5
Jesuu woun hãb dösãt bënëu baarjerr bën chugpaatarr
(Mt 8:28-34; Lc 8:26-39)
Mag k'odjörröo hawia Gadara durr p'ẽeubaimajierram haajem, hich hag t'ʌrrdö heepai t'oom higar. Mag p'ẽeubaimawia Jesús bote heemua waaidʌwia durrpabaadëm hee, hi k'ĩirp'ee woun hãb dösãt bënëu bar simta durr hujã haarmua hi haig k'ap'ig bëejim haajem. Mag woun sĩi hujã hee hõor hauk'eerjem jẽbdegpai sĩejeejim hanaabá. Mag sim chan par hõrau pʌr haunaa cadenau jʌ̃ sĩsiuk'amjã pöd jʌ̃ wai naaba haajeejim hanʌm. Mag juapa t'eeg sĩewaita biek k'apan parii hõrau cadenau bʌ̈ jʌ̃naa juapa jʌ̃ sĩsiuk'amjã, sĩi warag chi cadenta t'ʌrrëu pʌpʌa haajeejim hanʌm, ni hãbmuajã pöd pʌr wai sĩeba. Mag simʌn hedaram magwe sĩi pabʌ̈ heeta nʌrranaa hujã hʌ̃rʌm magwe nʌrraajeejim hanaabá. Mag nʌrrʌmʌn sĩi parhooba hähäagmamua mokdau juajã gar haunaa hichdëupaita hich p'ãrmaajeejim hanʌm. Mamʌ mag nʌrrʌmua warpwe Jesús hoo hat'aawai sĩi warag hi simʌgta k'ap'ig bëewia hi k'ĩirp'ee p'õbk'abaichëjim hanʌm. Mag p'õbk'achënaa t'et wiiu hanaa hirig, —¡Jesús, cha Hẽwandam hʌ̃gt'aa p'uu nʌm Hiewaa! ¿K'ant'eeta pua mʌ mʌg k'aibag waubaichëma? hajim hanʌm.
Chi wounau hich garmua Jesuug mag hiek'atarran, maan Jesuu ya hag nawe chi mepeer mag woun mor hee simʌg chawag höbërpi jaautarr haawaita hirua mag hiek'ajim hanaabá. Magbaa Jesuu hirig, —¿Pʌ k'an ha t'ʌ̃ʌrjẽwi? hajim hanʌm.
Magbaa chi wounau, —Mʌʌn “Mepeen P'öbör” ha t'ʌ̃ʌrjemgui hajim haajem, maar nem k'apan sĩerrjëe haawai.
10 Hich mag wounau hirig hö bʌ̃rʌʌ haadëp haajeejim hanʌm, maigmua warp chi mepeen jʌrk'ʌʌipʌ̈im hugua. 11 Maig dak'a durr bʌ̈k'ʌrr k'ũsnaan k'apan p'at'au jʌr k'ö wënʌrrarr haawai 12 chi mepeenau, —Magan har chum k'ũsnaan k'apan t'ʌnʌm haar maar pʌ̈iwi jũrr jãk'ʌʌn k'ũsnaan heeta marag dubpi jaaubá hajierram hanʌm Jesuug.
13 Magbaa chadcha Jesuu mag chi woun mor heem mepeenag höbeerpi jaauwi, jũrr mag k'ũsnaan k'apan dos miljö narr heeta dubpi jaaubaawai, chadcha mak'ʌʌn heeta dubp'öbaadëjim hanaabá. Mag mepeen k'aigbam pöm k'ũsnaan hee dubp'öbaadeewai sĩi parhooba k'ap'ig p'öbaadëwi hit'urmʌg hʌ̃rmua t'ʌrrdö hee dʌrbagk'a sĩi dö hee jogaa k'ëchdubjim haajem.
