8
Jesuu hõor cuatro mil jãhogtarr
(Mt 15:32-39)
Biek hãb deeu hũmaai Jesús haig hõor pöoma biirdʌbaichëjim haajem. Mag nʌm hee bʌ̃ʌrjã t'ach k'öju chuk'u narr haawai Jesuu hich k'apeenta hich haig t'ʌ̃rk'a haunaa hamagta magjim hanʌm:
—Hõor pöm mʌg t'ʌnʌm mʌ dau hee dau hap'ʌʌ durrum. Ya k'ãai t'ãrjup pam ham maach haigmua bʌ̃ʌrjã hogdʌba, t'achdam k'öjujã chuk'u durrumgui hajim hanʌm. Hich jãg t'achdamjã k'öpiba hamach diig pʌ̈ik'iin, k'ʌd hee wëtumua jãdaúa p'ʌrëuju, pöd hamach di haarjã barba. Magʌm hãaur k'ʌʌn chará warpmua bëe nʌm haawai pöd barba k'ãijã hajugui hajim hanʌm.
Mamʌ Jesuu hamachig magbaawai jũrr chi k'apeen garmuata hirig, —Mʌg maach hõor chukag hee nʌm, ¿jamaam t'ach maadëu hamag deebarju? hajierram hanʌm.
Magbaawaita Jesuu hamag —¿Pãrau pan dau k'arr wai nʌ? habaawai, hamachdëu, —Marau pandam sietepai wai nʌmgui hajim hanaabá.
Mag pan siete wai nʌm habaawai Jesuu mag hõor pöm wëjömʌg, —Jẽk'ʌt jupk'abat hajim hanʌm.
Magnaa mag pan siete narrdam jua hee p'ë haunaa, hag paar Hẽwandamag hʌ̈u hajim hanaa t'orreuwia, jũrr hich k'apeenag hʌapʌ̈imajim haajem, mag hõor pöm t'ʌnʌmʌg jigmamk'ĩir. Mag dʌ̈i hĩchab hãwarrdamjã daudam k'apan k'aba wai narr haawai mag paarjã Hẽwandamag hʌ̈u hajim hanaa jũrr deeu hamag hʌapʌ̈imajim haajem, hõrag jigmamk'ĩir. Magbaawai chadcha chi k'apeenau hichdëu jaautarrjö t'umaam k'ʌʌnag jigpʌ̈ijierram haajem. Mag jig p'ʌʌrdʌdʌgmamua hagdaujö hamachdëu k'öm haig k'öwi, k'ʌd biwaau p'öbaadee t'umjã k'öpʌ̈iba, t'ʌbʌt siete hipiirk'a haujim hanaabá. Mag k'öjujã chuk'u narr hee hirua jãhogtarr k'ʌʌn chi k'apanag cuatro mil naajim haajem. Mag k'ö dichwi hamachig wëtpi jaaubaawai, hërëubaadee, 10 hich Jesujã deeu bote hee waaidʌjim haajem. Magbaawai chi k'apeenau deeum durr Dalmanutaag hi joo harrjierram haajem.
Fariseonaanau hamachdëu nem hooba haajem waupi jaautarr
(Mt 16:1-4; Lc 12:54-56)
11 Mag mawia ya chi Jesús barbaimam k'augp'öbaadeewai hi haig bëejierram haajem, fariseonaan. Mag bëewia hogt'om daau chadcha hi Hẽwandamau pʌ̈itarrta jãg nʌrrʌm k'ai ha k'ap haag hawi hirig, —Magan maar dau na hag na hõrau nem hooba haajem nem waubá haichëjierram hanʌm hirig, marau hoog hit'ee.
12 Hichig magbaicheewai chadcha ham hipierr wauk'iinjã hich hiek hʌ̈k'abaju k'ap warag sĩi jãp'ö duraa hʌ̃inaa, —¿K'an hatchata mua pãar dak'ĩir nem wau chitajuuta pãrau mag mʌrʌg nem waupi jaau nʌma? hajim hanʌm hamag. Mua chan pãar dau na bʌ̃ʌrjã nem waubamgui hajim hanʌm.
13 Hamag mag hiek'apʌ̈iwi hichta warag ham haigmua petajim haajem. Maimua mag mawi hich k'apeen dʌ̈i bote hee waaidʌwi hag k'ĩirp'ee dʌrbajim haajem, hich hag t'ʌrrdö heepai.
Jesuu hich k'apeenag fariseonaanjö hapiba jaautarr
14 Mag wëtumjã k'ĩir hee pab jap hee k'oogjã k'öju harrba hawi pandam dau hãbpaita wai k'odjörrajim haajem. 15 Mag hërëu p'öbaadëwia k'odjörröm hee, Jesuu hich k'apeenag, —K'ĩir k'ap'ʌ wënʌrrat hajim hanʌm. Hoob fariseonaan bën maimua Herodes bënjã jãg levadurajö sim pãach gaai dʌrbapimiet hajim hanʌm.
