4
Wounau nemjĩir dau p'öt'urtarr hag nem hĩgk'aa
(Mt 13:1-9; Lc 8:4-8)
Deeu hũmaai Jesuu Galilea t'ʌrrdö higaau Hẽwandam hiek hõrag jaaubaadëjim haajem. Mag hirua jaau sim hũurwai, sĩi hõor pöoma hich bigaau pos p'ʌʌrbaadeewai, haig bote sĩerr hee waaidʌwia, dö jãrraapai hoo jöisijim haajem, jũrr mammua jawaag. Magbaawai hõor pöm mag t'ʌnarrau durrpaimuata hi hiek hũr naajim haajem. Mag mos higaau hõor pos t'ʌnʌmʌg ejemplodampa jaaumamua, —Mua pãrag nem hĩgk'aadam jaauk'im; wajap'a mʌ hiek hũrbat hajim hanʌm.
Maimua magjim haajem:
—Biek hãb, woun hãb trigo dau p'öon majimgui hajim hanʌm. Mag mawi chi nemjĩir dau hirua p'ötarr, hãaurag bʌ̈ diichjem hee burrjim haajem. Magbaa nemchaain bëewia sĩi t'umaa k'ök'ʌʌipʌ̈ijim haajem. Maimua hãaur k'ʌʌn sĩi mokpör jojoodög heeta burrjim haajem, hajappai jẽb chuk'u sĩerr hee. Mak'ʌʌnan chi t'arrp'ëen hʌ̈u jöpcha t'arrp'ëjim haajem. Mamʌ mag durrk'u hʌ̃rʌʌ sim hiek'au pöd hierr k'aar jẽrk'aba hʌ̃rʌʌta k'aark'a k'ëk'ëd harr haawai, hed pechag wʌʌbaadeeu, sĩi hë nanauk haadëmua p'uabaadëjim haajem. Maigmua hĩchab tagam p'ötarr, miudö harr hee burrwia, chi miiuta nemjĩir k'ãaijã bãau k'ap'í bãauwi, sĩi chi nemjĩirdam hichdëuta pör pʌrëu hich magpai dau hap'ʌʌ nʌisijim haajem, sirp'ʌg hee hag gaai jopjã jopba. Mamʌ tagam hʌ̈u jẽb wajaug hee burrtarran wajaug höbërwia hʌ̈u nem hajaug sĩi p'ur jopjim haajem, nem bich dapag maimuajã bich t'ʌʌ, maimua pogk'a bich daii; mamʌ mag sĩsidʌm chan bʌ̃ʌrjã chi vano chuk'u.
Mag hĩgk'a höbaadeewai haig hich hiek hũr narr k'ʌʌnag, ’Keena, jʌ̃g hʌ̃rʌʌnaa chamʌg nem hĩgk'aadam mua jaaubarm wajap'a hũrbat hajim hanʌm hamag.
K'ant'ee ejemploouta Jesuu mag nem jaaujeejĩ
(Mt 13:10-23; Lc 8:9-15)
10 Mag Jesús haig hõor pos t'ʌnaawia ya hõor jigdʌdʌ k'abaadëm hee, hõordam hagt'a hi dak'apai hi k'apeen dʌ̈i hãba hohoodö narr k'ʌʌnau k'ap haag hirig jëeujierram haajem:
—Ma chaig pua nem hĩgk'aadam jaau sĩerrau ¿k'ani jaau simma? Marag jaaubá hajierram hanʌm, wajapcha k'ap'ʌ haag hit'ee.
11 Magbaa Jesuu hamag magjim haajem:
—Pãrau k'augam k'õsi hũr naawai mʌchdëun warre pãrag k'ap'ʌ hapi chirʌm, jãgata Hẽwandam hõor t'ãar hee sĩeicheejẽ. Pari har hi hiek bʌ̃ʌrpaijã hʌ̈k'abam k'ʌʌnag sĩi nem hĩgk'a nʌmuapaita jaaujemgui hajim hanʌm, 12 maagwai mag sĩi k'ajap'am nem hĩgk'aadamjöpai hũurwai par hamau hamach jʌ̃gʌucha hũrnaa hamach dak'ĩir nem wau nʌm hoo nʌmjã hoobamjö hamk'ĩir; mag nʌm gaaimua Hẽwandamagjã hamach k'aibag chugpaapi jëeuba haawai Hẽwandamau ham k'aibagjã chugpaaba hamk'ĩir.
