24
IESU BETEDO ERIRISIRA
Sunday sipo be sipo de emboevetu joino muno de edo siwo de sia isera awa budo embo gowari meko da mambusera. Mambudo ganuma awa embo nenei mi miminegetero embo gowari meko be demo da atiri gosisera. Awasedo ungo totorisera te ungo Bada Iesu da tamo awa tambae. Edo ungo ainda mana mana edo derido atero embo etoto ombari parara ombari awa bugudo ungoda demonda dederisera. Edo emboevetu awa oju edo diti tuda isera. Edo ungo awodo ero embo etoto mi ungoda yei sisera, “Ro awasedo ingo embo wasiri de atira awa betari da teda eura evi? 6-7 Umo einda atae ra. Umo betedo edo sekago erira. Edo Iesu umo Galilee busu da atise ingoda yei ro sisiri awa kotewo, ‘Ungomi na Mamo da mei awa embo bebegae da ingo da itadera. Edo ungomi na benema mi orega da dadera. Edo na betedo iji tamonde atae ari na sekago wasiri de eradena.’ ”
8-9 Awodo setero emboevetu uso ge awa kotedo gowari meko be awa dodo mambudo ambojimbi 11 de nenei de da yei mambusera. Mambudo ungo ro berari gosisera awa setero gosisera. 10 Edo emboevetu eiawa ambojimbi da yei setero gosisera amone Mary Magdalene de Joanna de James da ai Mary de ra. Edo emboevetu nenei awa daedo ainda ra. 11 Awarate ambojimbi emboevetu da ge awa ingido kotisera ge awa busari awasedo ungo ingae isera. 12 Awarate Peter erido meko da sumbudo mambudo kukubedo jo gosisira. Edo gido bo umo umosuka gosisira. Gido umo engenembedo mando da mambudo ro isira ainda be awa eura isira. Edo umo mambudo ro isira awa jiro buro ise atisira.
EMBO ETOTO PEPETA ISE IESU TAMBUSIRA
13 Iji da ainde embo etoto awa Emmaus nati da mambusera. Edo emboro Jerusalem dodo Emmaus mambari awa 12 Kilometres ra. 14 Edo ungo pepeta edo mambuse ungo ungosuka ro isira awa ge mina sara isera. 15 Edo ungo ge sero Iesu umo umosuka bugudo ungoda demo da daedo pepeta isira. 16 Edo umo daedo pepeta isira te ungo umo embo averi awa gae.
17 Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo pepeta ise ingo ge ro ingo ingosuka sevi?”
Setiri ungo dubo vevera dombu ise pepetisera.
18 Edo dakain da jawo Cleophas mi Iesu da yei sisira, “Esega embobo berari Jerusalem nati da dada ititara awa ro iji tupo iutara ainda binga awa gositara te imo imosuka awa ingae ra?”
19 Setero Iesu mi nganega isira, “Binga mo rorae ingo mo ge sevi?”
Setiri ungomi mina sisera, “Binga ro Iesu Nazareth nati embo da yei etira awa. Embo eiawa Mamo da binga sari embo ra. Edo embo da dombu da edo Mamo da dombu da umo ge okain de edo wasiri goroba de evira. 20 Edo nangoda priest gitijijigegari de babojegari de mi umo gitopo da ingo da itero edo ungo awara sedo edo benema mi orega da detero betetira. 21 Edo nango kotewora embo emimi mina itido edo nango Israel embomei soregadira. 22 Awa da awa aerate iji tamonde atae etiri nangoda emboevetu nenei mi boroko kove ari binga setero getera. Edo nango binga awa ingido mana mana etera. Edo ungomi setera ungo sipo tu busiri uje kokombo da mambudo edo Iesu da tamo tambae etera. 23 Edo engenembedo nangoda yei bugudo setera ungo asisi ewagaewa getero edo setera Iesu awa wasiri de atari setera. 24 Edo ungo nangoda yei awa setero nango nenei mi uje da mambudo ro emboevetu mi setera awa tambera te ungo umo gaera.”
25 Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “O ingo etoto kotari atae ra. Edo ingo ro Mamo da binga sari embo mi sisera awa sasaimbedo ge be edo ewa. 26 Soregari embo Mamo mi itari bugarase sisira awa giti awa memesi awa gadira edo amboda uso usasa ari iji awa bugadira.” 27 Edo Iesu awa sedo edo ro jiwari mi uso jawo da sira awa ujugadi sedo isira. Edo ge Moses de Mamo da binga sari embobo de mi gaisira ainda tuturo edo kiki berari awa sisira.
