17
IESU USO AMBOJIMBI ATOPAPOTISIRA
Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Bagari neinde kainde mi ari embo wasiri bebegae adera awa iji berari bugadira. Awarate embo amemi ari bagari eiawa bugadiri embo ainda yei awa biae be ra. Edo embo amemi ari mei kiambu wasiri biae adira awa biae be biae ra. Edo embo awa wasiri biae awodo ae giti da embo amemi embo ainda dubo da ganuma kaingedo ewa kapuru da pigae etira embo awa wasiri ewamei ae etira. Awarate embo awa wasiri biae awa ae etira awa biae embo ainda yei atae etira.
“Ingosuka simba ise atiwo. Edo iso namendi mi wasiri biae ari gido isibeio awarate umo uso wasiri biae awa dodo wareregari re imo uso wasiri biae kotembedo doio. Edo iso namendi iji da amimi iso yei wasiri bebegae 7 awodo adira awarate iji berari iso yei bugudo sadira na naso wasiri biae doadena sadira awa iji berari kotembedo doio.”
Edo Bada awodo setiri uso ambojimbi mi uso yei sisera, “Nangoda gebe ari awa goroba aera. Edo inemi eteso nangoda gebe ari awa goroba etira.”
Edo ungo awodo setero Bada mi mina sisira, “Ingoda gebe ari awa kiambu teta ri mustard da ve kiambu inge awa ingo mi ri nembodiba einda saetewa besisi de da sokubedo sekago ewa da goveio saetewa awa ri awawa ingoda ge awa kera aetira.
“Embo da ingoda teda ainda uso agipo ari embo awa buro da ko wo sheep simba aetiri. Edo ongobo de umo nati da bugaetira awa uso gitijigari mi uso yei mo saetita burigi puio iso indari indase saetita? Awodo aera umo uso yei saetira naso indari sia edo iso ombari digari parara edo indari budo naso yei da puio saetira. Edo na indari indido atae ano imo iso indari indase saetira. Edo agipo embo uso gitijigari mi ro arase setira awa edo atae ari mo uso gitijigari mi imo awa buro embo ewamei na saetita. Awodo aera. 10 Da awodo ingo ro Mamo mi awase setiri etewa awa sewo nango awa buro embobo ewagaewa seove awarate sewo nango Mamo mi buro ro orase dipapa etira awa etera awasedo nango iaviri era.”
IESU EMBO INGO ETOTO KARU LEPROSY BARI ETIRI EWAMEI ISERA
11 Iesu Jerusalem da mambuse edo umo emboro Samaria busu de Galilee busu de ainda soropuda awodo pepeta isira. 12 Edo umo nati da toradi aikambu iri edo embo 10 awodo karu leprosy bari mi umo tambusera. 13 Edo ungoi besaungo petedo gogo dimbusera, “Iesu gitijigari nango jo egae.”
14 Edo Iesu ungo gido ungoda yei sisira, “Priests da yei mambuwo ungoi ingoda karu atae etita ko karu atiri awa gore.” Setiri ungo mambutero ungoda tamo ando awa ewamei isira.
15 Edo embo 10 ainda teda embo da uso tamo ewamei isira awa gido wareregedo engenemburisira. 16 Edo umo engenembedo gogo de Mamo jasiga isira. Edo Iesu da tei da baingo dederi edo Iesu da yei da doio sisira. Edo embo engenemburisira awa busu Samaria embo Jew ae ra.
17 Edo Iesu mi sisira, “Na embo 10 awodo eteno ewamei etera te embo 9 mo rawari? 18 Edo embo 9 engenembari ae etera te embo nati nei embo eiawa umo umosuka Mamo jasiga adi bugira.” 19 Edo embo awa awodo setiri Iesu mi uso yei sisira, “Erido mambuio. Iso gebe ari mi etiri imo ewamei etesa.”
MAMO DA GITIJIGARI IJI DA GE
20 Pharisee embobo nenei mi Iesu da yei nganega isera, “Mamo da gitijigari iji mo nonde bugeiri?” Setero Iesu mi mina sisira, “Mamo da gitijigari iji bugari iji awa embo mi mana ungoda dombu mi gadera. 21 Edo ungo mi mana sadera, ‘Giu eire edo Giu oure.’ Ainda be awa Mamo da gitijigari iji awa matu ingoda teda bugira.”
22 Edo umo awodo sedo Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Amboda ingo awa na Mamo da mei awa embo edo ingode iji da atae etena awa dipapa be adewa awarate na awa mana einda atadena. 23 Edo embo nenei mi sadera, ‘Giu umone oure edo giu umone eire,’ awarate ungoda ge awa ambo ambo eove. 24 Na God da mei embo isena awa bugari awa teta birigi utu da usasa de jaririgedo ira da awodo ra. Edo utu yei berari da awa janibadira. Edo awodo adira awasedo ingo mi naso bugari awa isaga gadewa. 25 Awarate giti awa na memesi nembodiba tambadena edo embo boroko atera amimi na ujo ae adera.
26 “Edo na engenembadena iji ainde embo awa atadera teta embo Noah da iji de atisera da awodo atadera. 27 Umo nembodiba bugae atisira ainde embo de evetu de indido kumbudo ise mina jimba ise edo jimbari da adi sari sise edo Mamo awa kotae be isera. Edo ungo awodo atero Noah umo nga nembodiba da toriri edo umo nembodiba bojetiri edo embo berari ponda awa indido ambujegurisera.
28 “Edo Lot atisira iji ainde awa embo atima isera awa embo Noah da iji de atima isera da awodo atima isera. Edo ungo daedo indido kumbudo ise ori garori ise buro da ve gogovegurise edo mando ise awa ungo Mamo kotae edo isera. 29 Edo Lot Sodom nati doturisira iji ainde aviga vevera de edo riawo teta ga mi wosarago edo embo berari awa evetiri bebetigurisera. 30 Edo embo Mamo kotae ari teta embomei amimi isera da awodo iriroro iji ainde na Mamo da Mei bugudo embo isena awa engenembadena.
31 “Embo ave iji ainde uso mando sa beraga de ainda gaga da anumbedo atadira awa mana wosedo uso mando jo da torido uso rora berari awa badira. Da awodo embo ave uso buro da buro ise atadira awa mana uso mando da engenembadira. 32 Edo Lot da aro da ro isiri awa ruvegeove. 33 Embo amemi uso wasiri awa busu da ainda soregadi adira awa uso wasiri awa jajovegadira awarate embo amemi na awasedo uso wasiri jajovegadira awa wasiri ewamei tambadira. 34 Edo na ingoda yei sena naso bugari iji de embo etoto besi dada mando dada ewadera. Edo nanemi embo da awa burise embo nei awa doadena. 35 Edo embo evetu etoto awa ba gia ise atadera. Edo nanemi da awa burise da awa doadena. 36 Embo etoto awa buro da buro iriroro nanemi embo da awa burise da awa doadena.”
37 Setiri uso ambojimbi mi uso yei nganega isera, “Bada emomo rawainda bugeiri?”
Setero Iesu ge ainda be awa unjugurise mina sisira, “Tamo betari rawainda pasido atira ainda ambemoka mane awa dada adera.”