6
PHARISEE EMBOBO IESU NGANEGA ISERA
Iesu uso ambojimbi de Jew embomei da tumondebain ari iji de buro emboro da beji mi biae edo pepeta ero uso ambojimbi mi ungoda agodari awa bejedo ungo pisa awa budo kandedo indisera. Edo Pharisee embobo nenei mi sisera, “Ingo ro edo awodo evi? Nangoda agodari mi sira awa tumondebain ari iji de buro eove.”
Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo gitijigari nembodiba David de uso embomei de ungo iji ainde beji mi ambudo ro isera ainda kiki ingo ajigedo gaeta? Mamo da agodari mi sira awa ambe ingari Mamo da yei rorou ititera awa priest mi indadi rate embo nenei mi mana indadera. Awarate David Mamo da oro da torido ambe ingari rorou Mamo da yei ititisera awa budo umo indise nenei uso otatao da itiri ungo deda indisera.” Sedo Iesu uso mina sari atae ise sisira, “Na Mamo da mei bugudo embo isena awa tumondebain ari iji isena ainda wasiri awa simba ena.”
EMBO INGO AMBARI EWAMEI ISIRA
Edo Jew embomei da tumondebain ari iji nei Iesu Jew embobo da dada ari oro da embo atopapotisira. Jew embobo da dada ari oro da awa embo da uso ingo be ambari awa anumbedo atisira. Edo Pharisee embo nenei de agodari da atopapotegari de awa iji ewamei budo Iesu bekuba adi sedo eura edo isera awasedo ungo Iesu simba edo gogo ise kotisera, “Umo tumondebain ari iji de embo ari ewamei adera amone umone buria adira.” Awarate Iesu ungo ro kotera awa gido embo ingo ambari da yei sisira, “Erido naso yei da po.” Setiri embo awa erido bugudo Iesu da jo da dederisira.
Edo umo ainda derido atiri Iesu embo da yei sisira, “Na ingoda yei nganega adena. Ingodenaso agodari mi tumondebain ari iji de embo nenei kondade orase sita mo ko embo nenei da yei biae orase siri? Ingodenaso agodari mi embo nenei soregorase sita mo ko embo nei doro betarase siri?”
10 Sedo umo diti pigedo embo berari awa gido embo ainda yei sisira, “Iso ingo besugedo dagaiya eio.” Setiri embo awa uso ingo sekago besuguriri ingo ewamei isira. 11 Edo embo awawa tini gambari edo ungosuka Iesu da yei ro adera awa ge mina sara isera.
IESU AMBOJIMBI 12 KATABURISIRA
12 Iesu umo umosuka Mamo gada ge sadi sedo doriri da vivitisira. Vitido ainda tumba de atise Mamo gada ge sisira. 13 Edo sipo de Iesu mi setiri uso ambojimbi berari uso yei bugusera. Ungo bugero Iesu mi embo 12 kataburisira. Katabedo Iesu mi embo 12 ainda jawo Itari Mambari Embobo ititisira. 14 Edo eiawa ungoda jawo ra. Simon uso jawo Iesu mi Peter ititisira edo uso namendi Andrew. 15-16 James de John de Philip de Bartholomew de Matthew de Thomas de James Alphaeus da mei de Simon Rome gitijijigegari embo awa durido dodo wosorase isira ainde edo Judas James da mei de Judas Iscariot umo amboda Iesu indiga sisira ainde.
IESU ATOPAPOTISE EMBO EURI EWAMEI EDO ISERA
17 Iesu uso ambojimbi de doriri dodo wosedo yei ewamei da dederisera. Edo embo jiwae be Judea busu de Jerusalem nati de edo Tyre busu de Sidon nati ewa beda awa Iesu da yei bugusera. 18 Bugudo Iesu mi ungoda karu amburo neinde kainde jiwae awa ari ewamei orase edo ungo uso ge dengoro orase bugusera. Edo embo asisi bebegae mi joda atima isera amimi Iesu da yei bugoro ari berari ewamei orase bugusera. 19 Edo embo berari awa Iesu jigadi jarima isera ainda be awa umo gorobe de buro ise iri berari jebugurera awasedo.
20 Iesu uso ambojimbi gosise sisira, “Imo rora ae embo gido iaviri eio ainda be awa rora Mamo da topo berari awa iso topo awasedo. 21 Edo imo boroko beji tambutesa awa dubo ewamei eio ainda be awa Mamo mi imo undadira awasedo. Edo imo boroko ji sesa awa iaviri eio ainda be awa iro jiradesa awasedo.
22-23 “Embo mi na God da mei embo isena awasedo ingo ujo ae ise ge biae ingoda yei sise ingo wasiri biae etewa sadera awa dubo ewamei ewo ko Mamo mi ingoda riroga nembodiba utu da sia ira awasedo. Embo ingo dedo gaedo era ainda mamoumbogo awa Mamo da binga sari embo da yei awodo isera.
24 “Imo rora jiwae embo boroko esa re awa biae ra ainda be awa ingo matu ingoda riroga betewa awasedo. 25 Imo boroko indari jiwae buresa re amboda awa iso yei re biae adira ko imo baimana tambadesa awasedo. Imo boroko iro jiresa re amboda iso yei re biae ra ko dubo vevera tambudo ji sadesa awasedo.
