëeumk'ĩir. Pari mag jũrram k'ʌʌnau chaain waibëbëek'am hoowi jũrr chi Jesús k'apeenauta chi haibëe nʌm k'ʌʌnag meeurrau sĩujierram haajem, tag haibëepimaaugau. 14 Mamʌ hamau mag hõrag meeuk'a hiek'a nʌm hoobaawaita Jesuu jũrr hamachigta hagjö meeurraunaa, —Hidëu hõrag hamach chaaindam mʌ haig waibëepibat hajim hanʌm. ¿K'ant'ee pãrau hamag bëepiba jaau nʌ? Chi jöoin hawiajã chamʌ k'ʌʌn chaainjö mʌ hiek hʌ̈k'ak'arrsö hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnta mʌg jẽb gaaijã hʌ̈u wënʌrrawia hʌ̃gt'arjã honee wënʌrrabajup hajim hanʌm. 15 Mamʌ chi hʌ̃gt'ar höbërju k'ĩirju nʌm k'ʌʌnaujã mʌk'ʌʌn chaain dënjö hʌ̈k'abam chan pöd höbërbamgui hajim hanʌm.
16 Mag hiek'apʌ̈inaa, Jesuu ham dak'ĩir warag chi chaain hich jua hee jiirk'a haunaa, ham pör hʌ̃r jua hausĩunaa, ham kõit wajap'a Hẽwandamag jëeumajim haajem.
Woun hãb p'atk'on paraam Jesús dʌ̈i hiyʌ̈ʌ hat'urtarr
(Mt 19:16-30; Lc 18:18-30)
17 Maigmua Jesús chawag maagpam hee, woun hãb hi haig k'ap'ig bëejim haajem. Mag bëewia hi k'ĩirp'ee kanieu p'õbk'achëwia hirig magchëjim hanʌm:
—Maestro, pʌʌta chadcha maestro hajap'am haawai pʌrʌg jëwaan bëejim: ¿Mua k'ani jãgju haai chirʌ́ hʌ̃gt'ar höbëraag? Mʌrʌg jaaubá hajim hanʌm.
18 Magbaawai Jesuu hirig, —¿K'ant'ee pua mʌrʌg chi hajap'am ha sĩ? Hõor hajap'am chan chuk'um. Hajap'amʌn hãba Hẽwandamta hich happai hajap'a sĩerrʌmgui hajim hanʌm. 19 ¿Pua k'ap'ʌ sĩebá hajim hanʌm, Hẽwandamau hich hiek Moiseeg p'ãpitarr gaai: “Hoob dich hõor k'abam dʌ̈i k'apes ham; hoob hõor t'õom; hoob nem jĩgk'am; hoob chik'am hëugarjã sëuk'a nem hĩgk'am; hoob sëuk'a chik'amnaanjã k'ũgurm; maimua pʌch dënnaanjã jãsene habá” ha sim?
20 Magbaawai chi woun mag hirig jëeuchëtarrau —Maestro, mʌch bʌ̃rʌʌwe mag pua jaaubarm t'um mua hʌʌrk'a chitabahab hajim hanʌm.
21 Mag wounau mag hiek'abaawai Jesuu hi dau hee haug k'aug paraa heerpanaa hirig, —Mamʌ hagt'a pua nem k'ĩir hãb wauju waaur wai sĩebahab hajim hanʌm. Pʌch diig mawia, nem t'um pʌchdëu wai sim përk'ʌʌipʌ̈inaa, mag p'atk'on jũrr dau hap'ʌʌ k'it'ëem k'ʌʌnag t'um jigbapʌ̈i hajim hanaabá. Maimuan chadau mʌ hẽudee pidú hajim hanʌm, chadcha mʌ dʌ̈i chitam k'õsi chirʌm k'ai. Pua magmʌn hʌ̃gt'ar pawiajã bʌ̃ʌrjã haugchëba p'atk'on k'ãai nem hajap'am pömta wai chirsijugui hajim hanʌm hirig.
22 Jesuu hichig mag hiek'abaawai warre hök'ĩirjuu hich diig petajim hanaabá, chadcha p'atk'on paraam harr haawai. 23 Hichdëu mag nem jaaubarm hipierraa hamaaugau warag hök'ĩirjuu petam hoowi, hich bigaau narr k'ʌʌn k'ĩir heerpa p'ʌʌrdʌnaa, hich dʌ̈i hogdʌba wënʌrrarr k'ʌʌnagta, —Keena, pãadë hoobat hajim hanʌm. P'atk'on paraam k'ʌʌnta Hẽwandam chi Pörk'a sim haar höbëraagan, chadcha t'et'e simgui hajim hanʌm.
