7
Sĩi jua sũgba t'ach k'ö nʌmuapai chan maach hãrba haajem.
(Mt 15:1-20)
K'ãai hãb Jerusalén p'öbör heemua Jesús haig bëejierram haajem, Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌatarr wajapcha hʌʌrk'aajem k'ʌʌn dʌ̈i hich hag Hẽwandam hiekpai jawaag chi machnaanpa. Mag bëewia hamachdëu hoowai hi k'apeen juajã hʌbata t'ach k'ö nʌm hoobaawai hʌ̈u k'abata nʌm hajim hanaabá. (Hamau mag hiek'a narran, hamach chi judionaan t'um hamach jöoin hi pʌaba warrgarwe t'ach k'oopierr hajap'a jua hʌnaa k'oojemta warm k'ʌʌnau hich jãg juajã sũgba k'ö narr haawaita mag hiek'a naajim hanaabá. Maguata ham meeun chan jua hʌb k'aba chan t'ach k'öba haajeejim haajem, Hẽwandam dau na hamach hãrju hawia. Maguata merrkau hee hudt'urwia bëeujã, hamach jöoinau jaaujemjö, jua hʌba chan pöd t'ach k'öba haajem haajem. Mag tag hamau nem waaujem k'ĩir k'apan t'ʌnʌm hamach warrgarm k'ʌʌn jöoin hi pʌaba, maguata hamau t'um hamach dö doojem jarr, t'ëp, jiedöpjömjã t'um hʌk'apʌ̈iwi hĩchab hamach k'ãaijem putjã t'um jãk'apäaijem hanaabá.) Hamach hich mag sĩerrjëem k'apta chi fariseonaanau maestronaan dʌ̈imua hich Jesuug, —¿K'an jãgwia pʌ k'apeenau warrgurwe maach jöoinau jaaujem hipierraa k'aba, sĩi juajã hʌba hich jãgta t'ach k'ö nʌma? hajierram hanaabá.
Mag hichig jëeubaa jũrr hich Jesús garmua hamag magjim hanʌm:
—Pãach jãg Hẽwandam hiek gayam pãachdëu nem jaaujemjö k'aba jũrr hag chaaur nem wau sĩerrjëem k'apta Hẽwandamau hich hi jaaumie jöoi Isaías k'ararrag pãach higwia hich hiek'atarr hiek mʌg p'ãpijimgui hajim hanʌm:
“Pãran sĩi par hiek'aupaita mʌ hiek hʌ̈k'a nʌm hʌ̈k'a nʌm haajem.
Pari mag nʌm chan par chadcha t'ãraucha hʌ̈k'abamta mag sĩerrjëem.
Pãach mag nʌm gaaimua pãar t'ãar chan mʌ dak'ajã k'aba, sĩi mʌ warpta t'ʌnʌm.
Jãg nʌm haiguin parii pãach hip'it'ur pãrau mʌrʌg jëeuju.
Pãrau jaau nʌmjã sĩi wir haig pãach k'ĩirjugpaiu; jã mʌ hiek k'abam” hajim warrgarwe Hẽwandamau, pãar higwia. (Is. 29:13)
’Mag chirʌmʌn pãachdëujã Hẽwandamau nem jaau sim hipierraa k'aba, sĩi pãach jöoin hiigta hee ham k'õchgau warag hirua nem jaau sim hichaaur sĩi pãach juagam nem hʌk'ak'a haju happai k'ap sĩerrjëe haawaita mag chirʌmgui hajim hanʌm hamag.
Hamag mag hiek'apʌ̈iwi hichdëupai hĩchab magjim hanʌm: ’Sĩi pãach jöoin hiigta hʌ̃rcha hee ham k'õchgau pãrau Hẽwandam hiek chaar gaai jaau simta warag hasekasmap'a haajem. 10 Jãgju k'apta warrgarwe jöoi Moisés k'ararrau, “Pʌch haai pʌch hãd dʌ̈i jãsenenaa hök'ö habá” hajim hanʌm. Maimua, “Har hiwiir hãbmua k'ãijã hich haai wa hich hãd k'ãijã t'õpnaa hãauk'a simʌn, maan warreta t'õopʌ̈iju haai nʌm” ha sim. 11 Pari Hẽwandamau hich hiek gaai mag jaau simta jũrr pãar hiek mag hãbmua k'ãijã dich hayag wa dich hãdag k'ãijã, “Pãrau hig nʌm mua wai chirab mamʌ pöd mua deeju k'abam, ya t'um Hẽwandam hit'eem haawai” ha hiek'aju haai sim hanʌm, dich dënnaan dau haug k'augba. 12 Magnaa pãar hiek mag ya chi mag hiek'abarmua chan mag dich dënnaan hiwiir hãb k'ãijã dau hap'ʌʌ k'ërʌm hoowiajã hagʌg hoobamjö haju haai sim haajem hanʌm, bʌ̃ʌrjã hagʌg hooba. 13 Jãg pãach jöoin hiigta hee nʌmua pãrau Hẽwandamau nem waupi jaau simta warag hisegpʌ̈i nʌm k'abahab hajim hanʌm hamag. Mag nʌmta hewagam k'ʌʌnagjã pãrau hich magta k'augpi wëtum; mamʌ magpaijã k'aba, mag tag pãrau nem k'aigba jaaujem nem k'ĩir k'apan t'ʌnaabahab hajim hanʌm hamag.