28 Edo ungo nati rawainda mambutera awa aikambu bugudo Iesu nati awa dodo derigedo mambadi isira. 29 Awarate ungo umo doro derigeurase sedo uso yei sisera, “Ongobo etiri edo tumba jijirira awasedo puio ingode atore.” Setero gido umo ungoda nati da daedo atadi totorisira.
30 Edo umo tendeba mendo da daedo anumbedo ambe budo God ategurisira. Edo ategedo ambe ngaungedo ungoda yei ititisira. 31 Edo umo awodo etiri umo averi awa gosisera te burigi be ungoda diti da nonda yarago isira. 32 Edo umo nonda yarago etiri ungo ungosuka mina sara isera, “Ingodena emboro da pepeta ero edo umo jiwari awa ingodenaso yei ujugetira ainde ingodenaso jo awa teta ri mi ewarago etira.”
33 Edo ungo awa sedo burigi erido engenembedo Jerusalem nati da mambusera ainda ambojimbi 11 de edo nenei ainda dada edo atisera awa tambusera. 34 Edo embo dada edo atero tambusera amimi sise atisera, “Gebe Bada awa erira. Edo umo Simon da yei isaga etira.” 35 Edo ungo ge awa ingido edo embo etoto amimi emboro da ungoda yei ro etira awa ujugurisera. Edo ungo daedo Bada ambe ngaungetiri ungo umo gosisera awa ujugurisera.
IESU USO AMBOJIMBI DA YEI ISAGA ISIRA
36 Edo ungo awodo sise atero Bada umo umosuka bugudo ungoda teda derido ungoda yei sisira, “Dubo jamo ingoda yei natopo atare.”
37 Awarate ungo oju isera ainda be awa ungo kotisera asisi gari ge sisera. 38 Awarate unemi ungoda yei sisira, “Ingo ro edo oju evi? Edo ingo ro edo mana mana evi? 39 Naso ingo de tei de awa gosise awa giwo amone nanemi ingoda teda atena. Edo ingoda ingo mi jigido gosise ingo gadewa ko asisi awa tamo de vetu de teta ingo gosewa teta na tamo de vetu de eiedo aera.”
40 Edo umo awa sedo uso ingo de tei de awa ujiji etiri gosisera. 41 Iaviri de kove ari mi ungoda jo beda etiri ungo ge be ari sago ae isera. Awasedo Iesu ungo nganega isira, “Ingo einda indari indadewa atita?” 42 Setiri ungo uso yei wo sagisera awa ititisera. 43 Itero budo ungoda jo da indisira. 44 Indido ungoda yei sisira, “Na ingode matu atise ro sisena amone boroko bugira eire. Edo na ingoda yei matu sisena Moses da agodari de Mamo da binga sari embobo da jiwari de ya naso jawo da gagaegurisera awa berari be adira sisena.”
45 Edo umo ungoda jiro budo pirigurisira jiwari awa gorase. 46 Edo umo ungoda yei sisira, “Jiwari mi eiawa naso jawo da sira, ‘Soregari embo Mamo mi itari bugarase sisira awa memesi tambudo betadira. Edo umo betedo iji tamonde atae ari sekago wasiri de eradira.’ 47 Edo jiwari mi daedo sira ungo Jerusalem nati da tuturo edo wasiri bebegae dodo Mamo da yei wareregari edo Mamo mi kotembedo doari awa atopatadera awa jiwari mi sira. 48 Awasedo ingo ro gosisewa awa atopapotise atiwo. 49 Edo Asisi Kotopu naso Mama mi ingoda yei itadi sisira awa nanemi ingoda yei itane. Awarate ingo mana nati doadewa te ainda atiwo. Amboda Asisi Kotopu utu dodo wosedo ingo goroba mi sirari edo iji ainde awa atopatadi tuturo ave.”
MAMO IESU BUDO UTU DA VIVITISIRA
50 Nati awa dodo Iesu ungo gitijigedo Bethany nati da mambudo uso ingo inda jigido ungo ewamei isira. 51 Edo umo ungo ewamei iri God umo budo utu da vivitisira. 52-53 Edo ungo umo tumondebain edo iaviri mi jo ato ae etiri ungo engenembedo Jerusalem nati da mambusera edo ainda Jew embobo da tumondebain ari oro da iji berari Mamo jasiga edo isera.