24 Jesuu mag hiek'abarm hũrwia warre jʌ̃gderraa hap'öbaadëjim hanaabá. Pari magwi deeu hich Jesuupai hamag, —¡Aay, chaaina! Har p'atk'on hit'ee wʌrpa haajem k'ʌʌnta Hẽwandam chi Pörk'a sim haar höbëraagan, chadcha p'it'ur sĩerrʌmgui hajim hanʌm. 25 P'atk'onpanta hʌ̃gt'ar Hẽwandam chi Pörk'a sim haar höbërju k'ãyau, camello pöm jãg maach wounaan k'ãaijã hʌ̃rpai sĩerrʌmta p'it'urg chuk'u nobeeu kach hee t'oogar höbër dichjugui hajim hanʌm.
26 Jesuu mag jaaubaawai chará warag jʌ̃gderraacha nʌm hiek'au jũrr hamach heepai wir haig hamach k'apeenag, —Mag k'ai, magan ¿k'aita peerdʌagáwa? hanaajim haajem.
27 Magbaa Jesuu hamag heerpanaa, —Hõragan chadcha p'it'urgma hajim hanʌm, mag hũurwai. Mamʌ Hẽwandamag chan bʌ̃ʌrjã p'it'urg chuk'u simgui hajim hanʌm.
28 Magbaawai Pedroou hirig, —Maraun chad maach nem wai narrjã hewag k'ĩirjuba, t'um p'ëpʌawi pʌ dʌ̈i hogdʌba wënʌrrabma hajim hanʌm.
29 Magbaa jũrr hich Jesuu magjim hanʌm:
—Pedro, mua chadcha mag chirʌm: Har mʌ gaaimua wa mʌ hiek jaaum k'õchgau k'ãijã hamach di, hamach heeugpeen, hamach hʌ̃p'ʌʌin, hamach dënnaan, hamach hʌʌi, hamach chaain, wa hamach nemjĩir k'ãijã k'ũchpaim hit'ee werpʌpʌak'am k'ʌʌnagan, 30 mʌg jẽb gaai hagt'a nʌwejã hamach heeugpeen, hamach hʌ̃p'ʌʌin, hamach hãd, hamach chaain, hamach nemjĩirpa t'um mʌ gaaimua hok'oomarr k'ãyaujã hʌ̃r warag hag hatcha deejugui hajim hanʌm. Hajap hõrau ham dau haug wauwiajã mag wënʌrrʌmʌn chadau, mʌg hatagjã durr hiiur gaai mʌch dʌ̈ita hich mag wënʌrramk'ĩir mʌch haarchata p'ë haujugui hajim hanʌm. 31 Pari mag hed hãaur k'ʌʌn har mʌig heegar haawai hamachta chik'am k'ãaijã hʌ̃rʌʌcha nʌm haajerr k'ʌʌnta hʌ̃gt'ar Hẽwandam haar paauk'aimaawaijã jũrr serbiibacha haajerrjöo nʌisijugui hajim hanʌm. Maimua jũrr har mʌ gaaimua chik'amnau serbiibag p'eejerr k'ʌʌnta jũrr warm k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rʌʌcha nʌisijugui ha jaaumajim haajem.
