23
UNGOI IESU BUDO PILATE DA YEI MAMBUSERA
Embo berari ainda dada isera amimi erido Iesu budo Pilate da yei mambusera. Budo mambudo ungoi Iesu bekuba edo sisera, “Embo emimi nangoda embo da yei ge busise tembevira. Umo umosuka awa gitijigari nembodiba jawo Keriso sise nangoda embobo seuri Rome embobo da gitijigari nembodiba da tax ganu itadi ae sevira. Awasedo nango umo sandido budo iso yei bugera.”
Setero Pilate mi uso yei sisira, “Imo mo Jew embobo da gitijigari nembodiba ta?”
Setiri Iesu mi mina sisira, “Imo imosuka sesa awara.”
Setiri Pilate mi priest gitijijigegari de embo dombu dombu atisera ainda yei sisira, “Embo eiawa wasiri biae aera.”
Awarate ungomi sekago sisera, “Judea busu berari da embo da yei umo mambutira awa uso atopatari mi iri embogo tuturo era. Umo Galilee busu da tuturo edo boroko einda bugira.”
PILATE IESU ITIRI HEROD DA YEI MAMBUSIRA
Pilate ge eiawa ingido nganega isira, “Embo emomo Galilee embo ta?” Setiri setero gosisira umo Iesu awa busu Herod mi gitijigido ira yei awa embo. Awasedo Pilate mi Iesu awa Herod da yei itiri mambusira umo awa Jerusalem nati da iji ainde awa atisira.
Edo Herod Iesu gido iaviri isira ko umo Iesu da binga ingido edo boroko ae be umo gari dipapa evira. Umo Iesu mi wasiri ari gadi dipapa edo evira. Awasedo Herod Iesu da yei nganega jiwae be isira te Iesu uso ge mina sae. 10 Edo Priest gitijijigegari de agodari da atopapotegari de mi erido Iesu goroba de bekuba isera. 11 Edo Herod de uso isoro embobo de mi Iesu gandubedo edo umo biae be isera. Edo bo ove ewagaewa de awa uso yei itero ombiri ungomi umo itero sekago Pilate da yei mambusira. 12 Edo Herod de Pilate de awa mendo gambae edo isera te iji ainde awa otao isera.
PILATE IESU DORO BETARASE AWARA SISIRA
13 Pilate mi setiri Priest gitijijigegari de Jew embobo da gitijijigegari nenei de edo embo de dada isera. 14 Edo ungo dada etero, Pilate mi ungoda yei sisira, “Ingo embo eiawa budo naso yei bugewa edo setewa umo embo da yei ge busise tembira. Awarate na ingo berari da dombu da umo nganega etena ingoda bekuba etewa awa edo buria da ro tambae etena. 15 Edo Herod Iesu sekago ingodenaso yei itiri bugira ainda be awa umo nganega etira te buria da ro tambae edo wasiri biae da ro ari ingomi dawo betadira awa aera. 16 Awasedo nanemi sena ungomi umo vejedo edo wujegadera.” 17 Edo gaeko jaige jarusegari bondo da wasiri awa ambo ambo edo era. Pilate mi gajari oro da atima ira embo awa embo mi da rawa dipapa edo era awa wujegedo ira.
18 Awasedo embo berari mi gogo dimbudo sisera, “Embo awa de betare. Barabbas awa wujegeio nangoda yei bugare.” 19 Matu gitida ungoi Barabbas awagajari oro da ititisera ainda be awa unemi etiri embo mi gitijijigegari awa dorisera. Edo umo daedo embo da detiri betisira.
20 Edo Pilate Iesu wujegadi dipapa edo embo da yei sisira. 21 Awarate ungoi gogo dimbudo mina sisera, “Orega da de. Orega da de.”
22 Setero Pilate mi ungoda yei sisira, “Awarate umo ro embo betarase dipapa evi? Wasiri biae ro etiri? Na wasiri biae ro tambae edo ingo mi umo dawo betarase evi? Nanemi sena ungomi umo vejedo edo wujegadira.”
23 Awarate ungomi mata gogo nembodiba dimbudo sisera Iesu awa benema mi orega da doro betarase sisera. Edo ungo mi gogo dimbuse atisera amimi Pilate da ge awa papotisera. 24 Awasedo Pilate awara sedo sisira ungo ro dipapa era awa dowo ore sisira. 25 Edo embo matu gajari oro da ititisera ko umo embogo tuturo edo embo da dorisira awasedo embo awa ungo mi dipapa isera awasedo Pilate mi umo wujegurisira. Edo embo awa wujegedo edo Pilate Iesu awa embobo da yei itiri ungo ro dipapa isera awa adi isera.
