14
IESU GEBE ARI EMBOBO NENEI AWA KIKI DIROVE
Embo uso gebe ari awa goroba ae ira awa atega ise ungae da otao ewo. Edo uso de iso kotari ewa de biae de awa ewoga ewoga ari gido umo tu beose. Embo da Iesu gebe ari embo amimi sira awa rora berari awa indadira awa awara te embo nei gebe nembogo ae edo ira amimi wo indae edo ira. Awasedo embo amemi rora berari indido ira awa embo embo nei wo indae edo ira embo awa ujo ae eure. Edo embo wo indae edo ira embo awa embo rora berari indido ira embo awa biae ari ge seure. Edo awodo seure ainda be awa God embo wo indae edo ira ainde da awara sedo ira awasedo. Edo imo embo nenei da agipo embobo mi ewamei iri ta ko biae iri awa gido awara etesa awara sari embo aera. Te bajari uso topo mi umo ewa ita biae iri awa awara sare. Edo Bada Iesu Keriso mi umo jigari erido edo goroba de deradira.
Embo da mi kotedo ira iji nenei awa nembogamo edo iji nenei awa nembogamo ae kotedo ira awarate embo nei umo kotedo ira awa iji berari awa tega da awodo awa kotedo ira. Edo embo berari mi ungo ro kotera ainda be awa gore. Edo embo amemi iji dada awa nembogamo sira awa umo awodo ira awa God sapo ira. Edo embo amemi indari neinde kainde indira embo awa God sapo ira. Edo awodo ise amimi umo God da yei indari awasedo doio sira. Edo embo amemi indari nenei ujo ae ise indae edo ira embo awa God sapo edo ira. Edo awodo ise awa God da yei doio sedo ira. Edo ingodena awa ingodenasuka bajari edo atise edo bebetise adera naso dipapa awa awodo adi aera. Awarate ingodena wasiri de atadera awa Keriso awa ingodenaso bajari ra edo ingodena betadera awa Keriso awa daedo ingodenaso bajari ra.
Edo Keriso awa bebetegari de wasiri de da bajari adi sedo betedo sekago eririsira. 10 Awasedo imo roedo iso namendi ujo ae esi? Edo ingo nenei ingo roedo ingoda nanonamendi mi bebegae ari ge sedo bekuba evi? Ingodena berari awa God da diti da derido petero unemi ingodena kasadira.
11 Ko jiwari mi sira,
“Bada God mi sira nanemi ingoda yei sena embo berari mi naso joda baingo dederi adera edo embo berari mi na awa God sadera awodo adira.”
12 Awasedo ingodena berari awa God da dombu da derido edo uso yei da ro isera edo ro awasedo iseri isaga adira.
NAMENDI ISO ASO WASIRI BIAE EURE
13 Awasedo ingode bekuba mina ara ari awa doadera. Edo ingo re eiedo kotedo adewa gaegae awo ingoda nanonamendi wasiri bebegae eorase edo gogo edo atiwo. 14 Edo na Paul awa Bada Iesu ga da da ari atima ena awasedo na wo indadena awa awara awa gido ena. Awarate embo da amemi wo indari awa awara ae kotadira awa embo awa wo indadira awa awara ae adira. 15 Edo imo ro indesa amimi ari iso namendi memesi badira awa imo ro esa amimi imo umo dubo bae dotesa awa isaga adira. Edo inemi ro indesa amimi doaso Keriso embo ave embo betisira awa uso tumonda ari usibesi adira awa rora awodo awa sekago indose. 16 Edo doaso embo nenei mi imo ro sesa awa ewamei awa oro biae eure ta edo gogo edo atio. 17 Edo ingodena God da gitijigari da iji awa sera te ingodena agodari eiawa indose awawa indio awa saera awarate ingodenamone Asisi Kotopu mi ewamei ari ingodenaso yei itido ira ainda ge awa sera. Edo unemi ingodenaso yei itido ira awa ewamei atari de jo jamo jamo de edo iaviri de awa. 18 Edo embo amemi awodo Keriso sapo adira gido awa amimi ari God iaviri adira edo ari embo nenei mi umo ro ira awa ewamei ira awa sadera.
19 Awasedo ingode iji berari edo gido ro ingode oro embo nenei jo jamo jamo aderi edo oro embo nenei ungoda gebe ari awa goroba aderi awa ore. 20 Edo indari da agodari awasedo God mi embo nei da joda buro ira awa usibesi eose. Gebe rora neinde kainde indadesa awa awara te imo indari indesa amimi ari embo nei durido wasiri biae adira awa imo ro esa awa biae awa esa. 21 Edo imo wo indesi ta ko umo okain indesi ta ko rora neinde kainde esa amimi ari iso namendi durido wasiri biae adira awa wasiri awodo awa sekago eose.
22 Awasedo embo amemi eiawa indeni ta doeni sedo uso joda mana mana edo ira awa God da joda edo iso joda koteio. Edo embo ave uso joda umo ro ira awa awara kotira edo amimi umo bekuba ae kotira awa embo awa dubo ewamei embo ra. 23 Awarate embo amemi umo ro indira awa ewamei ta biae ri awa mana mana adira awa God mi umo bekuba adira ainda be awa embo tumonda ari mi ae etira awasedo. Edo ingodena ro era ainda susu awa tumonda ari awa ae re ingodena ro era awa wasiri biae ra.