Hõrau hich t'õoju Jesuu jaautarr
(Mt 20:17-19; Lc 18:31-34)
32 Maigmua p'öbör Jerusalenag k'ʌdau ma sim hee majim haajem, hich k'apeen dʌ̈i deeum k'ʌʌnpa. Mag wëtumua hich Jesuuta pör garcha ham na maa hajim hanʌm. Mamʌ mag chi hẽudee wëtmarr k'ʌʌnan t'ãar paraata wënʌrrajim haajem, hich Jesuucha hag nawe hõrau hich t'õoju jaautarr ya k'ap'ʌ narr haawai. Mamʌ mag ham t'ãar paraa wënʌrrʌm Jesuu k'ap'ʌ sĩerr haawai, hich dʌ̈i hogdʌba wënʌrraajerr k'ʌʌn doce k'ĩet t'ʌ̃rk'a hauwia Jerusalén p'öbör heem k'ʌʌnau hich dʌ̈i k'aigba haju jaaumamua magjim haajem:
33 —Pãrau k'ap'ʌ nʌm, maach Jerusalenag wëtum; nau maach mam barbaimaawai mʌch chi Hemk'ooi Hiewaa mʌg chirʌmʌn t'et'emnaanag mʌ pʌr deejugui hajim hanʌm. Magbaawai mak'ʌʌnau jũrr maach meeun k'abam k'ʌʌnag mʌ t'õopi jaauwi durr chaauram k'ʌʌn jua hee mʌ t'ʌsĩepʌ̈ijugui hajim haajem, mak'ʌʌnaujã mʌ dʌ̈i hamachdëu hampierr hamk'ĩir. 34 Magbaawai mak'ʌʌnau mʌ wau hiek'anaa, mʌ jʌ̃gadaujã wʌnaa, mʌ gaaijã hichö t'unaa, hamachdëu ham haig mʌ dʌ̈i hawia, hãbmiecha paawai hamau mʌ t'õopʌ̈ijugui hajim hanʌm. Pari mag hamau mʌ t'õowiajã k'ãai t'ãrjup nʌm hee deeu mʌ hiiu p'iidʌjugui ha jaaujim haajem.
Santiagoou Juan dʌ̈imua Jesuug hamach k'ĩir jãsenk'api narr
(Mt 20:20-28)
35 Mag wëtum hee jöoi Zebedeo chaainau, hajapcharan Santiagoouma Juan dʌ̈imua hirig, —Maestro, marau pʌrʌg nemdam jëeum hig naajimgui hajim hanʌm. ¿Pua maar k'ĩir jãsenk'awi maachdëu jëeubarmjö habaju k'ai? hajierram haajem.
36 Magbaa Jesuu hamag, —¿Pãrau jãgata mua pãach dʌ̈i hapim k'õsi nʌma? hajim hanʌm.
37 Magbaawai hamachdëu hirig, —Marau pʌrʌg jaaum hig nʌmʌn mʌg hatag pʌchta t'umaam k'ʌʌn Pörk'a bëewi mʌg durr t'um jʌ̃abaadeewaijã maar numiim k'ʌʌnagta pʌch bigaau juppibá hajierram hanʌm, pʌch dʌ̈i hiek t'eeg hamk'ĩir: hãb pʌch juachaar gar, maimua hãb pʌch juawë gar.
38 Magbaawaita hich Jesús garmua hamag, —Pãrau chan sĩi pãachdëu nem jëeu nʌmjã k'augbata nʌmgui hajim hanʌm. ¿Pãrau k'ĩirjuawai mag pãachta warm k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpai haag chik'amnau pãach dau haug wau nʌmjã mʌ dënjö hãwatwi mʌ t'õm hedjã mʌ dʌ̈i t'õju haai nʌ? hajim hanʌm hamag.
39 Magbaawai chi Santiagoou Juan dʌ̈imua, —Hëera, marau hãwatbajup hajierram hanʌm.
Mamʌ magbaawaita Jesuu hamag, —Pãrau chadcha hõrau pãach dau hap'ʌʌ wau nʌmjã hãwatwi mʌ t'õbarmjö t'õma hajim hanʌm. 40 Pari magbarm gaaimuapai chan mag mʌch juachaar gar wa juawë gar k'ãijã mʌch dʌ̈i hãba juppiju chan mua pöd jaauju k'aba chirʌmgui hajim hanʌm, Hẽwandamauta hichdëu k'ap jaauju haawai.
