6
Nazaret p'öbör heem k'ʌʌnau Jesús hisegtarr
(Mt 13:53-58; Lc 4:16-30)
Mag chaai chi meem harrta deeu p'iriu hauwia, Jesús hich bãautarr durr p'öbör Nazaret hanʌmʌg petajim hanʌm. Mag hi petam dʌ̈i hi k'apeenjã hi dʌ̈i wëtjim haajem. Mag mawi barimawia, ya jua hʌ̃ʌijem hed pabaadee, maar meeun Hẽwandam hiek jaaujem deg mawi Hẽwandam hiek jaaubaadëjim haajem. Mag hirua jaaumam hũrwia haig hõor pöm t'ʌnarr k'ʌʌnau jʌ̃gderraa nʌm hiek'au hamach wir haigpai jëjëeuk'amua mag naajim hanʌm:
—¿Magʌm hiek hichdëu jamta k'augjimta mag hiek pöm jaaumáma? ¿Jãga jãg hõor monaau nʌrrʌ́ma? hanaajim hanʌm. Keena, pãrau hoowai, ¿hich mʌg woun kalpinter k'abá hanaajim hanʌm, María hiewaa? Hi heeugpeenauwai, Santiago, José, Judas maimua Simón. Hi hʌ̃p'ʌʌin k'abahab hĩchab har mʌig hich mʌg p'öbör hee naajem k'ʌʌn; maagwai hichjã maadëu k'ap'ʌ nʌm, hich mʌiguim haawai.
Pari magbaa Jesuu hamag magjim hanʌm:
—Chadcha deeum durram k'ʌʌnaun mʌg Hẽwandam hiek jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnag heenaa ham dʌ̈i hajap'a haba haajeeb. Pari mag sim jũrr dich bãautarr durrpai chan ham k'a k'õchk'abanaa hamach k'odnaanau ni hamach dʌ̈i hãbam deg joobaajem k'ʌʌnaujã ham k'a hisëe haajemgui hajim hanʌm hamach k'ĩircha.
Mag warag maig chan Jesuu hõor mor masi narr k'ʌʌn t'um jua pʌrbajim haajem, hamachdëu mag hirua jaau sim hʌ̈k'aba harr gaaimua. Daudam k'apan k'aba hichdëu jua pʌrtarr k'ʌʌnpai monaaupʌ̈ijim haajem. Mag hichdëu Hẽwandam hiek jaau k'itʌm hʌ̈k'aba nʌm hoowi hich Jesúpata warag t'umaa k'ĩirjuwi hök'ĩirjuu haadëjim hanaabá.
Magbaawai hichta warag mawi jũrr haigmua p'öbördam dak'a sĩsidʌm hee Hẽwandam hiek jaau nʌrraajeejim haajem.
Jesuu hich k'apeen doce Hẽwandam hiek jawamk'ĩir pʌ̈itarr
Mag nʌrrʌmua Jesuu biek hãb hich k'apeen doce hich dʌ̈i hogdʌba wënʌrraajerr k'ʌʌn hãbam haig t'ʌ̃rp'ë hauwi nunumdö pʌ̈yaagpajim haajem. Mag pʌ̈yaagpamua hĩchab hich juapa t'eegjã hamag deemajim hanʌm, mag juapaau hõor mor heem dösãt bën k'aigbampa hich dënjö jʌr wërpmamk'ĩir. Magwia hĩchab k'ʌd hee k'ömaagjã bʌ̃ʌrjã hamag nem hinag harrpiba, ni talegdijöm, t'achjöm, ni p'atk'onjã harrpibajim haajem. Hãba harrpitarran bordondampaita harrju haai nʌm hajim hanʌm. Hich hagjö zapatjã hamachdëu jũa narrdampai harrpiwi k'ajũajã hamach mor gayam dʌ̈ipaita wëtju haai nʌm ha jaaujim haajem, deeum t'eg jũjũa haagjã harrba.