UNGOMI BENEMA MI IESU OREGA DA DORISERA
26 Edo ungo Iesu budo mambuteriko ungoi busu Cyrene embo jawo Simon awa tambusera. Edo umo awa uso nati dodo mambudo nati nembodiba da toradi iri ungoi umo ingo da budo orega awa uso saga da ititisera. Edo ungoi itido setero Iesu da ambo da orega ango edo pepeta isira. 27 Edo embo diti nembodiba be Iesu ambo ambo isera. Edo embo evetu nenei Iesu embo ji sisera awa dubo vevera de embo diti nembodiba ungoda teda daedo pusera. 28-29 Edo Iesu ungoda yei wareregedo sisira, “O Jerusalem emboevetu na embo ji seove ta ingoda kinapeina de ingo ingosuka awasedo ji sewo ko iji bugutira ainde embo mi sadera, ‘Evetu ero de edo evetu kinapeina bae isira ainde evetu kinapeina emi gaiae atira ainde awa dubo ewamei ore.’ 30 Edo iji ainde awa embo mi doriri da yei sadera, ‘Wosedo nango apuregegae.’ Edo ungomi doriri memeia da sadera, ‘Egae nango iso teda unjugore.’ 31 Ko na teta ri wasiri de da wasiri biae eiawa era te ko amboda ingo teta ri bebetegari da mo rawodo eri?”
32 Edo ungo daedo embo bebegae etoto awa Iesu ga daedo betorase budo mambusera. 33 Edo ungo yei jawo agatu ainda bugudo benema mi Iesu orega da dorisera. Awodo edo benema mi embo bebegae etoto awa orega da dorisera da Iesu da ingo be da edo nei awa Iesu da ingo anda da. 34 Edo ungo awodo edo atae etero Iesu mi sisira, “Mama ungoda buria kotembedo dogae ko ungoi ro era awa gadi jarise era.”
Edo ungo Iesu da ombari awa katabedo badi sedo rora pigedo pipi isera. 35 Edo embo ainda derido atisera awa gosise atero Jew embobo da gitijijigegari mi Iesu ganduburise sisera, “Umo embo nenei soregurisira. Edo umo soregari embo Mamo mi itari bugarase sisira awa tamo umo umosuka soregare.”
36 Edo isoro embobo daedo umo ganduburisera. Edo uso yei asusubedo bugudo grape da ngamo tokaka awa uso dombu da ujiji edo isera. 37 Edo awodo ise sedo isera, “Imo awa Jew embobo da gitijigari nembodiba gido imo imosuka soregeio.”
38 Edo ge eiawa Latin ge mi Greek ge mi Hebrew ge mi gaiedo uso orega da inda dorisera, “Eiawa Jew embobo da gitijigari nembodiba ra.”
39 Edo embo bebegae etoto esegedo atisera ainda da amimi Iesu da yei biae sedo sisira, “Imo sedo esa imo awa soregari embo Mamo mi itari bugarase sisira awa ra. Edo iso ge awa ge be ta imo imosuka soregurise edo nango de da soregegae.”
40 Awarate embo biae nei mi ge awa ingido embo awa isiburise sisira, “Imo bouga buresa da awodo umo burira te imo Mamo oju aera. 41 Ko ingae na etoto betadena amone awara ainda be awa ingae na awa ingae naso wasiri bebegae matu ewora ainda mina awa burera te embo eiawa wasiri biae da ro aera.”
42 Sedo Iesu da yei sisira, “Amboda imo gitijigari nembodiba adesa iji ainde na koteio.”
43 Setiri Iesu mi uso yei sisira, “Nanemi iso yei sena imo boroko nangae mambudo dubo ewamei ari yei da ainda atadesa.”
IESU BEBETISIRA
44 Iji soropuda busu berari umenga isira. Edo umenga edo atiri 3 P.M. etiri sekago iji jani burisira. 45 Edo bo nembodiba Jew embobo da tumondebain ari oro da esegari awa keresegedo etoto isira. 46 Edo keresegetiri Iesu gogo dimbudo sisira, “Mama iso ingo da naso asisi ititena.” Sedo umo bebetisira.
47 Edo isoro embo da gitijigari ro isira awa gido Mamo jasiga ise sisira, “Gebe embo eiawa embo ewamei ra edo buria aera.”
48 Edo embo ainda dada isera awa ro isira awa gido ungoda oka dorise ji de ungoda nati da engenemburisera. 49 Edo Iesu da otatao de emboevetu de umo ambo ambo ise edo Galilee busu da edo bugusera awa aike dederigedo atise ro isira awa berari gosisera.
JOSEPH IESU GOUSIRA
50-51 Embo jawo Joseph bugusira. Edo umo awa Jew embobo da nati jawo Arimathea awa embo. Umo awa embo ewamei edo embo umo gebe edo isera edo umo Mamo da gitijigari iji awa simba edo isira. 52 Edo umo awa Jew embobo da gitijigari nei rate umo gitijijigegari da ge awa umo ujo ae edo gido umo Pilate da yei mambudo Iesu da tamo badi sedo gosisira. 53 Edo Pilate awara setiri Joseph Iesu da tamo itiri wosetiri bo parara mi dogisira. Dogedo gowari meko seka ungoda ingo mi ngambusera ainda ititisira. Edo embo gowari meko awa matu jingama ae. 54 Edo iji awa Friday edo Jew embomei da tumondebain ari iji awa tuturo adi aikambu iri gido.
55 Edo emboevetu Iesu ambo ambo ise Galilee busu da edo bugusera awa Joseph ga da mambudo embo gowari meko edo Iesu da tamo Joseph mi ititisira awa ungo gosisera. 56 Gido ungoda mando da engenembedo joino muno de edo Iesu da tamo da siwo de awa sia isera. Edo ungo tumondebain ari iji de agodari mi sira awa kera edo jango indisera.