15
NA NA SEOSE TA EMBO NENEI KONDADE ADI DIPAPA EWO
Embo nenei da gebe ari awa goroba ae edo ira amimi ungoda bouga awa beorase sedo ingodena goroba de gebe edo era amimi kondade ore. Edo ingode wasiri oro ingodena awa iaviri orase mana adera. Awarate ingodenaso nanonamendi da yei ewamei oro edo ungo iaviri orase sedo ingode ari wasiri ewamei adera. Edo uso tumonda ari awa bajido edo nembodiba edo goroba arase sedo ingode ari wasiri ewamei adera. Ko Keriso umo umosuka iaviri adi ari wasiri ewagaewa aera. Edo jiwari mi sisira,
“Embo mi iso yei biae sera te biae sera awa naso yei biae sera.”
Ko ingode mana mana ae gorase sedo ungo mi jiusera awa Asisi Kotopu mi ingodena atopatarase gaisera. Edo jiwari mi etiri ingodena jo goroba de saboa ari de burisera. God awa jo goroba de saboa ari de da susu ra. Edo dowo God mi ari ingo berari awa jao namendi de joda edo dubo ewamei ari mina ara ise atave. Edo awodo adewa amimi ingo Iesu ro isira awa adewa. Edo ingo berari dada edo javi da mi God Iesu Keriso ingodenaso Bada da Mamo awa jasiga ewo.
EMBOBO JEW AE DE DA GOD JASIGA EWO
Embo mi God jasiga orase sedo dipapa mina ara ewo teta Keriso mi ingo dipapa edo burisira awodo. Edo na ingoda yei sena God umo ro adi sisira awa adira awa isaga adi edo God umo Jew embobo da mamoumbogo da umbogo tuturo da ainda adi sari sisira awa be arase sedo Keriso awa Jew embobo da agipo embo isira. Edo embobo Jew ae mi God uso jo ari awa gido umo jasiga orase sedo Keriso awodo bugusira. Edo jiwari mi sira,
“Awasedo embobo Jew ae da teda nanemi iso yei ategari itadena. Edo ya sise iso jawo jasiga adena.”
10 Edo ge nei jiwari mi sisira,
“Ingo embobo Jew ae God da katabari embobo de da dada edo iaviri ewo.”
11 Edo eiawa ge nei jiwari da sisira,
“Ingo embobo Jew ae Bada God jasiga ewo. Edo embo berari umo jasiga ewo.”
12 Edo Isaiah mi sisira,
“Embo da Jesse da orobe da bugadira awa teta ri ipu da uso osiri bugudo iri da awodo ra. Edo umo awa embobo Jew ae awa gitijigadi eradira. Edo umo erari ungo mi umo gebe adera.”
13 God awa tumonda ari da susu ra. Awasedo dowo God mi ingoda tumonda ari awasedo iaviri de dowo God mi jo jamo jamo ari de itare. Edo ingo Asisi Kotopu da goroba da desegurise dowo ingoda tumonda ari awa bajido nembodiba are.
PAUL UMO ROEDO OVE GAISIRI AWA UJUGURISIRA
14 Naso nanonamendi na gosena ingo ari ewagaewa edo ewa edo jiro gari jiwae be burisewa. Edo na gosena ingo ingosuka ato mina pata adewa awa. 15-16 Awarate ove einda na ingoda yei ge nenei sadi sedo na ingo dengoro ena na oju ae ingoda yei ge okain sisena ainda be awa Iesu Keriso da agipo embo ari da buro awa naso yei ititisira awasedo. Edo uso agipo embo edo na embobo Jew ae awa kera edo ena. Edo God mi embobo Jew ae awa teta rorou ewamei budo ira da awodo awa barase sedo na teta priest mi God da binga ewamei ungoda yei minonu sarago ewona. Edo na awodo minonu seono Asisi Kotopu mi ungoda jo seguri ungo ewamei edo era.
17 God da buro awa na Keriso Iesu ga dada edo ena. Edo na buro awa ise iaviri ena. 18-19 Edo na mana embo nenei da buro awa gido sadena te na isaga be Keriso umo na kondade iri buro ena awa sadena. Edo unemi na kondade iri nanemi embobo Jew ae awa kondade eno ungo God kera era. Edo ungo God kera era ainda be awa nanemi ro sise ena edo God da ari wasiri goroba de awasedo edo Asisi Kotopu da goroba awasedo. Awasedo na naso buro awa Jerusalem nati da tuturo edo Keriso da binga ewamei awa yei jiwae be da minonu sise jiroroka ise mambutinatina edo bugudo na Illyricum busu da bugudo naso buro awa ainda atae isira. 20 Edo embo nei da tutuvi derari da na mando itonase sedo yei Keriso da jawo awa ingae da ainda na binga ewamei minonu sadi edo ena. 21 Edo jiwari mi sira,
“Embo uso jawo sae gae awa ungo mi gadera. Edo embo ungo mi uso jawo ingae mi ingadera.”
PAUL ROME NATI ESEGA ADI JIRO BURO ISIRA.
22 Iji jiwae be na ingo esega adi dipapa ewona te rora da mi naso yari awa betitgedo ira. 23 Awarate na naso buro busu einda awa atae edo awa na ingo esega adi jiro buro ena ainda be awa na awodo adi dipapa ewona awasedo. 24 Edo na Spain busu da mamabadi kotewona. Edo na ainda mambuse awa na torido ingo gadi dipapa ena. Edo iji tupo ingo esega adena amimi awase ingo mi na kondade awo Spain busu da mambadenita rora. 25 Awarate boroko God da embobo Jerusalem nati da atera awa sapo adi sedo na nati ainda mambutena. 26 Edo na Jerusalem nati da mambutana ainda be awa Macedonia de Greece busu de da embo Iesu gebe ari embobo mi embo rora egeregae God da embobo da teda Jerusalem nati da atima era awa kondade edo gano dada isera awasedo. 27 Edo ungo ungoda dubo bari mi setiri gido adi setera. Awarate ungo ungoda gagi embo rora atitigae ainda yei atira awasedo dowo kondade ore. Edo Jew embobo ewamei ari God mi ungoda asisi da yei isira ewamei awawa embobo Jew ae de kando isera awasedo embobo Jew ae ungoda rovi ravi jiwae awa dowo Jew embobo de kando osisa edo bore. 28 Edo na buro eiawa atae edo ainda amboda gano berari ungo mi dada etera awawa ungoda yei itido awa na Spain busu da mambadena. Edo na Spain busu da mambuse edo emboro da awa ingo esega adena giwo. 29 Edo ingo esega adena amimi na gosena Keriso da ewamei ari nembodiba be awa budo ijegadena.
30 Naso nanonamendi ingodenaso Bada Iesu Keriso awa kotise edo dubo bari Asisi Kotop mi itido ira awadeso iji berari be jamo adi ae God da yei na embo manunugewo. 31 Gaegae edo Judea busu embobo gebe ae edo era amimi na deore sedo giwo God mi na soregare. Edo Jerusalem nati da God da embo atima era amimi naso buro da iaviri orase God da yei sedo giwo na kondade are. 32 Awasedo na God mi buganase dipapa adira awa na iaviri nembodiba ise ingoda yei bugadena. Edo bugadena naso esega ingoda yei amimi ari naso tamo de asisi de awa jango indadera. 33 God awa ingodenaso jo jamo jamo ari da susu ra dowo ingode da mata awa ingo berari de atare. Awara.