9
Mag hiek'amamua hĩchab, ’Mʌ cha hiek'a chirʌm hiek'au hãaur k'ʌʌn cha mʌ hiek hũr nʌm k'ʌʌn chan mʌchta nem jua t'eeg t'umaam k'ʌʌn Pörk'a bëeju hedamjö haadëm hoobam haigjã meebajugui ha jaaumajim hanaabá.
Jesús Moisés dʌ̈i Eliapa hiyʌ̈ʌ narr
(Mt 17:1-13; Lc 9:28-36)
Mag hich k'apeen hãaur k'ʌʌnag hamach daúa hich hoopiju jaautarr k'ur seis días nʌm hee Jesús durrsĩ pöm sim gaai majim haajem. Mag hich mam dʌ̈i hõor t'ãrjuppai p'ë harrjim haajem. Mak'ʌʌn Pedro hajim haajem Santiago dʌ̈i, maimua Juan. Mag wëtwi ya durrsĩ gaai nʌmta hamau hoo nʌm dak'ĩraa Jesús k'ĩir chaaupabaadëjim hanaabá. Magbaadëmua sĩi hi mor gayam k'ajũa jũa sĩerrpa bʌ̃ʌnaa p'uumjö haadëjim hanʌm hich bäpgau. K'ajũa hatcha bäp'ä magjö chan hõrau bʌ̃ʌrjã jã hauba haajem haajem. Magbaadëm hee hoowai warrgarm jöoin Moisés dʌ̈i Elíata hiyʌ̈ʌ dʌnʌnʌihdʌ naajim haajem Jesús dʌ̈i. Hamachdëu mag hoobaawaita Pedro hiek hirua Jesuug mag chirajim hanʌm:
—Maestro, nem hajaug chi hagamjö maar mʌig nʌm. Marau pãar hit'ee rãichdidam t'ãrjup hëu deeju: hãb pʌ hit'ee, hãb Elías hit'ee, maimua hãb Moisés hit'ee.
Mamʌ Pedroou Jesuug mag di hëu deeju ha hiek'atarran, maan hamach chi k'apeenta jãp'ierr nʌm hiek'au pöd hiek'ajujã k'augba haawaita hirua mag hiek'ajim hanaabá. Mag ham jãp'ierr nʌm hee, dëgölp sĩi hedjã heemua jʌʌnt'umie baug bëewi, ham jöodʌ hat'aicheewai, sĩi hag hee hierr paauk'abaadëjim hanʌm. Magbarm hee woun hiekjö, “Chamʌʌta mʌ Hiewaa mʌchdëu jãsehne wai chitʌmʌugui” hajim hanʌm, “hõor peerdʌ haumk'ĩir mʌchdëucha jʌr hautarr. Hirua nem jaau simta hipierraa habat” hajim hanʌm. Maimua deeu chi jʌʌnt'umie chuk'u haadëm hee, hamau hoowai hi dʌ̈i mag hõor numí narr hooba, Jesús hich happaita hoo dʌnʌm hoojierram hanaabá.
Mag durrsĩe naawia jerag wëdurumua Jesuu mag hich k'apeen t'ãrjup hich dʌ̈i harrtarr k'ʌʌnag hamachdëu hootarrjã deeum k'ʌʌnag jaaupiba, sĩi hamach t'ãar heepaita k'ap'ʌ hapijim haajem, hich chi Hemk'ooi Hiewaa meewia deeu hiiu p'iidʌ nʌm hora.
10 Magtarr haawai chadcha chi k'apeenau bʌ̃ʌrjã hõrag jaauba haajeejim haajem. Pari mag nʌmʌn wir haig hamach heepain hiyʌ̈ʌ nʌmua, —¿Ma k'ani maachig jaau sĩejimta mag hi meewia deeu hi hiiu p'iidʌju ha sĩejĩma? haajeejim hanaabá hamach happai.
11 Mag hamach happai mamag nʌʌ hawi halp'in hichigcha, —¿K'an jãgwia Hẽwandam hiek jawaag chi machnaanau jaauwai mag Hẽwandamau Cristo pʌ̈iju na Eliata bëeju haajẽ? ha jëeujierram hanaabá.
