2
Jesuu woun hãb k'apá jʌser k'itʌm monaautarr
(Mt 9:1-8; Lc 5:17-26)
Jesuu mag woun monaaupʌ̈itarr k'ur k'ãai k'apancha k'aba nʌm hee, p'öbör Capernaum hanʌmʌg majim haajem. Mag mawia barbaimaawai sĩi p'öbör heem k'ʌʌnau hi barbaimam k'ak'apdö jöisijim hanaabá. Mag hamachdëu hi deg pabaichëm k'aug hat'aawai haig bëe t'ʌnʌmua hõor pöm pos sĩi puertdi higaaum magwe p'ẽu t'ʌnʌisijim hanʌm. Jesuu mag pos t'ʌnʌm k'ʌʌnag Hẽwandam hiek jaau sĩejim haajem. Mag nʌm hee hõor jayapam k'ʌʌnau woun hãb k'apá jʌser k'itʌmta pa bʌʌrk'am gaai jiir haibëejierram haajem. Mag haibëewi Jesús sim haar mag woun wai dubaag hẽk'a naajim haajem; pari mag puertdi higaau hõor p'ẽu t'ʌnʌm k'urau pöd hierrag wai dubju k'aba haawai, hʌ̃gt'aa dihëu hʌ̃r waaidʌtk'awia, chi Jesús sim hʌ̃rʌʌ dihëu magar hauwi, chi pa bʌʌrk'am gaai jʌ̃gadau jʌ̃k'anaa mag chi k'apá jʌser k'itʌm heeg jiir burrpʌ̈ijierram hanaabá, Jesús sim haigcha, hamach haaunaan monaaupʌ̈iju k'ap'ʌ narr haawai. Jesuu hamau mag k'ĩirju nʌmjã k'ap'ʌ sĩerr haawai chi k'apá jʌser k'itʌmʌgta, —Pʌ pekau t'um ya mua chugpaabapʌ̈imgui hajim hanʌm.
Mamʌ mag hiek'abarm hũrwia Hẽwandam hiek jawaag hit'ee chi machnaan haig narr k'ʌʌnau hamach wir haigpai, “¿Ma chijãg wounta Hẽwandam dau na mag k'aigba hi jũur hiek'a sĩma? Hãba Hẽwandamau k'abam chan maach pekau chugpaa hauba haajem” hajierram hanʌm. Mamʌ hamau hamach hödegpai mag k'ĩirju nʌmjã Jesuu k'ap'ʌ sĩerr haawai hamag, —¿Pãrau k'ant'ee pãach hödeg jãg k'aigbata k'ĩirju nʌma? hajim hanaabá. ¿Wa mag pekau chugpaabarmjã dau daau hooba naawai pãrau k'ĩirjuawai chadcha p'it'urg chuk'u t'umaam k'ʌʌnau mag hiek'aju haai nʌm ha nʌwa? Mamʌ mua hirig, “P'iidʌwia pʌch pa bʌʌrk'am hãbamʌg p'ë hauwia petá” hak'iin, hõrau hamach daúacha hooju, hi monaau sĩsi wa monaauba k'ãijã hich mag sĩsim. Magua pãrau mʌ dënjö chan cha mua jawaagpamjö habajugui hajim hanʌm. 10 Mamʌ mʌch chi Hemk'ooi Hiewaa Hẽwandamau hich juapá deetarrau chadcha mʌg jẽb gaai hõor pekaujã chugpaaju haai chirʌm pãrag k'ap hamk'ĩir, mua pãrag hoopik'imgui hajim hanʌm.
11 Magnaa chi k'apá jʌser k'itʌmʌgta, —P'iidʌwia, pʌch put hãbamʌg juurwia, pʌch diig petá hajim hanʌm.
12 Magbaawai hag bʌ̈rre chadcha p'iidʌwia, hich wai bëetarr pa bʌʌrk'am dʌ̈i hich putpa hãbamʌg p'ë hauwia, t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir nem moná dawag höbërbaadëjim hanaabá. Mag höbërbaadëm hoowi haig narr k'ʌʌn dauderraa nʌisijim hanʌm. Mag nʌm hiek'au Hẽwandam t'ö hiek'amamua, “Hẽwandam, hag na marau bʌ̃ʌrjã mʌg nem hooba haajemta hĩsta chadcha pua marag pʌch jua t'eeg hoopibarm. Pʌchta chadcha chi jua t'ierriu Hẽwandam” hanaajim haajem, hirig jëeumamua.