41 Mamʌ mag Santiagoou Juan dʌ̈imua hamach dak'ĩir Jesuug magbaawai chi k'apeen diez narr k'ʌʌnau jũrr ham dʌ̈ita meeuk'a naajim hanaabá. 42 Mamʌ magbaawai Jesuu hamach t'um hãbam haig t'ʌ̃rk'a hauwia hamag magjim hanʌm:
—Pãrau meraajã k'aba nʌm, chadcha sĩi mʌg jẽb gaai hõor pörk'awi hamachdëuta gobernaajem k'ʌʌnaun hamachta chi pörnaan haawai hiek t'eeg nʌm hawia hamach k'ãai jua heegpaim k'ʌʌn dʌ̈i hamachdëu hampierr haajem. 43 Pari jũrr pãrau pöd ham dënjö magju k'aba nʌm, pãach heepai. Magju k'ãai hãbmua k'ãijã pãach heepai hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãai hʌ̃rʌʌ ham k'õsi sim k'ai, magan jũrr hich garmuata hich k'apeenau nem mag habaawaijã ham hipierr nʌnʌʌu haju haai simgui hajim hanʌm. 44 Maagwai har hichta hʌ̃gt'ar pawiajã Hẽwandamau hich garcha juppi hahau hapim k'õsi sim k'ai, magan sĩi hichta parhoobam k'ʌʌn chogk'aju haai simgui hajim hanʌm. 45 Mʌ pãar k'ãai Hemk'ooi Hiewaak'a chirʌmjã mag sĩi mʌch garmua chik'am chogaagjã bëebajim. Mʌ bëetarran, sĩi chik'amnag mʌch chogamk'ĩirta bëejimgui hajim hanʌm, mag chitʌmua chik'am jua machgau t'õwi mag t'õbarm gaaimua hõor pöm sĩi hamach pekau hee preso sĩsidʌmjö nʌm k'ʌʌn höbeerk'apäain.
Jesuu Bartimeo dau monaaupʌ̈itarr
(Mt 20:29-34; Lc 18:35-43)
46 Mag wëtumua Jericó p'öbör hee barimajierram haajem. Maig k'ũchpai naawia deeu ham hërëubaadëm dʌ̈i hõor pöm wëtjim haajem. Maimua ya ham p'öbör heemua höbërwi wëtumta k'ʌd bigaau woun hãb dau k'ĩsu k'itʌm Bartimeo hanʌmta hõor hërëu dich nʌm k'ʌʌnag nemdam jëeuwai hoo k'ërʌm hooimajierram haajem. Mag woundam jöoi Timeo hanʌm hiewaa hajim haajem. 47 Mag dau k'ĩsu k'itʌmua hich dak'a Jesús Nazaretpierr dichmam k'aug hat'aawai hähäak'amua, —Jesús, pʌʌta rey David k'achitarr hag chaain hewagam k'ʌʌn Hiewaau marau nʌ narr. Mʌ hap chitʌm mʌ dau hee haug k'augbahur haajeejim hanʌm, hich dau monawaan bëemk'ĩir.
48 Mag chi dau k'ĩsu k'itʌmua hähäa k'abaadeewai Jesús dʌ̈i hõor wëtmarr k'ʌʌnau hirig meeurrarrau haajeejim hanʌm, k'ĩupamk'ĩir. Mamʌ magbaawai chará warag t'et hähäak'amua, —Jesús, pʌʌta rey David k'ak'itarr hag chaain hewagam k'ʌʌn Hiewaau marau nʌ narr. Mʌ hap chitʌm mʌ dau haug k'augbahur haajeejim hanaabá.
49 Jesuu mag hähäak'am hũr hat'aawai dʌnʌisiwia chi dau k'ĩsu k'itarr hawaan mapijim haajem. Magbaawai chadcha hi hawaan wëtwi chi wëttarr k'ʌʌnau hirig, —¡K'ĩirdam hubʌ p'iidʌbaad! Jesuu pʌ t'ʌ̃r sĩebahab. Hi haar marrau hajierram hanʌm.
50 Hichig magbaawai hich hag bʌ̈rre hich k'ajũa hʌ̃r joot'ʌ jũa sĩerr barwerbpʌ̈iwi p'iidʌ dʌnʌisinaa Jesús haar petajim haajem. 51 Mag chadcha hich haar dʌnʌʌubaimaawai Jesuu hirig, —¿K'ani pua mʌrʌg pʌch dʌ̈i hapim k'õsi chirʌ́? ha jëeujim hanʌm.
Magbaa chi daudam k'ĩsu k'itʌm garmua jũrr hirig, —Maestro, muan pʌrʌg mʌch dauta monaaupʌ̈ipim k'õsi chirʌmgui hajim hanaabá.
52 Magbaawai Jesuu hirig magjim hanʌm:
—Chadcha muata pʌch dau monaauju k'ap'ʌ k'ĩirju chirarr gaaimua hʌ̈u pʌ monaau chirsim. Ya pʌ pʌch diig maju haai chirʌmgui hajim hanʌm.
Hirua mag hiek'abarm bʌ̈rre chadcha dau heerdʌ sĩsiwi hich bi heem daujö daujã wajaug sĩsijim hanaabá. Mag hich dau monaaubapäaiwai warag hi dʌ̈i petajim haajem.