12-13 Magbaawaita Jesuu hamag, —Chadma, chi machnaanau jaaujemjö, Eliata nacha bëema hajim hanʌm. Pari mag hi bëeju jaautarran, mag Hẽwandamau pʌ̈iju haajerr hõrag nʌpi jaaumk'ĩirta bëeju jaaujim. Pari Elían ya hudt'urjim. Mamʌ mag hi hudt'uurwai, Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaau simjö, hõrau hi dʌ̈i hamachdëu hampierr hawi warag hi t'õopʌ̈ijierram. Magtarr haawai ¿pãrau k'ĩirjuawai hõrau mʌ dʌ̈ijã hi dʌ̈i hatarrjö habaju k'ai hajim haajem, hich jãg Hẽwandam hiek p'ã sĩsidʌm gaai mʌch chi Hemk'ooi Hiewaa higwia wauju ha jaau simjö?
Jesús k'apeenau chaai mor heem mepeer pöd jẽupʌ̈iba harr
(Mt 17:14-21; Lc 9:37-43)
14 Mag hiyʌ̈ʌ wëdurumua tagam hich k'apeen nueve narr haig pachënaa hoowai, hõor pöm warp'am magwe p'ʌʌr t'ʌnʌm jãrrta Hẽwandam hi jawaag chi machnaan garmua ham dʌ̈i hijẽjẽbk'am hoochëjim haajem. 15 Mag hõor pöm t'ʌnarr k'ʌʌnau hamach dak'ĩir Jesús barbaichëm hoop'öbaadee honegau hi k'ĩirp'ee pochag p'öbaadëwi hi dʌ̈i saludaa nʌmua, “Hʌ̈uchata jãg pʌ barbaichëm” hajierram hanʌm. 16 Mag chi machnaan garmua hich k'apeen dʌ̈i hijẽjẽbk'am hoobaicheewai, —¿Pãar k'an hiekta hig nʌma? hajim hanʌm hamag.
17 Magbaa mag hõor pos t'ʌnʌm heemua hãbmua magjim hanʌm:
—Maestro, mua mʌch hiewaa haibëejimgui hajim hanʌm, hi mor heem bënëu pöd hiek'apiba sĩi hichʌp wai sĩewai, pʌrʌg warre jẽu werbamk'ĩir. 18 Mʌg k'itʌm barbaadeewain sĩi jẽk'ʌt bäjä haimaajem. Magbaadëmua sĩi hisap'un bau haadëm dʌ̈i t'et k'ierrpa kũkũerr k'abaadëmua p'it'ierrii haadeejemgui hajim hanʌm. Mag bar nʌmua warag nem dau haauga pabaadëmgui hajim hanʌm. Mua pʌ k'apeenag jaaujim, hamag mʌch chaai mor heem bën warre jẽupʌ̈imk'ĩir. Pari ni hãbmuajã pödbajim ha jaaumajim haajem.
19 Magbaawai Jesuu hich k'apeenagta magjim hanaabá:
—Pãrau chan jãg chaai Hẽwandamau monaaupʌ̈ijujã k'ĩirjubata nʌm. Pãrau jãg Hẽwandam jua t'eeg simjã k'ĩirjubamjö nʌm, ¿hich jãgta sĩi mua hãwat chitaju haai chirʌ́ pãrau hoowai? hajim hanʌm. ¿K'an hatchata pãrau mʌ pãach dʌ̈i chitapim hig nʌma hajim hanʌm, hajapcha hʌ̈k'aag? Magnaa, Mag chaai mʌ haig haipidut hajim hanaabá hamag.
20 Magbaawai chadcha chi chaai hi haig haibëejierram haajem. Mag haipierrwai, chi chaai mor hee mag chi mepeer simua Jesús k'ĩir heerpa hat'aawai, sĩi heeupemjö hich bënëu barbaadëmua warre jẽk'ʌt bäjä haimajim hanʌm. Mag bäjä haimaa sĩi parhooba bʌ̈ t'ʌt'ʌg k'abaadëm dʌ̈i hipëgchöo hisap'un bau haadëjim hanaabá. 21 Hich dak'ĩir magbaadeewaita Jesuu chi hayag, —¿Pʌ chaai jãg bënëu barbaaderr ya dʌ̈rrʌ̈ʌ sĩwi? hajim hanʌm.