T'ach k'ö nʌmuapai chan maach hãrba haajem haajem
14 Jesuu mag hiek'awia hich haig hõor t'ʌ̃rk'a haunaa hamag, —Pãadë t'umaam k'ʌʌnau mʌ hiek wajap'a hũrbat hajim hanʌm. 15 Mʌg jẽb gaai chadcha hõor pekaudam paraa k'it'ëem. Pari sĩi parhooba t'ach k'ö nʌmuapai chan Hẽwandam na hõor hãrba haajem. Hẽwandam na hõor hãrpiejemʌn pãach t'ãar hee nem k'aigbam k'ĩirjunaa hiek'aawaita pãachdëupai pãach hãrpiejemgui hajim hanʌm. [ 16 Magnaa hamag, Jʌ̃g hʌ̃rʌʌnaa wajap'a hũrbat hajim hanʌm cha mua pãrag jaau chirʌm.]
17 Jesuu hõrag mag hiek'awia hichta jũrr haigmua chaaug petajim haajem. Maimua ya deg paauk'abaimaawai chi k'apeenauta deeu hich hag hiekpai hirig jëeu naajim haajem, hamachig jaaumk'ĩir.
18 Mag hichig jëeubaawai jaaumamua, —¿Wa mag chan pãraujã hagt'a mag hiek k'augbata naab? hajim hanʌm hamag. Mua k'abá pãrag, “Sĩi t'ach k'ö nʌm gaaimuapai chan pekau paarpaba haajem” ha chirʌmgui hajim hanʌm. 19 T'achdam k'ö nʌmʌn sĩi buch heepaita sĩeimaajem, t'ãar heejã dubba. Mag buch heepai sĩewi chëbapäaiwai deeu chuk'u haadeejemgui ha jaaumajim haajem.
Hirua mag sĩerr haiguin Hẽwandamau maachig nem k'ömk'ĩir deetarr chan ni hãbjã k'aigba k'aba sĩsidʌm ha sim hajim. 20 Mag hiek'amamua pʌaba hich Jesuu hamag, —Hõor pekau paarpa nʌmʌn t'ãar heemua k'ĩirjug k'aigbam höbër nʌmuata pekau paarpa nʌmgui hajim hanʌm. 21 ¿K'an jãgwia mag sĩ? T'ãar heeta magʌm k'ĩirjugjã t'um hompaa hauwia mammuata dawag höbër t'ʌnaawaima hajim hanʌm. Mammuata höbër t'ʌnʌm: dich hʌʌi k'abam dʌ̈i k'apes haju k'ĩirjug, nem jĩgk'aju k'ĩirjug, maimua hõor t'õoju k'ĩirjug. 22 Mag tag höbër nʌm: chik'am nemta dich dënk'a haum k'õsi haju k'ĩirjug, deeum hʌʌin wauju k'ĩirjug, parhooba nem k'aigbam nem wauju k'ĩirjug, chik'am k'ũgurju k'ĩirjug, chik'am hãauk'a hiek'a nʌm, wir haig dich t'ö nʌm, maimua sĩi donjö k'ĩirjug chuk'u nem wau nʌm. 23 Magʌm nem t'um t'ãar heemua dawag höbërdʌtk'a t'ʌnʌmuata Hẽwandam dau na hõor pekau paarpapiejem ha jaaumajim haajem hamag.