16 Hamachig mag hiek'abaawai hamach k'oog panjã chuk'u naawaita mag hiek'a simpii hawi jũrr wir haig hamach heepai mag pan haubëeba harrta hig naajim hanaabá. 17 Pari Jesuu hamachig mag hiek'abarmjã bʌ̃ʌrjã k'augba naajim haajem. Mag hichdëu hiek'abarmjã k'augba warag sĩi hich hichaaur hiyʌ̈ʌ nʌm k'aug hat'aawaita hamag magjim hanʌm:
—¿Pãach hödegan pãraun sĩi pan chuk'um gaaimuata mua pãachig magjimpii naab? hajim hanʌm. Mua maata pãrag jaauba chirʌm. Jãgan jãg nʌm haiguin pãrau chan mua nem waaujemjã hagt'a k'augbata naabma hajim hanaabá. 18 Pãar dau paraanaa kachjã wai nʌm; pari mag nʌmta sĩi dau k'ĩsumjönaa kachjã k'ĩsumjöta nʌm. Pãrau mua nem wau chitʌm hoojemjã, ¿k'ĩir hee paba nʌ, 19 har pandam cincopai narrau mua hõor cinco mil narr jãhogtarr? T'umaam k'ʌʌn k'ö dichwia himie p'öbaadeewai, ¿t'ʌbʌt k'arr hipiirk'a haujĩ, chi sob?
Hamachig mag jëeubaa hi k'apeenau, —T'ʌbʌt k'apan docen hãb hipiirk'a haujimgui hajierram hanʌm hirig.
20 Magbaawai deeu hichdëu hamag, —Maimua hagjö har pandam sietepai narrau mua hõor cuatro mil narr jãhogtarr hedjã, ¿hamau k'ötarr sob t'ʌbʌt k'arr p'ë haujĩwi? hajim hanʌm.
Magbaawai, —T'ʌbʌt siete hipiirk'a haujimgui hajierram hanʌm.
21 Magbaawaita hichdëu, —Chadma hajim hanʌm. Mamʌ pan higju hawiajã, ¿pãrau chan deeu mua hompaa haujujã k'ĩirjubata naab? hajim hanʌm. Mua chan levadura chaar jaauba, fariseonaanau nem k'aigba jaaujemta jaau chirʌm; pari mag nʌmta pãrau pöd k'aug hauba nʌmgui hajim hanʌm hamag.
Jesuu woun hãb dau k'ĩsu sĩerr monaaupʌ̈itarr
22 Mag wëtmamua Betsaida p'öbör hee barimajim haajem. Mag barbaimaawai hõrau woun hãb dau k'ĩsu k'itʌm hi haig waibëewi hirig chaigpachëjierram haajem, hi gaai pʌrbaawai hi dau monaaumk'ĩir. 23 Magbaa Jesuu mag chi daudam k'ĩsu k'itʌm jua gaai pʌrnaa chawag p'öbör higaau harrjim hanʌm. Mag harrwi hi dau hichöou p'uurnaa hi gaai pʌrnaa hirig, —¿Pua hʌ̈u hoo chirʌ́wi? hajim hanʌm.
24 Magbaa chi dau k'ĩsu k'itʌmua, —Hëera, mua hõor pabʌ̈jö sĩsidʌmta dʌrdʌr nʌrrjëem hoo chirʌmgui hajim hanʌm.
25 Magbaawai deeu Jesuu hi dau hëudam haait'ʌ haait'ʌnaa hirig, —Deeu dau hẽe hoobá hajim hanʌm.
Magbaawai chadcha deeu dau hẽe hoobarau warre warp dawaa hich mag hoo sĩsijim hanaabá. 26 Mag dau k'ĩsu sĩerr monaau sĩsiewai Jesuu hich diig pʌ̈yaagpamua hirig tag p'öbör hee bëepiba jaaujim haajem.
Pedroou jaauwai Jesuun warrgarwe hich Hẽwandamau pʌ̈iju haajerrau ha jaautarr
(Mt 16:13-20; Lc 9:18-21)
27 Jesús mag woun hãb dau k'ĩsu sĩerr monaaupʌ̈itarr k'ur hich k'apeen dʌ̈i durr Cesarea de Filipo hanʌm heem p'öbördam nʌnʌidʌmʌg majim haajem. Mag wëtumua hich Jesuu hamag, —Hõrau mʌ higwia hiyʌ̈ʌ nʌm hũurwai, ¿ham hiek mʌ k'ai haajẽ? ¿Pãrau hũrba haajẽ? ha jëeujim hanʌm.
28 Jesuu hamachig mag jëeubaa chi k'apeenau hirig jũrram k'ʌʌnau, —Ham hiek pʌ Juan chi hõor pör choomie haajem. Deeum k'ʌʌnau jaauwai, pʌʌta Elías haajem, warrgar Hẽwandam hi jaaujerr. Maagwai pogk'a jaauwai, pʌ sĩi warrgar hagjö Hẽwandam hi jaaujerr k'ʌʌn heem haajemgui hajierram haajem hirig.