13 Maimua hamag, ’¿Mʌg nem hĩgk'aadam merag chuk'u k'itʌmjã pãrau k'augbata nʌ? hajim hanʌm. Mʌg p'it'ur k'aba simjã k'augba nʌm chan magan deeum nem jaauk'iinjã ¿pãrau jãga k'augjuma? hajim hanʌm. 14 Cha mua nem hĩgk'aadam pãrag jaaubarmʌn mʌga simgui hajim hanʌm: Chi nemjĩir dau p'ö nʌrrarr woun, woun hãb Hẽwandam hiek hõor hee jaau nʌrrʌmjöta sim. 15 Maagwai mag chi nemjĩir dau hõor bʌ̈ diichjem hee burrtarr, sĩi har Hẽwandam hiek jaau nʌm hũurjem k'ʌʌnta jaau simgui hajim hanʌm. Mag hũrnaa bʌchk'un k'augtarrdam meperau bëewia pör heem warre k'ĩir hak'oopibapäaiwai hũrba harrjöo t'ʌba nʌmgui hajim hanʌm. 16 Maagwai hãaur k'ʌʌn, chi nemjĩir dau har mokpör jojoodög hee burrtarrjöta naabahab hajim hanʌm. Hẽwandam hiek hõrau jaau nʌm hamach jʌ̃gʌucha hũurwai warrpemʌn hamau k'õchag hʌ̈k'a nʌm. 17 Pari mag chi nemjĩir wajap k'aar k'aba harrjö hagt'a Hẽwandam hiek gaai hubʌ k'aba naawai, mag Hẽwandam hiek hamachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaimua hamach p'it'urg haunaa, bigaaum k'ʌʌnaujã hamach dʌ̈i k'aigbajujö haadeewai, sĩi warag hagʌg hoobamjö höbërwi weetjemgui hajim haajem. 18 Maagwai hãaur k'ʌʌn sĩi nemjĩir dau miudö harr hee burrtarrjöta nʌmgui hajim hanʌm. Hamau hĩchab Hẽwandam hiek hũrm k'õsi hũr nʌm, 19 pari hãsie deeu hewag k'ĩirjuajerram. Ham k'ĩirjugan hãba riknaan k'ajuuta k'ĩirju sĩsidʌm, nem t'um paraa haag. Mag k'ĩirju sĩsidʌm gaaimuata hĩchab, mag nemjĩir sirp'ʌg hee haadeewai sĩi dau hap'ʌʌ chëba nʌisierrjö, Hẽwandam hiekjã t'ãraucha hʌ̈k'awi hi hit'ee nem wajap'a wawaagjã serbiiba t'ʌnaabahab hajim hanʌm. 20 Pari hãaur k'ʌʌn t'ʌnʌmgui hajim hanʌm, har Hẽwandam hiek t'ãraucha hʌ̈k'awi, hi dau na hagchanaa, nem wajap'a waaujem k'ʌʌn. Magʌm k'ʌʌnau har Hẽwandamau nem wajap'a waupi jaauwaijã nem par daúa hooba haajem. Mag waum k'õsi wau naawai hamachdëu nem wauju hayagpierr waaujem: hãaur k'ʌʌnau nemjĩir chi chëmiejö dʌ̈rrcha, hãaur k'ʌʌnau hagpierrpai, maimua hãaur k'ʌʌnau bʌchk'unpai. Mamʌ t'umaam k'ʌʌnau hichiita hichdëu k'õsimjö haajem ha jaaumajim haajem.