10 Mag jaauwi hĩchab, —Pãach wënʌrrʌmpierr pãachig di jaaubarm degpai k'eeupaawai k'ãibat hajim hanaabá, pãach maigmua chawag wët nʌm hora. 11 Dëgölp k'ãijã hõrau hamach deg pãach dubpiba habaawai, wa pãachdëu hamachig Hẽwandam hiek jaau nʌm k'ãijã hũrba habaawai, warre hamach dak'ĩirwe pãach bʌ̈ gayam jẽb hʌʌrp'ë hʌʌrp'ënaa pãachta hërëubaadët hajim hanʌm. Pãrau magmʌn magbarmuapai hamag, “Pãach jãg Hẽwandam hiek hũrba habarm gaaimua hich dʌ̈ita k'ĩir k'ap'ʌ habat” hanʌmʌugui hajim hanʌm.
12 Hamachig magbaawai chadcha hërëubaadëwia p'öbörpierr hõrag Hẽwandam hiek jaaumamua, “Pãach pekau pöoma nʌm hãsie hewag k'ĩirjuwia Hẽwandamagta chugpaapi jëeubat” haajeejim hanʌm. 13 Mag jaau wënʌrrʌmua hĩchab dösãt bënëu baarjerr k'ʌʌn mor heem bën k'aigbampa jʌr wërpnaa, pabʌ̈ olivo hanʌm k'aúa hõor k'amor masim k'ʌʌnjã k'a p'urnaa, Hẽwandamag jëeubaa hõor pöm monaaupʌ̈i maajeejim haajem.
Rey Herodeeu Jesuuta Juan hõor pör choomie k'ararrpii sĩerr
(Mt 14:1-12; Lc 9:7-9)
14 Jesuu mag hõor mor masim k'ʌʌn pöm monaau nʌrrʌm gaaimua sĩi hõor hee t'ʌ̃rp'öo sĩejim haajem. Mag nʌm hee Rey Herodeeu hũr hat'ajim hanʌm, hirua nem wau nʌrrʌm. Mag hichdëu hũr hat'aawai Jesuuta Juanpii hawi, “Maan Juan hõor pör choomie k'ararrta deeu hiiu p'iidʌwia mag nʌrrʌm; maguata mag hõor mor masim k'ʌʌnpa monaau nʌrrabahab” haajeejim hanʌm. 15 Mamʌ hirua mag sim hee bigaaum k'ʌʌnau, “Jã warr jöoingar Hẽwandam hi jaaumie Elías haajerr k'abahab” haajeejim hanʌm, Jesús higwia. Mamʌ jũrr magbaawai hãaur k'ʌʌnau, “Jã sĩi warr jöoingar Hẽwandam hi jaaujerr k'ʌʌnjö Hẽwandam hiek jaaujem k'abahab” haajeejim hanaabá. 16 Jũrram k'ʌʌnau mamagk'am hũrbaawai chi rey Herodeeu, “Mʌrʌg chan ma chan deeum k'abam. Mua k'ĩirjuawain maan Juan chi hõor pör choomieu, har mua hi hö t'ʌappʌ̈ipitarr. Hichta deeu hiiuwia mag nʌrrabahab” haajeejim hanʌm.
17-18 Hirua mag sĩerran mʌg hajim haajem: Maata hich Herodeeu hich naam Felipe hʌʌi Herodías hanʌmta k'echeu hauwi hag dʌ̈i sĩejim hanaabá. Mag hit'eeta Juanau chi reíg, “Pua pöd pʌch naam jua heem hʌʌi k'echeu hauwi pʌch hʌʌik'a hauju k'aba simgui” hajim hanʌm. Mamʌ sĩi hichig magbaawai warag Juan pʌr haupi jaauwi, cárcel deg p'ãar sĩupinaa, cadenau jʌ̃ sĩupijim hanaabá. 19 Mamʌ mag nʌm hee chi Herodes hʌʌi Herodías hanʌmuan Juanau mag hiek'atarr gaaimua t'õopimjã k'õsi t'ʌnaajim hanaabá. Pari mag nʌmta pöd t'õoba haajeejim hanʌm, mag chi jayau t'õomk'ĩir jaaubam haawai. 20 Mag nʌm dʌ̈i chi rey Herodeeujã Juan hök'ö haajeejim hanaabá, hirua hoowai Juanau chadcha Hẽwandam dau na nem hagcha waunaa hãba hi hiekpai jaaujerr haawai. Maguata Juanau hichigcha hik'ʌaba hiek'amamjã magʌmjã higba, warag hũrm k'õsi hi hiek hũrnaa sĩi hich hödegpai, “¿Jãgata hak'iina?” haajeejim hanʌm.