29 Magbaa jũrr hamachigcha, —¿Ma pãachdëujãma? ¿Pãrau k'ĩirjuawai mʌ k'ai hagá? ha jëeujim hanʌm hamag.
Magbaawai Pedroou, —Pʌʌn Cristoou hajim hanʌm, warrgarwe hich Hẽwandamaucha jʌr hauwia hõor peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈iju jaaujerr.
30 Mamʌ Pedroou hichig magbaawai, —Chadcha pua hag heyaa jaaubapʌ̈im, mamʌ hoob bʌ̃ʌrjã chik'amnag jawam hajim hanʌm.
Warm k'ʌʌnagjã jaaupibajim haajem.
Hõrau hich t'õoju Jesuu jaautarr
(Mt 16:21-28; Lc 9:22-27)
31 Maimua Jesuu wir haig hichpai jaaumamua magjim hanʌm hich k'apeenag:
—Mʌch chi Hemk'ooi Hiewaa chadcha dau hap'ʌʌ haju haai chirʌm. Mʌ dau hãauk'a hisegwia Jerusalenpie jöoin chi t'et'em k'ʌʌnau p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌnaupa Moisés hiek jawaag chi machnaan dʌ̈imua mʌ t'õomk'ĩir pʌr deejugui hajim hanʌm. Mamʌ hamau mag mʌ t'õowiajã k'ãai t'ãrjupam hee p'iidʌwi deeu mʌ hiiu chirsijugui ha jaaujim haajem hich k'apeenag.
32 Mag, hich dau haug wauju hich k'apeenag hũramk'ĩir hajap'a jaaumajim haajem. Mag hirua hiek'abarm hũrbaawai Pedroou Jesús chawag warrwia hirig, —¿K'ant'eeta pʌ mag hiek'a sĩma? Hõrau pʌ dʌ̈i magju k'aba nʌmgui hajim hanʌm hirig.
33 Pedroou mag hiek'abaawai Jesuu tagam k'ʌʌn hich k'apeenag hewag p'ʌʌrba heerpanaa jũrr Pedroogta k'ĩir masi, —Jöpk'aa mʌ haigmua chawag petá hajim hanʌm. Pua chan Hẽwandamau nem waum hig simjã k'augba, sĩi parhoobam k'ʌʌnjöta k'ĩirju simgui hajim hanʌm. Meperauta pʌrʌg mag hiek'api sĩebahab hajim hanaabá hirig.
Jãga haju haai nʌ Jesús dʌ̈i k'apeerk'aag
34 Magwia Jesuu hich haig hõor t'ʌnarr k'ʌʌn dʌ̈i hich k'apeenpa hãba t'ʌ̃rk'a haunaa magjim hanʌm:
—Chadcha pãrau mʌ hiek pãach t'ãraucha hʌ̈k'a nʌm k'ai, hed hëepierr magan mua nem waupi jaau chirʌm happaita waubat hajim hanʌm, “Mʌchdëuta k'ap chirʌm mʌchdëu nem wauju” ha hiek'aba. Mʌ gaaimua chik'amnau dau hap'ʌʌ pãach t'õoju k'ĩirjuwia k'ãijã, magʌmjã higba, waragta hʌ̈k'anaat hajim hanʌm. 35 Har chi mʌg jẽb gaai mʌ gaaimua bʌ̃ʌrjã p'it'urg haumap'a wënʌrrʌm k'ʌʌn chan meem hedjã hʌ̃gt'ar höbërbamgui hajim hanʌm. Magarrau har chi mua nem jaau chirʌm waum k'õchgauta hamach nemjã k'ĩirjuba sĩi warag mʌ gaaimua wa mʌg hõor peerdʌajem hiek gaaimua k'ãijã dau hap'ʌʌ hanʌm k'ʌʌnan chadau hʌ̃gt'archa höbërjugui hajim hanʌm. 36 Magnaa hamag, Pãrau hoowai ¿k'an wajaug sĩ hajim hanʌm, woun hãbmua mʌg durr t'um hichdëupai jʌ̃a wai sĩsim, pari mag sim meebaadee k'ĩmie durr petam? ¿Hirua hich durr t'um hich dʌ̈i harrju haai sĩ? Pöd harrbam. 37 ¿K'anta mʌg jẽb gaai hatcha nem parhẽpagcha sĩerrʌ́ hajim hanʌm, hagua dich hak'aar hʌ̃gt'ar p'ag wai höbëraag? 38 Maimua hãbmua k'ãijã hĩs mʌg hõor pekau pöomanaa Hẽwandam hiekjã t'ãraucha hʌ̈k'aba t'ʌnʌm heeta mʌ gaaimua wa sĩi mʌ hiekdam jaaujupai k'ãijã hõor dak'ĩir chigaa hamʌn, mʌg mʌch chi Hemk'ooi Hiewaajã t'umaam k'ʌʌn Pörk'anaa mʌch Haai jua t'eeg dʌ̈i hʌ̃gt'ar hi chognaan t'ʌnʌm k'ʌʌnpa mʌg durr chachaan bëem hedjã hĩchab hich k'ĩircha heerpanaa chigaa warag, “Mua bʌ̃ʌrjã pʌ k'augba chitʌm” ha hiek'ajugui hajim hanʌm.