Jesuu Leví hich dʌ̈i hëeurrtarr
(Mt 9:9; Lc 5:27-28)
13 Jesuu Capernaum p'öbör hee mag woun monaautarr k'ur petajim haajem deeu Galilea t'ʌrrdöog. Mag mawia hi barbaimaawai, hich haig jũrram k'ʌʌn p'ẽp'ẽeuk'amua hõor pos haadeewai, hamag Hẽwandam hiek jaaubaadëjim haajem. 14 Mag jaau sĩewi petaau jöoi hãb Alfeo hanʌm hiewaa Leví hanʌmta hooimajim hanʌm. Mag Leví Romaam gobierno dën dëbpaar jëeujem harr haawai hõrau hichig dëbpaar p'agaan bëejem hag mes bigaau päar sĩejim hanʌm. Mag hoobaimaawaita Jesuu hirig, “Mʌ dʌ̈i marrau” habaawai, p'iidʌwi, chadcha hi dʌ̈i petajim hanaabá, hi k'a hogdʌba nʌrraag.
¿K'an jãgwia Jesús pekaupan dʌ̈i t'ach k'oojeejĩ?
(Mt 9:10-13; Lc 5:29-32)
15 Biek hãb Jesús hich k'apeen dʌ̈i Leví di haig t'ach k'ö sĩejim haajem. Maig naajim haajem hĩchab hich Leví k'apeen hagjö gobierno dën dëbpaar jëeujem k'ʌʌn. Maimua hĩchab hõor k'apan hi hẽudee bëetarr haawai hamach k'aibagau t'ʌ̃rp'öok'am k'ʌʌnpa haig t'ʌnaajim haajem, Jesús dʌ̈i hãbam mes gaai t'ach k'oowai. 16 Mag hi mak'ʌʌn dʌ̈i hãba t'ach k'ö sim haig fariseonaanau Hẽwandam hiek jawaag chi machnaan dʌ̈imua chi Jesús dʌ̈i wënʌrraajerr k'ʌʌnagta jëeuchëjierram hanʌm:
—¿Jãga jãg pãar maestro sĩi dëbpaar jëeujem k'ʌʌn dʌ̈i pekau pöm sĩsidʌm k'ʌʌnpa hãba t'ach k'ö sĩ? hajierram hanʌm.
17 Mamʌ hamau mag hiek'abarm hũrwia Jesuu hamag magjim hanʌm:
—K'a monak'a nʌm k'ʌʌnau chan doctor higba haajem. Mor masim k'ʌʌnta doctor hiigjem. Mʌ chan bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u wajap'a k'it'ëem haajem k'ʌʌn jʌraanjã bëeba, mʌʌn hõor pekau pöoma k'it'ëem k'ʌʌn peerdʌ hawaanta bëejimgui hajim hanaabá, k'ĩirjug hiiur haumk'ĩir. Maguata mag ham pekau pöm nʌmjã higba, ham dʌ̈i t'ach k'ö chirabahab hajim hanʌm, hamjã Hẽwandam dënk'a hawaag.
¿K'an jãgwi Jesús k'apeen sʌrk'aba haajeejĩ?
(Mt 9:14-17; Lc 5:33-39)
18 K'ãai hãb fariseonaan higar nʌm k'ʌʌn Juan chi hõor pör choomie k'apeen dʌ̈i t'ach k'öba sʌrk'a naajim haajem. Mag nʌm hee hõrau Jesús sim haar wëtwia hirig maguimajierram hanʌm:
—Fariseonaan higar nʌm k'ʌʌn maimua Juan k'apeenjã sʌrk'a nʌmta, ¿k'an jãgwia pʌ dʌ̈i wënʌrraajem k'ʌʌnta jãg sʌrk'aba nʌ? hajierram hanʌm.
19 Magbaa Jesuu hamag magjim hanʌm:
—Pãrau hoowai, ¿chi jua pʌr sim woun honee hich hʌʌi dʌ̈i t'ach k'ö nʌmich, hirua hõor hich jua pʌr nʌm hee t'ʌ̃rtarr k'ʌʌn sĩi bëewia hök'ĩirjuu hohoodö naajẽ, sʌrk'aawai bʌ̃ʌrjã t'ach k'öba? Magba haajem. 20 Magua hich hagjö mʌ dʌ̈i wënʌrraajem k'ʌʌnjã sʌrk'aba nʌm. Ham sʌrk'ajuun, mʌg hatag mʌ ham jaaijö ham dʌ̈i chitʌm pʌr hat'am hed gayan chadau ham hamach k'ĩrauta sʌrk'awia hĩchab t'achjã k'öba nʌisip haju, gaai machgau. Mamʌ mʌʌgwaiwe chan ham sʌrk'aju k'aba nʌmgui hajim hanʌm, hagt'a mʌ ham dʌ̈i chiraawai.