Magbaa chi hayau, —Jãan hich bʌ̃rʌʌ k'itʌwe hich jãg baarjemgui hajim hanʌm. 22 K'ar chará jãg barbaadëmua chi meperau hõtdau heejã barpʌ̈inaa dö heejã barpäaijemgui hajim hanʌm, hi t'õopäaig. Maagjeewaita mua pʌrʌg chaigpa chirʌmgui hajim hanʌm. Pua hʌ̈u hi monaaupʌ̈iju haai chirʌm k'ai, maar dau haug k'augwi mʌ chaai monaaubapʌ̈i hajim hanʌm hirig.
23 Magbaawai Jesuu hirig, —¿Jãgwi mag pua mʌrʌg “hʌ̈u hi monaaupʌ̈iju haai chirʌm k'ai” ha sĩwi? hajim hanʌm. Har Hẽwandam gaaita hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn hit'ee chan bʌ̃ʌrjã p'it'urm nem chuk'um. Maagwai puajã chadcha t'ãraucha hʌ̈k'amʌn, pʌ chaaijã monaaubajup hajim hanʌm hirig.
24 Magbaa chi hayau, —Muan chadcha hʌ̈k'a chirʌmgui hajim hanʌm. Mamʌ pua mʌch chaai monaauju k'ĩirjugta hʌ̃rcha mʌrʌg k'ĩirjupibá hajim hanʌm, warag Hẽwandamag hʌ̈k'aag.
25 Mag nʌm hee Jesuu hoowai hich haig hõor pöm biirdʌdʌk'am hoobaawai chi chaai mor hee mepeer simʌgta meeurrau haadëwi, —Mepeer, pʌchdëuta mʌg chaai jãg kach k'ĩsunaa meu meraa wai simgui hajim hanʌm. Magnaa, Mʌ hiek'au jöpai chaai mor heemua höbërbaad, maimua tag hi mor hee dubaag k'abamgui hajim hanʌm.
26 Mag Jesuu hichig meeurrau haadeewai chi mepeer wiiu ha baubaadëjim hanaabá. Mag baubaadëmua chi chaai deeu hich bënëu barbaadëwi, jẽk'ʌt bäjä haimawia, warre chi meemjö bʌ̃ʌrjã mimig chuk'u hapʌ̈ijim hanʌm. Mag haig hõor pöm pos t'ʌnarr k'ʌʌnau hamach dak'ĩir mag chi t'õmjö haadëm hoobaawai, “Chadcha ya meebaadëbahab” hanaajim hanaabá. 27 Mamʌ hamau mag meebaadëm hanʌm hee, Jesuu chi chaai jua gaai pʌrnaa hʌ̃gt'aag p'iriu hat'ajim hanʌm. Mag hich jua gaai pʌrnaa p'iriu hat'aawai dʌ̈i p'iidʌ warag bʌ̈jãau dʌnʌisijim hanaabá. 28 Mag chaai mor heem mepeer jʌrpʌ̈iwi hërëubaadeeu, ya hamach hap deg paauk'abaimaawai, hiyʌ̈ʌ nʌmua Jesuug, —¿K'an jãgwi jãg chaai mor hee bën k'aigbam wai sĩerr marau pöd höbeerpi haubajĩ? ha jëeujierram hanʌm chi k'apeenau.
29 Mag hichig jëeubaawaita, —Mua pãrag jaauk'imgui hajim hanʌm: Jãg mepeer k'ĩir hõor mor heemua jʌrpäaigan, jãan sĩi t'achjã k'öba hãba Hẽwandamagpai jëeu nʌʌ haawaita jʌrpäaijemgui hajim hanʌm.
Pʌaba Jesuu chik'amnau hich t'õoju jaautarr
(Mt 17:22-23; Lc 9:43-45)
30-31 Maig naawia hërëu p'öbaadëwia Galilea durr dichjim haajem. Mamʌ Jesuu mag hõrau hich pʌr hauwi hich t'õoju hanʌmta hich k'apeenag jaau sĩerr haawai hamach nʌmjã hõrag k'augpimap'a sĩejim haajem. Mag jaaumamua hamag maagjeejim hanʌm:
—Mʌch chi Hemk'ooi Hiewaan hõrau chi t'ierrnaanag pʌr deeju. Mag pʌr deebaawai hamau mʌ t'õopʌ̈iju. Mamʌ mag hamau mʌ t'õojup mamʌ, hag k'ur k'ãai t'ãrjup nʌm hee deeu hiiu p'iidʌjugui ha jaaumajim haajem.
