8
EMBO EVETU NENEI IESU AMBO AMBO ISERA
Amboda Iesu uso ambojimbi 12 de pepeta ise nati nembogamo de memeia de awa esega isira. Edo esega ise Iesu Mamo iji nonde gitijigadira ainda binga ewamei awa atopapotisira. Edo Iesu matu asisi bebegae embo evetu nenei da jo da awa ondise edo embo evetu ainda karu awa etiri jebugurisera emboevetu awa daedo Iesu ga mambusera. Edo emboevetu ainda teda awa Mary Magdalene ra. Iesu mi matu asisi bebegae 7 uso jo da atima isera awa ondisira. Edo evetu nei awa Joanna Chuza da aro. Chuza awa Herod Galilee busu da gitijigari embo da mando da agipo embomei de simba edo ira. Evetu nei awa Susanna. Edo emboevetu nenei jiwae de ungoda ganu de roviravi de mi Iesu de uso ambojimbi de kondade edo isera amimi daedo pepeta isera.
INIA GE BURO DA JAWO DA GAIARI RA
Embo nati berari da mi Iesu da yei enjegedo purae edo isera. Edo embo jiwae be diti diti bugudo dada etero Iesu ungoda yei inia kiki eiawa sisira, “Embo da uso buro da ve gowadi mambusira. Edo umo pepeta ise ve awa uso demo ponda awodo wawara isira. Ve nenei awa emboro da dudurisira. Etiri embo mi patetero edo rimemei mi indisera. Ve nenei awa busu ganuma de ainda dudurisira. Durido edo ve awa burigi eririsera te ungo ambusera ko busu ainda umo atae awasedo. Ve nenei awa bebe teda wowosisera. Edo bebe de edo indari ve de eririsera. Edo bebe mi erido indari ve awa apuregurisera ve awa ambusera. Ve nenei awa busu ewamei da wowosisera ainda ve ewamei be eririsera. Edo ve eiawa be ewagaewa jiwae isera.”
Edo Iesu kiki awa atae edo sisira, “Embo ave ingadi edo gido re ingare.”
IESU INIA KIKI VE GOWARI EMBO DA SISIRA AINDA BE AWA UJUGURISIRA
Iesu uso ambojimbi mi uso yei inia kiki sisira ainda be awa nganega isera. 10 Etero Iesu mi sisira, “Mamo mi ingoda yei gae unjugari da iji nonde umo gitijigadira awa isaga etira te embo nenei da yei awa nanemi inia ge mi iji nonde Mamo mi gitijigadiri awa atopapotena. Edo na ungo inia ge mi atopapoteno ungo gosera te ungo gaera edo ungo ingera te ungo ingaera.
11 “Eiawa inia kiki ainda be ra. Ve awa teta Mamo da ge inge ra. 12 Edo ve emboro da dudurisira awa teta embo Mamo da ge ingido ira te Satan mi bugudo ge awa embo ainda jo da bengono edo ira. Edo Satan mi ge awa awodo bengono edo euri embo awa Mamo da ge gebe ae edo ira awasedo Mamo mana umo soregadira. 13 Edo ve busu ganuma de ainda wowosisira awa teta embo Mamo da ge ingido ira tutura da awa jo iaviri ise uso jo da ge awa kotedo ira te burigi be ruvegedo ira. Edo bawari buguri uso Mamo tumonda ari awa atae edo ira. 14 Edo ve bebe soropu da dudurisera awa teta embo Mamo da ge ingido ira te iji berari umo rawodo rora jiwae be bae etiri edo dubo ewamei ae etiri awa kotedo ira. Awodo kotise euri Mamo da ge uso jo da awa ambudo ira awasedo umo Mamo goroba de gebe ari embo ae edo ira. 15 Edo ve busu ewamei da wowosisira awa teta embo Mamo da ge ingido kotedo gogo ise Mamo da ge awa embo nenei da yei sedo ira. Awodo ise umo embo jiwae be kondade euri Mamo gebe edo era.”
GORIWO DA INIA KIKI RA
16 Iesu mi sisira, “Ingodena goriwo injibedo ou to da itae edo era edo ingodena goriwo injibedo ewari besi tu da itae edo era. Awodo aera te ingodena goriwo injibedo awa mando da itoro embo ingodena tumba de esega era awa yei isaga gadera. 17 Embo amemi ro apuregadira awa amboda embo nei mi tambudo awa isaga adira. Embo amemi ro unjugadira awa amboda embo nei mi tambudo isaga da itadira. Da awodo God da ge awa ujugano isaga adira.