Lámpara nem hĩgk'aa
(Lc 8:16-18)
21 Mag jaautarr k'ur hamag magjim haajem: ’Pãrau hoowai, ¿k'aíu hõtdau paanaa sĩi bat'ẽe heegar wa nem bʌ̈ hee k'ãijã hausĩiujẽ? Hõrau mag hausĩuba haajemgui hajim hanʌm. Hõtdaun paanaa dau garta hausĩiujemgui hajim hanʌm, dau hararaa hoog. 22 Hich jãgta sĩebahab hajim hanʌm hagjö Hẽwandam hiekjã. Hĩswe chan hõrau hagt'a wajappai k'augba nʌm, jãga Hẽwandamau hõor peerdʌ hauju. Mamʌ jãg hõt bʌ̈ʌg nem hoowai dawaa hoojemjö, mʌg hatagta hamau wajapcha k'ap'ʌ nʌisijugui hajim hanʌm. Chi mag k'augba nʌm k'ʌʌnan hagt'a k'ĩchag hee nem hoo nʌmjöta nʌmgui hajim hanʌm, bʌ̃ʌrjã k'augba.
23 Magwi hich Jesuupai, ’Jʌ̃g hʌ̃rʌʌnaa cha mua jaau chirʌmjö habat hajim hanʌm hamag. 24 Maimua magjim haajem: Pãrau mua nem jaau chirʌmta pãach t'ãraucha hʌ̈k'am k'õsinaa, pör hee haunaa warag k'augam k'õsi hamʌn, hich Hẽwandamau hagjö pãar pör höp'ër hapiju, hich hiek hajapcha k'ap'ʌ hamk'ĩir. 25 Har chi t'ãar honee hũrm k'õsi hũr nʌm k'ʌʌnag Hẽwandamau warag k'ĩirjug deejugui hajim hanʌm, hich hiek k'apcha hamk'ĩir. Mamʌ har hũrmap'apai hũr nʌm k'ʌʌn k'ĩirjug heemʌn, cha mua jaau chirʌmjö deeu hich hiek sĩepiba, k'echeu haumajugui ha jaaumajim haajem.
Nemjĩir dau bãaumam hag nem hĩgk'aa
26 Mag jajawagmamua hĩchab hich Jesuupai, ’Pãrag deeum ejemplodam jaauk'imgui hajim hanʌm, jãga haajẽ hõrau mag mʌ hiek hʌ̈k'am k'õsi hʌ̈k'awi hamach t'ãar hee haauwai. Mag mʌ hiek hamach t'ãar hee hau nʌmʌn, woun hãbmua nemjĩir daudam jĩir sĩubarmjöta simgui hajim hanʌm. 27 Mag jĩir sĩubaawai t'arrp'ëwia hedaram magwe bãau hëhëek'am. Mamʌ mag bãau hëhëek'am chan chi jĩirtarraujã bʌ̃ʌrjã k'augba sim, jãga mag hich happai bãaumamua hʌ̃gt'aa papagmá. 28 Maan mag simʌn, ya jẽb hee sĩewai chi jẽbëuta hich happaimua mag bãaupi sim k'abahab. Nacha t'arrp'ëwi bãau sim, maimua dʌ̈rrcha haadeewai bi p'ũp'ũid haadëwi hũhũi jöisim. 29 Maimua mag t'ʌnʌʌ hawi ya p'ur haadëm. Mag p'ur haadeewai t'umaam k'ʌʌnau ya k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, t'ʌʌju haai haadëm. Magbaawai t'ʌʌwi deg paa t'ʌnʌʌujem. Hich hagjöta simgui hajim hanʌm hĩchab mʌ hiekjã: Hõrau k'augmampierr bãbãwagmamjöta sim, warag hich Hẽwandamau k'õsimjö wënʌrraa k'ap'ʌ paauk'amaawai.
