8
LAMB MI JIWARI RORA UMBAKA VIBU MI ITARI GAMBARI AMBO BE AMBO AWA TEUGURISIRA
Edo Lamb mi umbaka vibu jiwari rora da ambo be ambo awa teugetiri ge javi de javi nenei berari de utu da awa 30 minutes awodo atae isira.
Edo iji awa atae etiri na asisi ewamei 7 awodo God da joda dederigedo atero gosisena. Edo na goseno ungo da da puin burisera.
Edo asisi ewamei nei aga gold mi ari rora ewuse muno ewamei ira awa kumbari rora awa jigido edo umo bugudo rorou itari tendeba demonda dederisira. Edo ungo mi asisi ewamei ainda rora muno ewamei de jiwae ititisera unemi God da embobo da benunu de da dada edo edo rorou itari tendeba da gold mi ari gitijigari embo da anumba da joda atisira ainda itarase sedo. Edo rora muno ewamei de dungisira ainda muno dagari ae be awa asisi ewamei God da joda derido atisira ainda ingo da aga da awa dodo edo God da yei God da embo da benunu God da sedo isera ainda da dada vivitisira. Edo awodo edo asisi ewamei rigotu rorou itari tendeba da budo uso aga joino muno de kumbudo isira ainda joda ititisira. Edo joda itido aga awa warawara etiri busu da wowosisira. Edo wosetiri binga barara de javi nembodiba de edo birigi de didira de busu da isira.
ASISI EWAGAEWA PUIN PUSISERA
Edo asisi ewamei 7 puin kumbusera awa ungo puin pusadi sia baia isera.
Edo asisi ewamei da uso puin pusisira. Edo pusetiri ga de gosoro de riawo ororo de dada ari busu da wowosisira. Edo riawo mi busu be da awa eviri edo busu be etoto awa atisira. Edo riawo mi ri nembogamo berari da be da awa ewuse edo be etoto awa doturisira. Edo riawo mi sasawa berari awa evetiri atae isera.
Edo asisi ewamei nei uso puin pusisira. Edo pusetiri edo rora teta doriri riawo mi ewarago ise wosedo ewa da mambusira. Edo ewa da wosetiri be da nembodiba awa wareregedo ororo isira. Edo ewa be da awa ororo etiri edo ewa be etoto awa atisira. Edo rora wasiri de ewa da ainde sangove nei nembodiba da awa bebetero edo sangove nei be etoto awa atisera. Edo embo da nga nembogambo sangove nei da nembodiba awa bejedo dada ero edo sangove nei etoto awa atisera.
10 Edo asisi ewamei nei uso puin pusisira. Edo pusetiri damana nembodiba biri biri edo ewuse uso yei utu da awa teugedo edo umo de umo uriri memeinya nenei de da wowosira. 11 Edo damana ainda jawo awa tokaka ra. Edo umo wosetiri edo umo sangove nenei nembogamo awa tokaka etero edo sangove nenei etoto awa atisera. Edo umo tokaka isera awa embo jiwae be mi indido edo bebetegurisera ainda be awa umo awa tokaka isira awasedo.
12 Edo asisi ewamei nei mi uso puin pusisira. Edo pusetiri waiko da sangove nei nembodiba de kariga da be nei nembodiba de edo damana berari da ungoda sangove nembodiba nei de da yei biae ari bugiri sangove nenei nembogambo etoto atima isera. Edo ungoda usasa sangove nei nembodiba awa atae isira. Edo ungoda usasa sangove da awa atae etiri gido ungo janibedo gogo ae etero gido sipo bugusira edo waiko edo gogo edo janibae etiri tumba bugusira edo kariga de damana de janibari bebegae janiburisera.
13 Edo na dombu inda edo wakana nembodiba utu inbe inda iri gosisena. Edo wakana mi sisira, “Eiawa biae be biae be biae ra. Edo asisi ewamei nenei tamonde awa ungoda puin pusadi aikambu isera edo iji ainde awa memesi nembodiba be nembodiba awa embo busu da atima era ainda yei bugari ungo ro eri?”