21 Magnaa, ’Pãadë k'ĩirjubat hajim hanʌm. Pãraun chadcha pãach jöoinau jaaujerrjö t'ach k'öba sʌrk'a nʌm. Mamʌ pãrau jãg mua hiek hiiur jaau chirʌmjã k'õsinaa hagjö warrgarm k'ĩirjug chi jöoijã hagt'a k'õsi wënʌrrʌmʌn, magan mag k'ĩirjugan sĩi put hiiur hauwia jũrr k'ajũa jöoi gaai p'ẽek'abarmjöta sĩsim. Hãbmua k'ãijã put hiiuriu k'ajũa jöoi gaai p'ẽek'ak'iin, mag put hiiur hi pächdʌbaadëmua chi k'a sim hee t'ʌrrdʌbaadeeu warag hich warr sĩerr k'ãaijã nem wäg sĩsiju. Magua chi mʌ hiek hʌ̈k'a simua chan mʌg hiek hiiur mua jaau chitʌmjã hʌ̈k'anaa pöd hamach jöoin hijã hagjö hʌʌrk'aju k'aba simgui hajim hanʌm. 22 Wa magbam k'ai, vino hõrr hachpamk'ĩir nemhëu jöoi dën t'ũrk'a sim hee pʌbarmjöta haju: Chi vino hõrr hachpabaadeewai, chi nemhëu jöoiraa sĩewai, hãwatba jẽgdʌbaadee chi vinojã hãrbaadëm dʌ̈i chi nemhëujã ya tag serbiiba sĩsiju. Maguata vino hõrr hachpamk'ĩran, hagjö nemhëu hiiur heeta pʌajemgui hajim hanʌm hamag.
Jesuu k'an nemta jua hʌ̃ʌijem hed wauju haai sĩ ha jaautarr
(Mt 12:1-8; Lc 6:1-5)
23 K'ãai hãb jua hʌ̃ʌijem hed Jesús hich k'apeen dʌ̈i trigodö hee dich wëtumua chi k'apeenau trigo p'ierr hahaug wëtmajim haajem. 24 Mag trigo p'ierr nʌm hoowia Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌatarr wajapcha hʌʌrk'aajem k'ʌʌnau Jesuug, —Pʌdë hoobá: Jua hʌ̃i nʌm hed haawai bʌ̃ʌrjã p'idk'aju k'aba nʌmta pʌ k'apeenau jãg trigo p'ierrnaa k'ö wënʌrrʌmwai hajierram hanʌm. ¿Pua chan k'augbahab hajierram hanʌm, jãgpai p'ierr nʌmjã nem pöm heeu nʌm dʌ̈i hãba sim?
25 Magbaa jũrr Jesuu hamag magjim hanʌm:
—Mamʌ ¿k'ani mʌ k'apeenau k'aigba habar? Magan ¿pãrau chan Hẽwandam hiek p'ã sim gaai t'ʌ̃ʌrwai bʌ̃ʌrjã k'augbata haajeeb, rey David k'ak'itarrau hich k'apeen dʌ̈imua hamach jãsöo hap'öbaadee pan k'ötarr? 26 Pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, warr Abiatar p'adnaan pörk'a sim jaar David hich k'apeen dʌ̈i Haai hi jëeujem deg dubwia hag hee pan ofrendajö Hẽwandam hit'ee wai narr k'öpʌ̈itarr. Mag pan parhoobam k'ʌʌnau k'öju k'aba, hãba p'adëupaita k'öju haai sĩejim hanaabá. Mag sĩerrta hichdëujã k'öwi hich k'apeenagjã deejimgui hajim hanʌm hamag. Mamʌ mag k'ötarr paarjã Hẽwandamau ham chig habajim.
27 Jesuu hamag mag hiek'awi hichdëupai deeu hũmaai hamag magjim hanʌm:
—Jua hʌ̃ʌijem hedan, hʌ̈u hõordam jua hʌ̃i wënʌrramk'ĩirta Hẽwandamau deejim; mamʌ mag nʌm chan mag jua hʌ̃ʌijem hed sʌrk'a wënʌrrʌm gaaimuata maach hʌ̈u wënʌrrʌm hanʌm k'abam. 28 Maguata mʌch chi Hemk'ooi Hiewaa mʌg jẽb gaaijã hiek t'eeg chirʌmuata t'umaam k'ʌʌnag k'an nemta wauju haai nʌ ha jaauju haai chirʌmgui hajim hanʌm, jua hʌ̃ʌijem hed hawiajã.