21 Mag nʌm hee Herodeeu hich año cumplii nʌm hed p'iejãb pöm waupijim haajem, p'iesta k'aag. Magwi chi t'et'emnaan hich garcharam k'ʌʌn dʌ̈i, comandantenaan maimua Galileapien hagjö chi t'ierrnaanpa hãba t'ʌ̃rk'ʌʌipʌ̈ijim haajem, hich haig t'ach k'oon bëemk'ĩir. Magbarm heeta hĩchab Herodiaaujã Juan k'aibag wauju dawaa p'it'urg chukk'u hoo hat'ajim hanaabá. 22 Mag ham t'ach k'ö nʌmta, chi Herodías k'a bëewia hõor dak'ĩir jemk'abaichëjim hanʌm. Mag jemk'abarm chi reíu hich dʌ̈i hãba t'ach k'ö narr k'ʌʌn dʌ̈imua k'õigjierram haajem. Mag wajap'a jemk'abarm hoobaawaita chi reíu hich bãaurrag, —Pʌchdëu nem k'õsim mʌrʌg jëeubá, mua pʌrʌg deeju pʌchdëu nem higbarm hajim hanʌm.
23 Mamʌ mag hichig nem jëeupipik'amjã chi dauperau bʌ̃ʌrjã jëeuba haawai hichdëuta deeu pʌaba hirig, —Chadcha mʌch himeerba parhoobam nem pʌchdëu k'õsim mʌrʌg jëeubarm mua pʌrʌg deebajupa. Pua mʌg durr mʌchdëu jʌ̃a chirʌm heem jãrrcha k'ãijã mʌrʌg jëeuk'iinjã, hichiita mua deeb k'aba pʌrʌg deejugui hajim hanʌm.
24 Chi rey Herodeeu pʌaba hichig mag jëeupipik'amjã jëeuju k'augba haawai hich hãd haar mawi jũrr hich hãdagta jaauwimajim hanaabá, hichig k'ĩirjugdam deemk'ĩir. Magbaa chi hãdau hich k'aag, —Pʌchig Juan pörta t'ʌapnaa t'ëp hee deepi jaaujuma hajim hanʌm.
25 Hich hãdau hichig mag jaaubarm bʌ̈rre deeu hich bãaurr jöoi haar mawia hirig, —Rey hajim hanʌm, muan nauwe pʌrʌg Juan hõor pör choomie pörta t'ʌapwia mʌchig t'ëp hee deepim k'õsi hʌmgui hajim hanaabá.
26 Mamʌ hich bãaurrau mag hichig Juan pörta jëeubaawai chi rey warre hök'ĩirjuu haadëjim hanʌm. Pari mag hich bãaurrau hichdëu nem k'õsim t'umwe jëeuwiajã hõor dak'ĩir hich himeerba deeju ha hiek'atarr haawai mag hãsie deebamjã habajim haajem. 27 Magbaa hag bʌ̈rre hich soldaaun hãb pʌ̈ijim hanʌm, Juan hö t'ʌapnaa hich haig chi pör happai haibëemk'ĩir. 28 Magbaawai chi soldaaunau chadcha Juan cárcel deg sim haar mawia, hi hö t'ʌappʌ̈inaa, chi pör happai t'ëp hee chi dauperag deechëjim hanaabá. Mag hichig deebaicheewai jũrr hich hãdag deejim hanʌm. 29 Mag Juan cárcel deg pʌr wai narr hö t'ʌapbapʌ̈im ha hũrbaawai hi k'apeenau chi mordam cárcel degmua harrwia hauk'ërt'urjierram haajem.
Jesuu hõor cinco mil jãhogtarr
(Mt 14:13-21; Lc 9:10-17; Jn 6:1-14)
30 Magtarr k'ur Jesús k'apeen mag hichdëu pʌ̈itarr k'ʌʌn deeu hi haig barchëjierram haajem. Mag bëewia deeu hãbam haig naaicheewai hamachdëu hõrag Hẽwandam hiek jaaujerr dʌ̈i hõor monaaumarrpa t'um hirig jaauchëjierram haajem. 31 Mamʌ mag jũrram k'ʌʌn p'ẽp'ẽeuk'am gaaimua t'achdam k'oogpaijã bʌ̃ʌrjã jua par k'aba narr haawai mag ham nem hĩgk'a höpinaa jũrr hich Jesuu hamag, —Hõor chukag hee maach happai jua hʌ̃yaan wëttarrau hajim hanʌm.
