3
Woun hãb jua jʌsar k'itarr
(Mt 12:9-14; Lc 6:6-11)
Biek hãb deeu jua hʌ̃ʌijem hed Jesús mawi Judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg dubimajim haajem. Maig woun hãb hooimajim hanʌm t'oom juadam jʌsar k'itʌm. Maig naajim haajem hĩchab fariseonaan, Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌatarr wajapcha hʌʌrk'aajem k'ʌʌn. Mak'ʌʌnau Jesuug bʌ̃ʌrjã dau t'õba naajim hanʌm, hamach dak'ĩir Jesuu jua hʌ̃ʌijem hed mag woun monaaubapäaiwai hirig, “Jãgan pua chan jua hʌ̃ʌijem hedjã hʌʌrk'abata chirab” ha hiek'aag, mag nʌm dʌ̈i hĩchab magʌm gaaimua t'et'em k'ʌʌnagjã hi k'aibag waupi jawaag. Mamʌ Jesuu hamau mag k'ĩirju nʌm k'ap'ʌ sĩerr haawai warag chi jua jʌsar k'itʌmʌgta, —P'iidʌwia dayag pidú, maimua mau hõor jãrr dʌnʌʌubaichë hajim hanʌm.
Magnaa jũrr chi fariseonaanagta, —Pãrau hoowai ¿k'an nemta maadëu wauju haai nʌ hajim hanʌm, jua hʌ̃ʌijem hed? ¿Hõordam dʌ̈i hajap'a haju wa hõor k'aibag wauju? ¿Hõor peerdʌ hauju, wa hõor t'õoju? ¿K'ani hʌ̈ucha sĩ? ha jëeujim hanʌm hamag.
Mamʌ hamachig mag jëeutarr ni hãbmuajã bʌ̃ʌrjã hi hiek hʌ̈k'abajierram hanaabá. Mag ni hãbmuajã hich hiek hʌ̈k'aba habaawai hamag k'ĩir masi heerpanaa warag hök'ĩirjuu haadëjim hanʌm, hichdëu hoowai hamau bʌ̃ʌrjã wir haig hamach k'apeen dau hee haug k'augba nʌm hoowia. Magwia chi jua jʌsar k'itʌmʌgta, —Dayag jua hʌabá hajim hanʌm.
Mag chadcha hi hipierr hʌ̃gt'aag jua hʌabaawai warre jua monakk'a sĩsijim hanaabá. Mag chi fariseonaanau hamach dak'ĩir mag woundam monaaubapʌ̈im hoobaawai k'ĩir machgau warag hamachta daau paauk'abaadëjierram haajem. Maimua rey Herodes higarm k'ʌʌn chi t'et'emnaan dʌ̈i hãba biirdʌwia, “Jãga hak'iin maadëu jãg Jesús pʌr hauwia t'õopʌ̈ik'amgui” ha k'ĩirju nʌisijim hanaabá.
Jesuu Galilea t'ʌrrdö higaau hõor pöm monaaupʌ̈itarr
Maigmua Jesuu hich k'apeen hich dʌ̈i p'ë harrjim haajem, hich hag Galilea heepai t'ʌrrdö pöoma simʌg. Mag hi mam dʌ̈i hõor k'apaana Galileapien Judeapienpa wëtjim haajem. Jesuu mag hõor mor masim k'ʌʌn monaau nʌrrʌm ha hũrp'öbaadeewai hõor pöoma hi haig bëe t'ʌnʌisijim hanaabá: Jerusalenpien, p'öbör Idumea hanʌm haram k'ʌʌn, döjã Jordán hanʌm hee hedau höbeerjem garm k'ʌʌn, maimua p'öbör Sidón hanʌm dʌ̈i Tiro dak'a p'öbördam nʌnʌidʌm heem k'ʌʌnpa bëejierram haajem. Mag hõor pöm bëe t'ʌnaawaita Jesuu hich k'apeenag ya hag nawe jaau wai sĩejim haajem, sĩi hich hit'ee bote k'ĩir k'aug wai naamk'ĩir, hatcha hõor pöm haadeewai t'et hich p'ẽeut'ʌ haum hugua hag hee waaidʌag. 10 Hich mag hed Jesuu hõor pöoma monaauk'apʌ̈ijim haajem. Mag hõor pöm monaaumam hamach daúa hoo narr haawaita warag jũrram k'ʌʌnau hi gaai juaucha pʌrchëm hiigjeejim hanaabá, hamachjã monaaumk'ĩir.