26 “Boroko embo berari imo jasiga era te amboda iso yei re biae ra. Edo ruvegeove embo ingo dedo gaedo era ainda mamoumbogo re da awodo ge busari da binga sari embobo jasiga edo isera.
27 “Awarate ingo naso ge ingewa ainda yei sena, Gitopo iso dubo buio. Edo embo iso yei tini gambari era ainda yei ewamei eio. 28 Embo iso jawo da ge biae sera ainda yei ewamei eio. Embo iso yei wasiri biae era, embomei awasedo Mamo da yei gegata eio. 29 Edo embo amemi imo sogo be nei da doro gido sogo be nei itio dore. Edo embo amemi iso ombari boro gido seio ombari nei de daedo bore. 30 Embo amemi rora ro itasase sari re itio. Embo amemi rora iso topo awa bari sekago iso yei itarase seose. 31 Edo imo embo nenei mi iso yei orase dipapa esa da awodo embo nenei da yei eio.
32 “Imo embo imo dubo burera awa dubo burise embo nenei dubo bae esa mo ro edo Mamo mi iso yei riroga ewamei itarase kotesi? Edo embo ari bebegae edo era amone daedo da awodo edo era. 33 Imo embo iso yei ewamei era ainda yei ewamei esa mo rawodo edo riroga badi kotesi? Edo embo bebegae awa emboro ainda pepeta edo era. 34 Imo embo nenei da yei rora itido sekago badi dipapa esa mo ro edo imo rirogo badesa awa kotesi? Embo bebegae rora embo bebegae da yei itido sekago badi dipapa edo era. 35 Awodo aera awodo eose. Gitopo iso dubo burise ewamei eio. Embo nenei da yei rora itio awarate sekago itoro badi sedo nganega eose. Imo awodo embo nenei da yei adesa awa imo teta Mamo da embomei mi arago adesa. Mamo mi iso riroga nembodiba sia etiri atira. Mamo embo bebegae uso yei ategae edo era ainda yei umo jo edo ira. 36 Da awodo imo jo ari embo nenei da yei eio.
37 “Imo embo nenei kasae adesa awa Mamo imo mana kasadira. Imo embo nenei bekuba eose ainda be re Mamo mi imo bekuba adi ta rora awasedo. Imo embo nenei mi iso yei biae oro kotembedo doadesa awa Mamo mi iso wasiri bebegae awa kotembedo doadira. 38 Imo embo nenei da yei kando itadesa awa Mamo mi iso kando itadira. Mamo mi iso yei kiambu awa mana itadira te teta embo mi indari bondo da kando berugedo era da awodo itadira. Mamo mi iso yei kando jiwae be jiwae itadira awasedo imo kando berari awa budo tembari sago ae adesa. Kando tega rawodo itadesa tega da awodo awa Mamo mi iso yei kando awodo awa itadira.”
39 Edo Iesu mi inia kiki eiawa sisira, “Embo ditiguba ari mi mana embo ditiguba ari nei awa gitijigadira ko ungo etoto awa koto da duradera. 40 Gari eura ira embo ainda jiro gari awa kiambu awarate uso atopatari da jiro gari awa nembodiba ra. Jiro gari eura ira embo awa buro okain adira awa amboda awa uso jiro gari awa teta uso atopatari da da awodo.
41 “Ro edo ri momono iso namendi da diti da awa gosise dodo ri dewo iso diti da awa imo kotae esi? 42 Ro edo iso namendi da yei sesi iso diti da ri momono awa bane sesi ko imo iso diti da ri dewo atira awa imo gae esi? Imo ise sarago ari embo imo giti iso diti da ri dewo awa budo gido awa namendi da diti da ri momono awa badesa.”
43 Edo Iesu ungo atopapotise sisira, “Ri ewamei mi mana be biae adira edo ri biae mi mana be ewamei adira. 44 Edo imo ri da be awa gido awa ri amomo ro ri awa gadesa. Ri bebe de mi mana sisira be adira edo ri nenei bebe de mi mana sigore be adira. 45 Embo ewamei da kotari jo da awa ewamei kotise ari ewamei ira te embo biae da kotari jo da awa biae ari bebegae ira. Embo umo rori awa gadewa uso ge sadira ainda.
46 “Ingo na gitijigari sedo ewa te ingo na ro sena awa ae edo ewa. Ro edo awodo edo evi? 47 Embo da mi naso ge ingadi bugudo ge ingido ge awa kera edo ira awa nanemi embo awa rawodo ri awa ingoda yei ujugano gadewa. 48 Embo awa teta embo mando eiedo ititisira awa inge. Tutuvi uro tu be tuda ngambedo tutuvi derido ganuma wawara etiri wosedo amimi etiri tutuvi awa goroba edo dederisira. Ainda amboda umo bojedo mando awa dorisira te mando awa wasiri ae ko ainda be awa embo awa uso mando awa itido gogo isira awasedo. 49 Edo embo naso ge ingido awodo ae edo ira awa ujugano gadewa. Embo awa uso mando tutuvi awa derido gogo ae rate busu tamo da uso mando awa ititisira. Edo umo bojetiri mando awa burigi be dudurisira edo biae be isira.”