9
IESU AMBOJIMBI 12 ITIRI MAMBUSERA
Iesu mi setiri ambojimbi 12 uso yei bugusera. Edo ungo mi asisi bebegae awa ondise edo karu bebegae neinde kainde awa oro ewagaewa orase sedo Iesu goroba ari ungoda yei ititisira. Edo Iesu ungo itiri mambusera awa iji nonde Mamo mi gitijigadira awa atopapotise edo karu embobo oro ewamei orase. Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo mambadi ise gido rora jiwae beove. Pepeta ari ketu beove edo kandia de indari de ganu de ombari nei de beove. Edo ingo nati da bugawo embo amemi ingo atega adera embo ainde da uso mando da atiwo. Edo ingo ainda atise mambudo mando neinda ewo eove. Edo ingo nati da bugawo edo embo mi ingo atega ae adera awa gun ingoda awa ungo kena edo ungoda nati awa dowo. Edo ingo awodo adewa awa ungo gadera ungo biae etera awa gadera.” Edo Iesu awodo setiri ambojimbi dodo mambusera edo nati berari esega ise binga ewamei atopapotise edo karu embobo eoro ewamei edo isera.
HEROD IESU DA BINGA INGISIRA
7-8 Gitijigari Herod Iesu mi ro ira awa ingisira. Ingido umo mana mana isira ko embo nenei mi sera John umo mi ewamei ari embo awa wasiri de sekago erira awarate embo nenei mi sera Elijah mi bugira. Edo embo nenei mi sera awa binga sari embo matu boroko ae bebetisira awa sekago wasiri de erira sera. Edo Herod mi sisira, “Nanemi seteno John umo mi ewamei ari embo da dubo diugurisera. Awarate embo ro iri binga ingena embo emomo averi?” Edo umo awodo sedo iji nonde Iesu gadiri awa eura isira.
IESU EMBO JIWAE EMBO INDARI ITITISIRA
10 Edo ambojimbi 12 engenembedo ungoi ro isera awa Iesu setero ingisira. Edo umo ungo budo daedo ungoi ungo ungosuka Bethsaida nati da mambusera. 11 Edo embo ungo mambusera ainda binga awa ingido ungo ambo ambo isera. Edo ungo bugero Iesu ungo atega edo ungoda yei iji nonde Mamo mi gitijigadiri awa sise edo ungoda teda embo ave karu de ri awa etiri ewamei isera.
12 Edo iji wowosiri ambojimbi 12 mi Iesu da yei bugudo sisera. “Yei eiawa embo atae yei ra awasedo embo itio mambudo buro demo da edo nati da awodo indari de edo ewari yei de eura ore.”
13 Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo ingosuka ungoda yei indari itiwo indore.”
Setiri ungoi mina sisera, “Nangoda yei indari kiambu atira ambe ingari 5 edo wo etoto de atira. Edo imo nango mi embo jiwae be eiawa embo mambudo indari ori orase dipapa esi ta?” 14 Edo ungoi awodo sisera ainda be awa embo ajigari 5,000 awodo ainda atisera awasedo.
Edo Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Sewo embo diti da 50 diti da 50 awodo anumbore.” 15 Setiri ambojimbi mi setero embo berari anumburisera. 16 Edo ungo anumbetero Iesu ambe ingari 5 edo wo etoto awa budo diti utu da edo Mamo da yei ategari itido edo ambe ingari de wo de awa gavedo memeia isira. Edo gavedo memeia edo uso ambojimbi da yei ititise atisira. Edo Iesu umo ititise atiri ambojimbi da edo ambojimbi ungo embo da yei osisa ise atisera. 17 Edo embo berari indido ungo inono be isera. Edo ambojimbi embo mi indari indido doturisera awa dada isera. Edo ungoi dada etero indari awa kandia 12 beda isira.
PETER GOSISIRA IESU AWA KERISO
18 Iji da Iesu umo umosuka Mamo da yei ge siri ambojimbi uso yei bugusera. Edo ungo bugero Iesu ungo nganega isira, “Embo na awa ave sedo eri?”
19 Setiri ungoi mina sisera, “Embo nenei sedo era imo awa John umo mi ewamei ari embo edo embo nenei sedo era imo awa Elijah. Edo embo nenei sedo era imo awa binga sari embo nei matu boroko ae bebetisira awa sekago wasiri de sekago erira sedo era.”
20 Edo ungo awodo setero Iesu ungoda yei nganega isira, “Awarate ingo mo namomo ave sedo evi?”
Setiri Peter mi mina sisira, “Imo awa Mamo da soregari embo jawo Keriso ra.”