14 Mag hoobaawai hajap jãp'ierrwi chi t'ʌa narr k'ʌʌn parhooba k'ap'ig p'öbaadëjierram hanʌm, hõrag jawaan. Mag wëtwi p'öbör heejã jaauwi maimua p'öbör higaau di hãhãbdö nʌnʌidʌm heem k'ʌʌnagjã t'umwe jaaumajierram haajem. Hamachig mag jaaumaawai hag bʌ̈rre hõrau haar hoon weetjeejim hanʌm. 15 Mag wëtwia Jesús haar barimawia hooimaawai, chi woun mag dösãt dʌ̈i sĩerr k'ajũa wajap'a jũawia maach k'ĩir hich mʌg jup hoo sim hooimajierram hanaabá, sĩi magʌm bën k'aigbam pöm mor hee chuk'u sĩerrjö, monak'a. Mag hoowai hõor dauderraa naajim hanʌm. 16 Mamʌ mag hamach daúacha Jesuu mag woun bën chugpaapʌ̈iwia chi k'ũsnaanjã lökiewi dö hee jogaa k'ëchtarr horr k'ʌʌnau jũrr deeum k'ʌʌnag nem hĩgk'amajierram haajem. 17 Chi hag perás joobaajerr k'ʌʌnau mag hũrbaawai Jesuug jajaau haajeejim hanʌm, hamach durrmua chawag mamk'ĩir. 18 Mag hich jʌrbaadeewai, deeu maag hawi, hich bëetarr boteeg mawi hag hee waaidʌbaadëjim haajem. Mag hi mam hoobaa mag chi dösãt bën wai sĩerrau hich harrmk'ĩir hirig jëeujim hanaabá. 19 Pari Jesuu hich dʌ̈i harrbajim haajem. Sĩi hirig warag, —Pʌch diig mawia pʌch k'odnaanag jaaubamí hajim hanʌm, jãga Hẽwandamau hʌ̈u pʌ dau hee haug k'augwia pʌ monaaubar. 20 Jesuu hichig magbaawai chadcha hi hipierr mawia Decápolis durr p'öbör nʌnʌidʌm hee hõrag jaaumajim hanʌm, Jesuu hi dau haug k'augwi hʌ̈u hi bën chugpaatarr. Mag jaaumam hũrwi t'umaam k'ʌʌnta jʌ̃gderraa naajim haajem.
Jairo k'a maimua hʌʌi hãbmua Jesús k'ajũa gaaipai pʌrtarr
(Mt 9:18-26; Lc 8:40-56)
21 Mag chadcha Jesús deeu Gadaramua dʌrbawia, t'oom higar nacha hich sĩerr haar barbaimaawai, hõor pöm hi bigaau p'ʌʌrbaadëjim hanʌm. Magbaawai pöd durragjã maba, hich haigpai dö higaau sĩsijim haajem. 22 Mag hõor pöm p'ẽp'ẽeuk'am hee, woun hãb Jairo ha t'ʌ̃r sim hi haig bëejim haajem. Mag jöoi judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg chi pörnaan t'ʌnʌm heem hajim haajem. Mag bëewia, Jesús bʌ̈k'ʌrr p'õbk'achëwia, 23 chaigpamamua, —Mʌ k'aan parba jã heemuapai k'ërʌmta hoo pʌajim, mʌ di haar marraugui hajim hanʌm. Mua k'ap'ʌ chirʌm, puata mʌ k'a jua pʌrmʌn hʌ̈u hi peerdʌ haujugui hajim hanʌm hich Jairoou.
24 Mag Jairoou hich di haar hëeurrbaicheewai Jesús chadcha hi dʌ̈i majim haajem. Mag hi mam dʌ̈i hĩchab hõor pöm hi hẽudee p'ẽeudʌ wëtmajim hanaabá. 25 Mag hõor k'apan pos wëtum hee hʌʌi hãb sĩejim haajem, doce años sĩi p'õmieu bar sim. 26 Mag k'itʌmʌn wajap hʌʌi dau haug waaujeejim hanʌm, doctornaanag hich monaaupiju hẽk'a nʌmjã pödba haawai. Parii bënhë gaai hich p'atk'ondam wai k'ërarr t'um gastaapʌ̈itarrjã bʌ̃ʌrjã monaauba, waragta heeg pamaa hajim hanaabá. 27 Hich mag hʌʌyau hũr hat'ajim hanʌm, Jesuu hõor mor masim k'ʌʌn monaau nʌrrʌm. Hichdëu mag hũrbaawai hi haar hõor pos t'ʌnʌm hee t'et p'ẽeudʌ mawia hëugarmua meraa hi k'ajũa gaaipai sĩi pʌrimajim hanaabá. 28 Hirua mag meraa pʌrimatarran, hich hödegpai, “Sĩi mua hi k'ajũadam gaai pʌrbarmuapai mʌ monaau hʌisiju” ha k'ĩirjuwiata mag pʌrimajim hanaabá. 29 Mag chadcha hirua Jesús k'ajũa gaai pʌrbarm bʌ̈rre chi p'õmie mag t'ʌnarrjã warre t'ʌbabaadee warre hich mag monaau sĩsijim hanʌm. Magbaa hʌʌyau hĩchab warre hich k'a jʌʌubaadëmjã k'aug hat'ajim hanaabá. 30 Mamʌ hĩchab mag hich gaai pʌrbaichëm bʌ̈rre Jesuu k'aug hat'ajim hanʌm, Hẽwandam juapá hich gaai simua hʌʌi hãb monaaubapʌ̈im. Magbaa Jesuu mag hõor pos t'ʌnʌmʌg heerpanaa, —¿K'aíuta mʌ k'ajũa gaai pʌrbaichëma? hajim hanʌm.