Nemjĩir mostaza dau hag nem hĩgk'aa
(Mt 13:31-32; Lc 13:18-19)
30 Jesuu mag jaaumamua, ’¿Pãrau k'ap'ʌ nʌ, jãga sim habarí Hẽwandam hiek mua jaau chitʌm, maimua k'anjöta sim ha mua pãrag jaaubark'iin? hajim hanʌm. 31 Mʌg mua jaau chitʌm hiek'an, mostaza daudam woun hãbmua hich dik'u gaau jĩir sĩubarmjöta simgui hajim hanʌm. Hichta nemjĩir daudam t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã bʌ̃rʌʌcha k'itʌm. 32 Pari mag bʌ̃rʌʌ k'itʌmta jẽb hee jĩir k'ërbarmʌn sĩi pabʌ̈ pöm hãdëe bãaujem. Magbaawai nemchaain bëewi chi piu gaai hamach di hëeujem. Hich hagjöta simgui hajim hanʌm hĩchab mʌg Hẽwandam hiek mua pãrag jaau chitʌmjã: Mʌʌgwaiwe chan k'apan k'abata hʌ̈k'a durrum; pari mag durrumuata warag nem pöm haaidʌbapäaiwai hõor k'apank'am k'ʌʌnauta hʌ̈k'aju ha jaaumajim haajem.
Jãgwi ejemplo jaaumamuata Jesuu nem jaaujeejim haajẽ
(Mt 13:34-35)
33 Mag ejemplodampa jaaumamuata Hẽwandamau maach peerdʌ haaujem hiek Jesuu jaaujeejim haajem, magʌm gaaimua wajapcha k'ap hamk'ĩir. 34 Mamʌ ejemplo chuk chan mag hõor pöm wëjömʌg bʌ̃ʌrjã nem jaauba haajeejim hanaabá. Mag ejemplodamaupa nem jaaumatarrta hich k'apeen dʌ̈i hamach happai haadeewain deeu wajap'a hamag jaaujeejim haajem, wajapcha k'ap hamk'ĩir.
Jesuu p'ũ dʌ̈i p'ũas t'umbapitarr
(Mt 8:23-27; Lc 8:22-25)
35 Hich hag hedpai ya k'eeuraa haadëm hee, Jesuu hich k'apeenag, —Wëttarrau hajim haajem, dö k'ĩijãr t'ʌrrdö higaau.
36 Maimua chadcha hõor haig narr k'ʌʌn p'ëpʌawi, ya hich Jesús bote hee waaidʌwia hoo wëjorr haawai, chi k'apeenau hi joo harrjim haajem. Mag ham wëtum dʌ̈i deeum bote haig narrjã hagjö ham dʌ̈i wëtjim haajem. 37 Mag ham döjãrr paauk'a p'öbaaderr hagt'a pöm k'aba nʌm hee, p'ũ t'eeg wëbaadëmua sĩi p'ũasdau baupa jöisijim hanʌm. Mag p'ũas baupa haadëmua bote hee p'ũasdau sog bëbëek'amua ya chi boteeu hãwatbajujö hierrpamaa hajim hanaabá. 38 Mamʌ mag nʌm hee hich Jesús bote k'ua pörk'au gaai sĩiuba k'ãi jörrajim haajem. Magbaawai hi k'apeenau jãp'ierr nʌm hiek'au hi p'iriupʌ̈iwia hirig, —¡Maestro, p'iidʌbá! Pua chan mʌg maach k'öomamjã k'augbahab hajim hanʌm hirig.
39 Magbaa Jesús p'iidʌwia mag p'ũ t'eeg t'ʌnʌmʌg meeurrau sĩunaa hĩchab p'ũas meeuk'a t'ʌnʌmʌgjã “T'umbabaad” habaawai, warre döjã meuu sĩsijim hanaabá. 40 Magwi hich k'apeenagta, —¿K'an jãgwi pãar jãg hatcha jãp'ierr nʌma? ¿Pãrau mʌ mʌg pãach dʌ̈i mʌ chitʌmjã k'augbata nʌ hajim hanʌm, jãgcha jãp'ierraag?
41 Jesuu hamach dak'ĩir mag p'ũas dʌ̈i p'ũpa meeuk'a t'ʌnarr t'umba hat'am hoowia dauderraa nʌm hiek'au, “Keena, ¿mʌʌn k'anim wounta jãg p'ũujã p'ũas dʌ̈imua hi hipierraa nʌma?” ha jëjëeu haajeejim hanaabá hamach wir haigpai.