10
IESU BURO EMBOBO 70 AWA BURO DA ITIRI MAMBUSERA
Amboda Iesu buro embobo seka 70 awodo kataburisira. Edo itiri giti nati berari umo mambadi dipapa ira ainda etoto etoto awodo mambusera. Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Indari jiwae buro da awa sari etira awarate buro embobo enumbae mi dada adi atera. Awasedo buro topo da sewo buro embobo itari mambudo indari sari awa dada ore. Buro da mambuwo. Nanemi ingo ititeno teta wo sheep da mei mi ambe sino da teda mambarago ewa. Gano dada ari sapoia beove edo benunu embo da sapoia de tei goru de beove. Edo ingo emboro da mambuse anumbedo embo nenei de da kiki dirise atove.
“Ingo nati embo da mando da totorise gido sewo, ‘Mamo da ewamei ari mando einda embo atima era ainda atare.’ Edo ingo awodo sawo embo ave Mamo da ewamei ari bari dipapa edo ira embo mando ainda atadira gido ewamei ari ge setesa awa be adira. Awarate embo mando ainda atera awa Mamo da ewamei ari bari dipapa ae adera awa ewamei ari ge inemi setesa awa be adi aera. Edo imo mando ainda atiroso embo mi ro indido kumbudo asase itadera da awa indido kumbudo eio ainda be awa buro embo buro ira ainda mina awa badira. Edo mando imo atesa awa dodo mando nei da mambose.
“Edo ingo nati da totorirowo embo mei awa jao namendi ari awodo ingoda yei oro gido indari ungoi ro indawase itadera awa indiwo. Edo daedo karu embobo nati ainda atima era awa ewo jebugoro ungoda yei save, ‘Mamo da gitijigari iji bugira.’ 10 Awarate ingo nati ainda totorirowo embomei ainda awa jao namendi ingode daedo ae oro gido nati soropu da mambudo embobo ainda yei sewo, 11 ‘Nango ingoda nati da konipo nangoda tei da awa dede era ko ingo mi gadewa ingo wasiri biae etewa awa. Edo ruvegeove Mamo da gitijigari iji bugira.’
12 “Na ingoda yei sena Mamo mi busu berari da embobo awa kasadira iji ainde Sodom nati embobo da yei awa nembogo be jo adira awarate nati embobo amemi ingoda ge awa beuso adera awa unemi ungoda yei jo ari kiambu adira.”
IESU NATI EMBOBO NENEI UMO GEBE AE EDO ISERA AINDA GE SISIRA
13 Iesu mi sisira, “Ingo Chorazin nati embobo God mi kasari ingo iji biae be tambadewa. Edo ingo Bethsaida nati embobo ingo daedo awa God mi kasadira. Edo Tyre nati embomei de Sidon nati embomei ainda atari awa kotewo. Ungo berari wasiri bebegae be edo isera awarate na ari wasiri goroba de ingoda nati da isena awa ungoda nati ainda aetena awa nati ainda embomei awa ungo ombari digari mamatu awa edo aviga mi tamo da gutedo ungo ungoda wasiri bebegae awa dodo Mamo da yei wareregaetera. 14 Na ari wasiri goroba de ingoda nati da isena awarate ingo ingoda wasiri biae awa dodo God da yei wareregae awasedo busu berari da embo awa kasadira iji ainde riroga ingo badewa amimi riroga ungo badera awa derigadira. 15 Edo ingo Capernaum embobo ingo ro kotevi? Ingo mi utu da vitadevi ta? Awodo aera. Ingo naso ge ingae awasedo yei riawo mata awodo euse atira ainda ingo mambadewa.”
16 Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Embo ave ingoda ge ingido era awa naso ge ingido era awarate embo ave ingo ujo ae era awa na ujo ae era. Edo embo ave na ujo ae era awa embo amemi na itiri bugusena embo awa ujo ae era.”
EMBO 70 IESU MI ITIRI MAMBUSERA AWA ENGENEMBURISERA
17 Edo embo 70 Iesu mi itiri mambusera awa asisi bebegae ungoda goroba tuda atisera awasedo jo iaviri de engenembedo Iesu da yei sisera, “Bada nango iso jawo da asisi bebegae ro orase setera iji ainde etera.”
18 Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Na Satan utu dodo wowosiri getena. Edo umo burigi be teta birigi da awodo jara ise wosetira. 19 Edo naso ge ingiwo. Nanemi ingoda yei goroba ari itena awasedo ingo pepeta ise ingoda tei awa jingabu da ta wuwuji da tamo da itadewa awa mana ungo mi oro ingo memesi tambadewa. Edo na ingoda yei da naso goroba awa itano Satan da goroba de edo asisi bebegae berari ainda goroba awa derigadewa. Edo rora berari mi mana ingo memesi da itadira. 20 Edo asisi bebegae mi ingoda ge kera etera awasedo iaviri eove ta iaviri ewo ko Mamo mi ingoda jawo awa utu da gaetiri atira awasedo.”
