6
LAMB MI UMBAKA VIBU 6 AWODO AWA JIWARI RUWARI DA AWA TEUGURISIRA
Edo na Lamb mi jiwari itari gambari umbaka vibu da awa teuguriri gosisena. Edo rovi ravi 4 wasiri de ainda da mi ge siri javi teta binga barara diwarago iri na ingeno sisira, “Puio.” Setiri edo na wo horse parara bugutiri gosisena. Edo embo da ainda tamo da anumbedo edo umo gi emi jigido atiri gosisena. Edo umo gitijigari embo da gobe awa kumbudo edo embo dari embo isira edo umo embo patido dari betorase mambusira.
Edo Lamb mi jiwari itari gambari umbaka vibu nei awa teugurisira. Edo teugetiri edo na ingise ateno rora wasiri de nei mi sisira, “Puio.” Setiri edo wo horse kokoi bugutiri gosisena. Edo embo ainda tamo da anumbedo atisira awa goroba ari kumbudo ari embo busu da awa embogo edo mina dara orase burisira. Edo umo goroba ari budo koma ewamei ari busu da awawa ari atae adira. Edo umo embogo embo da kasiwo nembodiba awa kumbusira.
Edo Lamb mi jiwari itari gambari umbaka vibu nei awa teugurisira. Edo teugetiri na ingise ateno rora wasiri de nei mi sisira, “Puio.” Setiri wo horse umenga bugutiri gosisena. Edo embo da ainda tamo da anumbedo atisira awa rora da bouga tega ari rora awa jigido atisira. Edo awawa gido na rovi ravi wasiri de 4 ainda teda javi ingisena. Edo ingise ateno ge javi mi sisira, “Embo da mi ambe ingije kiambu awa ori adi sedo embo da mi gano itadira, uso iji da buro etira ainda betira awa. Edo embo da ami siri munju dogo kiambu da awa kumbadi sedo embo da amemi uso iji da buro etira ainda mina gano awa itadira. Awarate oil de grape ngamo wine de da mina awa atare.”
Edo Lamb mi jiwari gajari umbaka vibu nei awa teugurisira. Edo umo teugetiri edo na ingise ateno rora wasiri de nei amimi sisira, “Puio.” Setiri wo horse karako bugutiri gosisena. Edo embo da uso tamo da anumbedo atisira uso jawo awa betari. Edo riawo matawa ewuse atari awa ambo ambo edo wo horse ainda ambo da bugusira. Edo ungo mi busu kataburisera edo etero dombu 4 awodo isira edo ungo dombu da ainda embobo awa doro betorase goroba kumbusera. Edo ungo embomei awa dadi sedo etero embogo de baimana de karu de busu da ambe wo berari awa dadi bugusera.
Edo Lamb mi jiwari gajari umbaka vibu nei awa teugurisira. Edo umo teugetiri edo rorou itari tendeba juda busu da embo mi embo deoro betedo isera ainda asisi awa gosisena. Edo embobo awa ungo busu da atise edo God da ge awa minonu sedo isera edo ungo edo gogo edo embo da yei Keriso da jawo da ge seoro gido isera awasedo busu da embo mi ungo detero bebetegurisera. 10 Edo ungo mi gogo dimbudo sisera, “Bada God imo awa goroba jiwae ra. Edo imo awa kotopu edo iso ge awa gebe moka ra. Edo iji roinge atae ari edo imo busu da embobo nango dorisera awa kasedo ungoda riroga itesi?” 11 Edo God mi embo dada da yei bo parara dada isira. Edo umo awawa ungoda yei itido sisira iji tupo ribori go simba orase sisira. Edo awa sedo ungoda yei sisira, “Ingo simba irirowo busu da embobo mi Iesu gebe ari embobo nenei Iesu sapo edo era awa ingo dorisera da awodo doro betadera. Edo Iesu gebe ari embobo da ajigari nanemi matu betorase awara sisena ajigari awa betoro awa busu da embobo mi ungo dari betari awa atae adera.”
12 Edo Lamb mi jiwari itari gambari umbaka vibu nei awa teugurisira. Edo umo awa iri na ditini isena. Edo na ditini eno didira nembodiba isira. Edo waiko umenga teta ungotu inge isira. Edo kariga teta ororo inge kokoi isira. 13 Edo damana sokedo utu da edo busu da wowosisera teta bisara mi sumbuse euri ri wasiri euri igi pururusedo busu da wosedo ira da awodo isira. 14 Edo utu ruwusira teta ingode opi ruvedo era da awodo. Edo utu awodo ruvedo edo atae edo mambusira. Edo doriri berari de ingigi berari de ungoda yei dodo gigiseburisera.
15 Edo busu da embobo da gitijijigegari nembogamo de memeinya de isoro embobo da gitijijigegari de rora jiwae embobo de embo nembogamo de agipo embobo de embo agipo embobo ae de ungo berari meko to da edo doriri temba da ganuma nembogamo da to da totorigedo unjugedo isera. 16 Edo ungo ainda unjugedo atise ganuma da edo doriri da yei gogo dimbudo sedo isera, “Gaegae edo Lamb nangoda yei tini gambari ira amimi nango tambure edo embo gitijigari da anumba da anumbedo atira amimi nango geure ta wosedo nango apuregegae. 17 Edo embo etoto ainda tini gambari iji awa bugira. Edo iji awa bugari embo inono mo amemi uso dombu da dereri?”