11 Mag hõor pöm wëjöm hee naajim haajem hĩchab, mor hee t'õt'õrrsöm bën paraa sĩsidʌm k'ʌʌn. Magʌm k'ʌʌnau Jesús hoowai warag haig bëenaa, hi k'ĩirp'ee kanieu p'õbk'anaa wiwiuk'amuata, “Pʌʌn chadcha Hẽwandam Hiewaau” haajeejim hanʌm. 12 Mamʌ Jesuu chi mepeenag meeurrau sĩiujeejim hanaabá, t'umaam k'ʌʌn jʌ̃gdaar mag hich jaau wënʌrram hugua.
Jesuu hich dʌ̈i hogdʌba wënʌrramk'ĩir doce jʌr hautarr
(Mt 10:1-4; Lc 6:12-16)
13 Mag Jesuu hõor pöm monaau nʌrrarr k'ur durrsĩ gaai waaidʌwia hich dʌ̈i wënʌrrarr k'ʌʌn heem hichdëu k'õsim k'ʌʌn hich haig t'ʌ̃rk'a haujim haajem. 14 Mag hich haig t'ʌ̃rk'a hauwia mag hõor k'apan hich dʌ̈i wënʌrrʌm k'ʌʌn heem hichdëucha doce jʌr haujim haajem, hich hiek hõor hee jaau wënʌrramk'ĩir pʌ̈yaag. Hich mak'ʌʌnta hich hiek jaaujem k'ʌʌnk'a t'ʌ̃rjim haajem, apostolnaan. 15 Maimua mag doce jʌr hautarr k'ʌʌnag hĩchab hich jua t'eegjã deejim haajem, hich dënjö hõor mor masim k'ʌʌn monaaunaa mor hee mepeer k'aigbam sĩsidʌmpa jʌr wërpmamk'ĩir. 16 Mag hichdëu doce jʌr hautarr k'ʌʌn t'ʌ̃r, mʌk'ʌʌn hajim:
Simón, (hichpai Jesuu Pedro ha t'ʌ̃rjim);
17 Santiago, jöoi Zebedeo hiewaa, (hichpai hĩchab Jacobo haajeejim);
Juan, hagjö jöoi Zebedeo hiewaa, chi Santiago heeum; (Mak'ʌʌn Santiago Juan dʌ̈ita hamach numwe Jesuu “Boanerges” ha t'ʌ̃rjim haajem, ham hibʌʌr wau t'ʌ̃r; mag “Boanerges” ha sim haiguin, k'õrg pagt'ʌmjö sĩerrjëem ha simʌu.)
Maimua mag tag
18 Andrés,
Felipe,
Bartolomé,
Mateo, (hichpai Leví ha t'ʌ̃r sĩejim);
Tomás,
Santiago, chi Alfeo hiewaa, (hichpai hagjö Jacobo ha t'ʌ̃r sĩejim);
Tadeo, (hichpai Judas hanaa Lebeo haajeejim);
Simón chi Cananista, maimua
19 Judas Iscariote, (hich maguata hewag pawi t'et'em k'ʌʌnag Jesús pʌr deeju hajima, hi t'õomk'ĩir).
Mag hich k'apeen hich dʌ̈icha hogdʌba wënʌrraju k'ʌʌn jʌrk'a hauwi degag bëejierram haajem.
Hõor hiek meperauta Jesuug juapá dee sĩejim haajem
(Mt 12:22-32; Lc 11:14-23; 12:10)
20 Mag bëewi hõrau hi deg pabaichëm k'aug hat'aawai hi haig hõor pöoma biirdʌbaadëjim haajem. Mag hõor pöm bëe t'ʌnaawai bʌ̃ʌrjã jua par k'abam gaaimua Jesujã t'ach k'öba ni hi k'apeenjã pöd t'ach k'öba naajim haajem. 21 Jesús haar mag hõor pöm jũrr p'ẽp'ẽeuk'am gaaimua pöd t'achjã k'öba sim ha hũr hat'aawai chi k'odnaanau hi hawaan wëtjierram haajem, lökiebaadeewaita mag t'achjã k'öba simpii hawia.
22 Mag nʌm dʌ̈i hĩchab Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌatarr jawaag chi machnaan Jerusalén p'öbör heemua bëetarr k'ʌʌnaujã hi higwia, “Jãan dösãtnaan pör Beelzebú haajem dʌ̈i k'apeerk'a sĩewai hag juapaauta jãg hõor mor heem mepeenjã dau daau jʌrk'ʌʌi nʌrrabahab” hanaajim haajem.