32 Magwia chadcha hamach happai haig botedam sĩerr hee hërëubaadëjim haajem, hõor chukag haar. 33 Pari mag ham wëtum hõor k'apank'am k'ʌʌnau hoopʌ̈ijierram haajem. Hamachdëu mag hoobapäaiwai, hi barjujã k'ap'ʌ narr haawai, jũrr k'ʌd hee k'ap'ig p'öbaadëwi, hamachta hi barju nawe bardʌtk'aimawia hi nʌ naaimajim haajem. 34 Maimua barimawia hooimaawai chadcha hõor pöoma pos t'ʌnaajim hanʌm, hi nawe. Hõor pöm mag wëjöm Jesuu hoowai hi dau hee hap'ʌʌ durrajim hanʌm, sĩi nemchaain papjã chuk'u wënʌrrʌmjö narr haawai. Hichdëu mag hoobaawai hamag Hẽwandam hiek jaau wai sĩi hajim haajem. 35 Mag jaau simua ya k'eeuraa haadeewai hi k'apeenau hirig, —Ya hedau k'ëumamgui hajim hanʌm. Mag nʌmta maach chan t'ach k'öjujã chuk'u nʌm. 36 Maach dʌ̈i mʌig hõor pöm t'ʌnʌm k'ʌʌnag wëtpi jaaubá hajim hanʌm, hõordam di dak'apaim haar wa magbam k'ai p'öbör dak'am haar k'ãijã hamach k'oog t'ach për hawaan wëtamk'ĩir.
37 Hichig magbaawai jũrr hich Jesuu hamachigta, —Ham pʌ̈iju k'ãyau pãachdëuta hamag t'ach deejurauma hajim hanʌm.
Magbaa chi k'apeenau jũrr hirig, —¿Magan hõor pöm mʌg wëjöm t'um t'ach k'öpiegan doscientos denariota pan gaaipai haupi sĩeb? hajierram hanʌm.
38 Magbaa Jesuu hamag, —¿Pãrau pandam k'arr wai nʌwi? hajim hanʌm. Chuk'u nʌm k'ai, hõrag jëeu hoobat, k'aíu p'iejãb waibëejĩ hich k'oog k'ãijã, maimua mʌrʌg jaaubat hajim hanʌm.
Magbaawai chadcha wëtwi, hõrag jëeu hohoogmamua hãbmua pandam cinco maimua hãwarrdam numí wai sim hoobaawai, deeu hi haig bëewia, hich mag hirig jaauchëjim haajem. 39 Magbaa hich Jesuu hõor k'apan mag t'ʌnarr k'ʌʌnag p'ũak hʌ̃r k'apanaa p'ʌʌr hohoodö juppi jaaujim haajem. 40 Hamachig mag juppi jaaubaawai chadcha warp'aa poso p'ʌʌr nʌnʌid, p'ʌʌr nʌnʌid, hohood hap'öbaadëjim hanʌm, hamach k'ĩk'ĩratdö pogk'a chi k'apanag cincuenta, maagwai pogk'a cien; hõor pöm mag t'ʌnarr t'umaa hich mag hohood t'ʌnʌisijim haajem. 41 Magbaawai Jesuu mag pan cinco narr dʌ̈i mag hãwarr dau numí narrpa p'ë hauwia, hʌ̃gt'aag heerpanaa, Hẽwandamag hʌ̈u hajim hanaa chi pan t'orreunaa, jũrr hich k'apeenag hʌapʌ̈imajim haajem, tagam k'ʌʌnag jigmamk'ĩir. Hich hagjö chi hãwarrjã hagdaujö t'umaam k'ʌʌnag jigpʌ̈ijim haajem. 42 Magdamaupai maig hõor t'ʌnarr k'ʌʌn t'um biwaauwia himie p'öbaadëjim hanaabá. 43 Mag himie p'öbaadeewai chi pan hãwarr dʌ̈i sobtarrau t'ʌbʌt doce hipiirk'a haujim haajem. 44 Mag chi t'ach k'ötarr k'ʌʌn k'apanag hemk'ooin happai cinco mil naajim haajem, hʌʌinjã beerba chaainjã beerba.
