5
EMBO NENEI IESU DA AMBOJIMBI ISERA
Iji da Iesu umo diuga jawo Gennesaret ainda bengi da derido atiri embo jiwae be bugudo mina misa ise bugudo Mamo da ge ingadi Iesu jineneburisera. Edo Iesu nga etoto wo buro embomei mi kora da jigero atiri gosisira. Jigero vitiri wo buro embomei awa ungoda komboro segise atisera. Edo Iesu Simon da nga da vitido setiri Simon mi sinegetiri kiambu umo be da wowosisira. Edo Iesu nga da anumbedo atise embo umo diuga da bengi da atisera awa atopapotisira.
Edo Iesu ge sedo atae edo Simon da yei sisira, “Davedo umo be da wosedo imo iso wo buro embomei de komboro ingoda itawo ounda wosadera awa ingo wo jiwae be beradewa.”
Setiri Simon mi sisira, “Gitijigari tumba de nango buro okain be etera te wo nei ro baera. Awarate imo nango da yei sesa awa nanemi komboro itano wosadira.”
Sedo ungo komboro itero wowosisera. Etiri wo jiwae be berero komboro diugadi aikambu isira awasedo ungo mi wo buro embo nenei daedo isera awa jawo sisera bugudo ungo kondade orase. Setero bugudo nga etoto awa wo mi sirero edo nga etoto awa kununubadi aikambu isira.
Edo Simon Peter wasiri awa gido Iesu da jo da baingo dederi edo sisira, “Gitijigari na dodo mambu ko na awa embo ewa aera.” Edo umo uso embo nenei de awa kove be isera ko ungo wo jiwae be burisera awasedo. 10 Edo Zebedee da memei James de John de daedo wo buro edo isera awa daedo kove be isera.
Edo Iesu mi Simon da yei sisira, “Oju eose. Tuturo einda edo teta wo beresa da eiedo embo beradesa.” 11 Setiri ungo nga jigero ombo da vitero ungoda rora berari awa dodo ungoi Iesu ambo ambo isera.
IESU EMBO KARU LEPROSY BARI AWA ETIRI EWAMEI ISIRA
12 Iji da Iesu embo da karu leprosy bari nati ainda atima isira awa gosisira. Edo embo awa Iesu gido uso joda busu da durido Iesu da yei benunu sisira, “Embo nembodiba iso dipapa mi naso tamo aso ewamei adira.”
13 Setiri Iesu uso ingo sinegedo embo ainda tamo awa jigido uso yei sisira, “Na imo ewamei ari dipapa ena. Iso tamo awa ewamei are.” Setiri iji ainde karu leprosy embo ainda tamo da awa ewamei isira.
14 Edo Iesu mi embo ainda yei sisira, “Embo nenei da yei ro iso yei etena awa saso geore ta dambuderari mambudo priest da itio iso tamo awa edo gogo edo gare. Edo Moses mi rorou itorase sisira awa itio. Aso edo embo berari mi gadera awa iso tamo awa ewamei etira awa.”
15 Awarate embo amimi Iesu ro isira awa setiri binga awa yei berari da rawusira. 16 Etiri embo jiwae uso ge gadi bugudo Iesu mi ungoda karu neinde kainde jiwae awa ari ewamei adi dipapa isera te Iesu yei embo atae ainda Mamo ga da ge sadi mambusira.
IESU EMBO TEI INGO AMBARI ETIRI EWAMEI ISIRA
17 Iji da Moses da agodari simba edo isera ungoda jawo Pharisee sedo era ainde Moses da agodari atopatido era embo awa Jerusalem nati de edo Galilee busu de edo Judea busu de da awa bugusera. Edo Iesu atopapotiri ungo anumbedo uso ge ingise atisera. Edo Iesu Mamo da goroba de awa ainda karu embomei ari ewamei orase sia edo atisira. 18 Edo embo nenei mi embo awa apara da edo budo bugusera. Edo ungo embo awa Iesu da jo da itari dipapa edo gido embo awa budo mando joda toradi isera. 19 Awarate ungo embo awa ango edo budo joda torari awa sago ae isira ko embo jiwae be mi dada edo emboro awa beitigurisera awasedo. Edo beitigetero gido ungo embo awa ango edo budo riri da mando sa beraga da vitido sisoro to edo embo awa uso ewari besi da awa itero Iesu da jo da embo da teda wowosisira.
