16
BURO SIMBA ARI EMBO DA INIA GE
Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Embo da mi rora embo da rora berari awa simba edo isira. Edo umo simba iri embo nenei mi bugudo rora jiwae embo da yei sisera, ‘Iso buro simba ari embo awa iso gano tepo tapo jingama iri atae ira.’
“Setero rora embo mi uso buro simba ari embo awa jawo setiri uso yei bugiri sisira, ‘Iso buro da ge eiawa ro ingeni? Na imo boroko sano naso buro da awa atae adesa awara awasedo buro da ge ro gaewosa awa budo puio gane.’
“Setiri buro simba ari embo awa kotisira, ‘Na naso gitijigari mi sari buro eiawa doadena mo namo buro mo ro eni? Na buro okain ari sago ae ena edo na rora embo benunu sadena awa na me gadena. Edo naso buro atae adira awa na otatao ano amimi na ungoda mando da soro mambano ungo mi na simba adera. Awasedo na ro adena awa gosena.
“Edo embo awa awodo kotedo embo uso yei uso gitijigari da rora budo mina amboda itadi sisera awa jawo setiri da da uso yei bugusera. Edo da awa bugiri buro simba ari embo mi uso yei sisira, ‘Imo rora roinge naso gitijigari da yei budo amboda mina itadi sisesi?’
“Setiri embo amimi sisira, ‘Utingi berari 100 awodo awa oil mi beda ari.’
“Edo umo awodo setiri buro simba ari embo mi sisira, ‘Eire buro da ge gaiari atira 100 awa tupedo 50 awodo gaeio.’
“Edo embo nei awa bugiri buro simba ari embo mi uso yei sisira, ‘Imo rora roinge awa naso gitijigari da yei da budo amboda mina itadi sisesi?’
“Setiri embo amimi mina sisira, ‘Indari wheat awa karara 100 awodo.’
“Setiri edo buro simba ari embo mi uso yei sisira, ‘Eire buro da ge jiwari eire 100 awa tupedo kondago 80 gaeio.’
“Edo rora embo eiawa uso buro simba ari embo mi isira awa gido umo kotisira umo awa jiro gari embo awodo awasedo umo embo awa jasiga isira. Edo busu da embo ungoda rora simba ari da awa jiro gari embobo ra te Mamo da embobo ungoda rora simba ari da awa jiro gari kiambu ra.
“Awarate tepo awodo edo embo nenei awa awo ingoda otatao orase awodo eove. Awodo adewa amimi mana ari utu da, embobo mi imo utu da sia mana adera. 10 Embo amemi rora kiambu da jo okain edo simba adira awa rora nembogamo da jo okain edo simba adira. Edo embo amemi rora kiambu simba ise ge be ae adira awa umo rora nembodiba simba ise awa ge be adi aera. 11 Edo imo busu da rora uso mina kiambu da jo okain ae adesa awa amemi iso yei rora uso mina nembogamo be awa itari simba esi? 12 Edo imo embo nenei da rora simba ise jo okain ae adesa awa embo amemi rora iso topo mo itoro besi?
13 “Edo buro embo da mi mana embo nembogamo etoto awa kera adira ainda be awa umo nei da awa ujo ae ise edo nei awa dubo badira edo umo nei da yei saboa edo kera adira edo umo nei awa ujo ae adira. Imo mana be iji da amimi Mamo da buro embo ise edo ganu da buro embo adesa.”
IESU DA GE NENEI
14 Edo Pharisee embobo Iesu ge sisira awa ingido umo ganduburisera ainda be awa ungo ganu dubo budo era awasedo. 15 Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo ingoda jawo awa embo embo da jo da awa eowo nembodiba edo ira te Mamo mi ingoda jo da ro kotewa amone gosira. Rora awa embo mi ewamei kotera awa Mamo mi kotira rora awa biae be ra.
16 “Edo Moses da agodari de edo binga sari embobo da ove jiwari de edo mambudo John bugusira iji ainde ro awase sisira te wasiri awa atae isira. Edo atae etiri ainde tuturo edo Mamo mi gitijigadira iji ainda binga ewamei awa sewora. Edo embo jiwae be Mamo da gitijigari yei da toradi sedo ungoda goroba berari mi edo gosera. 17 Awarate Moses da agodari de binga sari embobo da ove jiwari de awawa boroko goroba de atira teta busu de utu de goroba de atera da awodo.
18 “Edo embo amemi uso aro dodo evetu nei jimbadira embo awa viro adira. Edo embo amemi evetu embo nei mi doadira awa jimbadira awa viro adira.”
RORA EMBO DE RORA AE EMBO DE DA KIKI BE
19 “Embo rora jiwae embo da awa atima isira. Edo iji berari umo ombari digari ewagaewa edo isira edo umo iaviri edo isira edo indari kumbari jiwae be indido isira. 20 Edo daedo iji ainde rora ae embo jawo Lazarus atima isira. Tamo matu mi uso tamo awa ato ae be ari. 21 Edo umo rora embo da uso tendeba juda indari momono wosedo isira awa indadi sedo edo seuri iji berari embo mi budo rora embo da mando da bugudo isera. Edo Lazarus ainda simba aturi sino mi bugudo uso isomatu awa sandibo edo indido isera.
22 “Iji da rora ae embo awa betetiri asisi ewamei mi budo Abraham da yei mambusera. Edo rora embo awa daedo bebetiri gousera. 23 Govetero uso asisi awa riawo euse mata awa atima ira ainda mambusira. Edo ainda atise memesi nambodiba tambuse umo yei besaun be Lazarus awa Abraham da demo da atiri gosisira. 24 Awasedo umo gogo dimbudo sisira, ‘Mama Abraham na jo egae. Edo Lazarus itaso bugudo uso ingo soro da mi umo da patare. Patari saso bugudo naso avewa ari jamo jamo are ko na awa einda riawo da atena edo memesi nembodiba be tambutena.’
25 “Awarate Abraham mi uso yei sisira, ‘Naso mei ruvegeose, imo busu da atise rora ewagaewa budo isesa edo Lazarus awa rora bebegae awa budo isira. Awarate boroko imo ainda memesi nembodiba tambuse ateso edo umo einda iaviri de atira. 26 Awarate ingaenaso soropuda awa bengi nembodiba atira awasedo embo einda awa kekepuinya edo ainda yadi edo era te inono ae edo era. Edo embo ainda awa einda kekepuinya edo puradi edo era te purari awa inono ae ra.’
27 “Edo Abraham awodo setiri edo rora jiwae embo amimi uso yei da sisira, ‘Awa be ra te Lazarus awa itigae naso mama da mando da naso nanonamendi 5 da yei mambare. 28 Edo ungo mi memesi nembodiba tambari yei einda bugorase sedo awa seio Lazarus mi ungoda yei nembogo be sare.
29 “Setiri Abraham mi sisira, ‘Awodo aera. Moses da ge de edo binga sari embobo da ge de awa ungode daedo atira awasedo doio iso nanonamendi awa doio ge awa ingore.’
30 “Setiri rora jiwae embo mi mina sisira, ‘Mama Abraham da ge awawa inono aera. Te embo da betedo edo sekago erido ungoda yei mambadira awa ungo ungoda wasiri bebegae awa dodo edo Mamo da yei wareregadera.’
31 “Setiri Abraham mi sisira, ‘Ungo Moses da ge de edo binga sari embobo da ge de awa gebe ae era. Da awodo betedo sekago erido mambudo ungoda yei ge sadira awa ungo mana ge be adera.’ ”