Hʌʌi hãb Israelpie hʌʌi k'aba simua Jesuug chaigpatarr
(Mt 15:21-28)
24 Jesuu maig hõrag jaau sĩewia petajim haajem, Tiro durr Sidón dʌ̈i nʌmʌg. Mag mawia hõor haig jẽerimajim haajem. Mamʌ mag hich deg pabaimamjã hõrag k'augpimap'a sĩejim hanaabá. 25 Mag hich k'augpimap'a sim hãba, hʌʌik'aardam t'õt'õrrsöm bënëu baarjerr hãdau mag hi barbaimam hũr hat'aawai, Jesús haar mawia hi k'ĩirp'ee kanieu p'õbk'abaimajim hanʌm. 26 Mag hʌʌi deeum durr Sirofenicia hanʌm durram hajim hanaabá. Hich mag hʌʌirau Jesús haar mawia chaigpaimajim hanʌm, hich chaai mor heem t'õt'õrrsöm bën höbeerpʌ̈imk'ĩir. 27 Magbaa, judionaan k'abam k'ʌʌn chan hagt'a monaauju k'aba chirʌm hawi, Jesuu hich mag hʌʌirag hogt'ompai, —Hidëu nacha Hẽwandam chaainta t'achdam k'öpi hat'á. Mua pua jaau simjö pʌ chaaita nacha monaauk'iin, mua hoowai dich chaainag deeju harr panta k'echeunaa saakienag deebarmjö hajugui hajim hanʌm hirig.
28 Magbaa chi hʌʌyau pʌaba, —Señor, pua jaau simʌn chadau. Pari hiin saakienaujã chaain jua bigaau chi pichag mes heegar k'ʌimam k'oojemgui hajim hanʌm. Maagjeewai mʌ Israelpie hʌʌi k'aba hʌab mamʌ, ¿pua mʌ chaaijã dau haug k'augbaju k'ai? hajim hanʌm hirig.
29 Magbaata Jesuu hirig, —Pʌch jãg hiek'a hʌm gaaimua pʌ chaai mor heem mepeer ya höbërbaadëm. Ya pʌ pʌch diig maju haai hʌmgui hajim hanʌm hirig.
30 Mag Jesuu hichig “Pʌch diig maju haai hʌm” habaawai, chadcha mawia hooimaawai, hi chaai chadcha monak'a put hee werba jẽer sim hooimajim haajem, Jesuu jaautarrjö chi mepeer ya hi mor heemua höbërbaaderr haawai.
Jesuu woun hãb kach k'ĩsunaa meu k'ʌk'ʌaa k'itarr monaautarr
31 Mag chaai monaaupʌ̈itarr k'ur Jesús majim haajem, Tiromua Galilea t'ʌrrdöog. Mag mamua Sidón p'öbör hee dichwia Decápolis durrjã hagjö dichjim haajem. 32 Mag Galilea pabaimaawai hõrau hi haig waibëejim hanaabá, woun hãb kach k'ĩsunaa meu k'ʌk'ʌaa k'itʌm. Mag chi waibëetarr k'ʌʌnau Jesuug chaigpaimajim hanʌm, hamach haaunaandam gaai pʌrbarmua monaaupʌ̈imk'ĩir. 33 Magbaawai Jesuu chi woun mag kachdam k'ĩsunaa meu k'ʌk'ʌaa k'itʌm hich hap chawag harrnaa, hi kach hee jĩgpiriu p'ĩ hoonaa, deeu hich jĩgpir gaaipai hichöoujã homnaa, jũrr hi meuk'ĩir gaai jãrpʌ̈ijim haajem. 34 Maimua hʌ̃gt'aag heerpanaa, jãp'ö duraa hʌ̃inaa chi wounag, “¡Efata!” hajim hanʌm. Mag sim haiguin maach meúan “¡Kach haardʌbaad!” ha sim hajim hanaabá.
35 Jesuu mag hiek'abarm bʌ̈rre mag kach k'ĩsu sĩerrjã warre kach haardʌbaadëm dʌ̈i chi meuk'ĩirjã hagjö nem wajaug hagua hiek'a sĩsijim hanaabá. 36 Magbaawai hõor haig narr k'ʌʌnag, —Mʌg mua jãg woun monaaubarm hoob chik'amnag jaaumiet hajim hanʌm hich Jesuu.
Mamʌ mag hamachig jaaupiba harr hãba, warag hamachdëu jaaum haig jaaujeejim hanaabá. 37 Mag hoowia hõor t'um dauderraa nʌm hiek'au hi higwia, “Jesuuwan nem t'um wajap'ata wau nʌrraajem. Maguata kach k'ĩsum k'ʌʌnjã kach haardʌpinaa meu meraam k'ʌʌnjã wajap'a hiek'apimaajem” ha hiek'a naajim hanʌm.