21 Setiri Iesu mi ungoda yei sisira, “Eiawa embo nenei da yei seove. 22 Na Mamo da mei embo isena awa memesi nembodiba tambadena. Edo Jew embo nembogamo de priest gitijijigegari de edo agodari da atopapotegari de mi na ujo ae adera. Edo ungo mi soro embo mi na doro betadena te iji etoto atae ari Mamo mi ari na sekago wasiri de eradena.”
23 Sedo Iesu ge nei ambojimbi da yei sisira, “Embo ave na ambo ambo ari dipapa edo gido dowo umo uso dipapa berari awa dodo edo iji berari imo iso bouga ango adesa teta na naso orega ango adena da awodo naso demonda nangae pepeta are. 24 Edo embo ave busu da uso wasiri soregadi adira embo awa uso wasiri busu da awa doadira. 25 Awarate embo ave na awa embo betadira embo awa wasiri ewamei tambadira. Awarate embo ave busu berari da rora jiwae badira awa betadi ta ko iji biae tambadira awa rora berari amimi ari embo awa iavira eita? Awodo aera. 26 Embo nenei naso atopatari de namonde awasedo me gosera. Amboda na Mamo da mei embo isena awa naso usasa janibadira ainde edo Mamo da usasa janibadira ainde mi jiroroka ari edo asisi ewagaewa de na sekago busu da engenembadena. Iji ainde na embomei naso yei me gosisira ainda yei na me gadena. 27 Edo na ingoda yei gebe sena embo nenei boroko einda derido atera awa ungoi iji nonde Mamo mi gitijigadi iji awa gadera.”
IESU GARI NEI ISIRA
28 Edo Iesu ge awa sedo pura da amboda Iesu Peter de John de James de budo daedo doriri da Mamo gada ge sadi vivitisera. 29 Edo Iesu umo Mamo gada ge siri Iesu da dombu gari nei isira edo uso ombari digari usasa nembodiba de janiburisira. 30-31 Edo embo etoto Moses de Elijah de Mamo da usasa mi jiroroka etiri bugusera edo Iesu gada Iesu da uso betari Jerusalem nati da awa iji nonde ri awa Mamo mi sia isira da awodo awa aikambu etira awa ungo Iesu ga da sisera. 32 Edo Peter uso otatao etoto de awa ewo bouga be isera awarate ungo erido Iesu awa gari nei isira awa gido edo embo etoto uso demo da derido atisera awa gosisera. 33 Edo embo etoto awa Iesu dodo mambutero Peter mi Iesu da yei sisira, “Gitijigari ingodena einda atera awa ewamei. Edo ingode gaga tamonde pigadera da awa iso da awa Moses da edo da awa Elijah da.” Awarate Peter ge sisira awa biae ko umo ro sira awa umo gido gogo ae awasedo.
34 Edo Peter ge siri poroga mi bugudo ungo apuregetiri ambojimbi oju isera. 35 Edo ge javi poroga joda sisira, “Embo eiawa nanemi katabetena awa naso mei na awasedo uso ge ingiwo.” 36 Awodo setiri Iesu umo umosuka awa ainda derido atisira. Edo ro ambojimbi mi gosisera iji ainde awa embo nenei da yei sae doturisera.
IESU MEI ASISI BIAE USO JO DA ATIMA ISIRA AWA EWAMEI ISIRA
37 Sipo de ungo yei awa dodo doriri da wosetero embo jiwae be mi Iesu tambusera. 38 Edo embo da teda amimi gogo dimbudo sisira, “Atopatari na iso yei sedo gosena naso mei gi, naso mei da ra. 39 Edo asisi biae mi gae gae gogo dimbuse mei dorise atira. Edo dorise iri mei awa jiro biae embo awodo ise be da porokusedo ira. Edo mei doae mambudo bugudo ise asisi biae mi euri mei eiawa memesi nembodiba budo ira. 40 Edo na iso ambojimbi da yei sedo getena asisi biae ondorase awarate ungo ari sago ae etera.”
41 Setiri Iesu mi mina sisira, “Ingo embobo awa ewamei ae ewa edo ingo na gebe ae edo ewa. Na iji roinge ingode einda ateni? Na ingoda yei iji roinge eni?” Sedo Iesu mi embo ainda yei sisira, “Iso mei awa naso yei budo puio.”