18 “Dengoro edo ingido gogo ewo ko embo amemi Mamo da ge budo ira embo ainda yei Mamo mi ge nei itadira awarate embo ave Mamo da ge bae edo ira awa Mamo mi ge matu ititisira awa dodo badira.”
IESU DA AI DE NANONAMENDI DE BUGUSERA
19 Iesu da ai de nanonamendi de uso yei bugusera te ungo uso yei aikambu purari awa jarisera ainda be awa embo jiwae be dada isera awasedo. 20 Edo embo da mi Iesu da yei sisira, “Iso inyei de nanonamendi de imo gadi bugudo ponda derido atera.”
21 Setiri Iesu mi embo ainda atisera ainda sisira, “Embo de evetu de Mamo da ge ingise kera era awa ungo awa daedo naso aia de nanonamendi de ra.”
IESU AMBOJIMBI SOREGURISIRA
22 Iji da Iesu da uso ambojimbi de nga da vitido ungoda yei sisira, “Ingode umo diuga da be nei da sembudo mambore.” Setiri ungo tuturo edo mambusera. 23 Edo ungo mambutero Iesu pasido ewo isira. Edo bisara nembodiba be doriri da edo wosedo umo diuga da edo umo awa nga joda vitadi tuturo isira. Edo vitiri nga awa kununubadi aikambu isira.
24 Awasedo ambojimbi Iesu da yei mambudo umo ewo wujedo uso yei sisera, “Gitijigari gitijigari nango betadi aikambu etera.”
Setero Iesu erido bisara de umo de teta ewa yawata ise arago isira ainda ge sisira. Ge setiri bisara atae etiri edo umo awa ewa binono inge isira. 25 Edo Iesu awodo edo uso ambojimbi da yei sisira, “Roedo ingo na gebe ae etevi?”
Setiri ambojimbi kove be edo oju edo ungosuka mina sara isera, “Embo eiawa averi? Umo ge setiri bisara de umo de, umo ro setira awa etera.”
IESU ASISI BIAE ONDISIRA
26 Iesu uso ambojimbi de nga de umo diuga da sembudo Gergesene busu embo da yei bugusera. Galilee busu awa umo be nei da edo Gadarene embo da busu awa umo be nei da ra. 27 Edo Iesu nga dodo vitido umo bengi da iri nati embo da asisi biae mi bundari mi Iesu tambusira. Embo eiawa nati da atae ra te iji ribori be embo eiawa sini bo ewae edo betari embo da kokombo da atima edo isira. Edo iji jiwae be embo mi ngobu nembogamo mi ingo de tei de bundedo isera te asisi biae da goroba mi euri iji berari ngobu awa divedo isira. Iji berari awodo edo isira edo asisi biae mi umo budo yei ro atae da mambudo isera. 28 Edo embo eiawa Iesu gido gogo batitibedo dimbuse Iesu da joda baingo dederi edo gogo dimbudo sisira, “Iesu Mamo utu in da atima ira ainda mei imo ro edo naso yei da bugesi? Na iso yei sedo gosena naso yei riroga itose.” 29 Umo awodo sisira ainda be awa Iesu asisi biae da yei embo awa dodo bugarase sira awasedo.
30 Edo Iesu mi uso yei nganega isira, “Iso jawo rori?”
Edo asisi bebegae jiwae mi embo ainda joda totorisera awasedo umo Iesu da yei mina sisira, “Naso jawo awa jiwae ra.”
31 Setiri edo asisi bebegae mi Iesu da yei gegeta isera, “Nango itaso riawo matawa euse atima ira ainda yei doaso wosore.”
32 Edo pu diti da awa doriri demo da gasigungusa ise atisera awasedo asisi bebegae mi Iesu da yei gegata isera, “Imo sesa awara te dogae nango pu da joda torore.” 33 Setero Iesu awara setiri asisi bebegae embo ainda jo awa dodo bugudo pu da joda totorisera. Edo ungo torero pu berari burigi be sumbudo wosedo wii da awodo kekepuinya edo umo da wosedo berari indido ambusera.