32 Mamʌ hamachig mag jaaumamjã pöd hi hiek'a sim k'augba haajeejim hanaabá. Mag hamachdëu pöd k'augba haawai jëwaag hẽk'aajeejim hanʌm; mamʌ hinagau hawi hich mag jëeubajierram haajem.
Chijãata hʌ̃rʌʌcha haju haai sĩ ha jaautarr
(Mt 18:1-5; Lc 9:46-48)
33 Mag hiyʌ̈ʌ wënʌrrʌmua p'öbör Capernaum hanʌm hee barimajim haajem. Mag barwia ya deg paauk'abaimaawai hichdëu hamag, —Maach k'ʌd hee daaig wëduraawai pãar ¿k'an hata hiyʌ̈ʌ wëduraa hajĩ? hajim hanʌm.
34 Mamʌ hamachig mag jëeubaawai, chi k'apeenau ni hãbmuajã hi hiek hʌ̈k'aba, sĩi k'ĩuu nʌisijim hanʌm, k'ʌd hee wëdurumua chijãata hamach heepai t'umaam k'ʌʌn k'ãai hʌ̃rʌʌcha sĩ ha chik'am hipeer hahaug wëdurarr k'ap. 35 Mag hich hiek hʌ̈k'aba habaawai ham na jẽk'ʌt jupwi dʌ̈i hamach t'um hich bigaau t'ʌ̃rk'a hauwia hamag magjim haajem:
—Hãbmua k'ĩirjuawai hichta tagam k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpai ham k'õsi sim k'ai, magan hichta warag t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã serbiibachanaa sĩi hich k'apeen chogk'aju haai simgui hajim hanʌm.
36 Magnaa chaaidam t'ʌ̃r hauwia, ham dak'ĩir chi chaaidam jua hee jiir hauwi hamag magjim hanʌm:
37 —Mʌg chaai hagt'a hich juau paba haawai serbiiba k'itʌmjö hõor t'ʌnʌm t'um mua k'õsi chitʌm. Pãrau mʌ dënjö mʌg k'it'ëem hãb k'ãijã jãsenk'awia pãach di haig haumʌn magan pãrau mʌchchata k'ĩir jãsenk'abarmjö habarm hajim hanʌm. Mag pãrau hʌdʌraa pãach haig mʌ baarpi nʌm haiguin magan pãrau mʌ Haaijã k'õsi nʌmgui hajim hanʌm, hichdëuta mʌ pʌ̈itarr haawai.
Maach hichaaur k'aba simʌn maach higar sĩewaiu ha jaautarr
(Mt 10:42; Lc 9:49-50)
38 Mag hũrwia Juanau, —Maestro hajim hanʌm. Marau woun hãb hoojim, mag wounau hiek'amamua pʌ t'ʌ̃r t'ʌ̃rnaa hõor mor heem mepeenag höbeerpi jaaubaawai chadcha höbeerpʌ̈i maajeejim. Mamʌ maarjö pʌ dʌ̈i nʌrraba haajemuata mag sĩewai marau hirig tag hõor mor heem mepeen jʌrk'ʌʌipiba jaaujimgui hajim hanʌm.
39 Magbaa Jesuu hamag, —¿K'ant'ee pãrau hirig magjierrá hajim hanʌm, hidëu hõor jua pʌrpiba? Mag wounau mʌ t'ʌ̃r gaaita mag hõor monaau nʌrrʌm k'ai, magan hirua wajap'ata nem wau sim k'abahab hajim hanʌm, mʌ hëugar k'aigba jaauba. 40 Maadëu nem wau nʌm hoo simjã maach hichaaurjã k'aba warag maach juapierr hoo sim wounan, magan maan maach dʌ̈i sĩewaiu hajim hanʌm. 41 Maimua hich hagjö hãbmua k'ãijã pãar Cristo k'apeen haawai pãrag nemdam bʌ̃rʌʌm k'ãijã deebarm wounan, Hẽwandamau hagjö hirig nem wajap'am deeb k'aba deeju ha chirʌmgui hajim hanʌm.