31 Magbaawai jũrr hich k'apeenaupai hirig, —¿Jãga mag k'aíuta mʌ gaai pʌrbaichë haju? Pua hoobahab, hõor k'apan pʌch haig p'ẽp'ẽeuk'am. Mag nʌmʌ mag “K'aíuta mʌ gaai pʌrbaichë” ha sĩeb hajim hanʌm hirig.
32 Mamʌ mag jëeu buburrk'amjã ni hãbmuajã hichig jaauba haawai hich bigaau hõor nʌm k'ʌʌnagta hoop'ʌʌrdʌdʌ haajeejim hanʌm, mag hich k'ajũa gaai pʌrchëtarr hook'aawai. 33 Mamʌ mag meraa hi gaai pʌrtarrta hich k'aug hat'aawai jãp'ierr nʌm hiek'au sĩi k'a duui Jesús haig bëewia hi k'ĩirp'ee kanieu p'õbk'abaichëjim hanaabá. Magwi chadcha meerba jaaujim hanʌm, mag hichdëu hi k'ajũa gaai pʌrtarr. 34 Mag hichig meerba jaaubaawai Jesuu hirig, —Mua pʌch monaauju k'ap'ʌ mʌ gaai pʌrchëtarr gaaimua, hʌ̈u pʌ monaauwi peerdʌjã peerdʌ hʌisimgui hajim hanʌm. Ya pʌ monak'a hʌisiewai pʌch diig maju haai hʌmgui hajim hanʌm hirig.
35 Jesús hagt'a mag hiek'a dʌnʌm hee, mag judionaan Hẽwandam hiek jaaujem degam chi pör Jairo hanʌm di haarmua hõor bëewi hirig, —Kakë, ya haaunaanaujã pöd hãwatba habarm; hidëu Maestro sĩubá hajierram hanʌm hirig. Ya par maach haar hi mabajup hajierram hanʌm.
36 Pari Jesuu hamau mag jaaubaichëmjã hasekasba, chi Jairoogta, —Hoob k'ĩirjum; sĩi mag k'ãai warag pʌch chaai hoo wai chitaju k'ĩirjugta wai chirsí hajim hanʌm hirig.
37 Maimua ya warag Jairo dʌ̈i hi di haar mam harr haawai hich mam dʌ̈i hõor k'apan harrbajim haajem. Hãba hich dʌ̈i harrtarr k'ʌʌnan Pedro dʌ̈i Santiago hajim haajem, maimua Juan; mak'ʌʌn t'ãrjuppai harrjim haajem hich dʌ̈i. 38 Mag wëtwia di haar barimawia hooimaawai Jairo deg sĩi bĩep sereu t'ʌnʌm dʌ̈i hõor p'ogdʌ t'ʌnʌmjö t'ʌnʌm hee jũrram k'ʌʌnau hʌ̃apëpërk'amta hũrimajierram haajem. 39 Magbaa hich Jesuu hierr mag ham sereu t'ʌnʌm haar dubwia hamag, —¿K'ant'eeta mag hatcha sereu t'ʌnʌ́ma? hajim hanʌm. Hoob bĩemiet. Chaai meeba sĩi k'ãi k'ërʌm k'abahab hajim hanʌm hamag.
40 Mamʌ Jesuu mag chaai meeba sĩita k'ãi sim habaawai haig narr k'ʌʌnau warag hi wau hiek'a naajim hanaabá. Mamʌ hich gaai hiuk'a nʌmjã ham hiek hasekasba, warag t'umaam k'ʌʌnag dawag höbërpi jaauwi, chi binaandam dënnaan maimua hich k'apeen t'ãrjup hich dʌ̈i p'ë harrtarr k'ʌʌnpaita hich dʌ̈i hierrag dubpijim haajem. 41 Mag chi binaandam haar dubwi, hi juadam gaai pʌr haunaa hirig, —Talita, kum hajim hanʌm. (Mag sim haiguin maach meúan, “Hʌʌik'aardam, p'iidʌbaad” ha simʌu.)
42 Magbarm bʌ̈rre chadcha p'iidʌwia hõor dak'ĩir monak'a dʌr nʌnʌʌu k'abaadëjim hanaabá. Mag hoobaawai chi dënnaan maimua hich Jesús k'apeenpa warre dauderraa nʌisijim hanʌm. Hich mag chi daupeerdam Jesuu p'iriu hautarr, doce años sĩejim haajem. 43 Mag p'iriu hauwi chi chaairag t'achdam deepi jaaujim hanʌm, k'ömk'ĩir. Mamʌ mag daupeerdam hichdëu p'iriu hautarr chan bʌ̃ʌrjã haig narr k'ʌʌnag jaaupibajim haajem.