Jesús döjã hʌ̃r nʌrrarr
(Mt 14:22-27; Jn 6:16-21)
45 Mag t'ach k'ö haaipawia Jesuu hich k'apeenag, —Pãar mʌ na t'oom higar Betsaidaag dʌrbagk'abaadët hajim hanʌm, maimua jam p'öbör heeta mʌ nʌbaimat. Mʌʌn nau mʌg hõor hërëu t'ʌnʌm t'um hoopʌ̈iwiata majugui hajim hanʌm.
46 Maimua chadcha mag hõor wëtum k'ʌʌn t'um hoopʌ̈iwiata durrsĩ gaai petajim haajem, Hẽwandamag jëwaan. 47 Mag hich k'apeen bote hee hich na pʌ̈itarr haawai, ya k'ëubaadeewai, döjãrr wëtmajim haajem. Maagwai Jesús hich happai t'ʌbawi hagt'a durrsĩ gaai Hẽwandamag jëeu sĩejim hanaabá. 48 Mammua Jesuu hoowai hi k'apeen hamach juadamau hök'ar hẽk'a wëtmajim hanʌm, k'ĩir garmua p'ũ t'eeg wë t'ʌnʌm hee. Mag hamach juadamau hẽk'a wëtum hoobaawai hãspajuag ham hẽk'a hauwimajim haajem, sĩi döjã hʌ̃rpai mamua. Pari mag ham hẽk'a hautarrjã sĩi k'ajap'a ham haig dichaagpamjöo sĩejim hanʌm. 49 Mamʌ mag sĩi döjã hʌ̃rta nʌrrʌm hoo hat'aawai hak'aarpii hawia jãp'ierr nʌm hiek'au hähäa k'ap'öbaadëjim hanaabá. 50 Ma chan mag hãbpaimuajã hooba, hamach t'umaam k'ʌʌnauta hoo narr haawai, hamach t'umta jãp'ierr naajim haajem. Pari mag sereubaadëm bʌ̈rre hich Jesús garmua hamag, —Keena, hoob jãp'ierrmiet; mʌ k'abahab hajim hanʌm.
51 Magnaa ham bote hee waaidʌbaadee chi p'ũjã warre t'umbamamua t'umbabaadëjim haajem. Mag hoobaawai hi k'apeen warre dauderraa nʌisijim hanʌm, 52 hag noram Jesuu hamach dak'ĩir pan hãwarr dʌ̈i k'apanjã k'aba narraupai hõor pöm t'ʌnarr t'ach k'öpitarrjã k'ĩir hee paba. Jesuu hich juapá hoopi sim k'ap'ʌ haju haai nʌmta warag magʌmjã k'ĩirjuba sĩita jãp'ierr naajim hanaabá.
Jesuu Genesaret durr hõor mor masim k'ʌʌn k'apan monaaupʌ̈itarr
(Mt 14:34-36)
53 Maimua warag hãba hërëubaadëwi t'oom higar deeum durr Genesaret hanʌm p'ẽeubagk'abaimaawai warre hamach wëttarr bote jʌ̃ sĩujim haajem. 54 Mag jʌ̃ sĩuwia ya ham durr paauk'abaadeewai haig hõor narr k'ʌʌnau warre Jesús k'aug hat'ajierram hanʌm. 55 Hamachdëu mag hi k'augp'öbaadeewai, hamach dak'am k'ʌʌnag hi barbaichëm k'ap hamk'ĩir, jũrr jaau nʌrrjëe hap'öbaadëjim hanʌm. Hamachdëu mag hũrp'öbaadeewai p'öbörpierr haaunaanpanau hamach haaunaan pa bʌʌrk'am gaaipa hi sim haig haibëemajim haajem.
56 Jesús nʌrrʌmpierr p'öbör hee didam k'apan k'aba nʌnʌidʌm hee maimua sĩi durr didam hãhãbdö nʌnʌidʌm heem magwe hi na kaaijã hee hamach haaunaan haubëenaa hirig, —Maar haaunaanag pʌch k'ajũahidam gaaipai k'ãijã pʌrpibá haajeejim hanʌm, monaaumk'ĩir.
Mag chadcha t'um hi k'ajũa gaai pʌrmam k'ʌʌnan warre monaauk'a maajeejim haajem, mag sĩi pʌrbarmuapai.