Ove Nei Timothy Burisira
1
1-2 Na Paul mi ove eiawa Timothy awa teta naso mei inge ainda yei jivena. God mi dipapa edo na awa itiri Iesu da binga atopatari embo isena. Edo unemi na itiri bugusena binga ingodena Keriso Iesu ga da dada edo wasiri be awa burisera awa minonu sanase.
Edo God ingodenaso Mama de Bada Iesu Keriso de ungo mi ingoda yei ewamei ari de jo ari de jo jamo jamo ari de itore.
TIMOTHY KERISO BE TUMONDA EDO IRA
Na jo ewamei de da God kera ena teta naso mamo umbogo mi umo kera isera da awodo. Edo iji dada na iso jawo da God manunugedo ena edo na umo doio sedo ena. Edo na matu imo dodo mambusena iji ainde imo ji sisesa. Edo na awa kotise imo sekago gadi dipapa ena ainda be awa imo sekago gido awa na iaviri be adena. Edo na ruvegae kotedo ena imo Keriso gebe edo esa teta iso apie Lois de iso inyei Eunice de mi giti Keriso gebe isera da awodo. Edo na gosena tumonda ari ungoda jo da atira da awodo iso jo da atira awasedo na iso yei sena gae gae edo riawo amburase embo mi ri gotu tatedo pusedo era da awodo gae gae edo God da buro ari goroba iso jo da atira awa ambure puseio erare. Edo matu na naso ingo iso kopiri da iteno God mi kando eiawa iso ititisira. Ko Asisi Kotopu God mi ingodenaso yei ititisira amimi ae ingodena oju aera te Asisi Kotopu mi ingodenaso jo awa beda edo ingodenaso yei goroba de dubo bari de edo jiro ewamei ititisira.
Awasedo imo embo nenei da yei imo Keriso da yei ro gosisesa awa sise gido me geose. Edo ungo na gajari oro da ititisera Iesu Keriso awasedo. Edo na gajari oro einda atena awa embo me geose ta iji berari binga ewamei awa embo sia eio memesi badi sia eio teta memesi nanemi burisena dawodo. Edo memesi ingodenanemi kumbudo ena ainda tega amone God mi ingodenaso yei goroba itido ira ainde inono ra. Edo God mi ingodena awa uso embo orase jawo sedo ingodena soregurisira ingodenanemi ro isera awa embo aerate uso dipapa mi edo uso kando mi. Edo matu be matu God umo busu ae atise umo ingodenaso yei ewamei adi kotisira Keriso da buro awasedo. 10 Awarate boroko ingodenaso soregari embo Iesu Keriso awa busu da bugiri God uso kotari berari awa isaga etira. Edo Keriso mi etiri betari da goroba awa atae etiri edo wasiri matawa atari da binga ewamei awa isaga etira. 11 Edo God mi na binga ewamei awa minonu sanase jawo sisira edo na awa Iesu da binga atopatari embo edo embomei awa atopatanase ititisira. 12 Edo na buro awa isena awasedo memesi burisena awarate na me gaera ainda be awa na mana mana aerate Iesu Keriso tumonda edo ena. Edo na gosena boroko tuturo edo mambudo Keriso engenembadira iji ainde God mi buro ro anase ititisira awa simba adira.
13 Edo ge ewamei nanemi imo atopapotisera amimi atopatasase emboro isaga isira awasedo emboro awa ambo ambo eio. Edo emboro awa ambo ambo iriroso Keriso mi imo kondade irirari Keriso gebe ise edo umo dubo buio. 14 Edo Asisi Kotopu iso jo da atima ira ainda goroba mi edo gogo edo God mi buro ro asase iso yei ititisira awa simba edo gogo eio.
15 Edo imo gosesa embo jiwae be Asia busu da awa atae mambudo na dotera. Phygelus de Hermogenes de na dodo mambusera.
16-17 Edo God mi Onesiphorus da orobe jo are ainda be umo iji jiwae be na kondade euri naso jo iaviri edo ira. Edo na gajari oro da ateono umo na me aera umo Rome da bugudo umo na eura be eura edo na tambusira. 18 Edo iji nembodipa de God mi ari umo God da jo ari nembodiba bare. Edo imo gosesa umo Ephesus nati da na embo buro isira awa kiambu aera.