IESU IAVIRI EDO MAMO JASIGA ISIRA
21 Iji ainde Asisi Kotopu Iesu da jo da amimi etiri uso jo awa iaviri be isira. Edo Iesu mi sisira, “Mama imo awa utu de edo busu de da gitijigari. Na imo jasiga ena ainda be awa imo iso ge awa jiro gari embobo da yei unjugedo eoso ungo gadi jarima era te iso ge awa embo jiro egae ainda yei isaga eoso ungo mi gido era. Mama imo awodo edo esa ainda be awa ta imo awodo adi dipapa isesa awasedo na imo jasiga ena.
22 “Naso Mama mi rora berari awa naso ingoda itira. Edo embo berari na Mamo da mei mo averi awa ungo gae rate Mamo umo umosuka gari ra. Edo embo berari Mamo mo averi awa gae rate na Mamo da mei mi gari ra. Edo embo ave na Mamo da mei mi Mamo isaga adi dipapa ena embomei awa Mamo daedo gari ra.”
23 Edo Iesu uso ambojimbi da yei wareregedo ungoda yei gae unjugari da sisira, “Ingo gari seka gosewa awasedo ingo iaviri ewo. 24 Edo embo binga sari embobo jiwae edo gitijijigegari nembogamo ingo ro gosewa awa gadi dipapa isera te ungo gari sago ae ra. Edo daedo ge ingo mi ingewa awa ingari dipapa isera te ungo ingari sago ae ra.”
SAMARIA BUSU EMBO MI GITOPO EMBO SIMBA ISIRA
25 Jew embomei da agodari da atopatari embo mi bugudo Iesu uso ge mi bagedo gadi sisira, “Atopatari na ro edo wasiri natopo atari beni?”
26 Setiri Iesu mi uso yei mina sisira, “Ro jiwari mi siri? Imo ajigurise gido esi ta?”
27 Setiri embo amimi sisira, “Iso jo berari de asisi berari de iso goroba berari de iso jiro berari de mi Mamo iso dubo buio. Edo imo imosuka simba esa da awodo embo nenei simba eio.”
28 Setiri Iesu mi mina sisira, “Imo mina sari ewamei setesa. Edo imo awodo adesa awa imo wasiri natopo atari badesa.”
29 Awarate agodari da atopatari awa umo uso jawo awa ewamei da itari dipapa edo gido Iesu da yei nganega isira, “Awarate embo mo averi awa simba eni?”
30 Setiri Iesu mi uso mina sari awa kiki eiawa dirisira, “Embo da Jericho nati da mambadi dipapa edo Jerusalem nati dotorisira. Edo umo wosedo yiri bengono embobo mi umo sandido biae be dedo gaedo isera. Edo dedo gaedo uso rora berari awa budo umo ainda dotero betadi aikambu ise atisira. 31 Edo iji ainde Jew embo da priest awa emboro ainda pepeta ise embo awa gosisira te umo emboro be nei da awodo sembudo yise edo embo awa derigurisira.
32 Edo priest da kondade ari embo uso orobe da jawo Levi daedo yei ainda bugudo embo awa gido emboro be nei da awodo derigurisira. 33 Awarate Samaria busu embo awa emboro ainda bugutiko embo awa gido jo mi biae isira. 34 Edo embo ainda yei mambudo uso isomatu da siwo jojedo uso bo mi sasiro isira. Edo embo awa budo uso wo jawo donkey tamo da itido budo esega embobo da ewari mando da budo mambudo ainda simba isira. 35 Edo sipo de esega embobo da ewari mando da topo da yei Kina etoto awa itido sisira, ‘Imo embo eiawa edo gogo edo simba eio. Edo na iji nonde engenembadena edo ganu ro embo einda indari da pigadesa awa nanemi iso yei da mina itadena.’ ”
36 Awa sedo Iesu mi sisira, “Imo kiki eiawa ingido mo imomo ro kotetesi? Embo tamonde embo bengono embobo midetero betae sumbae isira ainda yei bugusera. Edo embo rawa uso yei ewamei isiri?”
37 Setiri agodari da atopatari mi mina sisira, “Embo amei umo jo edo uso jao namendi ari isira awa awara.”
Setiri Iesu mi uso yei mina sisira, “Awara imo mambudo wasiri da awodo awa eio.”
IESU MARY DE MARTHA DE ESEGA ISIRA
38 Iesu uso ambojimbi de mambudo edo ungo nati da ainda bugero evetu jawo Martha mi ungo atega isira. Etiri gido ungo uso mando da vivitisera. 39 Edo uso jao Mary awa Iesu da tei da anumbedo Iesu da ge awa ingise atisira. 40 Edo Mary awa Iesu da ge awa ingise atiri Martha awa indari sia ari da buro jiwae isira awasedo umo tini gambari isira. Edo Iesu da yei bugudo sisira, “Bada naso jao na dotiri na nasuka indari sia ari da buro jiwae be ena. Imo kotesa amomo awara ta? Seio puma na kondade are.”
41 Setiri Bada mi mina sisira, “Martha, buro berari emimi etiri imo tini gambari esa. 42 Awarate buro da awa ingodena ari dipapa edo era. Edo Mary awa buro ewamei ari dipapa ira awasedo nango mi mana uso buro da awa badera.”