34 Edo pu simba ari embo ro isira awa gido ungo sumbudo embo buro da isera edo embo nati da atisera ainda yei kiki awa setero ingisera. 35 Edo ungo kiki awa setero embo ro isera awa gadi bugusera. Edo ungo Iesu da yei bugudo embo asisi bebegae dodo bugera embo awa gido umo sini bo ewudo Iesu ga da anumbedo kotari ewamei sekago kotise atiri gosisera. Gido embo oju isera. 36 Edo embo wasiri awa iri gosisera amimi Iesu rawodo edo embo awa etiri ewamei isira ainda kiki awa sisera. 37 Edo Gergesene busu embo berari mi Iesu ungoda busu awa dodo mambarase sisera ko ungo oju mi bebegae isera awasedo. Edo ungo awodo setero Iesu nga da vitido mambusira.
38 Edo embo asisi bebegae dodo bugusira embo amimi Iesu da yei sedo gosisira, “Na ingae mambari dipapa ena.” Setiri Iesu mi mina sisira, 39 “Iso nati da mambudo embo da yei Mamo mi iso yei ro etira awa seio gore.” Setiri embo awa uso nati da mambudo embo berari da yei Iesu mi uso yei ro isira awa sisira.
IESU EVETU EWAMEI EDO EMBO DA GAGARA JIGIRI ERIRISIRA
40 Edo Iesu sekago umo diuga be nei da sembiri embo jiwae be umo simba atisera amimi umo atega isera. 41-42 Edo Jew embomei da dada ari oro simba ari embo jawo Jairus bugusira. Bugudo Iesu da jo da baingo dederi edo sedo gosisira uso mando da mambarase ko uso gagara da uso gaeko 12 awa betadi aikambu ira awasedo.
Edo Iesu mambutiri embo jiwae be mi Iesu misisera. 43 Edo evetu da awa gaeko 12 awodo karu orobi awa budo atima isira awa embo da teda umo umosuka pepeta isira. Edo evetu eiawa uso ganu berari awa karu gawo ari embobo da yei ititisira te ungo evetu eiawa ewamei ae. 44 Edo evetu awa Iesu da gun da bugudo uso bo begiti awa jigiri uso orobi awa iji ainde atae isira.
45 Edo Iesu mi nganega isira, “Na amemi jigiri?”
Sedo getiri ungoi sisera, “Na aera na aera.” Setero Peter mi sisira, “Gitijigari embo jiwae be imo jiriroka edo imo misera.”
46 Setiri Iesu mi sisira, “Na gosena embo da na jigira ainda be awa goroba na dodo mambira.”
47 Setiri evetu awa gosisira Iesu getira awasedo dadara gasise bugudo Iesu da jo da baingo dederi isira. Edo baingo dederi edo atiri embo berari ditini ero evetu awa Iesu da yei ro edo umo jigiri edo rawodo edo iji ainde umo ewamei etira awa setiri edo 48 Iesu mi evetu ainda yei sisira, “Naso gagara imo na gebe nembodiba etesa awasedo imo ewamei etesa, Dubo ewamei de mambuio.”
49 Edo Iesu awa siri binga sari embo mi Jairus da mando da edo bugusira. Bugudo Jairus da yei sisira, “Iso gagara awa matu betetira awasedo atopatari da yei bouga itose.”
50 Setiri Iesu ingido Jairus da yei sisira, “Oju eose ta na gebe eio. Edo imo na gebe adesa awa iso gagara ewamei adira.”
51 Sedo umo mambudo Jairus da mando da bugusira. Bugudo sisira embo ungae tororase. Awarate Iesu mi setiri Peter de John de James de gagara ainda aimamo ga de daga totorisera. 52 Edo embo berari ji sisera ko gagara awa betetira awasedo awarate Iesu mi sisira, “Ji seove gagara amone betae ra te ewo ira.”
53 Setiri ungoi berari Iesu ganduburisera ko ungo gosisera gagara awa be betetira awa gosisera. 54 Awarate Iesu gagara ainda ingo da jigido sisira, “Gagara eri.” 55 Setiri gagara iji ainde oena tuturo edo apuse eririsira. Eriri Iesu mi ungoda yei sisira indari itoro indarase sisira. 56 Edo gagara da aimamo ga kove ero Iesu mi ungoda yei sisira, “Embo nenei da yei ro etira awa sawo geore.”