7
GOD MI ISRAEL EMBOBO 144,000 AINDA BEO DA USO SASA ITITISIRA
Edo na awa berari gido asisi ewamei 4 awodo gosisena. Edo asisi ewamei 4 awa busu da sangove 4 ainda derido busu da bisara 4 awa busu da edo ewa da edo ri tamo da awodo sumborase sedo ungo mi bisara awa to berari busu da ainda awa gajisera.
Edo na goseno asisi ewamei nei wosedo yari kena edo bugusira edo umo God wasiri de atima ira amimi sasa itido ira rora awa kumbudo bugusira. Edo God mi asisi ewamei 4 ainda yei busu da edo ewa da memesi itorase goroba ititisira asisi ewagaewa ainda yei sisira, “Memesi boroko busu da edo ewa da edo ri da yei itave. Awarate giti ingode God da agipo embobo da beo da sasa itadera. Edo ingode awa edo awa ingo awo memesi bugadira.” Setiri edo na ingeno embo God da sasa ungoda beo da kumbusera ainda ajigari awa sisera. Edo Israel orobe berari ainda teda awa embo 144,000 amimi God da sasa kumbusera. Edo Israel da embomei da orobe da jawo eire.
Edo Judah da orobe da sasa kumbusera ainda tega awa 12,000. Edo Reuben da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Gad da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Asher da orobe da sasa kumbusira ainda ajigari tega awa 12,000 ra. Edo Naphtali da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Manasseh da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Simeon da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Levi da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Issachar da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Zebulun da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Joseph da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000. Edo Benjamin da orobe da sasa kumbusera ainda ajigari tega awa 12,000.
EMBO JIWAE BE JIWAE DADA ISERA
Edo na awawa gido atae edo sekago ditini isena. Edo embo jiwae be jiwae embo mi ajigari katogo ae awa gosisena. Edo embobo eiawa busu da orobe berari edo nati berari da embobo awa ra. Edo ungo awa busu da atise busu da ge gari neinde kainde sedo isera awa ra. Edo embobo awawa bo parara ewari berari edo ijiga ingo mi jigari berari edo Lamb da joda dederigedo atisera. 10 Edo embobo awa ainda dederigedo atise ungo gogo dimbudo sedo isera, “God gitijigari anumba da anumbedo atira edo Lamb de ungo etoto awawa soregari da susu ra.” 11 Edo asisi ewamei berari de gitijijigegari embobo 24 de rovi ravi 4 wasiri de gitijigari embo da anumba jinenebedo atima isera amimi God tumondebain edo isera. 12 Edo God tumondebain ise sedo isera, “Awa gebe jasiga ari de usasa de jiro gari de doio sari de sapo ari de goroba de matawa natopo atari awa God da topo ra. En awa gebe.”
13 Edo ungo awa setero gitijijigegari embobo 24 ainda embo da mi naso yei sisira, “Imo embo bo parara ewari berari etera eiawa gosesita? Edo imo ungo yei rawainda edo buguseri awa gosesita?”
14 Setiri na mina sisena, “Bajari na gaera te imo gosesa awasedo naso yei ujugeio gane.”
Seteno umo naso yei sisira, “Embobo gosesa eiawa ungo busu da memesi nembodiba be nembodiba da soropu da sembusera awa ra. Edo ungo awa Lamb da ororo mi ungoda sinibo segedo edo parara isera awara. 15 Awasedo ungo God da gitijigari anumba demonda atise edo ungo uso mando da iji berari umo sapo edo era awara. Edo embo gitijigari embo da anumba da anumbedo atira amimi ungo edo gogo edo simba adira. 16 Edo ungo sekago mana beji tambaderi ta ko umo ujo awa mana tambadera. Edo waiko vevera mi mana ungo ewadira. Edo bisara vevera ta rora vevera nenei ro mi mana ungo ewadira. 17 Ainda be awa Lamb soropu da anumbedo atira amimi ungo simba adira teta wo sheep simba ari embo mi uso wo sheep simba edo ira da awodo. Edo God mi ungoda diti da jijiu awa tupari ungo iaviri adera.”