23 Mamʌ ham mag hiek'a nʌm hich Jesuu k'ap'ʌ sĩerr haawai warag hich haig ham t'ʌ̃rk'a hauwi hamag, —Mua pãrag jëeu hook'imgui hajim hanʌm: ¿Pãrau k'ĩirjuawai meperau hichdëupai wir haig hichjöm k'ʌʌn dawag jʌrk'ʌʌiju k'ai? Meperau chan bën k'aigbam chawag jʌrba haajemgui hajim hanʌm. 24 Gobiernoou k'ãijã hõor pöm hich higar t'ʌnʌm jãrrcha t'öonaa hamach wir haigpai wërbʌpik'iin, hamach wir haigpai höbapäaiwai mag gobierno hich mag nem jua t'eeg sĩerrabaju. 25 Wa magbam k'ai, woun hãb hich chaain dʌ̈ipai meeuk'awi hamach wir haigpai wërbʌk'iin, warag haaidʌju. 26 Hich hagjöta simgui hajim hanʌm, mepeerjã. Meperau wir haig hamach heepai juurhi p'iriupʌ̈ik'iin, magan warre hamach höpʌ̈ijuuta hẽk'a p'öbaadëm.
27 Magnaa hamag, ’Pãadë mʌ sëu hawi wajap'a k'ĩirjubat hajim hanʌm. ¿K'aíu mʌg nʌm haig sĩi hãb jierrnem wajap'am dʌ̈i hich di t'ʌa sim haig dubwi hi nem jĩgk'aju k'ai? Sĩi k'apanaam k'ʌʌnau wa hi k'ãai hʌ̃rʌʌcharamua hi hibʌʌr hauwi k'abam chan pöd hi nem jĩgk'abam. Hich hagjöta sĩebahab hajim hanʌm, mepeerjã. Mʌ hi k'ãai jua t'eeg k'aba chirak'iin, muajã pöd hõor mor heem mepeen jãg dau daau jʌr wërpbajugui hajim hanʌm.
28 Mag hiek'amamua hich Jesuupai hamag magjim haajem: ’Pãadë pãach jʌ̃gʌucha wajap'a hũrbat cha mua jawaagpam: Hẽwandamaun chadcha hõor k'aibag t'umaa chugpaaju, ham parhoob hiek'amarrpa t'um. 29 Mamʌ pekau hãb sim, maan mua Hẽwandam Hak'aar jua t'eegau nem wau chitʌm hoo nʌmta warag mepeer gaai t'ʌ nʌmʌu. Mag pekau chan Hẽwandamau bʌ̃ʌrjã perdonaabamgui hajim hanʌm, hi Hak'aar higwiata mag hiek'a naawai. Magua Hẽwandam Hak'aar higwiata mag k'aigba hiek'amʌn, mag wounan Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr pöomata hich mag chirsijugui hajim hanʌm, perdonaajã k'augba.
30 Jesuu hamag mag hiek'atarran, Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌarr jawaag chi machnaanau hich Jesús higwia “Jãan Beelzebú dʌ̈i k'apeerk'a sĩewaita jãg nem jua t'eeg hõor mor heem mepeenjã jʌrk'ʌʌi nʌrrʌm” ha hiek'a narr haawai hajim haajem.
Jesús heeugpeenau hamach hãd dʌ̈imua hi dʌ̈i hiek'am hig narr
(Mt 12:46-50; Lc 8:19-21)
31 Mag nʌm hee hich Jesús hãd hi heeugpeen dʌ̈i hi haig bëejierram haajem. Mamʌ sĩi hõor pöm t'ʌnʌm k'urau pöd hi haar dubba, daaugajãrpai nʌisiwia jũrr hamach garmuata dawag hi t'ʌ̃r naajim haajem. 32 Magbaawai hi haig narr k'ʌʌnau hirig, —Pʌ hãdau pʌ heeugpeen dʌ̈imua pʌ hʌ̃p'ʌʌinpa daaugajãr pʌ jʌr wënʌrrʌm, pʌ dʌ̈i hiek'aag haajem ha jaaujierram hanʌm hirig.
33 Magbaa hichdëu hamag, —¿Chijã hagá mag mʌ hãd, maimua chijã k'ʌʌn hagá mag mʌ heeugpeen? hajim hanʌm.
34 Magnaa hich bigaau hohoodö narr k'ʌʌnag heerpanaa magjim hanʌm:
—Chamʌ k'ʌʌnta mʌ hãd hanaa mʌ heeugpeenau. 35 Mʌrʌgan Hẽwandamau k'õsimjö nem wau nʌm k'ʌʌnta mʌ hãd hanaa mʌ hʌ̃p'ʌʌinau, maimua hĩchab mak'ʌʌnta mʌ k'odnaanau hajim hanʌm hamag.