20 Edo Iesu ungo jo mi berari gebe era awa gido uso yei sisira, “Naso otao iso wasiri biae kotembedo dotena.”
21 Awa setiri Pharisee embomei de agodari da atopapotegari de mi ungosuka mina sara isera edo sisera, “Embo eiawa Mamo da yei ge biae sira. Edo umo embo ave awodo kotiri? Edo embo nei mi mana embo nei da wasiri biae awa kotembedo doari sago aera. Mamo umo umosuka awa embo da buria kotembedo doadira.”
22 Sero Iesu ungoda kotari awa gido ungoda yei sisira, “Ingo roedo kotari awodo kotevi? 23 Na ge ro seni? Na ro seni ta iso wasiri biae kotembedo dotena seni ta ko erido iso ewari besi bojedo budo pepeta e seni? Edo ge etoto einda ge isaga mo rawa seni? 24 Awara nanemi wasiri da ano ingo gadewa ko na awa Mamo da mei bugudo busu da embo isena edo goroba de embo da wasiri biae kotembedo doturise atena.” Edo Iesu awodo sedo embo tei ingo ambari da yei sisira, “Erido iso ewari besi bojedo mando iso da mambuio.” 25 Setiri embo berari ditini ero embo awa erido uso ewari besi bojedo Mamo jasiga ise pepeta edo uso mando da mambusira. 26 Edo embo kove be kove isera amimi Mamo jasiga isera. Awarate oju be oju edo sisera, “Wasiri boroko etiri getera wasiri awa nango matu da awodo awa gaera.”
IESU LEVI JAWO SISIRA
27 Ponda bugudo Iesu tax bari embo jawo Levi awa uso tax bari oro da anumbedo atiri gosisira. Gido Iesu mi uso yei sisira, “Na ambo ambo eio.” 28 Setiri Levi erido uso rora berari dodo Iesu ga da mambusira.
29 Edo amboda Levi Iesu awasedo bondo nembodiba uso mando da sia isira. Edo tax bari embobo jiwae be de edo embo nenei jiwae de bondo da indari awa indadi bugusera. 30 Edo Pharisee nenei de edo agodari da atopapotegari de mi Iesu da ambojimbi da yei bekuba edo sisera, “Roedo ingo tax bari embobo de embo bebegae nenei deda einda anumbedo indido kumbudo evi?”
31 Setero Iesu mi mina sisira, “Karu embobo gawo ari embo awa embo karu ae ainda yei mambae rate umo embo karu de ainda yei mambadira. 32 Da awodo na embo ewagaewa awasedo nanemi ano ungoda wasiri bebegae awa dodo Mamo da yei wareregorase na bugae ra te na embo bebegae awasedo nanemi ano ungoda wasiri bebegae awa dodo Mamo da yei wareregorase na bugusena.”
EMBO NENEI IESU NGANEGA ISERA
33 Embo nenei mi Iesu da yei sisera, “John da ambojimbi de Pharisee da ambojimbi de awa iji berari neta ise Mamo da yei ge sedo era te iso ambojimbi awa indido kumbudo edo era.”
34 Setero Iesu mi mina sisira, “Jimbari susu awa jimbari bondo da atirari imo kotesa inemi aso jimbari bondo da esega bugera awa neta ae eterita? Awodo aera imo mana awodo adesa. 35 Awarate amboda gitopo bugudo jimbari susu awa sandido kundo mambadera iji ainde awa ungo neta adera.”
36 Edo Iesu ungoda yei daedo sisira, “Na ingoda yei inia ge da sano gido ingo naso atopatari awa seka awa gadewa. Embo bo matu da to awa bo seka diugedo budo mana bo matu tamonda piradira. Umo awodo adira awa bo matu awa ari biae edo gari ewamei adi aera. 37 Edo embo amemi mana ribe da ngamo wine seka awa utingi wo andiso matu mi ari ainda nukadira ainda be awa utingi wo andiso matu mi ari awa mana bimbijadi edo umo wine awa porokukusedo sawadira ainde utingi wo andiso matu mi ari awa bejadira. Awodo adira awa utingi wo andiso matu mi ari de ribe da ngamo wine seka de awa biae adira. 38 Awodo aera embo awodo aera te umo wine seka awa utingi wo andiso seka mi ari ainda itido ira. 39 Embo ave ribe ngamo wine matu awa tuturo da indadira awa umo mana ribe ngamo wine seka awa indadira. Edo wine matu awa ewamei sadira.”