42 Setiri mei awa bugutiri asisi biae mi detiri mei awa busu da dudurisira. Edo umo duriri asisi biae mi etiri mei awa teta jiro biae embo da awodo isira. Awarate Iesu mi setiri asisi biae mei awa dodo bugusira. Edo Iesu mei awa ewamei edo uso mamo da yei ititisira. 43 Edo awodo etiri embo berari awa kove be isera ainda be awa ungo Mamo da goroba nembodiba getera awasedo.
IESU USO BETARI DA GE SEKAGO SISIRA
Edo embomei kove be ise atisera ainda be awa Iesu mi wasiri goroba de ira awa gido edo Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, 44 “Na ingoda yei ro sadi ena awa ruvegeove. Na Mamo da mei bugudo embo isena awa ungo mi embo da ingo da itadera.” 45 Edo Iesu uso ge unjugarase awodo setira awasedo uso ge awa ungo gadi jarisera ainda be awa uso ge da be awa unjugurisira te ungo Iesu da yei nganega ari awa oju isera.
EMBO AVE AWA NEMBODIBA RI?
46 Ambojimbi mi ungo ungosuka embo ungoda teda mo amemi mamo gitijigadira iji ainde awa embo nembodiba eiri awa ge bagise atisera. 47 Edo Iesu ungo ro kotera awa gido setiri mei kiambu da bugudo uso demo da derido atisira. 48 Edo mei kiambu awa ainda derido atiri Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Embo ave naso jawo da mei kiambu eiawa atega iri awa embo awa na atega ira. Edo embo ave na atega iri awa embo amemi na itiri bugusena awa atega ira. Embo ave ingoda teda embo kiambu ri embo awa God da dombu da embo nembodiba ra.”
EMBO AVE INGODA GITOPO AE RI AWA INGODA OTAO RA
49 John mi Iesu da yei sisira, “Gitijigari nango embo da iso jawo da asisi bebegae ondiri ge doarase setera ko umo awa ingodenaso embo nei ae awasedo.”
50 Setiri Iesu mi John da yei edo ambojimbi nenei da yei sisira, “Embo awa beitigeove ko embo ave ingoda gitopo ae embo amone ingoda otao ra.”
SAMARIA EMBO NENEI IESU UJO AE ISERA
51 Edo Mamo mi Iesu budo utu da vitadira iji awa aikambu etiri Iesu jamo jamo ae edo demo da yae Jerusalem nati da vitadira awodo isira. 52 Edo embo nenei Iesu mi giti da itiri Samaria da nati da ainda Iesu awasedo rora berari sia adi mambusera. 53 Awarate nati ainda embomei awa Iesu ujo ae isera ainda be awa ungo gosisera umo Jerusalem nati da mambutira edo ungo ainda tumonde bain ae edo isera awasedo. 54 Edo ambojimbi etoto James de John de wasiri awa gido sisera, “Gitijigari ingode utu da riawo jawo soro wosedo ungo usibesi eita?” 55 Setero Iesu wareregedo ungoda yei awa eorase sisira. 56 Edo umo ungo awodo eorase sedo ungo budo ungoi nati nei da mambusera.
EMBO NENEI IESU AMBO AMBO ADI SEDO KOTISERA
57 Edo ungo emboro da mambutero embo da mi Iesu da yei sisira, “Imo yei nonda yadesa awa na imo ambo ambo adena.”
58 Setiri Iesu mi uso yei sisira, “Ambe wo awa uso ewari yei atira edo ri memei awa ungoda ngaja atira te na Mamo da mei embo isena awa naso ewari yei atae ra.”
59 Edo embo nei da Iesu mi sisira, “Na ambo ambo eio.
Awarate embo amimi sisira, “Gitijigari na naso mama betari govedo ainda amboda awa na imo ambo ambo adena.”
60 Setiri Iesu mi mina sisira, “Embo ave betari tumonda eri awa dowo ungo ungosuka kondade mina ara ore. Edo imo mambuio Mamo da gitijigari iji aikambu etira awa embo da yei saso gore.”
61 Setiri embo nei mi Iesu da yei sisira, “Embo nembodiba na imo ambo ambo adena te giti awa na mambudo naso orobe awa atega adena.”
62 Setiri Iesu mi uso yei sisira, “Embo ave nga dawuse gun gadi edo ira embo awa umo yei nonda yari dipapa ira yei ainda mambadi aera. Da awodo embo ave Mamo da buro ari dipapa ise dodo ambo gadi edo ira embo awa mana Mamo da buro awa edo gogo edo adira.”