Nem k'aigbam wau nʌmuan maach pekau hee burrpiejem
(Mt 18:6-9; Lc 17:1-2)
42 ’Pari magba hãbmua k'ãijã mʌ chaai mʌg mʌ hiek hʌ̈k'a k'ërʌmta pekau hee burrpimʌn, Hẽwandam dʌ̈ita hiekk'õr pöoma sĩsiju. Mamʌ mag Hẽwandam dʌ̈ita hiekk'õr paarpaju k'ãai, hichdëupai hich hö gaai mokpör pömk'am jʌ̃naa p'ũas hee baudʌk'iin hʌ̈ucha hajugui hajim hanʌm. 43 Maimua hagjö pʌch juaupaita pʌ pekau waupi sim k'ai, hag garm jua warag warre t'ʌapbapʌ̈i. Hidëu pʌ jua bisi Hẽwandam haar barwiajã hʌ̈u simgui hajim hanʌm, pʌch jua numwe monak'a k'ĩmie durr hõtdau huu t'õojã k'augba wëjöm hee maju harr k'ãai. [ 44 Mam chan mag hõtdau huu t'ʌnʌmjã bʌ̃ʌrjã t'õba ni hag heem hödömiejã k'ëchaa k'augba sĩerrʌmgui hajim hanʌm.] 45 Wa pʌ bʌ̈ʌu k'ãijã hagjö pʌ pekau hee burrpi sim k'ai, magan mag bʌ̈jã warag t'ʌapbapʌ̈i. Bʌ̈ numwe monak'a k'ĩmie durr maju harr k'ãai, Hẽwandam haar bʌ̈ bisi höbërwiajã hʌ̈ucha simgui hajim hanʌm. [ 46 Mam chan mag hõtdau huu t'ʌnʌmjã t'õba ni hag heem hödömiejã k'ëchba hich mag sĩerrʌmgui hajim hanʌm.] 47 Wa pʌ daúa k'ãijã pʌ pekau waupi sim k'ai, magan mag dau warag jẽubapʌ̈i. Pʌch dau numwe monak'a k'ĩmie durr Hẽwandamag pʌch barpʌ̈ipiju k'ãai, dau bese k'ãijã pʌʌta Hẽwandam dënk'a simʌn hʌ̈ucha simgui hajim hanʌm. 48 Mam k'ĩmie durr chan hödömiejã k'ëchaa k'augba hich mag domk'a t'ʌnʌm dʌ̈i mag hõtdau huu t'ʌnʌmjã t'õba hich mag sĩerrʌmgui hajim hanʌm. Maguata muan pãragan, pekau waumaaugau dau chuk'umjö hoobamjönaa magʌm nem k'aigbam wawaagjã jua chuk'umjö habat ha chirʌmgui hajim hanʌm, bʌ̃ʌrjã wauba.
49 ’Mua pãrag mag chirʌmʌn, chik'amnau pãach t'um pãar wajap dau haug waupiju haawaita mag chirʌmgui hajim hanʌm. Mamʌ Hẽwandamau hʌdʌraa mag pãar dau haug waupi nʌmʌn, sĩi pãach hich dʌ̈i chadcha hubʌ wënʌrrʌm k'ai ha k'ap haagta magpi sim. [Pãar dʌ̈i mag sim haig, nemek mod hãrm hugua p'ö sĩiujemjö, mag p'it'ur wënʌrrʌm gaaimua warag pãarjã hagjö hich dʌ̈i hajap'a wënʌrramk'ĩirta pãar dʌ̈i mag simgui hajim hanʌm.] 50 T'ak'aran chadcha nem wajap'amʌu. Mamʌ mag sim nak'a haadëk'iin, ¿k'aíu magʌm t'ak'aar higju k'ai? hajim hanʌm. Jãg t'ak'arauta nem t'um sĩp'a hapiejemjö habat, pãach k'apeen dʌ̈i nem wajap'a wau nʌmua hagdaujö t'umaa k'õinaa wënʌrraag ha jaaumajim haajem.